LEGE nr. 53 din 19 martie 2012privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unor suprafeţe de teren în suprafaţă totală de 27,12 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în vederea dezvoltării infrastructurii de turism balnear. (2) Schimbarea destinaţiei terenului prevăzut la alin. (1) este interzisă şi se sancţionează conform legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 19 martie 2012.Nr. 53.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor de teren care se transmit dindomeniul public al statului şi din administrareaAcademiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "GheorgheIonescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-DezvoltareAgricolă Turda, judeţul Cluj, în domeniul publical municipiului Turda şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj
    Locul unde este situat terenulPersoana juridică de la care se transmite terenulPersoana juridică la care se transmite terenulDatele de identificare a terenuluiSuprafaţa care se transmite (ha)Nr. de inventar la Ministerul Finanţelor Publice
    TarlauaParcelaCategoria de folosinţă
    Municipiul Turda, judeţul ClujStatul român, din administrarea Staţiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Turda, judeţul ClujMunicipiul Turda, judeţul Cluj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj371262Păşuni8,57101838
    1277Păşuni1,53
    1276Ape, bălţi0,08
    1273Ape, bălţi0,33
    1274Păduri0,08
    1272Ape, bălţi0,13
    1266Neproductiv9,17
    1265Ape, bălţi0,16
    1261Neproductiv7,07
    TOTAL SUPRAFAŢĂ: 27,12 ha
  -------