HOTĂRÂRE nr. 187 din 20 martie 2012privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, acordată în banda de frecvenţe radio 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 22 martie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio existente în banda de frecvenţe de 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz.  +  Articolul 2 (1) Valoarea taxei de licenţă ce urmează a fi achitată de către beneficiarul măsurii prelungirii dreptului de utilizare a frecvenţelor radio, aferentă perioadei 25 martie 2012-24 martie 2013, este de 1.000.000 euro şi constituie venit la bugetul de stat. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se achită în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii.  +  Articolul 3 (1) Extinderea dreptului de utilizare existent în banda de frecvenţe radio 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz este condiţionată de plată taxei de licenţă prevăzute la art. 2. (2) Beneficiarul măsurii de extindere a dreptului de utilizare a frecvenţelor radio va transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cel mai târziu până la data de 24 martie 2012, o copie a dovezii achitării taxei de licenţă.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Dezsi Attilap. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii,Eduard-Lucian LovinMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 20 martie 2012.Nr. 187.-------