LEGE nr. 47 din 19 martie 2012pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) pepiniere şi sere."2. La articolul 4, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:"n) pepinieră - teren pe care se cultivă şi se înmulţesc plante erbacee şi lemnoase până la transplantarea pentru plantare definitivă; o) sere - terenuri acoperite de construcţii uşoare destinate cultivării plantelor."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi; b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi; c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi; d) să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi; e) să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi; f) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor; g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora; h) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi."4. Articolul 6 se abrogă.5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcţiei. (2) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului."6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Extinderea intravilanului localităţilor, transformarea zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 mý aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor centrale şi locale se pot realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 mý de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un minimum de 5% spaţii verzi publice."7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor privind spaţiile verzi. (3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde. (4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare. (5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de prezenta lege. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), este permisă schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale, obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice şi autorităţilor judecătoreşti. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde. (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi terenurile amenajate ca grădini zoologice îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi."8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează: a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) şi g), ale art. 9 alin. (2) şi ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) şi l); b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. b) şi c) şi ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) şi n); c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1); d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5); e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1); f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcţii provizorii, prin nerespectarea prevederilor art. 5 lit. d); g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat, prin încălcarea prevederilor art. 5 lit. e) şi h), art. 10 alin. (3) şi ale art. 18 alin. (3), (4) şi (5); h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat, pentru nedispunerea de către autoritatea publică competentă a măsurii demolării prevăzute la art. 9 alin. (1)."  +  Articolul IIProcentul de 10% prevăzut la art. 18 alin. (7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se aplică şi suprafeţelor totale ale spaţiilor verzi existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 19 martie 2012.Nr. 47.--------