REGULAMENT nr. 5 din 8 martie 2012privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 20 martie 2012  Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale Planului de conturi prevăzut de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 127/2011,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare străine, cu excepţia celor ce se încadrează în prevederile titlului I cap. IV secţiunea a 2-a "Instituţiile financiare din alte state membre" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, instituţiilor de plată, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, şi reglementează: a) clasificarea creditelor acordate debitorilor; b) determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate; c) constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.  +  Articolul 2Expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) instituţii financiare nebancare - entităţi definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; b) instituţii de plată - entităţi definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) instituţii emitente de monedă electronică - entităţi definite potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică; d) împrumutători - instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică cărora li se aplică prezentul regulament; e) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, celelalte filiale ale societăţii-mamă, precum şi filialele împrumutătorului; f) ţări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene*1) şi ţările care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;--------*1) În scopul prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene. g) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internaţională (the International Finance Corporation), Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiţii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeană de Investiţii (the European Investment Bank), Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund), Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internaţională de Finanţare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamică de Dezvoltare (the Islamic Development Bank) şi orice altă entitate care se încadrează în această categorie potrivit calificării efectuate la nivelul Uniunii Europene; h) debitor - entitate faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite, inclusiv entitatea faţă de care împrumutătorul înregistrează numai expuneri care constituie debite potenţiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finanţare sau de garantare. Pentru scopurile prezentului regulament, instituţiile de credit şi Banca Naţională a României nu intră în categoria debitorilor împrumutătorului; i) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valută de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal şi dobândă). Fluxurile de numerar se ajustează în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă al acestora; j) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei; k) iniţiere de proceduri de recuperare a creanţelor - una dintre următoarele măsuri:k(1) darea de către instanţă a hotărârii de intrare în faliment a debitorului;k(2) declanşarea unei proceduri de executare faţă de persoanele fizice sau juridice, pentru recuperarea creanţelor rezultate din creditele ce fac obiectul clasificării; l) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligaţiile împrumutătorilor din angajamentele de finanţare şi din cele de garantare asumate de aceştia; m) credite - categoriile de credite care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerinţei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al structurării, după caz, în principal şi dobândă, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea I "Credite" din cadrul anexei nr. 1; n) garanţii - garanţiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii faţă de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanţiei, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a II-a "Garanţii" din cadrul anexei nr. 1. Garanţiile se împart în următoarele categorii:(i) garanţii personale - se referă la garanţii furnizate de terţi (de exemplu, cauţiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcţie de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:i(1) garanţie expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;i(2) garanţie irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă preţul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia sau ar putea să conducă la creşterea preţului efectiv al garanţiei;i(3) garanţie necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;(îi) garanţii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanţie pentru operaţiunile realizate (de exemplu, ipoteca imobiliară, ipoteca mobiliară, gajul etc.);(iii) garanţii reale intrinseci - se referă la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii înseşi (de exemplu, valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutătorii înregistrează garanţiile reale intrinseci în contul în afara bilanţului 9981 - Alte valori primite; o) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care se constituie de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potenţiale din credite, sistematizate din punctul de vedere al structurării în principal şi dobândă, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a III-a "Provizioane" din cadrul anexei nr. 1; p) valoare justă - suma la care poate fi tranzacţionat un activ, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.  +  Articolul 3Instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi care nu conduc contabilitatea conform reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României vor avea în vedere conturile corespunzătoare cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităţi, în care sunt înregistrate sume având natura economică a celor înscrise în conturile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ. (2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă la nivelul organelor statutare ale instituţiilor financiare nebancare, ale instituţiilor de plată care au ca activitate principală prestarea de servicii de plată şi ale instituţiilor emitente de monedă electronică care au ca activitate principală emiterea de monedă electronică. În cazul instituţiilor de plată şi al instituţiilor emitente de monedă electronică care nu au ca activitate principală prestarea de servicii de plată, respectiv emiterea de monedă electronică, normele interne prevăzute la alin. (1) vor fi însuşite de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, în înţelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, în înţelesul art. 11 alin. (2) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 127/2011. (3) Normele interne ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, ale instituţiilor de plată şi ale instituţiilor emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare în înţelesul Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică se transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere. (4) Normele interne prevăzute la alin. (3) şi orice modificări aduse acestora se transmit în termen de 5 zile calendaristice de la aprobare.  +  Capitolul II Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor  +  Articolul 5În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V "Cerinţe de natură informaţională", referitoare la garanţii.  +  Articolul 6În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor, se ajustează prin aplicarea de coeficienţi, cu valoarea cuprinsă între 0 şi 1, rezultatul astfel obţinut urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.  +  Articolul 7Garanţiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii faţă de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum şi alte garanţii reale în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.  +  Articolul 8 (1) Coeficienţii cu care se ajustează sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se stabilesc de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienţi nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută în cadrul tabelului. (2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Orice garanţie reală, cu excepţia gajului general, a garanţiilor constituite asupra bunurilor viitoare*2) şi a garanţiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului faţă de debitor, la o valoare ce nu poate depăşi valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garanţii reale pentru care aceştia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii*3) prevăzute în cadrul normelor interne. În scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabileşte coeficienţi pentru fiecare categorie/caz.-------*2) Garanţiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obţine proprietatea asupra bunurilor şi, în consecinţă, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu pot fi menţionate: garanţii reprezentate de cesionarea despăgubirilor din poliţe de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din poliţe de asigurare de viaţă; garanţii reprezentate de cesionarea încasărilor din creanţe viitoare.*3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită şi reglementată în cadrul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garanţiilor reale primite, având în vedere standardele contabile menţionate. (2) Garanţiile care au ca obiect drepturi de creanţă pot fi luate în considerare în vederea diminuării expunerii faţă de debitor numai în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele legale în vigoare privind garanţiile reale mobiliare. (3) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).  +  Articolul 10Poliţele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit şi, în consecinţă, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situaţia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiţii: a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile şi necondiţionate); b) riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operaţiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăţi de asigurare/reasigurare, iar societăţile de asigurare/reasigurare din afara grupului care au preluat riscul respectă cerinţele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standardele aplicabile societăţilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parţial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliţei de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată; c) normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia faţă de debitor, precum şi modalitatea de determinare a calităţii societăţilor de asigurare/reasigurare emitente şi a nivelului coeficienţilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenţi.  +  Articolul 11 (1) Garanţiile exprese, irevocabile şi necondiţionate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autorităţile centrale şi pentru care acestea îşi asumă răspunderea, pot fi considerate garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat*4) dacă:--------*4) Garanţiile exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1. a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autorităţile centrale; şi b) FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidenţieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică numai în condiţiile în care împrumutătorul dispune de documentaţia care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute.  +  Articolul 12 (1) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor clasificate în categoria "pierdere" se ajustează prin aplicarea de coeficienţi stabiliţi de împrumutător pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienţi nu poate fi mai mare de 0,25. (2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1). (3) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, ataşate creditelor menţionate la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanţii având valoarea zero.  +  Articolul 13Prin derogare de la dispoziţiile art. 12, garanţiile prevăzute la poziţiile 1-6 din cadrul tabelului prevăzut în anexa nr. 2 se ajustează cu coeficienţi a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.  +  Capitolul III Clasificarea creditelor şi determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit  +  Articolul 14În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V "Cerinţe de natură informaţională".  +  Articolul 15Împrumutătorii clasifică expunerile în următoarele categorii: a) standard; b) în observaţie; c) substandard; d) îndoielnic; e) pierdere.  +  Articolul 16Expunerile înregistrate de un împrumutător faţă de un anumit debitor se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.  +  Articolul 17În scopul clasificării creditelor şi al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit se parcurg următoarele etape:1. clasificarea creditelor:1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operaţiuni derulate cu un anumit debitor şi, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operaţiunii de clasificare/provizionare;1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii: a) serviciul datoriei; b) iniţierea de proceduri de recuperare a creanţelor.Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 1 din anexa nr. 3;1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.NOTĂ:Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă, care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:2.1. diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. II "Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor";2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior şi care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondenţa dintre categoriile de clasificare şi coeficienţii de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;3. reluarea etapelor 1 şi 2 pentru toţi ceilalţi debitori faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite.  +  Capitolul IV Constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit  +  Articolul 18Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora şi se realizează prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.  +  Articolul 19Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora, în vederea restabilirii egalităţii dintre nivelul existent şi cel al necesarului, şi se realizează prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferenţa dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit şi nivelul necesarului.  +  Articolul 20Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit şi se realizează prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor pentru care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: a) au fost epuizate posibilităţile legale de recuperare ori s-a împlinit termenul de prescripţie; b) au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit.  +  Articolul 21Împrumutătorii constituie şi/sau regularizează lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor evidenţiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli şi/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar înregistrat al perioadei.  +  Articolul 22Împrumutătorii constituie, regularizează şi utilizează provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor pe care le corectează.  +  Capitolul V Cerinţe de natură informaţională  +  Articolul 23În scopul aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informaţiei şi de proceduri care să asigure îndeplinirea cerinţelor legate de clasificarea creditelor şi determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi de constituirea/regularizarea/utilizarea acestora. În particular, printre cerinţele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele şi procedurile menţionate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere şi următoarele cerinţe*5):--------*5) Cerinţele cu privire la garanţii sunt obligatorii numai în cazurile în care garanţiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor. a) realizarea şi păstrarea corespondenţei dintre garanţiile reale/personale eligibile şi operaţiunile reprezentând credite pe care acestea le garantează; b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite şi în conturile de garanţii, care se regăsesc în bilanţ şi în afara bilanţului, a tuturor extraselor aferente unei anumite operaţiuni şi, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/ataşarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operaţiunii de clasificare/provizionare; c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite; d) identificarea tuturor operaţiunilor, reprezentând credite şi garanţii aferente, desfăşurate cu un anumit debitor; e) identificarea tuturor debitorilor faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite; f) realizarea şi păstrarea corespondenţei dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc şi extrasele aferente operaţiunilor de credit pentru care acestea au fost constituite.  +  Articolul 24Împrumutătorii au obligaţia să dispună de metode adecvate de organizare şi conservare a informaţiei, precum şi de proceduri care să permită verificarea datelor primare şi a modului în care acestea au fost prelucrate în scopul clasificării creditelor şi al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi în scopul constituirii/regularizării/utilizării acestora, pentru fiecare închidere contabilă.  +  Capitolul VI Cerinţe de raportare  +  Articolul 25 (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), fiecare categorie de împrumutători raportează Băncii Naţionale a României, trimestrial, situaţia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora. (2) Forma şi conţinutul formularului de raportare, precum şi modalităţile de transmitere a situaţiei menţionate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Naţională a României. (3) Împrumutătorii care acordă inclusiv credite legate de serviciile de plată vor raporta separat situaţia privind clasificarea expunerilor din respectiva categorie de credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora. (4) La solicitarea Băncii Naţionale a României, împrumutătorii raportează orice altă situaţie aferentă aplicării prezentului regulament.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26 (1) Împrumutătorii aplică prezentul regulament începând cu prima zi a lunii imediat următoare celei în care s-a împlinit un termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării. (2) Începând cu data la care împrumutătorii aplică prezentul regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2009 privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009.  +  Articolul 27Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute, după caz, la art. 58 şi 59 din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 66 şi 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 şi 71 din Legea nr. 127/2011.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 29Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 8 martie 2012.Nr. 5.  +  Anexa 1 Secţiunea I - Credite1. credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit903 - Angajamente în favoarea clientelei913 - Garanţii date pentru clientelă971 - Alte angajamente date (extras)981 - Angajamente îndoielnice (extras)2. credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit2.1. principal20111 - Scont (extras)20112 - Factoring cu recurs (extras)20119 - Alte creanţe comerciale [extras*1)]-------*1) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, în timpul aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente20212 - Credit global de exploatare20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor20219 - Alte credite de trezorerie20311 - Credite de consum pentru nevoi personale20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri2032 - Vânzări în rate2041 - Credite pentru import2042 - Credite pentru export2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor2052 - Credite pentru echipamente20611 - Credite ipotecare20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare2091 - Alte credite acordate clientelei2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta2412 - Valori primite în pensiune la termen2511 - Conturi de plăţi (solduri debitoare)*2)-------*2) Doar pentru instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică.2611 - Valori de recuperat (extras)2811 - Creanţe restante (extras)2821 - Creanţe îndoielnice (extras)4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)4811 - Creanţe restante (extras)4821 - Creanţe îndoielnice (extras)2.2. dobândă2017 - Creanţe ataşate (extras)2027 - Creanţe ataşate2037 - Creanţe ataşate2047 - Creanţe ataşate2057 - Creanţe ataşate2067 - Creanţe ataşate2097 - Creanţe ataşate2317 - Creanţe ataşate2417 - Creanţe ataşate25171 - Creanţe ataşate2617 - Creanţe ataşate (extras)2812 - Dobânzi restante (extras)2817 - Creanţe ataşate (extras)2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)2827 - Creanţe ataşate (extras)4717 - Creanţe ataşate (extras)4812 - Dobânzi restante (extras)4817 - Creanţe ataşate (extras)4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)4827 - Creanţe ataşate (extras)Secţiunea a II-a - Garanţii1. garanţii personale şi reale912 - Garanţii primite de la instituţii de credit914 - Garanţii primite de la clientelă9611 - Ipoteci imobiliare9612 - Gajuri cu deposedare9613 - Gajuri fără deposedare9619 - Alte garanţii primite972 - Alte angajamente primite [extras*3)]-------*3) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operaţiunilor de credit.2. garanţii reale intrinseci9981 - Alte valori primite (extras)Secţiunea a III-a - Provizioane1. aferente principalului2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)2. aferente dobânzii2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)  +  Anexa 2
  *Font 9*
  Nr. crt. Tipul de garanţie Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea împrumutătorului faţă de debitor
  1. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiei centrale a statului român sau ale Băncii Naţionale a României 1
  2. Titluri emise de administraţia centrală a statului român sau de Banca Naţională a României 1
  3. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor centrale sau ale băncilor centrale, din ţările din categoria A, ori ale Comunităţii Europene 1
  4. Titluri emise de administraţiile centrale sau de băncile centrale, din ţările din categoria A, ori de Comunitatea Europeană 1
  5. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală 1
  6. Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală 1
  7. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale, din România 0,8
  8. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din România 0,8
  9. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale, din ţările din categoria A 0,8
  10. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din ţările din categoria A 0,8
  11. Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România 0,5
   +  Anexa 3 Tabelul nr. 1 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitori
  *Font 9*
  Iniţierea de proceduri de recuperare a Serviciul creanţelor datoriei Nu s-au iniţiat proceduri de recuperare a creanţelor S-au iniţiat proceduri de recuperare a creanţelor
  0 - 15 zile standard pierdere
  16 - 30 de zile în observaţie pierdere
  31 - 60 de zile substandard pierdere
  61 - 90 de zile îndoielnic pierdere
  minimum 91 de zile pierdere pierdere
  Tabelul nr. 2 - Coeficienţi de provizionare aferenţi categoriilor de clasificare
  *Font 9*
  Coeficienţi de provizionare Categorii de clasificare a creditelor Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar Credite*) [*) altele decât cele din coloana precedentă]
  Standard 0,07 0
  În observaţie 0,08 0,05
  Substandard 0,23 0,2
  Îndoielnic 0,53 0,5
  Pierdere 1 1
  ------