ORDIN nr. 3.462 din 6 martie 2012privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2012  În conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.  +  Articolul 3Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Cătălin Ovidiu Baba
  București, 6 martie 2012.Nr. 3.462.  +  ANEXĂMETODOLOGIAorganizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământulpreuniversitar