REGULAMENT din 8 noiembrie 1991 (**republicat**)(*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"(actualizat până la data de 12 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui regulament până la data de 12 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.090 din 16 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Republicat în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 650/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994.Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 22 noiembrie 1991 şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 468/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 august 1992.  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.  +  Articolul 2"Registrul Auto Roman" - R.A. este persoana juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 3"Registrul Auto Roman" - R.A. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391, sectorul 1."Registrul Auto Roman" - R.A. are în structura sa reprezentante pe teritoriul României.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4"Registrul Auto Roman" - R.A. are ca obiect de activitate:4.1. omologarea de tip şi individuală pentru circulaţia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere fabricate în ţara sau importate, pe baza încercărilor efectuate în laboratoarele proprii;4.2. încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosinţa prevăzute de lege;4.3. organizarea şi ţinerea evidentei tuturor tipurilor de vehicule rutiere admise în circulaţia şi acordarea numărului de registru;4.4. verificarea, la cererea Ministerului Transporturilor, a staţiilor de inspecţie tehnica;4.5. efectuarea inspecţiilor tehnice pe un anumit eşantion de vehicule rutiere, în vederea verificării unor noi tehnologii şi aparate pentru inspecţia tehnica;4.6. certificarea sistemelor calităţii, produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului;4.7. acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;4.8. elaborarea tehnologiei şi prescripţiilor tehnice privind verificările tehnice şi inspecţiile periodice;4.9. efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor şi pieselor care afectează siguranţa circulaţiei rutiere sau protecţia mediului înconjurător;4.10. efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne şi a Institutului Roman de Standardizare şi Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricaţia de serie, în scopul verificării stabilitatii procesului de fabricaţie;4.11. efectuarea de cercetări şi proiectări legate de siguranţă circulaţiei rutiere şi poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;4.12. analizarea aplicării regulamentelor-anexa la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva în anul 1958, şi a amendamentelor la aceste regulamente;4.13. elaborarea şi propunerea standardelor referitoare la vehiculele rutiere şi echipamentele lor;4.14. efectuarea de expertize tehnice pentru accidentele grave de circulaţie, în scopul gasirii unor soluţii pentru prevenirea acestora;4.15. stabilirea consumurilor de combustibil în condiţii de exploatare a vehiculelor;4.16. omologarea vehiculelor cu motoare care funcţionează cu combustibili neconventionali;4.17. stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;4.18. proiectarea de utilaje, aparate şi dispozitive pentru verificările tehnice şi inspecţiile periodice;4.19. consulting în probleme privind achiziţionarea de vehicule rutiere, stabilirea performantelor unor autovehicule rutiere de serie mica sau individuale, achiziţionarea de utilaje şi aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor functionale pentru staţiile de inspecţie tehnica;4.20. participarea la lucrările organizaţiilor şi organismelor internaţionale şi naţionale pe linia vehiculelor rutiere, cu posibilitatea aderării la acestea şi asigurarea transpunerii în practica a hotărîrilor adoptate pentru aplicarea convenţiilor internaţionale.4.21. efectuează în trafic, împreună cu poliţiştii rutieri, controlul tehnic al vehiculelor, cu excepţia vehiculelor destinate transportului rutier de persoane având mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, şi a vehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri având masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.--------------Pct. 4.21 al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 2.321.004.056 lei. În exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului sau, "Registrul Auto Roman" - R.A. foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 6"Registrul Auto Roman" - R.A. are în subordinea sa reprezentante pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.Consiliul de administraţie stabileşte constituirea reprezentantelor, structura organizatorică şi relaţiile lor în cadrul regiei şi cu terţii.  +  Articolul 7În cadrul regiei se constituie direcţii, servicii, laboratoare, oficii şi birouri, în funcţie de necesităţile şi volumul activităţilor.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale regiei  +  Articolul 8Conducerea "Registrului Auto Roman" - R.A. se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general.  +  Articolul 9Consiliul de administratie se numeste sau se revoca prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi este compus din 5-9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei Autonome <>, care este şi preşedintele consiliului de administratie.Din consiliul de administratie fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ceilalti membri fiind numiti dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al Regiei Autonome <>.--------------Art. 9 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.090 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 august 2006.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11Atribuţiile principale, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sunt următoarele:11.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei;11.2. aproba programele de dezvoltare şi funcţionare a reţelei de reprezentante din teritoriu;11.3. examinează şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;11.4. aproba utilizarea fondului valutar, potrivit legii;11.5. stabileşte, potrivit legii, nivelul de salarizare a personalului în funcţie de studii şi munca efectiv prestată;11.6. stabileşte funcţiile şi meseriile specifice;11.7. stabileşte taxe şi tarife proprii pentru serviciile şi prestaţiile efectuate;11.8. aproba statutul personalului regiei;11.9. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;11.10. exercita orice alte atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de funcţionare şi organizare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 13Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmînd ca activitatea acestora să fie recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civilă.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie prezintă anual ministerului de resort un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Articolul 15Directorul general al regiei este numit de ministrul transporturilor*).  +  Articolul 16Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia şi o reprezintă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul şi numeşte, prin decizie, conducătorii compartimentelor de muncă din structura regiei, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 17"Registrul Auto Roman" - R.A. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor şi aprobate anual de către acesta, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a .  +  Articolul 18Veniturile şi cheltuielile regiei se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprind la venituri sumele încasate din tarifele aplicate la prestaţiile efectuate, iar la cheltuieli, valorile consumate pentru funcţionarea regiei.  +  Articolul 19 (1) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă şi de dezvoltare, asigură sumele necesare desfăşurării activităţii şi satisfacerii nevoilor de funcţionare, precum şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege. (2) Regia Autonomă «Registrul Auto Român» virează lunar o sumă echivalentă cu 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea funcţionării acestuia.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.  +  Articolul 20"Registrul Auto Roman" - R.A. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limitele competentelor acordate şi stabileşte sursele proprii de finanţare.  +  Articolul 21Operaţiunile de încasări şi plati ale regiei se efectuează prin conturi deschise la bănci.  +  Capitolul 7 Relaţiile regiei  +  Articolul 22Pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, compartimentele de muncă ale regiei stabilesc relaţii functionale, de cooperare şi colaborare.  +  Articolul 23Relaţiile comerciale dintre "Registrul Auto Roman" - R.A. şi alte regii, societăţi comerciale sau alţi parteneri, se desfăşoară pe baze contractuale, guvernate de principiul libertăţii contractuale.  +  Articolul 24Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" poate încheia contracte de prestări de servicii cu întreprinzători străini, în condiţiile legii.  +  Capitolul 8 Controlul activităţii  +  Articolul 25Gestiunea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este controlată de organe proprii, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Finanţelor.  +  Capitolul 9 Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 26Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie, şi celorlalte reglementări în vigoare.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 27"Registrul Auto Roman" - R.A. respecta şi răspunde de aplicare tuturor prevederilor din legislaţia interna, precum şi din convenţiile şi celelalte reglementări emise de organisme internaţionale din domeniul sau de activitate.-----------*) Până la desemnarea managerului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 263/1994, prevederile referitoare la conducerea regiei autonome, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, modificată, se aplică în continuare.---------------------------------