LEGE nr. 26 din 9 martie 2012pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 martie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări:1. Articolul 10 se abrogă.2. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru structurile din subordinea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul II (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, are următoarele atribuţii: a) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane; b) îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan; c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale; d) identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane; e) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane de drept public şi de drept privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane; f) acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane; g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse; h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora; i) elaborează criterii de selectare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane; j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană; k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate; l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale; m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan; o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor; p) îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în vederea elaborării şi aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localităţile montane; q) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional; r) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România; s) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România;ş) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale; t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului;ţ) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană; u) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, simpozioane, seminare şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană. (2) Agenţia preia în structura sa organizatorică Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi. (3) Personalul Agenţiei se repune în drepturi şi în posturile aferente, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii. (4) Agenţia are sediul central în oraşul Câmpeni, judeţul Alba.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 9 martie 2012.Nr. 26.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010)LISTAunităţilor din subordinea MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţate prin legi,ordonanţe de urgenţă/ordonanţe ale Guvernului, supuse reorganizării
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Instituţia supusă reorga- nizării/sursa de finanţare Actul normativ de înfiinţare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanţare/ministerul sau autoritatea coordonatoare
  0 1 2 3 4
  1. Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipita- ţiilor/finanţată integral din bugetul de stat Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă Desfiinţare ca urmare a coma- sării prin absorbţie Activitatea se preia de structura nou- înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  2. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă/ finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agri- colă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare Desfiinţare ca urmare a coma- sării prin absorbţie Activitatea se preia de structura nou- înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  3. Agenţia Domeniilor Statului/finanţată integral din bugetul de stat Legea nr. 268/2001 privind privatiza- rea societăţilor comerciale ce deţin în adminis- trare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu des- tinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modi- ficările şi com- pletările ulteri- oare, şi Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprie- tăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare Activitatea privind renta viageră se preia de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începând cu 1 ianuarie 2011.
  4. Oficiul Naţional al Pro- duselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti/ finanţat integral din bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, orga- nizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, aprobată prin Legea nr. 189/2008 Desfiinţare prin absorbţie Activitatea se preia de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.
  5. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară/finanţat integral din bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introdu- cerii şi răspândi- rii organismelor de carantină dău- nătoare plantelor sau produselor ve- getale în România, aprobată cu modi- ficări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulte- rioare Desfiinţare prin fuziune Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate ju- ridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral din bugetul de stat.
  6. Laboratorul Central pentru Controlul Rezi- duurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegeta- le/finanţat integral din bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nive- lurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001 cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare prin fuziune şi preluarea acti- vităţii de către Laborato- rul Central Fitosanitar Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral din bugetul de stat.
  7. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/finanţată integral din bugetul de stat Legea nr. 1/2004 privind înfiinţa- rea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu modificările şi completările ulterioare Preia activitatea privind renta viageră de la Agenţia Domeniilor Statului începând cu 1 ianuarie 2011.
  ----------