DECIZIE nr. 61 din 7 martie 2012privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
 • AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 14 martie 2012  Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Preşedintele Agenţiei pentru ImplementareaProiectelor şi Programelor pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii,Cristian HaiducBucureşti, 7 martie 2012.Nr. 61.  +  AnexăProcedura de implementare a Programului naţional multianual peperioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale înrândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlociiPS-04.04Revizia I1. OBIECTIVUL PROGRAMULUIObiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.Programul urmăreşte:- stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;- îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente, conduse de femei, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora, ca urmare a educaţiei antreprenoriale;- accesul egal al femeilor la economia bazată pe cunoaştere şi dezvoltarea abilităţilor inovative pentru consolidarea unui mediu economic competitiv;- schimburi de experienţă între femei de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;- creşterea standardului de viaţă şi a veniturilor proprii;- creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul întreprinderilor conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale;- crearea unui climat propice dezvoltării unei reţele de antreprenoriat feminin în România în colaborare cu asociaţii ale femeilor de afaceri;- stimularea dorinţei femeilor de reprezentare în societatea civilă a propriilor interese.Programul include acţiuni specifice Săptămânii europene a IMM-urilor 2012, care va avea loc în cursul lunii octombrie. Săptămâna europeană a IMM-urilor, stabilită în perioada 15 - 21 octombrie 2012, este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna IMM-urilor încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim.Săptămâna Europeană a IMM-urilor este coordonată de Direcţia Generală întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, dar cele mai multe evenimente din cadrul Săptămânii IMM-urilor sunt organizate de către organismele abilitate să acorde sprijin, autorităţile locale şi regionale, şi alte entităţi din ţările participante. Săptămâna IMM-urilor este una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din U.E. şi statele sale membre.Săptămâna IMM-urilor urmăreşte să:● Informeze: prin difuzarea de informaţii în legătură cu asistenţa oferită de U.E. şi autorităţile naţionale întreprinderilor mici şi mijlocii;● Ofere asistenţă: prin crearea unui parteneriat EU-IMM, subliniind pe de o parte faptul că Europa este mai puternică dacă există IMM-uri competitive, iar pe de altă parte faptul că UE este gata să le susţină şi să le ofere consiliere;● Inspire: prin motivarea IMM-urilor existente să-şi lărgească orizonturile şi să-şi dezvolte şi extindă activitatea;● împărtăşească: prin difuzarea de idei şi împărtăşirea experienţelor în domeniul antreprenoriatului cu alţi antreprenori;● încurajeze: prin încercarea de a convinge tinerii că antreprenoriatul este o opţiune profesională atractivă.2. BUGETUL PROGRAMULUI2.1. Programul se finanţează din bugetul pe anul 2012 al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţie şi a fost aprobat prin Anexa nr. 3/3504/16 la Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012.2.2. Agenţia administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C. şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.2.3. Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2012, suma de 500.000 lei, astfel: a) Etapa I - 40.000 lei, repartizaţi în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C, pentru organizarea seminarului "Femeia antreprenor" în opt locaţii arondate celor opt O.T.I.M.M.C. b) Etapa a II a - 394.000 lei, pentru organizarea cursurilor de pregătire antreprenorială din care:- 76.000 lei, pentru efectuarea serviciului de training în cele opt locaţii. Acest serviciu va fi organizat de Agenţie şi presupune cheltuieli cu onorariile lectorilor.- 318.000 lei, repartizaţi în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C, pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire antreprenorială pe durata a 4 (patru) zile în 8 (opt) locaţii arondate celor 8 (opt) O.T.I.M.M.C. c) Etapa a III a - 66.000 lei, pentru organizarea de către A.LP.P.I.M.M. a Forumului naţional "Antreprenoriatul feminin - prezent şi viitor".2.4. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului, se finanţează următoarele: editarea de materiale de promovare şi prezentarea/editarea/multiplicarea de materiale de curs, închirierea de spaţii, achiziţia de rechizite, transmiterea de invitaţii, onorariile trainerilor, precum şi alte cheltuieli necesare organizării seminariilor, organizării Forumului naţional şi cursurilor antreprenoriale, inclusiv masa şi cazarea participantelor, trainerilor şi invitaţilor la a II-a etapă a Programului.2.5. În cadrul Programului, pentru desfăşurarea activităţilor specifice, Agenţia şi O.T.I.M.M.C pot încheia contracte generatoare de venit cu alţi parteneri (camere de comerţ, patronate, firme de consultanţă ş.a.).3. DERULAREA PROGRAMULUIÎnregistrarea formularelor de participare se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrare în Registrul Unic Electronic, aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei. Programul se va derula în 3 etape, astfel:3.1. Etapa I - organizarea seminariilor "Femeia antreprenor" având ca tematică asistenţa oferită IMM-urilor de Uniunea Europeană, competitivitatea acestora şi dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor. (1) Agenţia şi O.T.I.M.M.C. demarează implementarea Programului în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial a Procedurii de Implementare a Programului. (2) Perioada şi locaţia de desfăşurare a seminariilor "Femeia antreprenor", se vor stabili de fiecare O.T.I.M.M.C. şi va fi anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de eveniment, atât pe site-ul Agenţiei, www.aipp imm.ro" cât şi în presa locală. (3) Înscrierea participantelor la prima etapă se face completându-se formularul de participare on-line (Anexa nr. 2) pe pagina de web: www.aippimm.ro.3.2. Etapa a II-a - organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire antreprenorială, pe durata a 4 (patru) zile în fiecare dintre cele 8 (opt) locaţii. (1) Perioada şi locaţiile de desfăşurare ale cursurilor de pregătire antreprenorială se vor publică pe pagina de web a Agenţiei, pe site-urile O.T.I.M.M.C. şi în presa locală. (2) înscrierea participantelor se va face prin completarea formularului de înscriere on-line la cursuri (Anexa nr. 1), pe adresa de site www.aippimm.ro, pe parcursul a 5 zile. Data începerii înscrierilor va fi afişată pe site www.aippimm.ro cu cel puţin 5 zile înainte de a fi deschisă aplicaţia pentru înscriere. (3) După expirarea perioadei de înscriere, Agenţia va publică lista beneficiarelor eligibile pe pagina de site www.aippimm.ro. (4) Aplicantele eligibile vor depune la sediul O.T.I.M.M.C. care organizează activităţile, personal, prin fax sau prin e-mail, documentele justificative în termen de 5 zile de la publicarea listei cu participantele eligibile, după cum urmează: a) fotocopie a buletinului/cărţii de identitate a solicitantei; b) fotocopie a diplomei de bacalaureat sau a ultimei diplome de studii, sau după caz, adeverinţa de liceu sau facultate care să ateste absolvirea; c) Angajament (Anexa nr. 5); (5) Numărul maxim de cursante pentru fiecare locaţie este de 30. (6) Solicitările vor fi analizate de către Unităţile de Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (denumite în continuare UPSEC) din cadrul O.T.I.M.M.C, conform principiului "primul venit - primul servit", în limita locurilor disponibile, în concordanţă cu data şi ora înregistrării on-line, precum şi cu documentele justificative şi în baza verificării datelor din formular privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarelor. (7) Participantele care nu completează integral formularul de înscriere (Anexa nr. 1) sau nu depun documentaţia completă în termenul stabilit vor primi scrisori de respingere din partea UPSEC. De asemenea, participantele care se înscriu on-line pentru cursul de pregătire antreprenorială la mai multe O.T.I.M.M.C. vor fi respinse. (8) Aplicantele eligibile au obligaţia de a confirma la O.T.I.M.M.C. (Anexa nr. 4) prezenţa la seminar şi prezenţa la cursuri. În cazul în care persoanele admise la cursuri nu respectă programul stabilit (absenţă curs), acestea nu vor mai primi certificat de participare la curs. în cazul neprezeiitării la cursuri, beneficiarele vor formula în scris o scrisoare de renunţare pe care o vor transmite prin fax sau e-mail la O.T.I.M.M.C. (9) Beneficiarelor programului care au activitate şi prezenţă completă li se vor acorda certificate de participare care atestă cunoştinţele dobândite la cursurile organizate în cadrul Programului. (10) Se consideră că prin înscrierea la Program, aplicanta este de acord cu furnizarea în favoarea Agenţiei, a anumitor date cu caracter personal (ex.:CNP, adresă de domiciliu, etc), date care vor fi securizate în cadrul Registrului Unic Electronic al Programului.3.3. Etapa a III-a - organizarea de către A.I.P.P.I.M.M. a Forumului naţional "Antreprenoriatul feminin - prezent şi viitor" la care sunt invitaţi să participe promotori ai antreprenoriatului feminin la nivel naţional şi internaţional, femei de afaceri şi femei cu potenţial antreprenorial, absolvente ale cursurilor de educaţie antreprenorială din cadrul promoţiilor 2005-2012 ale Programului.4. BENEFICIARII PROGRAMULUI4.1. Beneficiază de prevederile Programului femeile care au cetăţenie română şi care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate:- au vârsta peste 18 ani;- au cel puţin studii medii definitivate;- s-au înscris la activităţile prevăzute în Program, pe baza formularelor de înscriere corespunzătoare (Anexele nr. 1 şi 2).4.2. Pentru participarea la cursuri, în fiecare locaţie se alocă prioritar minim 5 locuri femeilor care provin din mediul rural, medii sociale defavorizate şi minorităţi etnice, numărul acestor locuri putându-se extinde până la completarea locurilor rămase disponibile, dar nu mai mult decât numărul maxim stabilit prin procedură.4.3. Nu pot aplica la etapa a II-a a acestui Program absolventele cursurilor de pregătire antreprenorială derulate în cadrul Programului în anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011, chiar dacă participarea iniţială nu s-a finalizat cu primirea de către acestea a unui certificat de participare la curs.5. CONSTITUIREA UNITĂŢILOR DE PROGRAMARE, SELECŢIE, EVALUARE ŞI CONTRACTARE5.1. În vederea implementării corespunzătoare a Programului, în cadrul O.T.I.M.M.C. se constituie Unitatea de Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare. Structura organizatorică, numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile vor fi stabilite prin decizie a ordonatorului terţiar de credite al O.T.I.M.M.C.5.2. Evaluarea şi selecţia beneficiarilor se va face de către UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. pe baza procedurii operaţionale de selecţie, evaluare şi contractare a Programului aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.6. CONFIDENŢIALITATE6.1. Formularele şi documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul prezentului Program sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.6.2. Agenţia şi O.T.I.M.M.C. sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului şi activitatea la care participă.6.3. Documentele, depuse de către beneficiari în vederea participării în cadrul prezentului Program, vor fi păstrate la sediul fiecărui O.T.I.M.M.C.7. RAPORTAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR7.1. Participantele la activităţile din cadrul Programului, vor completa şi vor transmite către O.T.I.M.M.C - UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut în Anexa nr. 3. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toate beneficiarele etapei a II-a din cadrul prezentului Program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2013.7.2. Evaluarea rezultatelor obţinute de către beneficiarele Programului, se va face de către Unitatea de Monitorizare, Control şi Raportare (denumită în continuare UMCR) din cadrul O.T.I.M.M.C pe baza procedurii operaţionale de monitorizare şi control a Programului aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.7.3. Pe baza evaluării rezultatelor din centralizator se va îmbunătăţi şi diversifica programa cursurilor de specializare cât şi condiţiile de participare în cadrul Programului.  +  Anexa 1la procedurăPS-04.04.01FORMULAR DE ÎNSCRIEREla Programul naţional multianual pe perioada 2005 - 2012pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor managerdin sectorul întreprinderilor mici şi mijlociiCURS PREGĂTIRE ANTREPRENORIALĂ 2012Locaţia unde doriţi să participaţi la cursul de educaţie antreprenorială 2012 ..............DATE PERSONALE*1)Numele şi prenumele ...........................Cetăţenia ....................Vârsta ..........Cod numeric personal ..........................Adresa de domiciliu: strada ...................., localitatea ..............., judeţul ............, sectorul ....... cod poştal, Telefon fix .............., Telefon mobil ............. Fax .................., website .....................________*1) Datele personale furnizate au caracter confidenţial şi pot fi prelucrate numai pentru studii şi statistici în cadrul acestui Program.Minoritate etnică:[] Nu[] Da. Menţionaţi .............Mediu social dezavantajat:[] Nu[] Da. Menţionaţi .............Sunteţi căsătorită: Aveţi copii:[] Nu [] Nu[] Da [] DaNivelul educaţiei:[] Studii liceale: (unitatea-de învăţământ, perioada)[] Studii tehnice/postliceale absolvite: (unitatea de învăţământ, perioada)[] Studii universitare absolvite: (unitatea de învăţământ, perioada)[] Studii postuniversitare absolvite: (unitatea de învăţământ, perioada)Experienţa profesională:
  Firma Funcţia Perioada
  Categorii de vârstă:[] 18-22 ani; [] 23-27 ani; [] 28-32 ani; [] 33-37 ani; [] 38-42 ani[] 43-47 ani; [] 48-52 ani; [] 53-57 ani; [] 58-62 ani; [] peste 63 aniÎNTREBĂRI:1. Aţi avut vreodată o afacere proprie?[] Nu[] DaÎn ce domeniu? ..................................................Ce tip de activitate? ...........................................Ce s-a întâmplat cu această afacere? ............................2. Aveţi o afacere în prezent?[] Nu[] DaDenumirea întreprinderii ...............................Adresa .................................................CUI/CIF ................................................Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ...............Ani de existenţă .......................Numărul de angajaţi în prezent .........................Cifra de afaceri în anul fiscal 2012 (lei) ...........................Tipul întreprinderii[] microîntreprindere [] parteneră[] întreprindere mică [] legată[] întreprindere mijlocie [] autonomăObiectul principal de activitate: CAEN denumire .........................Care este poziţia dumneavoastră în cadrul acestei firme? ................Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în cadrul afacerii? Detaliaţi..........................................................................3. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a dezvolta afacerea deja existentă? (Marcaţi doar un singur răspuns)[] Slabă [] Medie [] Foarte puternică4. Care sunt factorii care credeţi dvs. că determină succesul unei afaceri?.........................................................................5. Care este tipul de instruire de care aveţi nevoie pentru a începe şi/sau a dezvolta o afacere?[] Instruire generală în domeniul afacerilor[] Consultanţă juridică[] Consultanţă financiar-contabilă[] Consultanţă în marketing[] Consultanţă în management[] Alt gen de sprijin (specificaţi) ................6. Ce alte module consideraţi că sunt utile în cadrul tematicii cursurilor acestui Program? Argumentaţi..........................................................................7. Cum aţi aflat despre acest Program?[] Campanie de informare, seminarii, conferinţe ..............[] Presă ...........[] Radio ...........[] TV ..............[] Internet ........[] Altele (prieteni, la serviciu etc.) .....................8. Ce v-aţi propus să obţineţi în urma participării la acest curs? (Marcaţi un singur răspuns.)[] Dezvoltarea şi aprofundarea culturii antreprenoriale[] însuşirea cunoştinţelor necesare demarării şi dezvoltării unei afaceri[] Informaţii privind accesarea surselor de finanţare[] Punerea în practică a ideii de afaceri[] Altele: detaliaţi9. La ce cursuri sau seminarii de educaţie antreprenorială aţi mai participat?
  Denumire curs Organizator Perioada
  10. Sunt ţi membră a unei asociaţii a femeilor întreprinzător?[] Da (rugăm nominalizaţi) ............................[] Nu[] Sunt interesată să devin membră a unei organizaţii a femeilor întreprinzător11. Gradul de ocupare[] Am propria firmă.(întreprinzător)[] Angajată în sistemul privat.[] Angajată în administraţia publică.[] Studentă[] Pensionară[] Şomeră[] Fără ocupaţie12. Aţi absolvit un curs de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii?[] Da, în anul .......... [] NuDeclar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile furnizate sunt corecte şi reale.Prin completarea acestui formular sunt de acord să particip la realizarea unor sondaje şi statistici în cadrul Programului. Mă oblig, să furnizez informaţii despre rezultatele obţinute în urma absolvirii acestui curs, prin completarea formularului de raportare tehnică anual.Semnătura aplicantei .................. Localitatea .................... Data ..............NOTĂSolicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Agenţiei şi ai OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
   +  Anexa 2la procedurăPS-04.04.02FORMULAR DE ÎNSCRIEREla Programul naţional multianual peperioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale înrândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii -SEMINARUL "FEMEIA ANTREPRENOR" 2012Locaţia unde doriţi să participaţi la Seminarul Femeia Antreprenor 2012.........................................................................DATE PERSONALE*2)Numele şi prenumele ...........................Cetăţenia .....................Vârsta: ..............Cod numeric personal: .........................Adresa de domiciliu: str. ............................ nr. ...., bloc ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., localitatea .............. judeţul ............., sectorul ....., cod poştal .........., telefon fix ................, telefon mobil ..................., fax ................., E-mail ...................., website ........................_________*2) Datele personale furnizate au caracter confidenţial şi pot fi prelucrate numai pentru studii şi statistici în cadrul acestui Program.Minoritate etnică:[] Nu[] Da. Menţionaţi .......................Mediu social dezavantajat:[] Nu[] Da. Menţionaţi .................Sunteţi căsătorită: Aveţi copii:[] Nu [] Nu[] Da [] DaNivelul educaţiei:[] Studii liceale: (unitatea de învăţământ, perioada)[] Studii tehnice/postliceale absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):[] Studii universitare absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):[] Studii postuniversitare absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):Categorii de vârstă:[] 18-22 ani; [] 23-27 ani; [] 28-32 ani; [] 33-37 ani; [] 38-42 ani[] 43-47 ani; [] 48-52 ani; [] 53-57 ani; [] 58-62 ani; [] peste 62 aniExperienţa profesională:
  Firma Funcţia Perioada
  Gradul de ocupare:[] Am propria firmă. (întreprinzător) [] Studentă [] Fără ocupaţie[] Angajată în sistemul privat. [] Pensionară[] Angajată în administraţia publică. [] Şomeră1. Aveţi o afacere în prezent?[] Nu[] Da; Denumirea întreprinderii: ..............................2. Cum aţi aflat despre acest Program? ...............................3. Ce alte subiecte doriţi să fie abordate în cadrul seminarului? Detaliaţi.4. Doriţi să expuneţi în cadrul seminarului produsele şi/sau serviciile întreprinderii dumneavoastră?[] Da[] Nu5. Doriţi să împărtăşiţi din experienţa dumneavoastră antreprenorială participantelor la seminar?[] Da[] Nu6. Cum apreciaţi rolul Agenţiei ca şi promotor al antreprenoriatului feminin?.........................................................................7. Aţi mai participat la cursuri sau seminarii organizate de AIPPIMM/OTIMMC?[] Da; dacă da, aţi participat la curs/seminar, în anul ........[] NuDeclar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile furnizate sunt corecte şi reale. Prin completarea acestui formular sunt de acord să particip la realizarea unor sondaje şi statistici în cadrul Programului.Semnătura aplicantei....................Localitatea .....................Data ............................NOTĂSolicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
   +  Anexa 3la procedurăPS-04.04.03FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*3)pentru Programul naţional multianual peperioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale înrândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii -(Se completează toate rubricile.)Acest formular trebuie completat prin tehnoredactare în limba română.Perioada pentru raportare: anul ..........Date personale*4)Subsemnata, ............................, identificată cu CI/BI seria ....... nr. ...., CNP ................, domiciliată în ........................, strada ...................... nr. ......, localitatea ..................., judeţul ................, cod poştal .........., telefon ..............., mobil ..............., e-mail ..................... .Declar pe propria răspundere următoarele:[] sunt absolventă a Cursului de pregătire antreprenorială promoţia 2012[] DA, am o afacere proprie la data absolvirii cursurilor organizate de către OTIMMC de tipul*5):[] microîntreprindere[] întreprindere mică[] întreprindere mijlocieData înregistrării IMM: ..................................Denumire .................................................Adresa sediului social ...................................Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului (după caz) .................Codul unic de înregistrare (după caz) ..........................Obiectul principal de activitate: .............................Codul CAEN: ...................................................Tipul IMM: [] IMM autonomă[] IMM parteneră (detalii)[] IMM legată (detalii)Numărul mediu anual de salariaţi: ..........................Numărul de angajaţi femei în prezent .......................Care suntfuncţiile ocupate de către acestea în cadrul firmei? .................................Cifra de afaceri anuală netă (lei) ..........................Active totale (lei) .........................[] NU am o afacere proprie la data absolvirii cursurilor organizate de către O.T.I.M.M.C.[] DA, am calitatea de administrator al SC: .......................................[] NU am calitatea de administrator al unei IMM___________*3) Transmiterea formularului este obligatorie pentru beneficiarii etapei a II-a în cadrul prezentului Program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2013.*4) Datele personale furnizate au caracter confidenţial şi pot fi prelucrate în cadrul unor studii şi statistici în prezentul Program.*5) Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.[] AM calitatea de persoană fizică autorizată/asociaţie familialăAutorizaţie nr. ................ din data: .................[] NU am calitatea de persoană fizică autorizată/asociaţie familială[] DA, sunt membră a unei societăţi cooperative (detalii)[] Nu sunt membră a unei societăţi cooperative[] DA, am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, promoţia 2012[] NU am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, promoţia 2012Aţi reuşit să înfiinţaţi o firmă în urma absolvirii acestui curs?[] Nu[] Da [] microîntreprindere[] întreprindere mică[] întreprindere mijlocieData înregistrării IMM: ...........................................Denumire ..........................................................Adresa sediului social ............................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului (după caz) ......................Codul unic de înregistrare (după caz) .............................Obiectul principal de activitate: .................................Codul CAEN:Tipul IMM [] IMM autonomă[] IMM parteneră (detalii)[] IMM legată (detalii)Numărul mediu anual de salariaţi: ....................Cifra de afaceri anuală netă (lei) ...................Active totale (lei) ..................................S-a îmbunătăţit activitatea firmei ca urmare a participării dumneavoastră la curs? Cum?În ce fel v-a ajutat absolvirea acestui curs?Aţi diseminat şi aplicat cunoştinţele acumulate la curs în activitatea firmei? Care sunt propunerile dumneavoastră pentru procedura acestui Program în anii următori? Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile furnizate sunt corecte şi reale.Semnătura absolventei cursului Funcţia (după caz) în cadrul societăţii.........................Data semnăriiNOTĂ:Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.  +  Anexa 4la procedurăPS-04.04.04Lista Oficiilor Teritoriale pentru întreprinderi Mici şi Mijlociişi Cooperaţie(OTIMMC)
  Nr. crt. OTIMMC (Judeţe arondate) ADRESA TELEFON/FAX
  1. BRAŞOV Braşov Covasna Sibiu Str. Turnului,nr. 5, sc. B, et. 4, Braşov, CP. 500209 0268-548.018 tel. 0268-548.017 fax www.aippimm.ro oficiubrasov@aippimm.ro
  2. CLUJ-NAPOCA Bihor Bistriţa Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P. 400174 0264-487.224 tel. 0264-487.244 fax www.aippimm.ro oficiucluj@aippimm.ro
  3. CONSTANŢA Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Bd. Tomis, nr. 79-81,et. 1, Constanta, C.P. 900669 0241-661.253 tel. 0241-661.254 fax www.aippimm.ro oficiuconstanta@aippimm.ro
  4. CRAIOVA Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Str.Ştefan cel Mare,nr. 12, et. 3, Craiova, C.P. 200130 0251-510.785 tel./fax www.aippimm.ro oficiucraiova@aippimm.ro
  5. IAŞI Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Str. Elena Doamna, nr. 61 A. et. 2, Iaşi, C.P. 700398 0232-261.101 tel./fax 0232-240.213 tel. www. aippimm.ro oficiuiasi@aippimm.ro
  6. PLOIEŞTI Argeş Bucureşti Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Ilfov Prahova Teleorman Bdul. Independenţei nr. 23bis, etaj 3 Ploieşti 0244-522.085 tel. 0244-544.054 fax www.aippimm.ro oficiuploiesti@aippimm.ro
  7. TÂRGU MUREŞ Harghita Mureş Alba Piaţa Victoriei,nr. 5,et.2, Târgu Mureş, CP. 540029 0265-311.660 tel. 0265-260.818 fax www.aippimm.ro oficiutargumures@aippimm.ro
  8. TIMIŞOARA Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara, C.P. 300575 0256-292.739 tel. 0256-292.767 fax www.aipimm.ro otimmctimisoara@aippimm.ro
   +  Anexa 5la procedurăPS-04.04.05ANGAJAMENTSubsemnata, ..............................., identificată cu CI/BI seria ...... nr. ................, CNP ........................, domiciliată în .................., strada ....................... nr. ......, localitatea ..................... Judeţul .................., cod poştal ............., telefon .............., mobil ................., e-mail .........................., mă angajez să transmit FORMULARUL DE RAPORTARE TEHNICĂ - ANEXA Nr. 3 la procedură pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2013, la OTIMMC în raza căruia sunt arondată.Semnătura Funcţia (după caz) în cadrul societăţii............... .........................................Data semnării...............----