HOTĂRÂRE nr. 794 din 2 decembrie 1997privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 16 decembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Asistenţa nerambursabilă acordată Guvernului României de către guvernele ţărilor membre ale Grupului celor 24, denumite în continuare donatori, poate lua forma unor programe de import şi programe de asistenţa financiară. Aceste programe sunt convenite pe baza unor acorduri bilaterale, care prevăd constituirea unor fonduri financiare, denumite în continuare fonduri de contrapartida.Acordurile bilaterale privind programele de import sau programele de asistenţa financiară sunt avizate de Ministerul Finanţelor şi de Departamentul pentru Integrare Europeană înainte de a fi încheiate.Programele de import au ca obiect finanţarea de către donatori a importului unor bunuri şi servicii deficitare pe piaţa interna, pentru susţinerea nivelului de trai al populaţiei şi pentru sprijinirea unor sectoare-cheie ale economiei naţionale.Programele de asistenţa financiară au ca obiect acordarea de către donatori a unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanţarea importurilor de bunuri şi servicii ale unor beneficiari din sectoare-cheie ale economiei naţionale.În cazul programelor de import, Guvernul României constituie fondurile de contrapartida din contravaloarea în moneda naţionala a bunurilor şi serviciilor pe care le vinde pe piaţa interna sau unor agenţi economici conveniti cu donatorii.În cazul programelor de asistenţa financiară, Guvernul României constituie fondurile de contrapartida din contravaloarea în moneda naţionala a finanţării importurilor de bunuri şi servicii ale unor agenţi economici conveniti cu donatorii.  +  Articolul 2Toate fondurile de contrapartida sunt incluse în Fondul de contrapartida administrat de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 3Dobânda rezultată din administrarea Fondului de contrapartida se vărsa la acesta. Nivelul dobânzii este convenit prin acordurile bilaterale de constituire, administrare şi utilizare; în lipsa unei astfel de prevederi în acordurile bilaterale, este aplicată rata anuală a dobânzii medii pasive, practicată de băncile comerciale pentru operaţiuni interbancare (inclusiv relaţiile cu Banca Naţionala a României).  +  Articolul 4Obiectivele utilizării Fondului de contrapartida sunt stabilite prin acordurile bilaterale privind constituirea, administrarea şi utilizarea acestuia şi/sau prin convenţii încheiate ulterior cu donatorii.  +  Articolul 5Disponibilul din Fondul de contrapartida este alocat pe proiecte convenite cu donatorii şi se aproba prin hotărâri guvernamentale, pe baza propunerilor Departamentului pentru Integrare Europeană.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor încheie cu beneficiarii proiectelor convenţii de finanţare privind transferul, utilizarea şi controlul sumelor alocate acestora.Ministerul Finanţelor poate sista transferul sumelor alocate în cazul în care constata nerespectarea de către beneficiari a prevederilor convenţiilor încheiate, până la soluţionarea problemelor care au determinat sistarea.  +  Articolul 7Ministerul Finanţelor va informa anual Guvernul României şi, după caz, donatorii, cu privire la constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida.  +  Articolul 8Constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida sunt reglementate prin instrucţiunile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 470/1992, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 227/1994, art. 2, 3, 4 şi 5 din Hotărârea Guvernului nr. 356/1993, art. 2, 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 754/1994 şi art. 2, 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 649/1996. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Corneliu Eugeniu Gorcea,secretar de statMinistru delegatpe lângă primul-ministru pentruintegrare europeană,Alexandru Herlea  +  AnexăINSTRUCTIUNI 02/12/1997