HOTĂRÂRE nr. 855 din 26 noiembrie 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic(actualizată până la data de 8 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către: HOTĂRÂREA nr. 1.218 din 29 noiembrie 2000; HOTĂRÂREA nr. 614 din 23 iunie 2005; HOTĂRÂREA nr. 837 din 25 iulie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 830 din 4 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 962 din 28 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 134 din 6 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 116 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1."--------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 614 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 7 iulie 2005.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic are drept scop continuarea reformei învăţământului profesional şi tehnic, începută cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul PHARE VET RO 9405.  +  Articolul 3Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic are următoarele atribuţii principale: a) asigura coordonarea ştiinţifică şi dezvolta metodologiile de proiectare, dezvoltare, implementare şi revizuire a curriculumului pentru învăţământul profesional şi tehnic; b) asigura coordonarea ştiinţifică şi dezvolta metodologii de proiectare a sistemului de evaluare şi de certificare a formării profesionale specifice învăţământului profesional şi tehnic; c) asigură coordonarea ştiinţifică şi elaborează propuneri privind pregătirea personalului didactic din învăţământul profesional şi tehnic;--------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 962 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. d) asigura coordonarea profesională şi consultanţa ştiinţifică corpului de autori şi formatori naţionali, regionali şi locali din reţeaua învăţământului profesional şi tehnic; e) asigura corelarea la nivel de principii şi de metodologii a formării iniţiale şi continue a personalului didactic din învăţământul profesional şi tehnic; f) colaborează cu instituţii, programe şi proiecte de profil, în scopul corelării proiectării şi elaborării standardelor de pregătire profesională, a curriculumului şi al evaluării, precum şi al planificării resurselor pentru învăţământul profesional şi tehnic; g) elaborează principiile politicii educaţionale şi propune strategiile de dezvoltare a formării profesionale iniţiale prin reţeaua de unităţi şcolare a învăţământului profesional şi tehnic, precum şi principiile de corelare a pregătirii preuniversitare şi universitare din învăţământul profesional şi tehnic; h) asigura coordonarea ştiinţifică a proiectelor de inovare şi de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic; i) proiectează şi elaborează standardele privind dotarea cu echipamente şi resurse materiale pentru învăţământul profesional şi tehnic;--------Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 962 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. j) asigura dezvoltarea şi funcţionarea parteneriatului social în învăţământul profesional şi tehnic la nivel naţional, regional şi local; k) asigura pregătirea şi participarea unităţilor şcolare la programele şi proiectele de dezvoltare socioeconomica la nivel naţional, regional şi local; l) asigura, la cererea Ministerului Educaţiei Naţionale, pregătirea şi participarea unităţilor şi instituţiilor subordonate acestuia la programele comunitare ce vizează fondurile europene structurale; m) asigura consultanţa şi coordonare ştiinţifică în probleme de planificare a structurilor şi a resurselor pentru învăţământul profesional şi tehnic; n) gestionează resursele financiare de la bugetul de stat sau extrabugetare, atrase prin programe de profil naţionale şi internaţionale. o) asigură îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial - dezvoltarea resurselor umane, axa prioritară 2, domeniile majore de intervenţie 2.1 (tranziţia de la şcoală la viaţa activă) şi 2.3 (accesul şi participarea la formarea profesională continuă).--------Lit. o a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 837 din 25 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 22 august 2007.  +  Articolul 4Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic colaborează în domeniul cercetării cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi cu alte instituţii specializate din ţara sau din străinătate.  +  Articolul 5Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de funcţionare ale Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 6Pentru realizarea atribuţiilor sale în teritoriu, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic poate propune constituirea de filiale la nivel regional şi judeţean, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 7 (1) Abrogat.--------Alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 614 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 7 iulie 2005. (2) Abrogat.--------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 962 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. (3) Directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic este numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic este de 136.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 134 din 6 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 8 martie 2012. (2) Salarizarea personalului Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se va face potrivit prevederilor legale în vigoare.--------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 614 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 7 iulie 2005. (3) Personalul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se angajează prin concurs, pe baza dispoziţiilor legale. (4) Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic poate angaja personal cu contract individual de muncă pe perioada determinata, cu plata cu ora sau cu convenţie civilă de prestări de servicii, în condiţiile legii.--------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.218 din 29 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 7 decembrie 2000.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se efectuează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Veniturile proprii ale Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se obţin în principal prin participarea în calitate de partener sau beneficiar la realizarea unor proiecte internaţionale.--------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 962 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011.  +  Articolul 10 (1) Dotările necesare organizării şi funcţionarii Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se vor asigura prin transferul inventarului de echipamente şi prin alte mijloace procurate prin Programul PHARE VET RO 9405, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic îşi completează dotările iniţiale respectând prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 11Abrogat.--------Art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 962 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu---------