HOTĂRÎRE nr. 1295 din 13 decembrie 1990privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 decembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi actele de notariat şi serviciile prestate de notariate, vor fi supuse taxelor de timbru prevăzute în prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Acţiunile sau cererile introduse la instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti şi serviciile de publicitate imobiliară, cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti, precum şi eliberarea copiilor de pe acte de către instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti şi serviciile de publicitate imobiliară, se taxeaza în mod diferenţiat după criteriul evaluării sau al neevaluarii în bani.  +  Articolul 3Cererile şi acţiunile evaluabile în bani introduse la instanţele judecătoreşti se taxeaza astfel: a) pînă la valoarea de 1.000 lei 100 lei; b) pentru ceea ce depăşeşte 1.000 lei, pînă la 25.000 lei 100 lei+6%; c) pentru ceea ce depăşeşte 25.000 lei, pînă la 100.000 lei 1540 lei+8%; d) pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei 7540 lei+10%.În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit cînd acest debit este mai mic decît valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 5.000 lei, indiferent de valoarea urmăririi contestate. În caz de admitere a contestaţiei, taxa se restituie plătitorilor, în temeiul hotărîrii judecătoreşti definitive prin care s-a admis contestaţia.  +  Articolul 4Cererile şi acţiunile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: a) cereri pentru contestarea existenţei sau inexistentei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă, numai atunci cînd nu este posibila cererea pentru realizarea dreptului 400 lei; b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a altor încăperi nelegate de plată anumitor sume, precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 250 lei; c) cereri pentru stabilirea mesei succesorale, ieşirea din indiviziune sau cereri de partaj, atunci cînd părţile nu contesta bunurile de împărţit, valoarea acestora sau dreptul ori mărimea drepturilor coproprietarilor 1000 lei; d) cereri de raport, de reductie sau anulare a liberalităţilor 250 lei.În cazul existenţei unui litigiu cu privire la identificarea bunurilor succesorale sau de împărţit, valoarea acestora sau dreptul ori mărimea drepturilor coproprietarilor, sau cu privire la cererile de raport, de reductie sau anulare a liberalităţilor, taxarea se face distinct, cu cotele şi în condiţiile prevăzute pentru cererile evaluabile în bani; e) cereri de recuzare în materie civilă, de suspendare a executării silite sau vremelnice, precum şi cereri făcute în cursul procesului civil în legătură cu măsurile asiguratorii 250 lei; f) cereri de perimare 50 lei; g) contestaţii în anulare 250 lei; h) acţiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren (în ipoteza în care se revendica şi o porţiune de teren se va adauga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate) 500 lei; i) acţiuni posesorii şi cererile care au ca obiect servituţi 500 lei; j) cereri de strămutare în materie civilă 400 lei; k) cereri privind investirea cu formula executorie a înscrisurilor autentice sau a altor înscrisuri, precum şi a hotărîrilor pronunţate în alte tari 200 lei; l) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:- anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins 250 lei;- cererea cu caracter patrimonial prin care se solicita şi repararea pagubei suferite 16% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 1000 lei; m) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărîrilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen, introduse potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctiva - republicat în 1960 250 lei; n) cereri pentru autorizarea executării silite, introduse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum şi cereri pentru radierea ipotecilor (conform art. 1788 din Codul civil) 100 lei; o) acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unu sau mai mulţi copii, în scopul încuviinţării purtării numelui sau 100 lei; p) acţiunea de încredinţare a copiilor, introdusă separat de acţiunea de divorţ, precum şi cererile de stabilire a domiciliului minorului 200 lei; q) cereri în justiţie privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 5000 lei; r) cereri de asistenţa judiciară formulate de autorităţile străine dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internationala se efectuează gratuit:- inminarea de acte judiciare sau extrajudiciare 250 lei;- efectuarea de comisii rogatorii 500 lei; s) cereri de validare a popririi pe baza titlurilor executorii, precum şi legalizarea de către Ministerul Justiţiei a copiilor de pe actele judiciare aflate în dosarele instanţelor judecătoreşti, la cererea persoanelor care justifica un interes legitim, pentru fiecare exemplar de copie în parte, destinată a fi utilizata în străinătate 150 lei;s,) cereri de investire cu formula executorie 25 lei; t) cereri pentru repunerea pe rol cînd suspendarea judecării se datoreşte părţilor 50% din taxa datorată la cererea sau acţiunea a carei judecare a fost suspendatăt,) alte cereri sau acţiuni privind drepturile neevaluabile în bani, precum şi recursul prin care se contesta o sentinta ce caracterizează un litigiu ca fiind de muncă 150 lei; u) menţiunea facuta pe hotărîrile judecătoreşti ca sînt definitive, precum şi eliberarea copiilor de pe actele aflate la dosar, de către instanţele judecătoreşti, la cererea părţilor sau a altor persoane admise a lua parte în proces, pentru fiecare exemplar de copie în parte 10 lei; v) notificările şi somatiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare 25 lei; x) înscrierea drepturilor de ipoteca 1,5% la valoarea creanţei.  +  Articolul 5Cererile reconventionale, intervenţiile, aderarile sau chemările în garanţie se timbrează ca şi cererea sau acţiunea principala.  +  Articolul 6Cererile şi acţiunile în materie de divorţ se taxeaza la venitul mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni. Taxa de timbru se stabileşte de preşedintele instanţei în raport cu venitul net al reclamantului.În cazurile în care cererea de divorţ se întemeiază pe motivul ca soţul pîrît suferă de alienatie mintală cronica sau de debilitate mintală cronica ori este declarat dispărut prin hotărîre judecătorească definitivă, taxa de timbrare este de 500 lei. În cazul împăcării soţilor sau al retragerii cererii de divorţ în tot cursul judecaţii se va restitui jumătate din taxa de timbru la cererea celui care a plătit-o. Dreptul de a cere restituirea se stinge dacă nu a fost exercitat în termen de un an de la data cînd s-a născut acest drept.Recursul introdus împotriva sentinţei de admitere a cererii de divorţ este scutit de taxa de timbru, dacă prin recurs se cere menţinerea căsătoriei.  +  Articolul 7Cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti se timbrează cu 50% din taxa datorată la cererea sau acţiunea introductivă. În cazul atacarii hotărîrilor date în acţiuni evaluabile în bani, taxa se calculează la suma contestată.Recursul la încheierea de scoatere în vînzare a imobilelor în acţiunea de partaj, recursul împotriva hotărîrilor de suspendare a judecării cauzei, a hotărîrilor de declinare a competentei şi dezinvestire, recursul declarat pentru gresita compunere a instanţei ori împotriva hotărîrilor de anulare a acţiunii ca netimbrata sau nesemnata, recursul împotriva hotărîrilor prin care s-a respins acţiunea ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat, se taxeaza cu 150 lei. Aceasta taxa se percepe numai dacă prin aplicarea criteriului de la primul alineat ar rezultă o taxa mai mare.  +  Articolul 8Cererile adresate organelor procuraturii în vederea declarării recursului extraordinar împotriva hotărîrilor judecătoreşti pronunţate în cazurile cercetate potrivit Legii nr. 18/1968, formulate de persoanele cercetate, se taxeaza cu 500 lei.  +  Articolul 9Transcrierea sau, după caz, înscrierea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile pe bază de acte autentice, hotărîri judecătoreşti sau acte sub semnatura privată recunoscute prin lege se taxeaza astfel:- pentru valoarea pînă la 20.000 lei 7%- pînă la 40.000 lei 9%- pînă la 80.000 lei 11%- pînă la 120.000 lei 13%- pînă la 160.000 lei 15%- peste 160.000 lei 16%Taxa se datorează şi în cazul transcrierii instrainarilor de imobile pe baza actelor de exproprieri cu plata în numerar, în care caz taxa se calculează la suma plătită drept despăgubire şi se retine din aceasta.La actele autentificate de notariatele de stat pentru care s-a perceput taxa de autentificare nu se mai percepe şi taxa de transcriere. În acelaşi mod se va proceda şi cu hotărîrile judecătoreşti care în condiţiile legii ţin loc de act de înstrăinare.Orice alte notari în registrele de publicitate a situaţiei imobilelor, cu excepţia transcrierilor în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile sau înscrierea drepturilor de ipoteca, se taxeaza cu 100 lei.  +  Articolul 10Actele întocmite de notariate şi serviciile prestate de acestea, inclusiv traducerile, se taxeaza astfel: a) autentificarea actelor de vinzari şi schimburi de bunuri imobile, a actelor de cesiuni de drepturi succesorale şi a actelor de donaţii şi intoarceri de bunuri dăruite, în funcţie de valoare:- pentru valoarea pînă la 20.000 lei 7%- pînă la 40.000 lei 9%- pînă la 80.000 lei 11%- pînă la 120.000 lei 13%- pînă la 160.000 lei 15%- peste 160.000 lei 16% b) autentificarea testamentelor 100 lei; c) autentificarea actelor de partaj 250 lei; d) autentificarea actelor de vinzari şi donaţii de autoturisme şi alte autovehicule (tractor, camion, microbuz, autobuz şi altele asemenea), cu excepţia motocicletelor şi motoretelor, este supusă taxei în funcţie de timpul cît acestea au fost în proprietatea celui care le înstrăinează, astfel:- pînă la 1 an 15%- pînă la 3 ani 9%- pînă la 5 ani 6%- peste 5 ani 3%Taxa se calculează la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin decît o cota din preţul oficial de vînzare către populaţie, stabilită în raport cu vechimea autovehiculului, după anul fabricaţiei, astfel:- vechime pînă la 1 an, 90% din preţul oficial;- vechime între 1 an şi 3 ani, 80% din preţul oficial;- vechime între 3 ani şi 5 ani, 70% din preţul oficial;- vechime peste 5 ani, 50% din preţul oficial.Autovehiculele care nu au preţ oficial de vînzare către populaţie se evalueaza, pentru taxare, prin asimilare, potrivit instrucţiunilor ministerului finanţelor.În cazul autovehiculelor avariate ori pentru care nu exista dovezi cu privire la vechime, cota din preţul oficial de vînzare către populaţie sau din evaluarea stabilită prin asimilare se determina în funcţie de coeficientul de deteriorare sau uzura stabilit, prin expertiza, în condiţiile prevăzute prin instrucţiunile ministrului finanţelor; e) autentificarea contractelor de închiriere de bunuri 4%; f) autentificarea procurilor sau împuternicirilor, de fiecare exemplar:- pentru administrarea bunurilor sau efectuarea operaţiunilor de credit 75 lei;- alte procuri sau împuterniciri 40 lei; g) autentificarea oricăror alte contracte evaluate în bani, necuprinse la alin. a)-e) de mai sus 2%, dar nu mai puţin de 50 lei;Autentificarea contractelor de societate şi a statutelor societăţilor comerciale se taxeaza conform art. 219 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990; h) autentificarea oricăror alte contracte neevaluabile în bani, necuprinse la alin. a)-e) de mai sus 25 lei; i) eliberarea titlurilor executorii 2%, dar nu mai puţin de 20 lei; j) întocmirea protestelor maritime 250 lei; k) notificările şi somatiile, de fiecare comunicare 25 lei; l) legalizarea semnaturilor sau darea de data certa sau încheierile de certificare pentru fapte constatate personal de notar, pentru fiecare act 25 lei; m) certificarea conformitatii copiilor şi extraselor, de fiecare pagina 5 lei; n) primirea în depozit a oricăror înscrisuri sau documente pe timp de 1 an sau fracţiune de un an, de fiecare exemplar în parte 100 lei; o) taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, pentru rude de gradul II şi soţi, se stabileşte astfel:- pînă la 50.000 lei 5%, dar nu mai puţin de 100 lei;- între 50.001 şi 100.000 lei, 2.500 lei + 6% la ce depăşeşte 50.000 lei;- între 100.001 şi 150.000 lei, 5.500 lei + 7% la ce depăşeşte 100.000 lei;- între 150.001 şi 200.000 lei, 9.000 lei + 8% la ce depăşeşte 150.000 lei;- peste 200.000 lei, 13.000 lei + 10% la ce depăşeşte 200.000 lei.Moştenitorii care nu intră în categoria celor de mai sus plătesc taxa majorată cu 50 %; p) încheierea oricăror acte de notariat necuprinse în art. 10 lit. j), k), l), m), n), o) de mai sus 25 lei; r) eliberarea copiilor de pe actele aflate în dosarele notariatului de stat, de fiecare exemplar 5 lei.Pentru autentificarea sau încheierea actelor de notariat, în afară sediului biroului de notariat, se încasează dublu taxelor de timbru prevăzute la art. 10 lit. b), c), f), h), n), p) de mai sus, dar nu mai puţin de 250 lei, la care se adauga cheltuielile de deplasare.Pentru autentificarile de acte prevăzute la art. 10 lit. a), d), e), g) se încasează în plus o taxa de 250 lei, în afară cheltuielilor de deplasare; s) redactarea actelor de către birourile de notariate:s.1. redactarea testamentelor 100 lei;s.2. redactarea oricăror alte acte:- neevaluabile în bani 25 lei;- evaluabile în bani 100 lei;s,) scrierea la masina de scris şi traducerile dintr-o limbă în alta, pentru fiecare pagina sau fracţiune de pagina:- traduceri dintr-o limbă străină în limba română 30 lei;- traduceri din limba română într-o limbă străină 35 lei;- traduceri dintr-o limbă străină într-o alta limba străină 40 lei;- verificarea conformitatii cu originalul a traducerilor făcute de părţi dintr-o limbă străină în limba română, din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limbă străină în alta limba străină 10 lei;- transpunerea dintr-un alfabet vechi în alfabetul actual 30 lei; t) scrierea la masina a diverselor acte, înscrisuri care nu au fost redactate de biroul de notariat, precum şi a copiilor de pe actele şi înscrisurile prezentate de părţi, pe fiecare pagina sau fracţiune de pagina:- pentru exemplarul original 7 lei;- pentru copii 5 lei;- pentru efectuarea de copii de pe traducerile în limbi străine, aflate în arhiva proprie a notariatului 10 lei.  +  Articolul 11Taxele de dactilografiere se percep şi în cazurile în care pentru actele notariale este prevăzută o scutire legală. Pentru înscrisurile redactate de notariatul de stat la care s-a perceput taxa de redactare nu se datorează taxa de dactilografiere pentru un singur exemplar ce se eliberează părţilor şi cel destinat arhivei notariale, restul exemplarelor se taxeaza.  +  Articolul 12Evaluarea bunurilor imobile, inclusiv a clădirilor, se face în funcţie de preţul declarat, dar nu mai mic decît valoarea de asigurare prin efectul legii sau în funcţie de valoarea actualizată rezultind din orice alte acte privind proprietatea bunurilor respective.Locuintele construite cu sprijinul statului sau cumpărate din fondul locativ de stat, pe care dobinditorii le vînd mai înainte de achitarea integrală a creditului, se evalueaza, în scopul taxarii, la suma care se declara ca se plăteşte de către cumpărător vinzatorului, dar nu la mai puţin decît suma pe care vînzătorul a achitat-o efectiv ca avans şi ca rambursare din credit pînă la data vinzarii.Evaluarea tractoarelor sau a altor mijloace de transport în vederea autentificării actelor de înstrăinare se efectuează potrivit criteriilor stabilite pentru autoturisme.  +  Articolul 13Taxele de timbru prevăzute în prezenta hotărîre se datorează şi pentru operaţiunile notariale efectuate de primării, de reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare, precum şi de unităţile de stat care îndeplinesc astfel de operaţiuni în baza Decretului nr. 377/1960.  +  Articolul 14Taxele de timbru achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărîri rămîn valabile şi în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.  +  Articolul 15Ministerul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii financiari ai bugetului de stat pe anul 1990.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri punctele I (A 1-8; B 9-12; C 13-24) din Hotărîrea nr. 911 din 23 mai 1955 pentru stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, republicată la 31 octombrie 1958, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea nr. 142 din 17 februarie 1971 privind stabilirea taxelor de timbru privitoare la înstrăinarea unor imobile, precum şi orice dispoziţie contrară, se abroga.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN----------------