HOTĂRÂRE nr. 789 din 2 decembrie 1997privind modificarea şi completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 15 decembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 20 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) litera c) va avea următorul cuprins:"c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecţie a infrastructurii căilor ferate române, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului;"2. După alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2), care vor avea următorul cuprins:"(5^1) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanţe sau deşeuri de felul celor prevăzute la lit. c) este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite de Regia Autonomă lt; lt;Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române gt; gt;.(5^2) Amenajările şi instalaţiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanţelor sau deşeurilor prevăzute la alin. (5^1) se pot realiza pe bază de studii privind implicatiile asupra activităţii feroviare şi de mediu executate de unităţi de proiectare autorizate, pe baza avizului Regiei Autonome lt; lt;Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române gt; gt; şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noica------------