REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 19 mai 2010 (*actualizat*)a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România(actualizat până la data de 5 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui regulament până la data de 5 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1 (1) Pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS, se constituie Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS. (2) Consiliul INIS este structură cu rol de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuit din reprezentanţi ai: a) Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) Ministerului Mediului şi Pădurilor; c) Ministerului Apărării Naţionale; d) Ministerului Finanţelor Publice; e) Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; f) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; g) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; h) Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; i) Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; j) Ministerului Sănătăţii; k) Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; l) Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; m) Academiei Române; n) Institutului Naţional de Statistică; o) Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; p) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; q) Asociaţiei Comunelor din România; r) Asociaţiei Municipiilor din România; s) Asociaţiei Oraşelor din România. (3) Instituţiile publice şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri asociative, prevăzute la alin. (2), desemnează ca titular în Consiliul INIS câte un reprezentant la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, precum şi preşedintele ori împuternicitul acestuia, după caz, şi câte un membru supleant. (4) Reprezentanţii instituţiilor publice şi ai structurilor asociative prevăzute la alin. (2), atât titulari, cât şi supleanţi, sunt desemnaţi de către conducătorii acestora prin act administrativ, după caz. În absenţa membrului titular, membrul supleant participă cu drepturi depline la şedinţele Consiliului INIS. (5) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de un grup tehnic. Grupul tehnic este alcătuit din experţi desemnaţi de către conducătorii instituţiilor publice prin act administrativ sau ai structurilor asociative prevăzute la alin. (2). (6) Grupul tehnic asigură suportul de specialitate membrilor Consiliului INIS şi îndeplineşte atribuţii stabilite de Consiliul INIS. (7) Grupul tehnic se reuneşte la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS. Activitatea grupului tehnic se consemnează într-un proces-verbal întocmit cu ocazia fiecărei reuniuni. (8) Fiecare instituţie publică şi structură asociativă, membră a Consiliului INIS, poate organiza grupuri de experţi tehnici pe domeniile specifice de activitate. (9) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului INIS, iar Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură vicepreşedinţia acestuia.---------Alin. (9) art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012.  +  Articolul 2 (1) Consiliul INIS are următoarele atribuţii: a) stabileşte şi supune aprobării Guvernului, anual, Planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, denumit în continuare Planul de activităţi; b) raportează Guvernului României, semestrial sau ori de câte ori este necesar, stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul de activităţi; c) stabileşte şi aprobă temele de date spaţiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România; d) stabileşte responsabilităţi autorităţilor publice şi terţilor, după caz, pentru crearea şi actualizarea seturilor de date spaţiale, a serviciilor aferente acestora şi a metadatelor pentru temele INIS; e) decide cu privire la disponibilitatea seturilor de date spaţiale din anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 şi a serviciilor aferente în vederea accesului public; f) decide cu privire la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente pentru care se solicită tarife; g) decide cu privire la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente pentru care se pot acorda licenţe; h) aprobă rapoartele punctului de contact pentru Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire), înainte de transmiterea lor Comisiei Europene; i) aprobă temele şi subtemele grupurilor de lucru înfiinţate la nivelul membrilor Consiliului INIS; j) stabileşte acţiunile şi termenele de realizare a acestora pentru grupurile de lucru constituite la nivelul membrilor Consiliului INIS, potrivit Planului de activităţi; k) coordonează activitatea instituţiilor publice şi a structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS în realizarea sarcinilor care le revin din Planul de activităţi. (2) Consiliul INIS se întruneşte legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul INIS adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 3În calitate de preşedinte al Consiliului INIS, directorul general al ANCPI îndeplineşte următoarele atribuţii: a) conduce lucrările Consiliului INIS; b) propune ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului INIS; c) înaintează Guvernului spre aprobare Planul de activităţi şi rapoartele semestriale privind stadiul realizării acestuia; d) solicită reprezentanţilor în Consiliul INIS rapoartele privind stadiul de realizare a sarcinilor care le revin din Planul de activităţi; e) semnează deciziile Consiliului INIS; f) solicită rapoarte cu privire la stadiul implementării prevederilor deciziilor de către instituţiile publice şi structurile asociative prevăzute la art. 1 alin. (2); g) convoacă, ori de câte ori este necesar, grupul tehnic; h) înaintează conducătorilor instituţiilor publice şi structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul de activităţi, după prezentarea acestuia ministrului dezvoltării regionale şi turismului, anterior transmiterii către Guvern.---------Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012.  +  Articolul 4Vicepreşedintele Consiliului INIS este reprezentantul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi are următoarele atribuţii: a) asigură preşedinţia Consiliului INIS în lipsa preşedintelui; b) conduce şedinţele Consiliului INIS în lipsa preşedintelui; c) coordonează elaborarea Raportului privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul de activităţi.  +  Articolul 5Reprezentanţii desemnaţi în Consiliul INIS au obligaţia de a participa la toate şedinţele acestuia.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile publice coordonatoare, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, şi cele stabilite de către Consiliul INIS, în temeiul art. 4 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, au următoarele atribuţii: a) propun subtemele aferente temelor coordonate; b) propun responsabilităţile colaboratorilor; c) prezintă Consiliului INIS propunerile pentru stabilirea subtemelor şi a responsabilităţilor aferente; d) prezintă Consiliului INIS, la solicitarea acestuia, rapoarte privind tema pe care au o în coordonare; e) organizează grupurile de lucru pentru temele care le revin; f) transmit secretariatului Consiliului INIS procesele-verbale ale şedinţelor grupurilor de lucru. (2) Autorităţile publice coordonatoare şi colaboratoare, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, şi cele stabilite de către Consiliul INIS, în temeiul art. 4 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, au următoarele atribuţii: a) realizează subtemele pe care le au în responsabilitate; b) prezintă rapoarte cu privire la stadiul realizării subtemelor coordonatorului de temă; c) alte atribuţii stabilite de coordonatorul de temă. (3) Prin autorităţi publice coordonatoare şi colaboratoare se înţelege inclusiv instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau în aria de reglementare, după caz, a acestora.  +  Articolul 7Rapoartele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) se înaintează Consiliului INIS la data stabilită de către acesta.  +  Articolul 8 (1) Secretariatul Consiliului INIS este asigurat de ANCPI. (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: a) convoacă membrii Consiliului INIS la şedinţele acestuia; b) convoacă membrii grupului tehnic prin dispoziţie a preşedintelui; c) elaborează procesele-verbale, arhivează exemplarele originale şi le comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS; d) elaborează procesele-verbale aferente şedinţelor grupului tehnic; e) ţine evidenţa deciziilor adoptate de Consiliul INIS; f) transmite reprezentanţilor, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor în şedinţa următoare, cu 5 zile înainte de şedinţă, precum şi deciziile Consiliului INIS; g) asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului INIS; h) pune la dispoziţia preşedintelui documentele necesare pentru întocmirea rapoartelor privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul de activităţi; i) ţine evidenţa, în registre speciale, a rapoartelor membrilor Consiliului INIS şi a celor înaintate Guvernului, precum şi a proceselor-verbale ale şedinţelor grupurilor de lucru; j) orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS.  +  Articolul 9ANCPI prevede în structura sa un compartiment funcţional, la nivel de direcţie, cu atribuţii care decurg din prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010.  +  Articolul 10 (1) Şedinţele Consiliului INIS se organizează lunar, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor Consiliului INIS.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012. (2) Membrii Consiliului INIS pot formula observaţii în scris sau în timpul şedinţei, care se supun dezbaterii în vederea aprobării pentru integrarea lor în documentul iniţial. (3) Deciziile Consiliului INIS sunt obligatorii pentru toţi membrii. (4) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducătorii autorităţilor publice coordonatoare şi colaboratoare prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 emit acte administrative proprii.  +  Articolul 11Fiecare membru în Consiliul INIS elaborează un raport privind stadiul realizării sarcinilor care îi revin din Planul de activităţi pe care îl susţine, prin reprezentantul său, în faţa Consiliului INIS, la termene stabilite. Pe baza acestora se elaborează raportul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 12La şedinţele Consiliului INIS pot participa, în calitatea de invitaţi, alte persoane din cadrul instituţiilor publice şi structurilor asociative prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv din cadrul instituţiilor aflate în subordonarea, coordonarea sau în aria de reglementare, după caz, a acestora, persoane din mediul academic, mediul privat, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai altor structuri, cu rol consultativ.  +  Articolul 13Propunerile de modificare şi/sau de completare a prezentului regulament se supun Guvernului spre aprobare prin hotărâre de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.---------Partea dispozitivă a art. 13 a fost modificată de pct. 4 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012. a) la iniţiativa Consiliului INIS, în urma propunerii preşedintelui Consiliului INIS sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia; b) oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui.-------