ORDIN nr. 58 din 1 martie 2012privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 8 martie 2012    În temeiul cap. XII secţiunea "Măsuri organizatorice" lit. a) din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011, şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I., se constituie Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare comisie.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Componenţa şi atribuţiile comisiei sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3Structurile din cadrul M.A.I. răspund pentru realizarea activităţilor/măsurilor din aria de competenţă, cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011, denumită în continuare strategie, precum şi în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei.  +  Articolul 4Structurile din cadrul M.A.I. care au atribuţii în implementarea prevederilor strategiei ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei au obligaţia de a transmite semestrial Direcţiei pentru administraţia publică locală din cadrul Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale a M.A.I., care asigură secretariatul comisiei, date şi informaţii privind stadiul îndeplinirii activităţilor/măsurilor prevăzute în strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei, din aria de competenţă.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaBucureşti, 1 martie 2012.Nr. 58.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentruromi, constituită la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor  +  Articolul 1 (1) Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare comisia, are în componenţă un preşedinte şi 8 membri. (2) Calitatea de preşedinte al comisiei este îndeplinită de secretarul de stat pentru comunităţile locale. (3) Membrii comisiei sunt reprezentanţi ai următoarelor structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.): a) directorul general al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale; b) directorul general al Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului; c) directorul general al Direcţiei generale management resurse umane; d) directorul general al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale; e) directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; f) inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; g) inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. (4) În cazul în care un membru nu poate participa din motive întemeiate la şedinţa comisiei, acesta este înlocuit de un supleant. (5) Supleanţii care urmează a participa la şedinţa comisiei, în condiţiile prevăzute la alin. (4), sunt desemnaţi de şefii structurilor prevăzute la alin. (3). Secretariatul comisiei este informat în scris de şefii structurilor prevăzute la alin. (3) cu privire la supleanţii desemnaţi care urmează a participa la şedinţă.  +  Articolul 2 (1) La şedinţele comisiei participă, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Romi, desemnaţi în acest sens de către preşedintele acesteia, şi, după caz, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor, cu experienţă în domeniul activităţilor/măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011, denumită în continuare strategie, şi în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei, din aria specifică de activitate a M.A.I. (2) În funcţie de ordinea de zi şi de tematica discuţiilor, la şedinţele comisiei participă, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai structurilor din cadrul M.A.I., altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (3), atunci când temele aflate pe ordinea de zi impun aceasta.  +  Articolul 3Secretariatul comisiei este asigurat de către Direcţia pentru administraţia publică locală din cadrul Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale a M.A.I.  +  Articolul 4Comisia are următoarele atribuţii: a) monitorizează îndeplinirea activităţilor, din aria specifică de activitate a M.A.I., prevăzute în strategie, precum şi a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei ce revin M.A.I.; b) aprobă semestrial rapoartele de progres privind stadiul de implementare a activităţilor/măsurilor din aria de competenţă a M.A.I. cuprinse în strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei; c) elaborează propuneri de modificare a strategiei, pe domeniul de competenţă al M.A.I.; d) colaborează cu Compartimentul central de monitorizare şi evaluare organizat la nivel central potrivit strategiei.  +  Articolul 5 (1) Comisia se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui ori a unuia din membrii acesteia, ca urmare a apariţiei unei situaţii care impune acest fapt. (2) În cazul în care unul din membrii comisiei solicită convocarea acesteia, informează în scris secretariatul comisiei, comunicând motivul întrunirii, data propusă pentru desfăşurarea şedinţei şi, după caz, informaţii referitoare la documentele ce urmează a fi distribuite în cadrul acesteia. (3) Convocarea membrilor comisiei şi a invitaţilor se face în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea şedinţei. (4) La şedinţele comisiei sunt invitaţi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Romi, precum şi, după caz, ai structurilor din cadrul M.A.I., altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (3), şi ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor, cu experienţă în domeniul activităţilor/măsurilor cuprinse în strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei, din aria specifică de activitate a M.A.I. (5) Odată cu invitaţia de participare se transmite şi ordinea de zi.  +  Articolul 6 (1) Lucrările şedinţei sunt conduse de către preşedintele comisiei, iar în lipsa acestuia de către membrul desemnat de preşedinte şi se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 5 persoane cu drept de vot. (2) Comisia aprobă rapoartele de progres semestriale cu majoritatea voturilor persoanelor cu drept de vot prezente la şedinţă. În caz de paritate, votul preşedintelui sau a membrului care prezidează şedinţa este decisiv. (3) Au drept de vot persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) sau (4), după caz. (4) Rapoartele de progres semestriale sunt transmise Compartimentului central de monitorizare şi evaluare, sub semnătura preşedintelui comisiei.  +  Articolul 7Comisia poate constitui grupuri de lucru pentru analizarea stadiului îndeplinirii activităţilor/măsurilor prevăzute în strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei care revin structurilor din cadrul M.A.I. Grupurile de lucru pot fi constituite din reprezentanţi, la nivel de experţi, ai structurilor din cadrul M.A.I. reprezentate în comisie.  +  Articolul 8Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii: a) asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a şedinţelor comisiei; b) informează, în scris, preşedintele cu privire la necesitatea întrunirii comisiei şi propune data, locul de desfăşurare a şedinţei şi ordinea de zi, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de desfăşurarea acesteia; c) convoacă membrii comisiei şi invitaţii, la solicitarea preşedintelui, şi le comunică acestora, în scris, data, locul de desfăşurare a şedinţei şi ordinea de zi; d) răspunde de elaborarea documentelor necesare desfăşurării activităţii comisiei şi asigură securitatea şi arhivarea acestora; e) elaborează semestrial proiectele rapoartelor de progres privind stadiul de implementare a activităţilor/măsurilor din aria de competenţă a M.A.I. cuprinse în strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale strategiei pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de structurile M.A.I.; f) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comisiei, care vor fi semnate de preşedinte sau de membrul care prezidează şedinţa, precum şi de toţi membrii prezenţi.----