HOTĂRÂRE nr. 100 din 28 februarie 2012pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi la activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, turism, geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie, teledetecţie, cadastru şi publicitate imobiliară."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5 şi utilizează spaţii în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 şi str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, în condiţiile legii."3. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 737, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) Din numărul maxim de posturi, 12 posturi se utilizează pentru reprezentanţele de promovare turistică din străinătate."4. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."5. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.6. În anexa nr. 2, la litera A "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, finanţate integral de la bugetul de stat" se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
  "2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti"
   +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Naţionale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, la propunerea consiliului de administraţie. Numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate este de 3.026."3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - În vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin proiecte finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile şi pentru realizarea activităţii de recepţie şi control în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei şi teledetecţiei, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, normativele de cheltuieli privind dotarea cu mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."4. În cuprinsul actului normativ sintagma "prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor" se înlocuieşte cu sintagma "prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului", sintagma "ministrul administraţiei şi internelor" se va înlocui cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi turismului" şi sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se va înlocui cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".5. După articolul 22 se introduce o anexă al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului INIS, iar Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură vicepreşedinţia acestuia."2. La articolul 3, litera h) va avea următorul cuprins:"h) înaintează conducătorilor instituţiilor publice şi structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul de activităţi, după prezentarea acestuia ministrului dezvoltării regionale şi turismului, anterior transmiterii către Guvern."3. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Şedinţele Consiliului INIS se organizează lunar, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor Consiliului INIS."4. La articolul 13, partea dispozitivă va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Propunerile de modificare şi/sau de completare a prezentului regulament se supun Guvernului spre aprobare prin hotărâre de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului."PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Cristian Petrescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Claudia BoghiceviciMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 28 februarie 2012.Nr. 100.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009) *Font 7*                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI                      DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI                                                     ┌──────────┐ ┌---------------------------------------┐                                                     │ │ ┌────────────────┐ |Numărul maxim de posturi - 737 exclusiv|                                                     │ MINISTRU ├────┤Cabinet ministru│ |demnitarii şi cabinetul ministrului |                                                     │ │ └────────────────┘ └---------------------------------------┘                                                     └────┬─────┘                                                          │    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Corpul de Control al Ministrului***)├────────────────┼───────────┤ Consiliul Consultativ │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │ Audit Intern***) ├────────────────┼───────────┤ Unitatea de Politici Publice**)│    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │ Direcţia de Comunicare ├────────────────┼───────────┤ Colegiul Ministerului │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Relaţia cu Parlamentul şi Dialog │ │ │Unităţi de Management/Unităţi de│    │ Social***) ├────────────────┼───────────┤ Coordonare a Proiectelor*) │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor├────────────────┼───────────┤ Consilier Diplomatic │    │ Clasificate**) │ │ └────────────────────────────────┘    └────────────────────────────────────┘ │    ┌────────────────────────────────────┐ │    │Centrul Operativ pentru Situaţii │ │    │ de Urgenţă**) ├────────────────┤    └────────────────────────────────────┘ │                ┌─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ └──────────────┬───────────────┘ └──────────────┬───────────────┘                └────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┘                                                        ┌────────┴────────┐ ┌---------------------------------------------┐                                                        │ │ | Legendă: |                                                        │SECRETAR GENERAL │ | *) Se organizează, conform legislaţiei |                                                        │ │ | în vigoare, prin ordin al ministrului |                                                        └────────┬────────┘ | **) Se organizează la nivel de compartiment |                                                                 │ |***) Se organizează la nivel de serviciu/ |                                                                 │ | birou |                                                     ┌───────────┴───────────┐ └---------------------------------------------┘                                                     │ │                 ┌──────────────────┐ │Secretariat General***)│ ┌──────────────────┐                 │ SECRETAR GENERAL │ │ │ │ SECRETAR GENERAL │                 │ ADJUNCT │ └───────────┬───────────┘ │ ADJUNCT │                 └────────┬─────────┘ └─────────┐ └─────────┬────────┘                          └────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┘                                                                           │      ┌──────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────────┬──────┬────┐ ┌────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐│ ┌───┴────┐│ ┌───┴────┐│┌───┴─────┐┌───┴─────┐│┌───┴────┐ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia│ │Direcţia│ │ │Direcţia││ │Direcţia││ │Direcţia│││Direcţia ││Direcţia │││Direcţia│ │ Generală │ │ Generală │ │Generală│ │Generală│ │Generală│ │ │Generală││ │Generală││ │Generală│││Generală ││Generală │││Generală│ │Cooperare │ │ Autori- │ │Autori- │ │Consta- │ │Control │ │ │Lucrări ││ │Dezvol- ││ │Juridică│││Economică││Achiziţii│││ Turism │ │Teritorială│ │tatea de │ │zare şi │ │tare şi │ │de Prim │ │ │Publice ││ │tare ││ │ │││şi Admi- ││Publice │││ │ │ Europeană │ │Management-│ │ Plăţi │ │Stabi- │ │ Nivel │ │ │ ││ │Terito- ││ │ │││nistrativ││ │││ │ │ │ │Programul │ │Programe│ │lire │ │ │ │ │ ││ │rială ││ │ │││ ││ │││ │ │ │ │Operaţional│ │ │ │Nereguli│ │ │ │ │ ││ │ ││ │ │││ ││ │││ │ │ │ │Regional │ │ │ │Fonduri │ │ │ │ │ ││ │ ││ │ │││ ││ │││ │ │ │ │ │ │ │ │Europene│ │ │ │ │ ││ │ ││ │ │││ ││ │││ │ └────┬──────┘ └────┬──────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ │ └───┬────┘│ └────────┘│ └────────┘│└─────────┘└─────────┘│└──┬─────┘      │ └─────────────┐ │ │ │ │ │┌─────────────────────┘ │   ┌──┴───┐ ┌──────┬──────┬─┴────┬──────┐ ┌──────┘┌────┘ ┌──┘ ┌───────┘┌──────────┘│ ┌───────┬──────┬─────┬┴───────┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴───┐┌──┴──┐ ┌─┴──┐ ┌───┴┐ ┌────┤ ┌─┴──┐ ┌──┴──┐┌──┴──┐┌─┴──┐ ┌──┴──┐ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Eva │ │Ve- │ │Di- │ │Con-│ │Di- ││Di- │ │Re- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- ││Di- ││Ser-│ │Pri- │ │rec-│ │rec-│ │rec- │ │rec-│ │lu- │ │ri- │ │rec-│ │trol│ │rec- ││rec- │ │la- │ │rec-│ │rec-│ │rec-│ │rec- ││rec- ││vi- │ │va- │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │are │ │fi- │ │ţia │ │Fi- │ │ţia ││ţia │ │ţii │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia ││ţia ││ciul│ │ti- │ │Im- │ │Coo-│ │Stra-│ │Ges-│ │Pro-│ │care│ │Mo- │ │nan-│ │Pro- ││Teh- │ │Ex- │ │Re- │ │Ges-│ │Dez-│ │Con- ││Ma- ││Au- │ │zare │ │ple-│ │pe- │ │te- │ │tio-│ │gram│ │Con-│ │ni- │ │ciar│ │gra- ││nică │ │ter-│ │sur-│ │tio-│ │vol-│ │trol,││na- ││to- │ │şi │ │men-│ │rare│ │gii │ │nare│ │***)│ │for-│ │to- │ │Pre-│ │mul ││în │ │ne │ │se │ │nare│ │tare│ │Con- ││ge- ││ri- │ │Post-│ │tare│ │Te- │ │şi │ │Pro-│ │ │ │mi- │ │ri- │ │ven-│ │Na- ││Cons-│ │şi │ │U- │ │Fon-│ │Tu- │ │şi- ││ment ││zare│ │pri- │ │Pro-│ │ri- │ │Co- │ │gram│ │ │ │tate│ │zare│ │tiv │ │ţio- ││truc-│ │Pro-│ │ma- │ │duri│ │ris-│ │li- ││Brand││şi │ │va- │ │gra-│ │to- │ │or- │ │ │ │ │ │Pro-│ │Pro-│ │Pro-│ │nal ││ţii │ │to- │ │ne │ │Co- │ │tică│ │ere ││ ││Re- │ │ti- │ │me │ │ri- │ │do- │ │ │ │ │ │gra-│ │iec-│ │gra-│ │de ││ │ │col │ │ │ │mu- │ │ │ │şi ││ ││gle-│ │zare │ │ │ │ală │ │nare │ │ │ │ │ │me │ │te │ │me │ │Dez- ││ │ │***)│ │ │ │ni- │ │ │ │Mo- ││ ││men-│ │**) │ │ │ │În- │ │Pro- │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │***)│ │vol- ││ │ │ │ │ │ │tare│ │ │ │ni- ││ ││tare│ │ │ │ │ │ter-│ │gram │ │ │ │ │ │Ges-│ │ │ │ │ │tarea ││ │ │ │ │ │ │pen-│ │ │ │to- ││ ││în │ │ │ │ │ │na- │ │ │ │ │ │ │ │tio-│ │ │ │ │ │În- ││ │ │ │ │ │ │tru │ │ │ │ri- ││ ││Tu- │ │ │ │ │ │ţio-│ │ │ │ │ │ │ │nare│ │ │ │ │ │fra- ││ │ │ │ │ │ │Tu- │ │ │ │zare ││ ││rism│ │ │ │ │ │nală│ │ │ │ │ │ │ │Ne- │ │ │ │ │ │struc-││ │ │ │ │ │ │rism│ │ │ │în ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re- │ │ │ │ │ │turii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tu- ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │guli│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rism ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │***)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ │ └────┘ └────┘ └─────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └──────┘└─────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └─────┘└─────┘└────┘ └─────┘  +  Anexa 2 (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004)NORMATIVELE DE CHELTUIELIprivind dotarea cu mijloace de transportşi consumul de carburanţi pentru Agenţia Naţională deCadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonateDotarea cu mijloace de transport a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi a instituţiilor sale subordonate, precum şi costurile aferente consumului lunar de carburanţi pentru acestea sunt următoarele: a) ANCPI şi instituţiile subordonate au în dotare:- un parc auto compus din 250 de autovehicule;- un ponton, o barcă cu motor şi o şalupă. b) Consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport menţionate la lit. a) aflate în dotarea ANCPI şi a instituţiilor subordonate:
  Nr. crt. Unitatea Plafon maxim lunar (litri/autovehicul/ echipament/lună)
  1. ANCPI 200
  2. Instituţii subordonate 200
  3. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea - nave operative 300
  -------------