ORDIN nr. 207 din 24 februarie 2012privind aprobarea modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 29 februarie 2012    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 206^66 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modalităţile şi procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Procedurile reglementate prin prezentul ordin se completează cu sistemul de proceduri aplicabile pentru inspecţia fiscală sau pentru controlul vamal ulterior, după caz.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 24 februarie 2012.Nr. 207.  +  Anexa Modalităţile şi procedurile pentru realizarea supravegherii fiscalea producţiei, depozitării, circulaţiei şi importuluiproduselor accizabile1. În înţelesul prezentelor modalităţi şi proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) supraveghere fiscală - orice acţiune sau procedură de intervenţie a autorităţii competente pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea fraudei fiscale, în cazul producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile; b) operatori cu produse accizabile - orice persoană fizică sau juridică care produce, deţine, importă, transportă şi/sau comercializează produse accizabile; c) autoritatea fiscală competentă - structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în înţelesul pct. 72 alin. (4) lit. a), b) şi d) din norme; d) autoritatea vamală competentă - structurile centrale şi teritoriale ale Autorităţii Naţionale a Vămilor cu atribuţii în domeniul supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile, în înţelesul pct. 72 alin. (4) lit. c) şi e) din norme, precum şi direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale; e) organ de control - organ aparţinând autorităţii vamale competente cu atribuţii în domeniul supravegherii şi controlului vamal şi fiscal; f) Codul fiscal - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; g) norme - Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare; h) Codul de procedură fiscală - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; i) DRAOV - direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale; j) DJAOV - direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti; k) BV - biroul vamal; l) e-DA - document administrativ electronic.2. Dispoziţii generale1. Activitatea de supraveghere fiscală a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile se exercită de Autoritatea Naţională a Vămilor, prin structurile sale centrale şi/sau teritoriale, după caz.2. Personalul structurii centrale a Autorităţii Naţionale a Vămilor cu atribuţii de supraveghere fiscală în domeniul produselor accizabile are competenţă generală de supraveghere fiscală a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile pe întreg teritoriul naţional.3. Competenţa structurilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale a Vămilor privind supravegherea fiscală în domeniul produselor accizabile este stabilită potrivit razei teritoriale unde se află domiciliul fiscal al operatorului cu produse accizabile. Pentru sediile secundare sau punctele de lucru ale operatorului cu produse accizabile se deleagă competenţele de supraveghere fiscală în domeniul produselor accizabile către autoritatea vamală teritorială în a cărei rază de competenţă se află sediul secundar sau punctul de lucru respectiv.4. În cazul misiunilor sau al activităţilor de supraveghere fiscală în domeniul accizelor care nu suportă amânare, personalul cu atribuţii de supraveghere în domeniul produselor accizabile din cadrul autorităţii vamale competente poate acţiona şi în afara razei teritoriale de competenţă, cu delegarea competenţelor de către Direcţia supraveghere accize şi operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.5. Autoritatea vamală competentă poate îndeplini, în condiţiile legii, şi alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de vicepreşedintele Autorităţii Naţionale a Vămilor, în scopul realizării obiectivelor supravegherii fiscale.3. Atribuţiile organelor de control cuprind, în principal: a) acţiuni de verificare desfăşurate la sediul operatorilor economici; b) acţiuni de verificare a produselor la locurile pentru producţie, import sau de primire a produselor în cazul achiziţiilor intracomunitare, deţinere, comercializare şi transport supuse reglementărilor privind accizele; c) acţiuni operative de verificare şi control al clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor, mijloacelor de transport şi altor obiective, pe timp de zi şi de noapte; d) acţiuni de control inopinat; e) acţiuni de verificare, prin intermediul sistemelor informatice, a datelor şi informaţiilor din situaţiile şi rapoartele periodice primite în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare, din baza proprie de date, inclusiv a informaţiilor obţinute prin acţiuni de cooperare administrativă.4. Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la pct. 3, organele de control vor proceda, după caz, la: a) controlul produselor supuse reglementărilor fiscale în domeniul accizelor în orice loc pe teritoriul naţional; b) verificarea realităţii datelor şi informaţiilor prezentate de către operatorii cu produse accizabile cu ocazia autorizării; c) verificarea, în condiţiile legii, a clădirilor, depozitelor, terenurilor, mijloacelor de transport susceptibile a transporta produse accizabile, precum şi a oricăror altor obiective; d) prelevarea, în condiţiile legii, de probe în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile, care vor fi analizate în laboratoarele vamale în baza Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, cu modificările ulterioare, sau în laboratoare agreate. În cazuri motivate, pentru prevenirea unor fraude, se pot dispune indisponibilizarea mărfurilor şi interzicerea comercializării acestora până la stabilirea stării de fapt fiscale în caz. Se consideră agreate laboratoarele din cadrul instituţiilor din subordinea Guvernului României şi laboratoarele acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 în domeniul analizelor necesare analizării probelor; e) verificarea fluxului de producţie a produselor accizabile în antrepozitele fiscale; f) verificarea modului de depozitare a produselor accizabile; g) verificarea utilizării produselor accizabile care beneficiază de scutiri sau exceptări de la plata accizelor; h) verificarea circulaţiei produselor accizabile la nivel naţional şi/sau intracomunitar; i) verificarea depunerii situaţiilor lunare şi a declaraţiilor prevăzute de reglementările fiscale de către operatorii cu produse accizabile; j) supravegherea eliberării marcajelor, în cazul importatorilor autorizaţi; k) verificarea operaţiunilor de denaturare a alcoolului etilic; l) verificarea operaţiunilor de marcare şi colorare a produselor energetice, potrivit normelor în vigoare; m) verificarea operaţiunilor de distrugere a produselor accizabile; n) verificarea oricăror altor operaţiuni cu produse accizabile care pot fi supuse accizelor sau care pot face obiectul exigibilităţii şi plăţii accizelor, potrivit reglementărilor fiscale, inclusiv a celor care au făcut obiectul unor exceptări sau scutiri de la plata accizelor; o) acţiuni de verificare privind perceperea şi plata accizelor pe circuitul de comercializare a produselor accizabile până la utilizarea finală a acestora inclusiv; p) acţiuni de verificare privind stabilirea stării de fapt fiscale; q) solicitarea sau efectuarea controlului ulterior la sediul operatorilor economici, în cazul operaţiunilor de comerţ exterior; r) solicitarea sau efectuarea inspecţiei fiscale în domeniul produselor accizabile la operatorul cu produse accizabile, în condiţiile reglementate de Codul de procedură fiscală; s) instituirea de măsuri asigurătorii, conform procedurilor legale în vigoare; t) efectuarea de investigaţii, supravegheri şi verificări, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor fiscale în domeniul accizelor; u) întocmirea actelor de control potrivit procedurilor reglementate pentru activitatea de inspecţie fiscală sau de control ulterior, după caz, atunci când se constată şi se sancţionează încălcarea prevederilor legale; v) instituirea, pe o perioadă determinată, a supravegherii permanente a producţiei sau depozitării produselor accizabile, în cazuri în care se constată abateri de la reglementările în vigoare; w) solicitarea de constituire a unor garanţii, în condiţiile legii; x) monitorizarea informatică prin aplicaţiile dedicate de autorizare, producţie, deţinere, comercializare şi circulaţie a produselor accizabile; y) emiterea de alerte, profile de risc; z) aplicarea de sigilii, în cazul în care există suspiciuni de fraudă, până la finalizarea verificărilor; aa) monitorizarea transporturilor rutiere de produse accizabile prin utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, cu modificările ulterioare; bb) însoţirea mijloacelor de transport rutiere cu produse accizabile pe teritoriul naţional; cc) identificarea persoanelor care se află în raza de activitate a antrepozitului fiscal, a BV, a persoanelor care deţin sau transportă produse accizabile, precum şi a persoanelor care se află în locurile verificate; dd) participarea, în condiţiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate; ee) culegerea, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor specifice în condiţiile legii, necesare pentru prevenirea şi combaterea încălcării reglementărilor fiscale în domeniul accizelor, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind operaţiunile cu produse accizabile; ff) sancţionarea, potrivit legii, a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la reglementările fiscale în domeniul produselor accizabile.5. Supravegherea producţiei de produse accizabile urmăreşte în principal:1. verificarea garanţiei constituite în conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal;2. verificarea evidenţelor cu privire la materiile prime, a lucrărilor în derulare şi a produselor accizabile finite, a oricăror evidenţe referitoare la produsele accizabile prelucrate, primite sau expediate în/din antrepozitele fiscale;3. verificarea evidenţei stocurilor, a sistemului de administrare şi de securitate, a respectării regulilor privind menţinerea sigiliilor aplicate;4. verificarea declaraţiilor lunare, a documentelor de intrare/ieşire;5. aplicarea unor măsuri de supraveghere permanentă, atunci când sunt semnalate cazuri de fraudă;6. supravegherea returului şi recepţiei produselor energetice contaminate;7. supravegherea eliberării marcajelor;8. supravegherea dezlipirii marcajelor pentru produsele eliberate în consum şi returnate în antrepozitul fiscal;9. supravegherea distrugerii produselor accizabile care nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare;10. supravegherea operaţiunilor de denaturare a alcoolului, conform pct. 111 din Normele aferente titlului VII din Codul fiscal;11. supravegherea fiscală a marcării/colorării produselor energetice, conform dispoziţiilor legale în vigoare;12. verificarea condiţiilor necesare autorizării, indiferent de tipul autorizaţiei;13. verificarea respectării condiţiilor de funcţionare ulterior autorizării;14. aplicarea măsurilor în cazul suspendării/revocării/ anulării/expirării autorizaţiei, ce pot fi întreprinse direct sau propuse a se lua de către autoritatea vamală ori fiscală competentă, după caz;15. verificarea oricăror altor activităţi de producţie de produse accizabile care pot fi supuse accizelor sau în legătură cu activitatea de producţie şi care pot face obiectul exigibilităţii şi plăţii accizelor în condiţiile prevăzute de reglementările fiscale.6. Sistemul de supraveghere a antrepozitelor de producţie de alcool etilic nedenaturat şi de distilate1. Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool etilic şi/sau de distilate au obligaţia ca împreună cu cererea de autorizare să depună şi declaraţia pe propria răspundere privind capacitatea maximă de producţie în 24 de ore, care să cuprindă informaţii referitoare la capacitatea de producţie a tuturor instalaţiilor şi utilajelor deţinute în antrepozitul fiscal, precum şi informaţii cu privire la capacitatea tehnologică de producţie, respectiv cea care urmează a fi utilizată, volumul de producţie la nivelul unui an şi programul de funcţionare stabilit de persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat. Programul de lucru va putea fi modificat numai la solicitarea antrepozitarului autorizat.2. În perioada de nefuncţionare, stabilită prin programul de lucru, instalaţia de fabricare a alcoolului şi distilatelor va fi sigilată de reprezentantul autorităţii vamale competente desemnat în acest sens.3. Recepţia cantitativă a materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal pentru producţia de alcool etilic nedenaturat şi distilate, precum şi introducerea lor în procesul de fabricaţie se fac cu utilizarea de mijloace de măsurare legale. În cazul în care, pentru producerea alcoolului etilic şi/sau a distilatelor, se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie se întocmesc în două exemplare şi vor purta, în mod obligatoriu, viza reprezentantului autorităţii vamale competente. Un exemplar al acestor documente rămâne la antrepozitul fiscal care a achiziţionat materia primă, iar exemplarul 2, la persoana fizică furnizoare.4. Organul de control are dreptul să verifice: a) existenţa certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor şi a materiilor prime din care provin acestea; b) înregistrarea corectă a intrărilor de materii prime; c) înscrierea corectă a alcoolului şi a distilatelor obţinute, în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către antrepozite de producţie, în concordanţă cu înregistrările mijloacelor de măsurare; d) concordanţa dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar şi producţia de alcool şi distilate obţinută; e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic şi distilate, înscrise în evidenţele operative ale antrepozitelor de producţie de astfel de produse; f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către antrepozitele de prelucrare a alcoolului şi a distilatelor; g) concordanţa dintre cantităţile de alcool şi de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de producţie cu cele înscrise în documentele fiscale; h) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcool şi distilate, precum şi pentru băuturile spirtoase realizate de către antrepozitarul autorizat de producţie, pe perioada activităţii acestuia, precum şi după încetarea activităţii în condiţiile legii; i) depunerea la termen, la autoritatea fiscală teritorială, a declaraţiilor privind obligaţiile de plată cu titlu de accize şi a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale; j) orice alte documente şi operaţiuni care să conducă la determinarea exactă a obligaţiilor către bugetul de stat; k) înregistrarea corectă a operaţiunilor de import şi export, în situaţia în care antrepozitarul autorizat desfăşoară astfel de operaţiuni.5. Organul de control are obligaţia de a înregistra într-un registru special toate cererile antrepozitarilor autorizaţi de producţie sau ale altor organe de control privind sigilarea sau desigilarea instalaţiilor.6. Se interzice antrepozitarilor autorizaţi deteriorarea sigiliilor aplicate de către reprezentantul autorităţii vamale competente. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat să solicite de îndată prezenţa reprezentantului autorităţii vamale competente pentru constatarea cauzelor deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei.7. Alcoolul etilic şi distilatele livrate de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie către utilizatorii legali trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare. Fiecare livrare va fi însoţită de buletine de analiză completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului, dacă acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare agreate.8. Cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de alcool şi de distilate vor purta sigiliul autorităţii vamale competente şi vor fi însoţite de documentele administrative şi fiscale prevăzute la titlul VII din Codul fiscal.9. La sosirea efectivă a alcoolului şi a distilatelor la destinaţie, operatorul economic destinatar este obligat să solicite autorităţii vamale competente desemnarea unui reprezentant care în maximum 48 de ore va efectua verificarea produselor şi a documentelor care însoţesc transportul, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.7. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe1. Cazanele individuale ale producătorilor de ţuică şi rachiuri de fructe a căror producţie este destinată vânzării vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi cu mijloace de măsurare legală a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute.2. Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care deţinătorul de instalaţii sau cazane are în stoc materie primă pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 3 zile, procesul de producţie desfăşurându-se obligatoriu în mod continuu, până la terminarea materiei prime.3. În momentul desigilării instalaţiilor sau a cazanelor, organul de control poate verifica, prin probe de producţie, timpii de fabricaţie şi randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primă în parte, stabilind numărul de fierberi în 24 de ore şi întocmind un proces-verbal de constatare. Timpii de funcţionare ai instalaţiilor sau ai cazanelor şi randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidenţierea producţiei în registrul de fabricaţie.4. Momentul sigilării va fi menţionat în registrul de fabricaţie, întocmindu-se un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de producţie realizată de la data desigilării.8. Sistemul de supraveghere al importurilor de alcool, distilate şi băuturi spirtoase1. Alcoolul, distilatele şi băuturile spirtoase pot fi importate în vrac numai pe bază de contracte încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentanţii acestora şi numai în scopul prelucrării şi îmbutelierii directe de către antrepozitarul autorizat pentru producţie.2. La momentul vămuirii, importatorul trebuie să prezinte buletinul de analiză referitor la partida de marfă supusă vămuirii, emis de un laborator agreat.3. La intrarea în ţară a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum şi a băuturilor spirtoase în vrac, după efectuarea formalităţilor de vămuire, organele de control vor aplica pe fiecare cisternă şi recipient un sigiliu cu însemnele autorităţii vamale competente, desigilarea fiind interzisă până la destinaţia finală a acestora.4. Desigilarea cisternelor şi a recipientelor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase în vrac puse în liberă circulaţie, ajunse la destinaţia finală, se va face în prezenţa organului de control.9. Supravegherea depozitării produselor accizabile în antrepozitele fiscale urmăreşte în principal:1. verificarea garanţiei constituite în conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal;2. verificarea evidenţelor cu privire la produsele accizabile depozitate şi a oricăror documente referitoare la produsele accizabile primite sau expediate în/din antrepozitele fiscale;3. verificarea evidenţei stocurilor, a sistemului de administrare şi de securitate, a respectării regulilor privind menţinerea sigiliilor aplicate;4. verificarea declaraţiilor lunare;5. aplicarea unor măsuri de supraveghere permanentă, atunci când sunt semnalate cazuri de fraudă;6. verificarea condiţiilor necesare autorizării;7. verificarea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei;8. aplicarea măsurilor în cazul suspendării/revocării/ anulării/expirării autorizaţiei, ce pot fi întreprinse direct sau propuse a se lua de către autoritatea fiscală/vamală competentă, după caz;9. supravegherea fiscală a marcării şi colorării produselor energetice, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006;10. supravegherea dezlipirii marcajelor pentru produsele eliberate în consum şi returnate în antrepozitul fiscal;11. supravegherea eliberării marcajelor;12. supravegherea distrugerii produselor accizabile care nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare.10. Supravegherea operaţiunilor pentru care se solicită exceptări/scutiri de la plata accizelor în baza prevederilor art. 206^20 şi 206^56-206^60 din Codul fiscal, precum şi a normelor constă în:1. verificarea condiţiilor necesare autorizării, precum şi a condiţiilor de utilizare a produselor în conformitate cu exceptarea/scutirea, indiferent de tipul operatorului;2. verificarea declaraţiilor lunare depuse de operatorul cu produse accizabile;3. aplicarea măsurilor în urma suspendării/revocării/ anulării/expirării autorizaţiei, ce pot fi întreprinse direct sau propuse a se lua de către autoritatea fiscală/vamală competentă, după caz.11. Supravegherea circulaţiei produselor accizabile la nivel naţional şi/sau intracomunitar constă în:1. aplicarea sigiliilor vamale ori de câte ori analiza de risc o impune;2. verificarea solicitărilor de anulare a e-DA;3. supravegherea returului şi recepţiei în antrepozitele fiscale de producţie a produselor energetice contaminate sau combinate în mod accidental;4. supravegherea returului în antrepozitele fiscale de producţie a băuturilor alcoolice şi a produselor de tutun retrase de pe piaţă ca fiind improprii consumului;5. supravegherea deplasărilor întrerupte aflate în regim suspensiv de la plata accizelor;6. verificarea mijloacelor de transport aflate în trafic;7. ridicarea de înscrisuri, conform procedurilor legale, pe durata controlului la persoanele fizice şi juridice, a documentelor de orice natură şi pe orice fel de suport, care pot facilita îndeplinirea misiunii de supraveghere fiscală;8. participarea, în condiţiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate;9. verificarea şi dispunerea de măsuri pentru stabilirea şi plata accizelor datorate bugetului de stat, în cazul în care se constată diferenţe cantitative la primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau în cazul nedeclarării sau neplăţii accizelor în termenul legal;10. însoţirea transporturilor cu produse accizabile, pe teritoriul naţional, atunci când există suspiciuni de fraudă.12. Monitorizarea informatică1. Monitorizarea se realizează de către personalul desemnat din cadrul DRAOV/DJAOV/BV utilizând bazele de date proprii şi aplicaţiile informatice implementate de autoritatea competentă ca sisteme destinate controlului producţiei, depozitării, mişcării şi importului produselor accizabile.2. Personalul desemnat pentru monitorizarea informatică a mişcărilor cu produse accizabile verifică cu prioritate: a) modul de calcul, de evidenţiere, de declarare şi de virare a accizelor datorate de către plătitorul de accize; b) concordanţa dintre nivelul garanţiei instituite şi volumul operaţiunilor derulate, respectiv capacitatea de producţie; c) înregistrarea operaţiunilor privind deplasarea în regim suspensiv a produselor accizabile, a importurilor şi exporturilor acestor tipuri de produse; d) respectarea prevederilor legale privind emiterea documentelor de însoţire în format electronic ori în procedură alternativă, după caz, respectiv anunţarea sosirii şi întocmirea raportului de primire/raportului de export, atunci când produsele accizabile ajung la destinaţie.13. Controale operative efectuate de către organele de control1. Pentru realizarea acţiunilor de supraveghere şi de control operativ sau inopinat, în cadrul organelor de control, se organizează echipe mobile, care se dotează cu mijloace de transport şi cu mijloace tehnice necesare efectuării controlului. Acestea sunt identificabile prin dotări şi însemne specifice.2. Acţiunile echipelor mobile se desfăşoară pe căile rutiere de transport, la limita exterioară a zonelor libere şi porturilor, în zona specială de supraveghere vamală şi în locurile, incintele sau punctele în care se efectuează operaţiuni cu mărfuri aflate sub supraveghere vamală şi fiscală pentru accize sau supuse controlului vamal şi fiscal pentru accize.3. În cadrul misiunilor specifice, echipele mobile pot efectua următoarele tipuri de acţiuni de supraveghere şi control: a) controlul mijloacelor de transport aflate în trafic rutier prin oprirea acestora în locuri amenajate ca posturi fixe sau mobile şi prin acţiuni dinamice de selecţie şi oprire; ... b) controale operative privind verificarea condiţiilor prevăzute de lege în legătură cu autorizarea, producţia, primirea, deţinerea, depozitarea, marcarea, expedierea, comercializarea, transportul, utilizarea finală a produselor supuse accizelor; c) supravegherea şi verificarea locurilor despre care există date şi informaţii că sunt depozitate produse supuse vămuirii sau accizelor, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor privind produsele accizabile; d) efectuarea de investigaţii, cercetări şi verificări în scopul prevenirii şi sancţionării fraudelor specifice; e) participarea la acţiunile de supraveghere derulate prin sistemul electronic de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, în conformitate cu normele emise de autoritatea vamală competentă; f) însoţirea mijloacelor de transport în condiţiile prevăzute la pct. 14.14. Însoţirea mijloacelor de transport1. Pe teritoriul naţional, mijloacele de transport care transportă produse accizabile pot fi însoţite de echipele mobile.2. Însoţirea mijloacelor de transport care transportă produse accizabile poate fi realizată numai din iniţiativa autorităţii vamale competente, în următoarele situaţii: a) în cazul în care, pe baza analizei de risc, se apreciază că pentru anumite transporturi cu produse accizabile există indicii temeinice de fraudă, de încercare de sustragere sau de sustragere de la vămuire ori de la plata accizei; b) în cazul în care există indicii de fraudă ca urmare a mesajelor de alertă sau pentru verificarea unor operaţiuni ori a oricăror altor date transmise de către autorităţile competente din alte state membre.3. În timpul însoţirii mijloacelor de transport, organul de control îşi declină orice responsabilitate în cazul accidentelor rutiere în care este implicat mijlocul de transport escortat din care rezultă deteriorarea acestuia, pierderea sau deteriorarea mărfurilor.4. Direcţia supraveghere accize şi operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor poate delega competenţa de însoţire a mijloacelor de transport în afara razei de competenţă teritoriale a structurii care a dispus însoţirea.15. Instituirea supravegherii permanente1. Autoritatea vamală competentă poate dispune instituirea supravegherii permanente pe o perioadă determinată.2. Măsura instituirii supravegherii permanente vizează orice activităţi cu produse accizabile care în urma analizei de risc se apreciază că produc sau pot produce fraudarea bugetului general consolidat, cum ar fi: a) operaţiuni vamale cu produse accizabile; b) operaţiuni intracomunitare cu produse accizabile; c) producţia şi comercializarea de produse accizabile.3. Măsura de instituire a supravegherii permanente în situaţiile prevăzute la subpunctul 2 se realizează prin profile de risc şi alerte prin care se stabilesc obiectivele de urmărit şi activităţile ce se vor desfăşura de către personalul cu atribuţii de supraveghere şi control. Încetarea instituirii măsurii de supraveghere permanentă se aprobă pe bază de raport de evaluare privind rezultatele în cadrul activităţii desfăşurate, măsurile întreprinse, concluzii şi propuneri.4. Măsura de instituire a supravegherii permanente poate fi dispusă şi ca urmare a unei acţiuni de control în urma căreia se constată abateri de la reglementările vamale şi fiscale în vigoare. Organul de control care a dispus măsura supravegherii permanente va stabili obiectivele de urmărit şi activităţile ce vor fi desfăşurate de către personalul desemnat care efectuează misiunea de supraveghere în perioada stabilită.5. La finalizarea perioadei de supraveghere permanentă, organul de control care a asigurat supravegherea în situaţia prevăzută la subpunctul 4 întocmeşte un proces-verbal ce cuprinde situaţia de fapt constatată pe perioada realizării supravegherii şi concluzii, care va fi semnat de către organul de control şi de către contribuabilul supus controlului.6. Împotriva procesului-verbal menţionat la subpunctul 5, care nu se referă la diferenţe de impozite şi taxe, se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la organul emitent. Plângerea prealabilă formulată împotriva procesului-verbal de control se soluţionează de conducătorul autorităţii vamale care a efectuat controlul.16. Supravegherea operaţiunilor de predare în vederea distrugerii a tutunurilor prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statuluiOrganele de control procedează la: a) verificarea concordanţei dintre datele cuprinse în documentele de confiscare, documentele de transport, documentele de predare-primire, evidenţele de la operatorul economic referitoare la produsele recepţionate şi primite pentru a fi distruse, a documentaţiei privind aprobarea şi realizarea operaţiunii de distrugere; b) verificarea realităţii şi legalităţii operaţiunilor desfăşurate în acest scop.----