ORDIN nr. 148 din 22 februarie 2012privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 februarie 2012    Având în vedere prevederile art. 4, art. 13 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 4.1, 4.15 şi 4.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. m) şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă în scopul exercitării atribuţiilor ce revin unei asemenea autorităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 805/2011 . (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română elaborează şi aprobă procedurile şi instrucţiunile specifice ce revin în sarcina unei autorităţi competente în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 805/2011 .  +  Articolul 2 (1) Un controlor de trafic aerian şi un controlor de trafic aerian stagiar îşi pot exercita privilegiile asociate licenţei în cadrul unei entităţi certificate şi desemnate ca furnizor de servicii de trafic aerian într-o porţiune de spaţiu aerian inclusă în Regiunea de Informare a Zborurilor - FIR Bucureşti doar dacă deţin şi o autorizare privind competenţa lingvistică pentru limba română emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. (2) Cerinţele privind competenţa lingvistică pentru limba română sunt identice cu cele prevăzute pentru limba engleză în Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 805/2011 . Nivelul de competenţă lingvistică pentru limba română se stabileşte în conformitate cu această grilă de evaluare. (3) În condiţiile în care nu există o solicitare din partea unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 805/2011 , solicitantul unei autorizări privind competenţa lingvistică pentru limba română trebuie să demonstreze cel puţin un nivel operaţional (nivel patru) de competenţă lingvistică, în folosirea atât a expresiilor convenţionale, cât şi a limbajului clar. (4) Se consideră că îndeplineşte cerinţele privind competenţa lingvistică pentru limba română, aferente nivelului operaţional (nivelul patru), şi nu necesită autorizarea prevăzută la alin. (1) orice deţinător al unei diplome de bacalaureat emise de autoritatea publică competentă în domeniul învăţământului din România. (5) Procedura de evaluare a competenţei lingvistice pentru limba română, precum şi de eliberare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se emite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Procedurile emise de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în conformitate cu prezentul ordin se publică pe site-ul propriu, www.caa.ro  +  Articolul 4Prezentul ordin, precum şi orice amendament ulterior se notifică Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei - EASA prin grija Direcţiei generale aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - LCTA "Licenţierea controlorilor de trafic aerian", ediţia 1/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iulie 2008, se abrogă.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Alexandru NazareBucureşti, 22 februarie 2012.Nr. 148.----