HOTĂRÎRE nr. 1290 din 10 decembrie 1990privind organizarea şi funcţionarea corpului de control comercial în cadrul primăriilor şi prefecturilor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 27 decembrie 1990  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Activitatea de inspecţie cu privire la unităţile comerciale şi de prestări către populaţie se realizează prin corpul de control comercial.  +  Articolul 2Corpul de control comercial se organizează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor, al Primăriei municipiului Bucureşti, primăriilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale oraşelor.În comune, primarul, direct sau prin împuterniciţi anume desemnaţi, va asigura ca activitatea de comerţ şi prestări de servicii să se desfăşoare civilizat şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului corpului de control comercial se fac de către prefecţi, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti.Controlorii comerciali sînt numiţi de prefect sau primar, după caz, pe baza rezultatului obţinut la concurs.  +  Articolul 4Corpul de control comercial exercita controlul asupra activităţii comerciale şi de prestări de servicii desfăşurate de toţi agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi de caracterul proprietăţii, asigurind aplicarea dispoziţiilor legale din actele normative care reglementează aceste domenii, precum şi din orice alte dispoziţii cu caracter normativ emise de prefecturi şi primării pentru desfăşurarea ordonată şi civilizata a comerţului şi prestărilor de servicii.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor ce le revin, controlorii din corpul de control comercial, în cadrul dispoziţiilor legale şi în limita competentelor stabilite prin prezenta hotărîre, au următoarele drepturi şi obligaţii: a) verifica dacă comercianţii efectuează acte de comerţ cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi dacă desfăşoară activităţi comerciale în locurile şi cu respectarea obiectului activităţii lor comerciale, înscrise în autorizaţia de funcţionare sau actul de înfiinţare, ori a condiţiilor cuprinse în licenţe şi brevete; b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locurile autorizate de primării; c) verifica corelarea între preţurile practicate pe piaţa şi cele ale comercianţilor cu amănuntul, pentru a putea constata dacă preţurile practicate nu sînt rezultatul unei înţelegeri între comercianţi pentru impunerea unor preţuri superioare; d) controlează provenienţă produselor din reţeaua comercială în vederea evitării cumpărării de produse în scop de revinzare, de la restaurante, cofetarii, baruri, cantine, unităţi de turism sau alte unităţi similare, sau de revinzare de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balanţa, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; e) controlează depozitarea de către agenţii economici, pentru a se evita stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţa şi revinzarii lor ulterioare cu un preţ mai mare; f) verifica actele şi documentele de provenienţă a produselor, înregistrarea mărfurilor, precum şi modul de conducere a evidentei contabile, pentru a stabili dacă nu se urmăreşte ţinerea unei duble evidente contabile în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe.Constatările privind dubla evidenţa contabilă se comunică de îndată în scris inspecţiei financiare teritoriale; g) interzic livrarea, preluarea sau punerea în vînzare a mărfurilor depreciate calitativ.Pentru produsele alimentare care prezintă pericol pentru sănătatea publică, controlorii comerciali pot ridica probe şi dispune efectuarea de analize şi determinări ale calităţii produselor. De asemenea, se pot ridica probe pentru analize şi determinări şi pentru alte produse puse în vînzare; h) dau dispoziţii obligatorii, în scris, agenţilor economici controlati, pentru înlăturarea deficienţelor constatate; i) propun măsuri de stabilire a răspunderii materiale şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare, potrivit legislaţiei muncii; j) constata contravenţii la dispoziţiile legale şi aplica sancţiunile contravenţionale date în competenţa lor prin lege, pentru nerespectarea regulilor generale de comerţ, vînzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare, a oricăror bunuri şi produse care, în condiţiile legii, constituie activităţi de comerţ; k) propun organelor competente suspendarea, pe o perioadă de pînă la cel mult 15 zile, a autorizaţiei de funcţionare sau, după caz, retragerea acesteia dacă se constata încălcarea prevederilor din autorizaţie sau a dispoziţiilor legale privind desfăşurarea activităţii respective; l) îndeplinesc orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin decizii ale prefectului sau primarului, după caz.Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul unităţilor de prestări de servicii.  +  Articolul 6Împotriva măsurilor luate de către controlorii comerciali, cu excepţia constatării contravenţiilor, cei în cauza pot să facă plîngere în termen de 15 zile. Rezolvarea plingerii se face de către şeful corpului de control comercial din care face parte controlorul care a dispus măsura, iar la oraşe, de către primar, în termen de 10 zile.În cazul în care măsura a fost luată de către şeful corpului de control comercial, plîngerea se rezolva, după caz, de prefectul, subprefectul, primarul sau viceprimarul care coordonează activitatea corpului de control comercial respectiv, în termen de 10 zile.Împotriva soluţiei date în condiţiile alin. 1 şi 2, cei în cauza pot face plîngere la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii contenciosului administrativ.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 7În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 5, controlorii comerciali au drept de acces la toate documentele şi în toate spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici controlati.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, corpul de control comercial colaborează cu organele de stat din domeniul comerţului şi al prestărilor de servicii, cu organele de poliţie şi cu alte organe de control specializate.  +  Articolul 9Controlul efectuat de corpurile de control comercial nu exclude controlul care, potrivit legii, cade în sarcina altor organe de specialitate.  +  Articolul 10Toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări de servicii către populaţie sînt obligaţi sa posede registrul de control.În registrul de control se înscriu constatările şi propunerile de inlaturare a deficienţelor rezultate din acţiunile de control efectuate asupra activităţilor desfăşurate de agenţii economici, precum şi măsurile de protejare a populaţiei împotriva unor activităţi ilicite.Constatările şi propunerile se aduc la cunoştinţa conducerii agentului economic controlat, precum şi primăriei sau prefecturii pe lîngă care este organizat corpul de control comercial.  +  Articolul 11Controlorii comerciali răspund disciplinar, material sau penal, după caz, atunci cînd: a) înscriu în actele de control, cu buna-ştiinţa, date şi fapte inexacte; b) dispun măsuri neconforme cu prevederile legale în vigoare şi care sînt de natura a produce prejudicii agentului economic; c) nu iau măsuri de sancţionare a celor vinovaţi, potrivit legii, atunci cînd constata încălcări ale dispoziţiilor legale.  +  Articolul 12Corpul de control comercial este încadrat cu controlori comerciali, potrivit anexei nr. 1.Controlorii comerciali au competenţa de a constata şi sanctiona contravenţiile date prin lege inspectorilor comerciali de stat.  +  Articolul 13Salarizarea corpului de control comercial se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 14Posturile necesare pentru organizarea corpului de control comercial se asigura de prefecturi şi primării prin redistribuirea de posturi.Concomitent cu organizarea corpului de control comercial îşi încetează activitatea compartimentul "Controlul activităţii comerciale şi prestărilor de servicii", prevăzut în organigrama aprobată prin Hotărîrea guvernului nr. 365/1990, precum şi inspecţia comercială de stat, posturile şi personalul acestora fiind preluate la corpul de control comercial.  +  Articolul 15Personalul care trece de la compartimentul "Controlul activităţii comerciale şi prestărilor de servicii" la corpul de control comercial se considera transferat în interesul serviciului. Personalul trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei hotărîri, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 şi 4 din Decretul-lege nr. 57/1990.  +  Articolul 16Ministerul Finanţelor, prefecturile şi primăriile vor lua măsuri de modificare a indicatorilor financiari prevăzuţi pe anul 1990.  +  Articolul 17Prefecturile şi primăriile vor stabili, prin decizie, măsuri pentru aplicarea, de îndată, a dispoziţiilor prezentei hotărîri.  +  Articolul 18Îndrumarea tehnica şi metodologică de specialitate a controlorilor comerciali se asigura de către Ministerul Comerţului şi Turismului.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI la corpul de control comercial
               
    Nr. crt.FuncţiaMunicipiul BucureştiJudeţeMunicipii şi sectoarele municipiului BucureştiOraşe
    1.Şef corp control111-
    2.Controlor comercial10-123-62-41-3
   +  Anexa 2 SALARIZAREA corpului de control comercial
                   
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorNumăr gradaţiiClasa de salarizare
    Municipiul BucureştiJudeţeMunicipiiOraşe
    1.Şef corp controlS6302725-
    2.Controlor comercial principalS628252321
    3.Controlor comercialS625232220
        M621191817
  ----------------