ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 23 februarie 2012  În baza prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Operatorii economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate, care îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să raporteze agenţiei judeţene/regionale pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1. (2) Operatorii economici care au transferat obligaţiile, conform prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioadă dintr-un an calendaristic au obligaţia de a raporta pentru cantităţile netransferate datele potrivit prevederilor alin. (1). (3) Datele de raportare se transmit agenţiei judeţene/regionale pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială este înregistrat sediul social al operatorului economic.  +  Articolul 2 (1) Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să raporteze: a) datele referitoare la cantităţile totale de ambalaje pentru care au încheiat contracte cu operatorii economicii responsabili, precum şi cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate în formatul prevăzut în anexa nr. 2A; b) datele referitoare la cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic în formatul prevăzut în anexa nr. 2B. (2) Datele de raportare se transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (3) Operatorii economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate, care au transferat obligaţiile de gestionare a deşeurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili, sunt obligaţi să comunice operatorului economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele necesare raportării.  +  Articolul 3Operatorii economici care îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele, în totalitate sau parţial, prevăzute la art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice aceasta Administraţiei Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecărui an.  +  Articolul 4 (1) Operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare, reciclare sau valorificare a deşeurilor de ambalaje, comercianţii de deşeuri de ambalaje şi operatorii de salubritate care desfăşoară şi activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje sunt obligaţi să raporteze datele prevăzute în anexa nr. 3, tabelul 1 sau, după caz, tabelul 2, referitoare la ambalajele gestionate. (2) Operatorii de salubritate sunt exceptaţi de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi raportate potrivit prevederilor art. 5. (3) Datele de raportare se transmit agenţiei judeţene/regionale pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea operatorii economici colectori, reciclatori şi valorificatori, iar comercianţii raportează datele la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (4) Raportarea se realizează pentru fiecare punct de lucru în parte, iar datele sunt transmise la agenţiile judeţene/regionale pentru protecţia mediului în a căror rază teritorială se desfăşoară activitatea punctului de lucru.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să transmită agenţiei judeţene/agenţiei regionale pentru protecţia mediului datele prevăzute în anexa nr. 4, privind deşeurile de ambalaje colectate prin serviciul public de salubrizare a localităţii, în baza datelor furnizate de către operatorii serviciului de salubrizare care deservesc localitatea respectivă.  +  Articolul 6Datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor şi pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea.  +  Articolul 7Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pune la dispoziţie, pe pagina de internet, formatul de raportare "xls".  +  Articolul 8 (1) Anexele nr. 1-4 se completează având în vedere şi următoarele precizări cu caracter general: a) Cantităţile de ambalaje, respectiv de deşeuri de ambalaje se raportează în kilograme. b) Ambalajele din materiale compozite se raportează în funcţie de materialul preponderent. c) Achiziţiile intracomunitare de ambalaje şi produse ambalate se asimilează importurilor. d) În coloana "material", rubrica "altele" va cuprinde numai alte materiale decât cele nominalizate în coloana 0. e) Rubrica "lemn" va cuprinde atât lemnul, cât şi pluta. (2) Datele referitoare la produsele/ambalajele exportate şi cele aflate în tranzit pe teritoriul României nu se includ în datele de raportare. (3) Identificarea prin coduri a deşeurilor de ambalaje se face prin încadrarea în unul dintre următoarele coduri prevăzute în anexa nr. 2 "Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase" la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, categoria 15 - Deşeuri de ambalaje:15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton15 01 02 ambalaje de materiale plastice15 01 03 ambalaje de lemn15 01 04 ambalaje metalice15 01 07 ambalaje de sticlă15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune. (4) Pentru deşeurile de ambalaje municipale colectate împreună cu alte deşeuri din acelaşi material, autorităţile administraţiei publice locale raportează conform anexei nr. 4 numai cantităţile de deşeuri de ambalaje.  +  Articolul 9Administraţia Fondului pentru Mediu pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în format electronic, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista operatorilor economici înregistraţi drept contribuabili pentru ambalaje.  +  Articolul 10Agenţiile judeţene/regionale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până cel târziu la data de 1 mai a fiecărui an.  +  Articolul 11 (1) Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Sinteza datelor privind cantităţile anuale de ambalaje şi deşeuri de ambalaje la nivel naţional se prezintă pe pagina de internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, se abrogă.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 6 februarie 2012.Nr. 794.  +  Anexa 1 Producători şi importatori de ambalaje de desfacere,de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalateDenumirea operatorului economic: ..................Localitatea: ......................................Adresa: ...........................................Tel./Fax/E-mail: ..................................Cod CAEN pentru activitatea aferentă raportării:...........C.U.I. ..................Anul pentru care se realizează raportarea: ................Tabelul 1. Ambalaje introduse pe piaţa naţională                                                                
        [kilograme]
    MaterialAmbalaje de desfacere fabricate/importate*1)Ambalaje folosite la ambalarea produselor introduse pe piaţa naţională*4)
    Total (col. 3+5)Ambalaje primareAmbalaje secundare şi de transportAmbalaje cu conţinut periculos*3) din coloana 3
    Totaldin care: ambalaj reutilizabil*2)Totaldin care: ambalaj reutilizabil*2)
    01234567
    Sticlă              
    Pet              
    Alte plastice              
    Total plastic              
    Hârtie carton              
    Aluminiu              
    Oţel              
    Total metal              
    Lemn              
    Altele              
    TOTAL:              
  -----------*1) Se raportează numai ambalajele de desfacere destinate pieţei naţionale, definite prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:Ambalaje de desfacere - obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele "de unică folosinţă" vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.Exemple de ambalaje de desfacere (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): pungi pentru cumpărături din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de aluminiu. Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosinţă.*2) Se raportează o singură dată, atunci când sunt introduse în circuitul de umplere şi livrate pentru prima dată.*3) Se raportează numai ambalajele care au conţinut substanţe periculoase inscripţionate ca atare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase. Cantităţile de ambalaje cu conţinut periculos sunt tot ambalaje primare şi se regăsesc şi în coloana 3.*4) Se raportează numai ambalajele folosite la ambalarea produselor destinate pieţei naţionale şi se includ şi ambalajele utilizate pentru ambalarea ambalajelor de desfacere.Tabelul 2. Deşeuri de ambalaje gestionate
            [kilograme]
    MaterialDeşeuri de ambalaje încredinţate unui operator economic autorizatOperaţiunea*2) la care a supus deşeul operatorul menţionat în coloana 2
    CantitateaOperatorul economic*1) autorizat pentru colectarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje
    DenumireaCUI
    01234
    Sticlă .....................................        
    Pet .....................................        
    Alte plastice .....................................        
    Total plastic        
    Hârtie carton .....................................        
    Aluminiu .....................................        
    Oţel .....................................        
    Total metal        
    Lemn        
    .....................................        
    Altele        
    .....................................        
    TOTAL:        
  ---------*1) Se completează câte o rubrică distinctă pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deşeurile de ambalaje din materialul respectiv.*2) Se menţionează operaţiunea la care au fost supuse deşeurile potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.În cazul în care operaţiunea de reciclare/valorificare se face prin export sau transfer intracomunitar, se va specifică alături de denumirea operatorului economic şi ţara de destinaţie.NOTĂ:Se completează în tabel distinct în cazul deşeurilor de ambalaje periculoase.Semnătura autorizată şi ştampilaNumele şi prenumele: ............. Data: .......Funcţia: ......................
   +  Anexa 2A Operatorii economici autorizaţi care au preluat obligaţiileDenumirea operatorului economic autorizat: ............Localitatea: .............................Adresa: ..................................Tel./Fax/E-mail: .........................C.U.I.: ....................Anul pentru care se realizează raportarea: ............Tabelul 1. Centralizatorul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje gestionate
                      [kilograme]
    MaterialAmbalaje pentru care s-au preluat obligaţiile*1)Deşeuri de ambalaje gestionate
    Total = col.(2+3+4)Din careReciclateValorificate*3)
    Ambalaje de desfacereAmbalaje primareAmbalaje secundare şi de transportAmbalaje cu conţinut periculos*2) din coloana 3Totaldin care: periculoase*4)Totaldin care: periculoase*4)
    0123456789
    Sticlă                  
    Pet                  
    Alte plastice                  
    Total plastic                  
    Hârtie carton                  
    Aluminiu                  
    Oţel                  
    Total metal                  
    Lemn                  
    Altele                  
    TOTAL:                  
  -----------*1) Se raportează ambalajele pentru care s-au preluat prin contract obligaţiile potrivit Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.*2) Se raportează numai ambalajele care au conţinut de produse periculoase marcate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase. Cantităţile de ambalaje cu conţinut periculos sunt tot ambalaje primare şi se regăsesc şi în coloana 3.*3) Se raportează numai cantităţile valorificate prin alte operaţiuni decât reciclare.*4) Se raportează numai deşeurile provenite de la ambalajele care au conţinut substanţe periculoase.Tabelul 2. Evidenţa modului de gestionare a deşeurilor de ambalaje*)
                                                                     [kilograme]
  Tip de material**): ........ Modul de gestionare a deşeurilor de ambalaje Denumirea operatorului economic CUI Cod deşeu*2) Prove- nienţa*3) Canti- tatea Opera- ţiunea*3)
  0 1 2 3 4 5 6
  Colectate
  ..................
  TOTAL colectat
  Reciclate*1)
  ..................
  TOTAL reciclat
  Valorificate energetic
  ..................
  Valorificate prin alte forme
  ..................
  TOTAL valorificat
  Exportate*4)
  ..................
  TOTAL exportat
  ----------- Notă *) Deşeurile de ambalaje periculoase gestionate se raportează în tabele distincte. Notă **) Se raportează câte un tabel pentru fiecare tip de material.Dacă colectorul este şi reciclator/valorificator, se completează în ambele rânduri corespunzătoare.*1) Se raportează atât cantităţile exportate, cât şi cele transferate intracomunitar.*2) Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare. Se vor respecta precizările art. 8 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.*3) Se menţionează "CI" pentru deşeurile de ambalaje provenite din comerţ şi industrie şi "P" pentru deşeurile colectate de la populaţie.*4) Se menţionează operaţiunea la care au fost supuse deşeurile potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.NOTĂ:Câmpurile gri nu se completează.Semnătura autorizată şi ştampilaNumele şi prenumele: ............ Data: ........Funcţia: ...............
   +  Anexa 2B Operatorii economici autorizaţi, pentru operatoriicare au încheiat contract pentru predarea obligaţiilorDenumirea operatorului economic contractant: .............Localitatea: .........................................Adresa: ..............................................Tel./Fax/E-mail: .....................................Cod CAEN pentru activitatea aferentă raportării: .........C.U.I. .................Perioada pentru care se realizează raportarea: ...........Cantitatea de ambalaje introduse pe piaţă şi de deşeuri de ambalaje gestionate
    [kilograme] 
    MaterialAmbalaje de desfacere fabricate/importate*1)Ambalaje folosite la ambalarea produselor introduse pe piaţa naţională*4)
    Total (col. 3+5)Ambalaje primareAmbalaje secundare şi de transportAmbalaje cu conţinut periculos*3) din coloana 3
    Totaldin care:  ambalaj reutilizabil*2)Totaldin care:  ambalaj reutilizabil*2)
    01234567
    Sticlă              
    Pet              
    Alte plastice              
    Total plastic              
    Hârtie carton              
    Aluminiu              
    Oţel              
    Total metal              
    Lemn              
    Altele              
    TOTAL:            
  -----------*1) Se raportează numai ambalajele de desfacere destinate pieţei naţionale, definite prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:Ambalaje de desfacere - obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele "de unică folosinţă" vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.Exemple de ambalaje de desfacere (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): pungi pentru cumpărături din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de aluminiu. Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosinţă.*2) Se raportează o singură dată, atunci când sunt introduse în circuitul de umplere şi livrate pentru prima dată.*3) Se raportează numai ambalajele care au conţinut substanţe periculoase inscripţionate ca atare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase. Cantităţile de ambalaje cu conţinut periculos sunt tot ambalaje primare şi se regăsesc şi în coloana 3.*4) Se raportează numai ambalajele folosite la ambalarea produselor destinate pieţei naţionale şi se includ şi ambalajele utilizate pentru ambalarea ambalajelor de desfacere.     Semnătura autorizată şi ştampila    operatorului economic autorizat    Numele şi prenumele: ............... Data: .......    Funcţia: ................
   +  Anexa 3 Operatori economici colectori*), reciclatori,valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje--------- Notă *) Sunt consideraţi colectori şi operatorii economici prestatori de servicii de salubrizare, pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate ca operator economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje.Denumirea operatorului economic: ..............Localitatea: ..................................Adresa: .......................................Tel./Fax/E-mail: ..............................C.U.I. .......................Autorizaţie de mediu/nr. de înregistrare (nr./dată/valabilitate): ..........Cod CAEN: ..............Anul pentru care se realizează raportarea: ...........Colectori/Comercianţi
                                                                   [kilograme]
  Cantitatea de deşeuri Deşeuri de ambalaje comerci-
  de ambalaje alizate/trimise la reciclare/
  Material colectată Proveni- valorificare/exportate
  enţa*2)
  Total din care Cantitatea Operatorul
  periculoase*1) economic*3)
  0 1 2 3 4 5
  Sticlă
  Pet
  Alte plastice
  Total plastic
  Hârtie carton
  Aluminiu
  Oţel
  Total metal
  Lemn
  Altele
  TOTAL:
  --------------*1) Se raportează deşeurile colectate ca deşeuri periculoase.*2) Se menţionează, după caz, "populaţie", "generator persoană juridică", "colector", "comerciant", în funcţie de persoanele juridice sau fizice de la care provin deşeurile de ambalaje preluate.*3) Se înscriu denumirea şi CUI ale cumpărătorului; în cazul exporturilor sau transferului intracomunitar se înscriu denumirea şi adresa compărătorului, inclusiv ţara.Semnătura autorizată şi ştampilaNumele şi prenumele: ............ Data: .........Funcţia: ...............Reciclatori/Valorificatori
    [kilograme]
    MaterialCantitatea de deşeuri de ambalaje preluatăProvenienţa*2)Deşeuri de ambalaje
    Totaldin care periculoase*1)Cantitatea reciclatăCantitatea valorificată*3)Metoda de reciclare/valorificare*4)
    0123456
    Sticlă            
    Pet            
    Alte plastice            
    Total plastic            
    Hârtie carton            
    Aluminiu            
    Oţel            
    Total metal            
    Lemn            
    Altele            
    TOTAL:          
  ---------*1) Se raportează deşeurile preluate ca deşeuri periculoase.*2) Se menţionează, după caz, "populaţie", "generator persoană juridică", "colector", "comerciant", în funcţie de persoanele juridice sau fizice de la care provin deşeurile de ambalaje preluate.*3) Se raportează numai cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte metode decât reciclare.*4) Se precizează operaţiunea la care au fost supuse deşeurile potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.Semnătura autorizată şi ştampilaNumele şi prenumele: .................. Data: .........Funcţia: ..............
   +  Anexa 4 Autorităţi ale administraţiei publice localeDenumirea ..............................................Localitatea: ...........................................Adresa: ................................................Tel./Fax/E-mail: .......................................Cod SIRUTA: ............................................Populaţia care beneficiază de colectare selectivă: .....Tabelul 1. Cantitatea de deşeuri de ambalaje colectate
    [kilograme]
    MaterialCantitatea de deşeuri de ambalaje colectate separat/sortate din deşeurile municipale*1)Cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţată
    Totaldin care periculoase*2)către reciclatoricătre valorificatoricătre comercianţila eliminare finală
    0123456
    Sticlă            
    Pet            
    Alte plastice            
    Hârtie carton            
    Aluminiu            
    Oţel            
    Lemn            
    Altele            
    TOTAL:          
  ------------*1) Se raportează numai cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate prin sistemul de salubrizare a localităţii. Nu se includ deşeurile de ambalaje colectate prin achiziţie de către operatorul de salubritate.*2) Se raportează deşeurile preluate ca deşeuri periculoase.Tabelul 2. Deşeuri de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare*1)
                                                                     [kilograme]
  Modul de gestionare a deşeurilor de ambalaje*2) Denumirea operatorului economic CUI Cod deşeu*3) Canti- tatea
  0 1 2 3 4
  Colectate
  ......................
  TOTAL colectat
  Încredinţate pentru reciclare
  ......................
  TOTAL reciclare
  Încredinţate pentru valorificare energetică
  .....................
  Încredinţate pentru valorificare prin alte forme
  .....................
  TOTAL valorificare
  ------------*1) Se raportează distinct, în tabele separate, deşeurile de ambalaje periculoase şi cele nepericuloase.*2) În cazul în care colectarea, respectiv reciclarea sau valorificarea se realizează de către mai mulţi operatori economici, se va insera câte un rând pentru fiecare dintre aceştia.*3) Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.NOTĂ:Câmpurile gri nu se completează.Semnătura autorizată şi ştampilaNumele şi prenumele: .................. Data: .......Funcţia: ..............---------