HOTĂRÂRE nr. 745 din 14 noiembrie 1997privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială "Tractorul - U.T.B." - S.A. Braşov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 17 noiembrie 1997    În temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială "Tractorul - U.T.B." - S.A. Braşov, se aproba alocarea, cu titlu rambursabil, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 30 miliarde lei. (2) Suma este destinată pentru cheltuieli aferente producţiei a 6.000 de tractoare, exclusiv cheltuieli cu personalul, incluzând cheltuieli cu materii prime, materiale, semifabricate, energie, alte consumuri materiale, precum şi pentru plata lucrărilor şi a serviciilor executate de terţi.  +  Articolul 2 (1) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) se pune la dispoziţie Societăţii Comerciale "Tractorul - U.T.B." - S.A. Braşov, de către Ministerul Finanţelor, în calitatea sa de gestionar al Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, pe bază de convenţie încheiată cu aceasta. (2) Rambursarea sumei acordate se va face cel mai târziu până la data de 30 septembrie 1998. (3) Pentru suma acordată, societatea comercială plăteşte, o singură dată, în cel mult 30 de zile de la data rambursarii principalului, o dobânda reprezentând 30% din rata de scont a Băncii Naţionale a României, valabilă la data plăţii dobânzii, corespunzător perioadei de acordare.  +  Articolul 3Utilizarea totală, sau parţială, de către Societatea Comercială "Tractorul - U.T.B." - S.A. Braşov, a sumei alocate conform art. 1 alin. (1), în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), este interzisă şi se sancţionează cu plata, în termen de 5 zile de la data constatării schimbării destinaţiei, a sumei alocate, precum şi a unei dobânzi penalizatoare, calculată pe perioada cuprinsă între momentul alocării sumei şi momentul constatării schimbării destinaţiei. Dobânda penalizatoare este stabilită la nivelul taxei de scont a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4În cazul în care suma acordată nu se rambursează, iar dobânda prevăzută la art. 2 alin. (3) nu se plăteşte la termenele stabilite, Ministerul Finanţelor va aplica majorările de întârziere ca şi în cazul veniturilor bugetare neachitate la scadenta şi le va urmări până la încasare prin folosirea procedurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Fondul Proprietăţii de Stat, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială "Tractorul - U.T.B." - S.A. Braşov, controlează respectarea destinaţiei sumei alocate şi ia măsuri pentru realizarea programelor pentru care s-a acordat finanţarea.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul reformei,Ulm Spineanup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Corneliu Eugeniu Gorcea, secretar de statp. Ministru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de stat------------