ORDIN nr. 34 din 13 februarie 2012privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 143 din 15 februarie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 34 din 13 februarie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 21 februarie 2012  Văzând referatele de aprobare nr. 1.218/2012 al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 305 din 13 februarie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;în temeiul prevederilor:- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La secţiunea A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", la capitolul II, după titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" se introduce un nou titlu, titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012", cu următorul cuprins:"Bugetul alocat programelor naţionale desănătate aprobate pentru anul 2012
  *Font 7*
                                                                                                              - mii lei -
   
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer CNAS
  Credite de angaja- ment Credite bugeta- re Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile 58.500 58.500 51.600 51.600 110.100 110.100
  II. Programul naţional de monito- rizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 6.100 6.100 6.100 6.100
  III. Programul naţional de hema- tologie şi securitate transfuzională 30.872 30.872 53.331 53.331 84.203 84.203
  IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile 347.788 347.788 911.175 911.175 1.258.963 1.258.963 1.061.684 1.061.684
  V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate 4.000 4.000 4.000 4.000
  VI. Programul naţional de sănăta- te a femeii şi copilului 34.053 34.053 9.450 9.450 43.503 43.503
  VII. Programul naţional de tratament în străinătate 21.140 21.140 21.140 21.140
  VIII. Programul naţional pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
  MS acţiuni centralizate - progra- me finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii 28.081 28.081 56.300 56.300 84.381 84.381
  TOTAL 520.434 520.434 1.221.956 1.221.956 1.742.390 1.742.390 1.191.684*) 1.191.684*)
  --------- Notă *) Din suma de 1.191.684 mii lei prevăzută ca transfer la CNAS în bugetul Ministerului Sănătăţii - acţiuni centralizate - sunt reţinute sumele de 29.095 mii lei pentru sursa «Buget de stat» şi 90.073 mii lei pentru sursa «Venituri proprii» conform prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi suma de 59.584 mii lei pentru sursa «Venituri proprii» conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare."2. La secţiunea B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", la capitolul VII, după titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" se introduce un nou titlu, titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012", cu următorul cuprins:"Bugetul alocat programelor naţionale desănătate aprobate pentru anul 2012
  *Font 9*
                                                                         - mii lei -
   
  Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angaja- ment aprobate în anul 2012 Total credite buge- tare aprobate în anul 2012, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănă- ţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănăta- te
  I. Programul naţional de sănătate cu scop curativ, din care: 2.686.449,00 2.686.449,00 1.191.684,00
  1. Programul naţional de boli transmisibile din care: 248.994,00 248.994,00
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 235.080,00 235.080,00
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavi- lor cu tuberculoză 13.914,00 13.914,00
  2. Programul naţional de oncologie, din care: 836.631,00 836.631,00 361.977,00
  2.1. Subprogramul de tratament al bolnavi- lor cu afecţiuni oncologice 826.631,00 826.631,00 351.977,00
  2.2. Subprogramul de monitorizare a evolu- ţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
  3. Programul naţional de tratament al surdităţii prin pro- teze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 6.900,00 6.900,00 6.900,00
  4. Programul naţional de diabet zaharat 419.625,00 419.625,00 361.977,00
  5. Programul naţional de diagnostic şi tra- tament pentru boli rare 191.830,00 191.830,00 191.830,00
  6. Programul naţional de boli endocrine 3.951,00 3.951,00
  7. Programul naţional de ortopedie 32.870,00 32.870,00
  8. Programul naţional de transplant de or- gane, ţesuturi şi celule de origine umană 67.000,00 67.000,00 67.000,00
  9. Programul naţional de supleere a funcţi- ei renale la bolnavii cu insuficienţă re- nală cronică 675.300,00 675.300,00
  10. Programul naţio- nal de terapie intensivă a insufi- cienţei hepatice 1.348,00 1.348,00
  11. Programul naţio- nal de depistare pre- coce activă a afecţiunilor oncologice*) 72.000,00 72.000,00 72.000,00
  12. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**) 130.000,00 130.000,00 130.000,00
  --------- Notă *) Suma de 72.000 mii lei aferentă «Programului naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice» se regăseşte la paragraful «Spitale generale» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011. Notă **) Suma de 130.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea nr. 293/2011."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă-------