MĂSURI TRANZITORII din 9 februarie 2011 (*actualizate*)privind învăţământul superior(actualizate până la data de 10 octombrie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------*) Forma actualizată a acestor măsuri până la data de 10 octombrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 5.552 din 7 octombrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Structura, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior se menţin aşa cum au fost aprobate la începutul anului universitar 2010-2011, până la intrarea în vigoare a noilor carte universitare şi aprobarea structurii universităţilor pe facultăţi prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Programele de studii universitare de master, organizate în condiţiile legii şi aflate în derulare la forma de învăţământ la distanţă, intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2011-2012.  +  Articolul 3Obligaţia universităţilor de a asigura un minim de 30% din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 50% în afara universităţilor, prevăzută la art. 150 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se aplică începând cu anul universitar 2011-2012.  +  Articolul 4Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări în conformitate cu art. 150 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, numai după evaluarea de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi autorizarea respectivelor programe.  +  Articolul 5Instituţiile de învăţământ superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în urma evaluării ARACIS, până la data organizării admiterii, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.  +  Articolul 6Programele de studii universitare de master intrate în procedură de evaluare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 urmează să fie evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data începerii evaluării.  +  Articolul 7Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se desfăşoară şi se finalizează în condiţiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobării acestora.  +  Articolul 8 (1) Studiile postuniversitare organizate, în condiţiile legii, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 şi aflate în derulare intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere. (2) Organizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se vor organiza începând cu anul universitar 2011-2012, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.  +  Articolul 9Prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplică începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011, cu excepţia contractelor la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, aceste contracte derulându-se până la finalizarea lor, dar nu mai târziu de sfârşitul anului universitar 2010-2011.  +  Articolul 10Prevederile art. 290 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplică începând cu anul universitar 2011-2012.  +  Articolul 11Funcţia didactică de preparator universitar prevăzută de statele de funcţii corespunzătoare anului universitar 2010-2011 se menţine până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 362 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, dar nu mai târziu de termenul prevăzut de art. 362 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 12Cadrele didactice din învăţământul superior care se pensionează, în conformitate cu art. 289 alin. (1), înaintea finalizării anului universitar 2010-2011 îşi pot continua activitatea aferentă anului universitar 2010-2011 după pensionare, fără aprobarea senatului universitar prevăzută la art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, până la finalizarea anului universitar 2010-2011.  +  Articolul 13În cazurile prevăzute la art. 12 cadrele didactice pensionate sunt plătite fie în regim de plată cu ora, fie prin contractele la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicându-se art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9.----