ORDIN nr. 3.753 din 9 februarie 2011 (*actualizat*)privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ(actualizat până la data de 10 octombrie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 10 octombrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către ORDINUL nr. 5.552 din 7 octombrie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011.  +  Articolul 2Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfăşurare a examenelor naţionale, calendarul de desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a şi graficul examenelor de certificare a competenţelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 3Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, în învăţământul superior se aplică dispoziţiile privind organizarea, desfăşurarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului universitar 2010-2011.  +  Articolul 4Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite instrucţiuni pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.  +  Articolul 5Se aprobă măsurile tranzitorii privind învăţământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Se aprobă măsurile tranzitorii privind învăţământul superior prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcţiile generale, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 9 februarie 2011.Nr. 3.753.  +  Anexa 1MASURI 09/02/2011  +  Anexa 2MASURI 09/02/2011