HOTĂRÂRE nr. 20 din 6 februarie 2012pentru aprobarea Normei privind analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice (NI-CST-10-II/0)
EMITENT
  • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2012    În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice (NI-CST-10-II/0) şi ţinând seama de:- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;- Avizul de transmitere nr. 3.352 din 2 noiembrie 2011, întocmit de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 6 februarie 2012 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din data de 6 februarie 2012, hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Norma privind analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice (NI-CST-10-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 111/2007 privind aprobarea Normei pentru analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Economiei şi Finanţelor (NI-CST-10-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007.Preşedintele Comitetului Interministerialde Finanţări, Garanţii şi Asigurări,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 6 februarie 2012.Nr. 20.  +  Anexa NORMĂprivind analiza şi avizarea solicitărilor de emiterede garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturide către Ministerul Finanţelor Publice (NI-CST-10-II/0)  +  Capitolul I Aspecte generale  +  Articolul 1ContextPrezenta normă este elaborată în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi cu Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi are ca scop stabilirea cadrului de analiză a solicitărilor de emitere de garanţii de stat şi acordarea de subîmprumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.), care se referă la finanţarea, pe bază de lege, a unor programe/proiecte sau a altor necesităţi prioritare pentru economia românească.  +  Articolul 2ObiectiveObiectivele prezentei norme sunt următoarele:1. stabilirea metodologiei de lucru şi a sarcinilor specifice aferente activităţii de analiză pentru acest tip de solicitări;2. analiza, sistematizarea şi corelarea de informaţii pe baza cărora Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (C.I.F.G.A.) să poată aviza solicitările privind emiterea de garanţii de stat, precum şi acordarea de subîmprumuturi de către M.F.P.  +  Articolul 3Precizări (1) Avizul C.I.F.G.A. se solicită în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (EximBank) împreună cu documentaţia necesară efectuării analizei. (2) Atât finanţările garantate de stat, cât şi subîmprumuturile acordate de către M.F.P. se rambursează din veniturile proprii ale operatorilor economici, fără a afecta bugetul de stat, respectiv din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare. (3) Beneficiarii garanţiilor de stat şi subîmprumutaţii se stabilesc prin lege, pentru fiecare caz în parte, după obţinerea avizului C.I.F.G.A. (4) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, emiterea avizului C.I.F.G.A. este condiţionată de obţinerea în prealabil a autorizării de contractare din partea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.  +  Articolul 4Solicitanţi ai avizului C.I.F.G.A. (1) Solicitanţi ai avizului C.I.F.G.A. sunt operatori economici sau unităţi administrativ-teritoriale, care pot fi beneficiari ai creditelor garantate de stat ori ai subîmprumuturilor acordate de M.F.P., destinate finanţării, pe bază de lege, a unor programe/proiecte sau a altor necesităţi prioritare pentru economia românească. (2) EximBank va analiza şi va supune spre examinarea şi avizarea C.I.F.G.A. numai solicitările care au obţinut avizul prealabil al M.F.P., iar în cazul unităţilor administrativ-teritoriale solicitante de garanţii de stat sau subîmprumuturi se va prezenta şi autorizaţia de contractare din partea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.  +  Capitolul II Analiza solicitărilor de obţinere a avizului C.I.F.G.A.  +  Articolul 5Documentaţia de analiză (1) Dosarul proiectului va conţine documente*1) specifice pentru:-----------*1) Toate documentele vor fi datate, semnate şi ştampilate. a) dosarul juridic; b) avize; c) documentaţia financiară; d) documentaţia comercială; e) alte documente (de exemplu, studiul de fezabilitate etc.). (2) Solicitantul avizului C.I.F.G.A. privind emiterea de garanţii/acordarea de subîmprumuturi de către M.F.P. întocmeşte dosarul proiectului, pe care îl depune la EximBank. (3) EximBank poate solicita, după caz, clarificări/completări la documentaţie, inclusiv la studiul de fezabilitate, solicitantul fiind obligat să le prezinte în vederea finalizării analizei.  +  Articolul 6Documentele ce rezultă în urma analizei (1) Rezultatele analizei se concretizează în nota de analiză ce va fi supusă examinării şi avizării de către C.I.F.G.A. (2) După obţinerea avizului, hotărârea C.I.F.G.A. se transmite astfel:- o copie însoţită de un exemplar al notei de analiză la M.F.P.;- o copie solicitantului avizului C.I.F.G.A.  +  Capitolul III Determinarea gradului de risc al solicitantului  +  Articolul 7Gradul de risc al solicitantuluiDeterminarea gradului de risc al solicitantului se va face pe baza punctajului rezultat în urma însumării punctajelor aferente: a) categoriei de performanţă financiară, determinată conform reglementărilor interne ale EximBank; b) istoricului de rambursare a creditelor; c) duratei de creditare; d) ponderii capitalurilor proprii în pasive totale, în cazul operatorilor economici; e) comportamentului solicitantului în ceea ce priveşte plata datoriilor la bugetul de stat, în cazul operatorilor economici; f) istoricului litigiilor cu statul, în cazul operatorilor economici; g) gradului de realizare a veniturilor proprii, conform ultimei situaţii financiare anuale încheiate, înregistrate la unităţile teritoriale ale M.F.P., pentru unităţile administrativ-teritoriale, conform matricei de determinare a gradului de risc aferente solicitantului.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 8Prevederi finaleÎn aplicarea prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.------------