ORDIN nr. 3.223 din 8 februarie 2012pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.061/2011 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012,în baza Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 67/2007 privind participarea României la programele comunitare "Învăţare pe tot parcursul vieţii", "Erasmus Mundus" şi "Tineret în acţiune", în perioada 2007-2013,──────── Notă *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul dispoziţiilor art. 147 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al Contractului de finanţare nr. 55 din 25 septembrie 2008, număr de identificare POSDRU/2/1.2/S/6, privind proiectul "Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor", ID proiect 2789, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în cadrul celor 3 cicluri universitare, de cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi de cetăţeni din statele terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi instituţiile de învăţământ superior acreditate din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 8 februarie 2012.Nr. 3.223.  +  AnexăMETODOLOGIE 08/02/2012