NORME METODOLOGICE din 13 august 2004 (*actualizate*)privind contractarea, finantarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare(actualizată până la data de 8 septembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 septembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 991 din 2 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 882 din 31 august 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Cadrul general  +  Articolul 1 (1) Planurile sectoriale se elaborează de către autorităţile publice finanţatoare, denumite în continuare autorităţi contractante, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetaredezvoltare. (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează propriul său plan sectorial de cercetaredezvoltare, pentru care este autoritate contractantă. (3) Planurile sectoriale conţin programe şi proiecte de cercetare-dezvoltare de interes prioritar pentru domeniul respectiv, denumite în continuare proiecte, care urmăresc realizarea obiectivelor din strategia de dezvoltare a domeniului/sectorului coordonat de autoritatea contractantă şi care sunt prevăzute să se realizeze într-o perioadă determinată, în limita fondurilor publice alocate cu această destinaţie. (4) Pentru definitivarea structurii planurilor sectoriale, autorităţile contractante pot solicita propuneri de proiecte de la structuri reprezentative ale domeniului/sectorului coordonat.  +  Articolul 2Planul sectorial şi proiectele componente se întocmesc pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care conţine: a) scopul planului sectorial; b) durata planului sectorial; c) fondurile publice alocate cu această destinaţie/fondul estimat al planului sectorial; d) obiectivele de realizat ale planului sectorial, în conformitate cu documentele de strategie, Programul de guvernare şi/sau alte documente de importanţă pentru dezvoltarea domeniului/sectorului respectiv; e) rezultatele estimate ale planului sectorial; f) proiectele asociate fiecărui obiectiv, pentru care se indică: titlul, durata de realizare, rezumatul, rezultatele preconizate, modul de aplicare/utilizare a rezultatelor obţinute, bugetul estimat.  +  Articolul 3După avizarea şi aprobarea planurilor sectoriale autorităţile contractante elaborează pentru fiecare proiect termenii de referinţă, conform structurii prevăzute la art. 19 pct. 1.  +  Articolul 4Atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în planurile sectoriale se face în sistem competiţional sau în mod direct.  +  Articolul 5 (1) Atribuirea contractelor de finanţare în sistem competiţional se face pe baza termenilor de referinţă şi prin una dintre următoarele categorii de proceduri de selectare, în condiţiile precizate în cap. III: a) licitaţie restrânsă, respectiv procedura care se desfăşoară în două etape distincte, conform prevederilor art. 17 şi 21, şi prin care numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitaţi să depună oferte pentru contracte a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 40.000 euro.Pentru atribuirea contractului de finanţare autoritatea contractantă adresează invitaţia de a depune oferte unui număr de minimum 5 potenţiali contractori, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la cap. II, pentru a se asigura o competiţie efectivă, dar în acelaşi timp pentru ca efortul de evaluare a ofertelor să nu fie disproporţionat de mare în raport cu valoarea contractului de finanţare; b) cerere de ofertă, respectiv procedura competiţională simplificată prin care autoritatea contractantă solicită, fără publicarea unui anunţ publicitar, oferte de la mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori de servicii, pentru contracte a căror valoare echivalentă în lei este mai mare de 10.000 euro, dar nu mai mare de 40.000 euro.Selectarea contractorului prin procedura de cerere de oferte este efectuată prin compararea ofertelor depuse de cel puţin 3 potenţiali contractori desemnaţi de către autoritatea contractantă, conform prevederilor cap. III. (2) Atribuirea contractelor de finanţare în mod direct se face în condiţiile prevăzute la cap. IV.  +  Capitolul II Eligibilitatea potenţialilor contractori  +  Articolul 6Contractele de finanţare pot fi atribuite numai potenţialilor contractori care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul capitol.  +  Articolul 7Condiţiile referitoare la eligibilitatea potenţialilor contractori se aplică cumulativ şi în egală măsură tuturor potenţialilor contractori, subcontractori, precum şi tuturor potenţialilor contractori asociaţi la o ofertă comună, indiferent de metoda de selectare.  +  Articolul 8Toate persoanele fizice sau juridice române trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; b) plăţile/conturile să nu fie blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; c) să nu existe, în urma verificărilor întreprinse de autoritatea contractantă, declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de aceasta persoanei fizice sau reprezentantului persoanei juridice, în vederea selectării contractanţilor; d) să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.  +  Articolul 9În cazul propunerilor de proiecte de cercetaredezvoltare, o condiţie suplimentară de eligibilitate a potenţialilor contractori este: a) pentru persoanele juridice, activitatea de cercetaredezvoltare să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii;----------Litera a) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 882 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 8 septembrie 2011. b) pentru persoanele fizice, acestea trebuie să fie autorizate în condiţiile legii să desfăşoare activitate de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 10Alte condiţii de eligibilitate pot fi stabilite de către autoritatea contractantă în cadrul termenilor de referinţă numai cu acordul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 11Potenţialul contractor prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere şi dacă i se cere face dovada către autoritatea contractantă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8.  +  Articolul 12Potenţialii contractori au obligaţia să prezinte autorităţii contractante documentele cerute de aceasta, în scopul de a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.  +  Articolul 13Evidenţa potenţialilor contractori se asigură de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care înfiinţează în acest scop Registrul central al potenţialilor contractori.  +  Articolul 14Într-un anumit proiect nu pot fi contractori, subcontractori sau contractori asociaţi la o ofertă comună/propunere de proiect comună, sub sancţiunea nulităţii contractului de finanţare, persoanele juridice şi fizice care au redactat condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului ori termenii de referinţă pentru acel proiect sau au participat, în diverse etape, la selectarea contractorilor pentru proiectul respectiv.  +  Articolul 15După semnarea contractului de finanţare contractorul nu poate angaja, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare de către autoritatea contractantă, persoane juridice şi fizice care au redactat condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului sau termenii de referinţă pentru proiectul ce face obiectul contractului respectiv ori au participat în diferite faze la selectarea contractorilor pentru acel proiect.  +  Capitolul III Declanşarea şi desfăşurarea licitaţiei restrânse şi a cererilor de ofertă  +  Articolul 16Autoritatea contractantă declanşează procedura de licitaţie restrânsă prin elaborarea şi difuzarea unui anunţ public privind intenţia de a lansa competiţia, anunţ care se publică în cel puţin două publicaţii cotidiene de răspândire naţională, precum şi prin pagina de Internet a autorităţii contractante.  +  Articolul 17O dată cu anunţul public al intenţiei de lansare a competiţiei se solicită şi exprimarea interesului potenţialilor contractori de a participa la aceasta, adresată în scris autorităţii contractante, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.  +  Articolul 18Anunţul public indică, de asemenea, modalitatea prin care cei interesaţi pot consulta condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului, elaborate de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 19Documentaţia de participare la competiţie este elaborată de autoritatea contractantă şi defineşte condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului, cu următoarea structură-cadru:1. termenii de referinţă: a) prezentarea obiectului competiţiei, care include: obiectivul şi conţinutul tematic al acestuia, calendarul acţiunilor şi fondurile publice alocate cu această destinaţie; b) instrucţiunile privind modul şi condiţiile în care se poate solicita şi obţine finanţarea, cuprinzând:(i) condiţiile de eligibilitate a ofertanţilor;(îi) categoriile de componente/activităţi/acţiuni care pot fi finanţate, precum şi condiţiile de finanţare;(iii) instrucţiunile de elaborare şi de prezentare a propunerilor de oferte;(iv) criteriile şi modul de evaluare şi selectare a propunerilor;2. modelul contractului de finanţare;3. punctele de contact.  +  Articolul 20După expirarea termenului fixat conform art. 17 autoritatea contractantă procedează la derularea procedurii de selecţie, corespunzătoare obiectului competiţiei. Pentru desfăşurarea selectării contractorului autoritatea contractantă foloseşte datele existente în Registrul central al potenţialilor contractori, întocmit în conformitate cu prevederile art. 13, precum şi expresiile de interes primite în urma declanşării competiţiei, astfel cum se prevede la art. 17.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care numărul intenţiilor exprimate este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, în termen de 7 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 17, autoritatea contractantă selectează potenţialii contractori cărora le transmite invitaţia de a participa cu oferte la competiţie. (2) Selectarea potenţialilor contractori se efectuează pe baza criteriilor de eligibilitate şi, în final, prin evaluarea nivelului de competenţă pe care potenţialii contractori îl invocă şi, după caz, îl probează în conducerea de proiect sau în domeniul realizării/execuţiei proiectului, în funcţie de obiectul respectivului contract de finanţare. Evaluarea trebuie realizată în condiţii de competenţă, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate.  +  Articolul 22În cazul în care numărul intenţiilor exprimate nu este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, autoritatea contractantă repetă în termen de 10 zile calendaristice şi o singură dată procedurile prevăzute la art. 16 şi 17, după care procedează conform prevederilor art. 21.  +  Articolul 23Dacă şi după repetarea prevăzută la art. 22 numărul intenţiilor de care se dispune nu este suficient, se procedează fie la derularea procedurii cu numărul de potenţiali contractori existent, dar nu mai mic decât doi, fie la atribuirea directă conform prevederilor art. 37 pct. 2 lit. d), în cazul existenţei unui singur potenţial contractor.  +  Articolul 24În cazul inexistenţei de potenţiali contractori, competiţia se consideră efectuată fără rezultat, urmând a se relua eventual la o altă dată sau în alte condiţii.  +  Articolul 25Invitaţia de a participa la competiţie constă în solicitarea de prezentare a ofertei, cu indicarea precisă a conţinutului acesteia, a modalităţii, a locului, a datei şi a orei limită de depunere a ofertei. Invitaţia de a participa la competiţie este însoţită de documentaţia de participare la aceasta şi de lista potenţialilor contractori cărora li s-a adresat invitaţia pentru obiectul respectiv al competiţiei.  +  Articolul 26Oferta trebuie să răspundă condiţiilor prevăzute la art. 25 şi să corespundă cerinţelor cuprinse în condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului.  +  Articolul 27Oferta este formată din 3 documente distincte, prezentate ca atare, şi anume: a) datele de identificare a potenţialului contractor; b) oferta tehnică; c) oferta financiară.  +  Articolul 28Oferta tehnică şi cea financiară trebuie să fie elaborate în totală concordanţă cu condiţiile de finanţare şi cu modul de realizare a contractului, prevăzute prin termenii de referinţă, conform art. 19 pct. 1.  +  Articolul 29Oferta tehnică nu trebuie să conţină, sub sancţiunea eliminării din competiţie, date care ar putea identifică ofertantul.  +  Articolul 30Fiecare potenţial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect.  +  Articolul 31Oferta trebuie semnată de către ofertant sau de persoana împuternicită de către acesta.  +  Articolul 32Oferta se prezintă în pachete sigilate separat şi introduse într-un pachet comun, sigilat, de asemenea, cu indicarea precisă a obiectului ofertei, şi care să nu permită o violare a conţinutului.  +  Articolul 33După expirarea termenului stabilit pentru depunerea ofertelor autoritatea contractantă organizează şi coordonează procesul de evaluare şi selectare a propunerilor de oferte, astfel ca în termen de 7 zile calendaristice să se poată comunică rezultatul, participanţilor la competiţie.  +  Articolul 34Comunicarea în scris a rezultatelor competiţiei cuprinde numai calitatea de "câştigător" sau "necâştigător" a participantului respectiv, precum şi invitaţia pentru ridicarea întregului material al ofertei depuse, care se înapoiază ofertantului "necâştigător".  +  Articolul 35 (1) În scopul evaluării ofertelor depuse pentru un anume obiect al competiţiei, autoritatea contractantă numeşte o comisie de evaluare a ofertei tehnice, financiare şi în ansamblu, care va avea ulterior rol şi de comisie de monitorizare de specialitate într-un anumit domeniu tehnico-ştiinţific. În vederea evaluării ofertelor depuse, autoritatea contractantă stabileşte calendarul de lucru pentru respectarea termenului prevăzut la art. 33 şi aprobă regulamentul de funcţionare a comisiei, care cuprinde cel puţin: a) cvorumul, modul şi procedurile de lucru; b) criteriile de evaluare, ponderile acestora şi modul de punctare; c) algoritmul de stabilire a ierarhizării ofertelor. (2) În cazul în care specialiştii din cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor, respectiv de monitorizare a proiectelor, nu sunt angajaţi ai autorităţii contractante, plata serviciilor depuse se stabileşte prin negociere, pe bază de contract.  +  Articolul 36Conform ierarhizării ofertelor evaluate, propusă de către Comisia de evaluare, autoritatea contractantă decide asupra rezultatului competiţiei, pe care îl comunică participanţilor.  +  Capitolul IV Atribuirea în mod direct a contractelor de finanţare  +  Articolul 37Atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în planurile sectoriale se face în mod direct în următoarele cazuri:1. în cazul în care valoarea contractului nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 de euro;2. indiferent de valoarea contractului, în una dintre situaţiile următoare de procurare din sursă unică de furnizare a serviciilor solicitate: a) serviciile pot fi furnizate doar de către un singur ofertant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrările sub protecţia drepturilor de autor; b) serviciile pot fi furnizate de către un singur ofertant din motive de natură tehnică sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora; c) proiectul care urmează a fi contractat este într-un domeniu special şi poate fi condus doar de o anumită instituţie, societate, organizaţie etc.; d) la licitaţia restrânsă repetată a participat un singur ofertant, care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi a cărui ofertă corespunde cerinţelor formulate de către autoritatea contractantă; e) la evaluarea ofertelor s-a constatat că o singură ofertă corespunde cerinţelor formulate de către autoritatea contractantă; f) contractul de finanţare are ca obiect o extindere a unor servicii sau activităţi aflate în derulare; g) în cazul unor circumstanţe stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38În cazurile prevăzute la art. 37 contractul de finanţare poate fi atribuit în mod direct numai unui ofertant care satisface condiţiile de finanţare şi modul de realizare stabilite de către autoritatea contractantă. Atribuirea contractului de finanţare se realizează prin procedura de negociere cu o singură sursă de furnizare a serviciilor solicitate, după cum urmează: a) transmiterea invitaţiei de participare la negociere potenţialului contractor, însoţită de un exemplar din materialul referitor la condiţiile de finanţare şi la modul de realizare a contractului; b) consultarea potenţialului contractor şi negocierea inclusiv a preţului, precum şi stabilirea prevederilor finale privind conţinutul clauzelor contractuale; c) încheierea contractului de finanţare.  +  Capitolul V Contractarea şi finanţarea proiectelor din planurile sectoriale  +  Articolul 39Pentru fiecare proiect aprobat se încheie un contract de finanţare între autoritatea contractantă şi unitatea executantă, în calitate de contractor.  +  Articolul 40 (1) Prin contractul de finanţare se stabilesc cheltuielile estimate pentru întreaga durată de realizare a proiectului şi se angajează cheltuieli numai pentru primul an bugetar. (2) În cazul proiectelor cu o desfăşurare pe mai mulţi ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari următori se face anual, prin act adiţional la contractul de finanţare, prin care vor fi prevăzute sumele pentru finanţarea proiectelor respective, stabilite în limita alocaţiilor bugetare aprobate cu această destinaţie pentru anul respectiv.  +  Articolul 41 (1) Cheltuielile care pot fi angajate şi efectuate pentru realizarea proiectelor se stabilesc prin contractul de finanţare dintre categoriile de cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetaredezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat. (2) Pentru efectuarea achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări necesare realizării proiectelor, contractorii aplică prevederile legale privind achiziţiile publice.  +  Articolul 42 (1) Autoritatea contractantă poate acorda trimestrial, la solicitarea scrisă a contractorului, plăţi în avans în cuantum de până la 30% din valoarea plăţilor prevăzute a fi efectuate în trimestrul respectiv pentru execuţia proiectului. (2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) se face la efectuarea plăţilor prevăzute în contractul de finanţare pentru trimestrul respectiv. (3) Autoritatea contractantă poate efectua plata în avans pentru un trimestru numai dacă suma acordată în avans pentru trimestrul precedent a fost recuperată integral. (4) Plăţile în avans prevăzute la alin. (1) se efectuează, după semnarea contractului de finanţare, în baza convenţiei de acordare a avansului, încheiată între părţi, numai în cazul îndeplinirii de către contractor a condiţiilor prevăzute la art. 65 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002. (5) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, contractorul va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea integrală şi conform destinaţiilor legale a avansului acordat.  +  Articolul 43 (1) În vederea calculării costurilor aferente proiectului şi fazelor sale de execuţie, pe baza cheltuielilor înregistrate în contabilitatea generală, contractorii asigură: a) colectarea cheltuielilor directe pe proiect, precum şi pe faze de execuţie; b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficienţilor stabiliţi în funcţie de criteriile de repartizare adoptate de contractor. (2) Pe baza operaţiunilor prevăzute la alin. (1) contractorul întocmeşte devizul postcalcul pentru proiect, pe faze de execuţie. (3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-şef şi de reprezentantul autorizat al contractorului, care răspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea şi legalitatea cheltuielilor înscrise în acesta.  +  Articolul 44 (1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de execuţie realizate în cadrul proiectului se efectuează de către autoritatea contractantă, în limita valorii acestor faze prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea cheltuielilor înscrise în devizul postcalcul, pe baza următoarelor documente: a) cererea de plată; b) procesul-verbal de avizare internă; c) raportul de activitate; d) avizul comisiei de monitorizare; e) devizul postcalcul. (2) Pentru efectuarea plăţii autoritatea contractantă emite ordin de plată.  +  Capitolul VI Monitorizarea proiectelor  +  Articolul 45Activităţile de monitorizare a proiectelor se realizează, în moduri specifice, de contractori şi de autoritatea contractantă.  +  Articolul 46 (1) Contractorul stabileşte şi aplică, în condiţiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigură urmărirea, verificarea în mod sistematic şi adoptarea măsurilor adecvate, în scopul realizării obiectivelor prestabilite ale proiectului, precum şi utilizarea, în condiţii de legalitate şi eficienţă, a fondurilor alocate de la bugetul de stat şi prevăzute în contractul de finanţare. (2) Pentru fiecare fază de execuţie a unui proiect, realizată în condiţiile contractului de finanţare, contractorul transmite autorităţii contractante documentele prevăzute la art. 44 alin. (1). (3) După realizarea ultimei faze de execuţie dintr-un an a proiectului contractorul elaborează un raport de activitate privind desfăşurarea proiectului pe anul respectiv şi transmite câte un exemplar al acestuia autorităţii contractante şi comisiei de monitorizare, alcătuită conform prevederilor art. 47 alin. (2).  +  Articolul 47 (1) Autoritatea contractantă asigură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin direcţiile sale de specialitate, pentru fiecare fază de execuţie a proiectelor, verificarea documentelor prezentate de contractori în vederea decontării cheltuielilor efectuate şi compararea datelor şi informaţiilor conţinute în acestea cu prevederile corespunzătoare din contractele de finanţare. (2) Fiecare comisie de monitorizare de specialitate într-un anumit domeniu tehnico-ştiinţific, compusă dintr-un număr de minimum 3 specialişti în domeniul respectiv, desemnaţi de autoritatea contractantă, asigură evaluarea şi monitorizarea de specialitate a proiectelor din cadrul planului sectorial, pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la art. 44 alin. (1) şi la art. 46 alin. (3), în vederea luării deciziei de continuare a execuţiei şi finanţării proiectelor. (3) Comisia de monitorizare întocmeşte rapoarte de evaluare anuale şi finale pentru proiectele aflate în derulare, pe care le transmite la direcţia de specialitate a autorităţii contractante, în vederea decontării cheltuielilor efectuate. (4) La repartizarea fondurilor pe proiecte autoritatea contractantă va ţine seama de propunerile comisiei de monitorizare, prevăzute în documentele prezentate conform prevederilor alin. (3), precum şi de necesitatea asigurării cu prioritate a fondurilor destinate finanţării proiectelor aflate în derulare.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 48Rezultatele cercetărilor obţinute în cadrul proiectelor aparţin autorităţilor publice finanţatoare, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.  +  Articolul 49Ministerele pot atribui, în sistem competiţional, contracte de finanţare pentru procurarea serviciilor de conducere a planurilor sectoriale, în condiţiile stabilite pentru atribuirea conducerii programelor prin Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.  +  Articolul 50Pentru punerea în aplicare a prezentelor norme metodologice, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare va elabora modelele documentelor specifice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 51Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt cuprinse în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, completată cu anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa la normele metodologiceDEFINIŢIILE TERMENILOR UTILIZAŢI1. autoritate contractantă - parte într-un contract de finanţare, care, fie în baza legii, fie în baza unui alt contract de finanţare legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanţează realizarea unui obiectiv, stabilind în mod univoc condiţiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest scop;2. bugetul proiectelor - valoarea totală şi, după caz, defalcată pe proiecte a contractelor de finanţare subsidiare pe care conducătorul de program se angajează, prin contractul de finanţare principal, să le încheie pentru atribuirea conducerii respectivelor proiecte. Bugetul proiectelor este prevăzut sub acest titlu în specificaţia financiară a contractului de finanţare principal în care conducătorul de program/proiect are calitatea de contractor;3. caracter de recurenţă al unui contract - caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi şi obligaţii în funcţie şi subsecvent celor conţinute în alt contract, anterior încheiat;4. comitet de evaluare (comitet) - grup format din 5 sau 7 persoane, desemnate de autoritatea contractantă după criterii de competenţă, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitaţii sau al unor proceduri competiţionale simplificate;5. conducător de program/proiect - autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cazul programelor conduse de acesta sau contractorul, într-un contract de finanţare al cărui obiect este procurarea de servicii de conducere de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;6. conducere de program/proiect - activitatea de a controla un program/proiect prin monitorizarea performanţelor şi prin decizie, în baza unui plan predefinit;7. contract de finanţare - contractul în care una dintre părţi, denumită autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează această finanţare;8. contract de finanţare principal - contractul de finanţare care stă la baza încheierii unui alt contract de finanţare şi prin care se conferă contractorului competenţa de a se constitui autoritate contractantă pentru acest ultim contract;9. contract de finanţare subsidiar - contractul de finanţare încheiat de o autoritate contractantă, în baza obligaţiilor pe care aceasta şi le-a asumat, în calitate de contractor, printr-un contract de finanţare principal. Contractul de finanţare subsidiar nu poate conţine, sub sancţiunea nulităţii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finanţare principal;10. contractor - parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;11. contractori asociaţi - ofertanţi asociaţi a căror ofertă comună/propunere de proiect comună a fost acceptată şi contractată de către autoritatea contractantă;12. director de program/proiect - persoană stabilită de către şi la nivelul conducătorului de program/proiect, în scopul de a asigura conducerea acestuia;13. evaluare - analiza rezultatelor obţinute în timpul şi după implementarea programului/proiectului şi indicarea unor acţiuni corective, acolo unde este cazul, în vederea obţinerii rezultatelor şi atingerii obiectivelor prevăzute prin instrumentele de planificare a programului/proiectului;14. expresie de interes - notificarea interesului de a participa la o licitaţie, adresată autorităţii contractante, în forma stabilită de aceasta, fie de către un potenţial contractor înscris în Registrul central al potenţialilor contractori ai autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în urma invitării sale de către autoritatea contractantă, fie de către o altă persoană juridică sau fizică, în urma anunţului autorităţii contractante privind intenţia de a lansa licitaţia, anunţ care se publică în presa scrisă de răspândire naţională şi se difuzează prin medii de informare specifice domeniului;15. lista propunerilor de proiecte care se pot finanţa lista cuprinzând acele propuneri de proiect care, în urma evaluării, clasificării şi aplicării criteriilor suplimentare stabilite prin pachetul de informaţii al programului pot fi finanţate de autoritatea contractantă în cadrul respectivului program;16. monitorizare - activitatea de a urmări, a observa, a măsura şi a verifica în mod sistematic, precum şi de a promova măsurile adecvate pentru a menţine pe calea predefinită o operaţiune, un proces sau altele asemenea;17. monitor de program - persoană stabilită de către şi la nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui program;18. ofertant - potenţial contractor care a depus o ofertă/propunere de proiect;19. ofertanţi asociaţi - potenţiali contractori asociaţi care au depus o ofertă comună/propunere de proiect comună;20. ofertă - propunerea tehnică şi propunerea financiară asociată acesteia, elaborate de către un potenţial contractor, în baza invitaţiei primite de acesta de la autoritatea contractantă pentru a participa la licitaţie sau la o procedură competiţională simplificată;21. pachet de informaţii al programului - prezentare detaliată a scopului, obiectivelor, conţinutului tematic, a calendarului acţiunilor, a fondurilor publice alocate cu această destinaţie, precum şi a modului de acces la un program elaborat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, după caz, de către altă autoritate contractantă având calitatea de conducător de program/proiect, în vederea selectării contractorilor (conducătorilor de proiecte) prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;22. panel de evaluatori - grup compus din 3 experţi, alcătuit de autoritatea contractantă după criteriul domeniilor de specialitate ale experţilor, în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;23. plan anual - instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic şi a sumelor alocate anual programului/proiectului. În cazul începerii şi încheierii programului/proiectului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual;24. plan strategic - principalul instrument de planificare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru întreaga durată a programului/proiectului, pe baza contractului de finanţare, şi care cuprinde: a) planul operaţional, prin care sunt descrise principalele activităţi necesare implementării programului/proiectului, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse, termenele pentru elaborarea şi prezentarea programelor de lucru; b) planificarea implementării programului/proiectului, conţinând eşalonarea în timp a principalelor activităţi şi termenele prevăzute, inclusiv pentru anunţarea/organizarea de competiţii/licitaţii; c) după caz, descrierea proiectelor;25. program de lucru - instrument de programare a implementării unui program/proiect, pe baza căruia se fundamentează derularea finanţării, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui trimestru/semestru din derularea programului/proiectului. Programul de lucru detaliază acţiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic;26. propunere de proiect - solicitare de finanţare a unui proiect iniţiat de un potenţial contractor, elaborat de către acesta în cadrul tematic şi cu respectarea condiţiilor indicate prin pachetul de informaţii al unui program, în scopul de a participa la o competiţie de selectare a contractorilor, organizată în cadrul acelui program/proiect prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;27. propunere de proiect comună - propunere de proiect unică, elaborată în comun de mai mulţi potenţiali contractori;28. raport de consens - document elaborat de panelul de evaluatori, în faza evaluării în panel din cadrul etapelor de evaluare ştiinţifică/tehnică şi de evaluare a managementului, a oportunităţii, a impactului şi a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele şi comentariile în consens ale panelului de evaluatori, pe baza notelor acordate şi a comentariilor consemnate anterior, în faza evaluării individuale, de către fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect şi, în cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat;29. raport de activitate - document elaborat de conducătorul de program/proiect, pe baza comparării stadiului efectiv al programului/proiectului cu stadiul prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare. În cazul în care conducătorul de program/proiect este autoritate contractantă, raportul de activitate se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale proiectelor finanţate prin program/proiect, rapoarte, care, la rândul lor, se elaborează de către conducătorii de proiecte. Raportul de activitate descrie activităţile desfăşurate în perioada de referinţă, evidenţiază întârzierile şi necorelările apărute în derularea programului/proiectului şi cauzele acestora, propune măsuri corective;30. raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementării unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect la încheierea implementării programului/proiectului, pe baza comparării stadiului final obţinut cu cel prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare;31. raport de evaluare - document elaborat numai de către sau prin grija autorităţii contractante. Raportul de evaluare a programului se elaborează de către monitorul de program, iar raportul de evaluare a proiectului se elaborează de către responsabilul de proiect. Raportul intermediar de evaluare a programului se elaborează la periodicitatea prevăzută prin contractul de finanţare, de regulă trimestrial sau semestrial, iar raportul de evaluare intermediar al proiectului se elaborează anual. Raportul independent de evaluare se elaborează de către echipe de evaluatori externi programului/proiectului, alcătuite la solicitarea autorităţii contractante. Raportul de evaluare se elaborează pe baza comparării rezultatelor efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficienţei utilizării fondurilor. Raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale programelor/proiectelor finanţate prin program/proiect. În cazul în care conducătorii acestor proiecte sunt, la rândul lor, autorităţi contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează şi pe baza rapoartelor de evaluare a proiectelor finanţate prin program/proiect;32. responsabil de proiect - persoană stabilită de către şi la nivelul autorităţii contractante, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui proiect pentru care autoritatea contractantă procură, printr-un contract de finanţare, serviciile de conducere şi, după caz, de realizare/execuţie;33. Registrul central al potenţialilor contractori - registru de evidenţă a potenţialilor contractori, înfiinţat şi ţinut la zi de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Registrul central al potenţialilor contractori se actualizează pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile contractante şi poate fi consultat de acestea în vederea selectării contractorilor;34. specificaţie financiară - anexă la contractul de finanţare, prin care se prevede modul de alocare a sumelor totale angajate într-un program/proiect;35. subcontractor - persoană juridică sau fizică menţionată într-un contract de finanţare, către care contractorul poate subcontracta o parte din acel contract, cu aprobarea autorităţii contractante. Subcontractorul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru partea din contract care urmează să îi fie subcontractată;36. tarif - contravaloarea serviciilor de conducere a unui program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului, prevăzut sub acest titlu în specificaţia financiară care este anexă la contractul de finanţare prin care o autoritate contractantă procură respectivele servicii;37. termeni de referinţă - document prin care se stabilesc cerinţele ce trebuie respectate de potenţialii contractori în elaborarea ofertei, document elaborat de către autoritatea contractantă în vederea atribuirii contractului de finanţare prin licitaţie, proceduri competiţionale simplificate sau prin atribuire directă.-------