HOTĂRÂRE nr. 1.266 din 13 august 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare(actualizată până la data de 8 septembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 septembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 991 din 2 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 882 din 31 august 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 60 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică tuturor autorităţilor publice centrale şi locale.----------Alin. (2) al art. unic a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 991 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 4 august 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.266.  +  AnexăNORMA 13/08/2004