HOTĂRÂRE nr. 729 din 7 noiembrie 1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 18 noiembrie 1997  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care are misiunea de a asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, iar pe de altă parte, coordonarea elaborării, aplicării, monitorizarii şi evaluării politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calităţii, în acord cu strategia şi Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional ştiinţific, tehnologic şi de inovare, dezvoltarea economică durabila, accesul pe piaţa interna, europeană şi pe pieţe globale, realizarea societăţii informationale bazate pe cunoştinţe, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.  +  Articolul 2Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în domeniul sau de competenţa, are rolul şi responsabilitatea: a) de a asigura planificarea strategica şi tactica; b) de a defini obiectivele strategice şi tactice; c) de a defini, aplica, monitoriza şi evalua politicile necesare realizării obiectivelor; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operational şi financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene şi de a prelua acquisurile comunitare; e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţeanul, pentru a da consistenta obiectivelor şi politicilor; g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza şi evalua programe în scopul atingerii obiectivelor; h) de a stimula dezvoltarea regionala şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat; i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 3În vederea îndeplinirii rolului sau, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei exercita următoarele funcţii: a) funcţia politica - funcţia de reprezentare şi de armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; b) funcţia de strategie - prin care planifica strategic şi asigura elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; c) funcţia de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizează şi evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu; d) funcţia de monitorizare, evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; e) funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operational şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; f) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate; g) funcţia de reprezentare - prin care se asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate; h) funcţia de comunicare atât cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cat şi cu societatea civilă şi cu cetăţeanul.  +  Articolul 4În vederea executării funcţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are următoarele atribuţii principale:1. diseminarea de informaţii în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii; stimularea creşterii conştiinţei publice cu privire la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea şi, după caz, asigurarea editării, tipăririi şi difuzării de publicaţii sau de materiale specifice domeniului sau de competenţa;2. dezvoltarea resurselor umane;3. stimularea transferului tehnologic, valorificării rezultatelor, a inovarii, a absorbtiei şi difuziei acestora în rândul agenţilor economici şi în economie în general; definirea, finanţarea şi implementarea de proiecte, programe şi activităţi prin care se creează şi se utilizează instrumente financiare şi scheme de finanţare pentru reducerea riscului pe piaţa al întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii, în scopul de a stimula valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării, absorbtia şi difuzia în economie şi în societate a acestora, transferul tehnologic şi innoirea tehnologică, precum şi în alte scopuri;4. definirea de politici de restructurare, privatizare şi de atragere a capitalului străin în domeniu;5. urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii;6. atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultantei interne şi internaţionale pentru domeniul sau specific de competenţa;7. definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării şi implementarii de scheme de analiza şi de monitorizare şi evaluare a sistemului ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi pentru altele asemenea; în aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica şi altele asemenea;8. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu;9. elaborarea şi iniţierea de proiecte de legi, de hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, în domeniu; crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intra sub incidenţa domeniului sau de competenţa;10. stimularea dezvoltării regionale şi locale, precum şi a coeziunii sociale prin programe şi proiecte de dezvoltare a ştiinţei, tehnologiei şi de stimulare a inovarii; stimularea, înfiinţarea sau iniţierea infiintarii şi dezvoltării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic şi altele asemenea, inclusiv organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial;11. conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii de programe, conform reglementărilor în vigoare, agenţilor economici, instituţiilor publice, inclusiv celor cu profil de cercetare-dezvoltare şi de inovare, organizaţiilor neguvernamentale, în sistem competitional sau în mod direct;12. exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa funcţionează unităţi aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea şi evaluarea de unităţi specifice domeniului;13. elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare planul naţional, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea şi actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin planul naţional, în concordanta cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;14. stimularea dialogului cu comunitatea ştiinţifică şi cu alte structuri ale societăţii civile; în acest sens, se consulta şi se stimuleaza implicarea acestor structuri, în mod direct şi activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea şi implementarea politicilor în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii;15. aprobarea regulamentului-cadru şi a componentei Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, precum şi a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ şi, după caz, a organelor de lucru ale acestuia;16. evaluarea programelor cuprinse în planul naţional şi detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului naţional şi informarea Guvernului asupra realizării acestora;17. prognozarea, planificarea şi programarea, după caz, în proiectul de buget propriu sau în bugetul propriu a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul sau de competenţa; utilizarea acestor resurse;18. implementarea sistemului informatic naţional pentru ştiinţa şi tehnologie, elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;19. coordonarea şi armonizarea politicilor pentru dezvoltarea infrastructurilor calităţii produselor, procedeelor şi serviciilor, în ceea ce priveşte activităţile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecţia consumatorilor şi coordonarea asistenţei tehnice în acest domeniu;20. colaborarea cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, precum şi din domeniul infrastructurilor calităţii, dezvoltarea sau stimularea dezvoltării relaţiilor cu acestea;21. coordonarea de politici în domeniul proprietăţii intelectuale şi stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovarii;22. coordonarea activităţii de participare a României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;23. îndeplinirea oricăror alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.  +  Articolul 5Ministerul Cercetării şi Tehnologiei organizează, în structura sa, o direcţie generală specializată - Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica - prin care exercită, în domeniul utilizării fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare în scopuri paşnice, şi următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi monitorizarea strategiei, politicilor şi programelor guvernamentale pentru utilizarea fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare în scopuri paşnice; în acest sens, ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, agenţii economici, unităţile de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare, care au responsabilitatea promovării şi aplicării în practica a activităţilor din domeniul atomic şi nuclear; b) elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei politicilor şi programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare şi inovare; c) sprijinirea dezvoltării resurselor umane; d) stimularea comunicării şi a diseminarii informaţiilor tehnico-ştiinţifice, în condiţiile legii, inclusiv informarea cetăţenilor în legătură cu beneficiile şi riscurile asociate activităţilor nucleare, precum şi crearea de atitudini şi comportamente adecvate; e) stimularea dezvoltării parteneriatului internaţional; colaborarea cu Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica de la Viena, precum şi cu alte organizaţii internaţionale, regionale sau naţionale din alte tari, de profil, precum şi reprezentarea României în relaţiile cu acestea; în acest scop, încheie acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenţa tehnica, de expertiza, de informare şi/sau specializare a personalului, regionale sau bilaterale, sau participa la acţiuni promotionale şi altele asemenea; f) monitorizarea sau, după caz, coordonarea sau controlarea activităţii unor unităţi de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate în programe specifice; în acest sens, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate da mandat Institutului de Fizica Atomica, instituţie publică din subordinea sa, sa exercite unele dintre atribuţiile sale, în special cele legate de programele de cercetare fundamentală, teoretică sau experimentala, de cercetare aplicativa, de dezvoltare tehnologică, de creare, la nivel local sau naţional, a unui mediu stimulativ pentru inovare şi transfer tehnologic, inclusiv prin forme adecvate de organizare şi de parteneriat (cum ar fi: parcuri tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri etc.) cu actori locali relevanti pentru dezvoltarea economico-socială (cum ar fi: universităţi, consilii locale şi judeţene, primării, camere de comerţ, asociaţii de întreprinzători etc.), în scopul sprijinirii agenţilor economici, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a-şi moderniza sau innoi tehnologiile, pentru a produce noi materiale, produse, procedee, servicii sau pentru altele asemenea; g) asigura cadrul necesar corelării politicilor şi programelor industriale şi a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul în cauza, cu politicile şi programele de cercetare-dezvoltare şi inovare de profil.  +  Articolul 6Atribuţiile Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care, potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, sunt aduse la îndeplinire de către Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competenţa ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi agenţilor economici, unităţilor de învăţământ, de cercetare, de sănătate, care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear-atomic.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este condus de ministrul cercetării şi tehnologiei, denumit în continuare ministru. (2) Ministrul îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (3) Ministrul reprezintă Ministerul Cercetării şi Tehnologiei în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate. (4) Inlocuitorul ministrului este secretarul de stat. (5) Ministrul da mandat secretarului de stat sa îndeplinească unele atribuţii şi îi stabileşte răspunderile. (6) Ministrul poate delega dreptul de semnatura secretarului de stat, secretarului general, directorilor generali şi preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica, cu excepţia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general este asimilat, în ierarhia funcţiilor şi ca salarizare, cu directorul general. Secretarul general este numit în funcţie, conform legii, prin ordin al ministrului. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţii de conducere administrativă a ministerului şi alte atribuţii care îi sunt conferite de către ministru. Secretarul general acţionează pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor şi a măsurilor stabilite de ministru, îl sprijină în conducerea activităţii şi asigura buna coordonare şi comunicare dintre direcţii şi celelalte compartimente ale ministerului; are răspunderea corectitudinii, din punct de vedere al legalităţii şi oportunităţii, a actelor administrative, informării cu acuratete, corecte şi în timp util a ministrului, a secretarului de stat şi a membrilor cabinetului ministrului, precum şi a planificarii curente a activităţilor, în acord cu prevederile legale în vigoare şi cu măsurile stabilite de ministru.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, precum şi organismele consultative de pe lângă acesta sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului, se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Pe lângă ministru funcţionează cabinetul ministrului, format din secretarul de stat şi consilierii ministrului şi secretarului de stat; ministrul îi stabileşte funcţiile şi atribuţiile, în condiţiile legii. (4) Coordonarea compartimentelor de către secretarul de stat şi secretarul general se stabileşte prin ordin al ministrului. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului. (6) Numărul maxim de posturi este de 147, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 10În vederea îmbunătăţirii comunicării între organele administraţiei publice centrale şi a armonizării politicilor elaborate de acestea, pe lângă Ministerul Cercetării şi Tehnologiei funcţionează, cu rol consultativ: Consiliul Interministerial pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare; Consiliul Interministerial pentru Infrastructurile Calităţii, Armonizarea Reglementărilor Tehnice şi Protecţia Consumatorilor; Consiliul Interministerial pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei în Domeniul Energiei Atomice; acestea se constituie şi funcţionează, fiecare dintre ele, potrivit hotărârii de Guvern specifice, iar secretariatele lor, potrivit ordinului ministrului.  +  Articolul 11Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica este condusă de un preşedinte, asimilat ca salarizare cu funcţia de director general şi numit prin ordin al ministrului.  +  Articolul 12 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. (2) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului. (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliilor de administraţie, a directorilor generali şi, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se fac prin ordin al ministrului, în mod nemijlocit. (4) Prevederile legale în vigoare, referitoare la numirea şi revocarea, în anumite condiţii, a membrilor consiliilor de administraţie, a directorilor generali şi, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se înlocuiesc cu cele ale alineatului precedent.  +  Articolul 13Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit conform Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994, modificată prin Legea nr. 13/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 27 februarie 1995, precum şi un autovehicul destinat deplasarilor în teritoriu, pentru monitorizare şi control.  +  Articolul 14În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei conlucreaza cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 15Personalul existent în cadrul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei va putea fi reincadrat în posturi din structura organizatorică aprobată prin prezenta hotărâre, pe baza examinării profesionale efectuate în scopul evaluării aptitudinilor şi competentei necesare îndeplinirii noilor atribuţii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 459/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan TeodoriuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1     MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI                                                                                          Numărul maxim de posturi                                                            ┌───────────────┐ pentru aparatul propriu al ministerului = 147                                                            | MINISTRU | (exclusiv demnitari)┌ - - - - - - - --- -┐ └───────┬──────-┘ ┌ - - - - - - - -┐|COLEGIUL CONSULTATIV|- - ┐ │ ┌| CONSILIUL || PENTRU | |- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - │ - - - - - - - - - - - - - - - - - --||INTERMINISTERIAL||CERCETARE-DEZVOLTARE| | ┌ - - - - - - - - - - - - - - - - -│- - - - - - - - - - - - - - - -┐ || PENTRU ŞTIINŢĂ || ŞI INOVARE | | |┌────────────────┐ │ | || TEHNOLOGIE ŞI |└- - - - - - - - - - ┘ | |│SECRETAR DE STAT│--───────────────│ | || INOVARE |┌- - - - - - - - - - ┐ | |└────────────────┘ │ ┌────────────┐ | |└ - - - - - - - -┘| COMISIA | | | │────│ CONSILIERI │ | |┌ - - - - - - - -┐| CONSULTATIVĂ DE |- - ┘ | │ └────────────┘ | || CONSILIUL || DIALOG SOCIAL | |- - - - - - - - - - - - - - - - - -│ - - - - - - - - - - - - - - - -| ||INTERMINISTERIAL|└- - - - - - - - - - ┘ | ┌───────┴────────┐ | || PENTRU |                                | │CABINET MINISTRU│ | ||INFRASTRUCTURILE|                                | └───────┬────────┘ | ├┤ CALITĂŢII, |                                └- - - - - - - - - - - - - - - - - -│ - - - - - - - - - - - - - - - -┘ || ARMONIZAREA |                                                                    │ ||REGLEMENTĂRILOR |                                                                    │ ┌──────────────────────┐ || TEHNICE ŞI |                                                                    │ ┌───│ DIRECŢIA GENERALĂ │ || PROTECŢIA |                                                                    │ │ │JURIDIC ŞI CONTENCIOS │ || CONSUMATORILOR |                                                                    │─────│ └──────────────────────┘ |└ - - - - - - - -┘                                                                    │ │ ┌──────────────────────┐ |┌- - - - - - - - ┐                                                                    │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ || CONSILIUL |                                                                    │ └───│ CONTROL FINANCIAR │ ||INTERMINISTERIAL|                                                                    │ │ PROPRIU, CORPUL DE │ └|PENTRU POLITICA |                                                                    │ │ CONTROL AL │ | ŞTIINŢEI ŞI |                                                                    │ │ MINISTRULUI ŞI AUDIT │ | TEHNOLOGIEI ÎN |                                                                    │ └──────────────────────┘ | DOMENIUL |                                                                    │ |ENERGIEI ATOMICE|                                                                    │ └- - - - - - - - ┘                                                                    │ ┌- - - - - - - - ┐┌- - - - - - - - - - - --┐ │ | SECRETARIATUL || SECRETARIATUL | │ | CONSILIULUI || COLEGIULUI CONSULTATIV | │ |INTERMINISTERIAL|| PENTRU |- ┐ ┌──────┴─────────┐ ┌|PENTRU ŞTIINŢĂ, || CERCETARE-DEZVOLTARE | | │SECRETAR GENERAL│ || TEHNOLOGIE ŞI || ŞI INOVARE | | └──────┬─────────┘ || INOVARE |└ - - - - - - - - - - --┘ |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -│- - - - - - - -- - - - - - - - - - --|└- - - - - - - --┘┌ - - - - - - - - - - --┐ | │ |┌- - - - - - - - ┐| SECRETARIATUL COMISIEI | | │ || SECRETARIATUL || CONSULTATIVE DE DIALOG |- ┘ │ || CONSILIULUI || SOCIAL | │ ||INTERMINISTERIAL|└- - - - - - - - - - - --┘ │ || PENTRU |             ┌───────────────────────────┬──────────────────────────┼───────────────────────────┐ ||INFRASTRUCTURILE|┌────────────┴──────────────┐┌───────────┴───────────┐┌─────────────┴────────────┐┌─────────────┴────────┐├| CALITĂŢII, |│DIRECŢIA GENERALĂ INOVARE, ││ DIRECŢIA GENERALĂ ││ DIRECŢIA GENERALĂ ││ DIRECŢIA GENERALĂ │|| ARMONIZAREA |│INFRASTRUCTURILE CALITĂŢII,││ MONITORIZARE PROGRAME ││DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ,││POLITICA TEHNOLOGICA, │||REGLEMENTĂRILOR |│ COMUNICARE ŞI PARTENERIAT ││ ŞI INSTITUŢII ││RESURSE UMANE ŞI ASISTENŢĂ││ POLITICI BUGETARE ŞI │|| TEHNICE ŞI |│ INTERNAŢIONAL ││ ││ TEHNICĂ ││ REGLEMENTARI │|| PROTECŢIA |└┬──────────────────────────┘└┬──────────────────────┘└┬─────────────────────────┘└┬─────────────────────┘|| CONSUMATORILOR | │┌─────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────┐|└- - - - - - - --┘ ││ DIRECŢIA TRANSFER │ ││DIRECŢIA MONITORIZARE│ ││ DIRECŢIA DEZVOLTARE │ ││DIRECŢIA PLANIFICARE│|┌- - - - - - - -┐ ├┤ TEHNOLOGIC, DEZVOLTARE │ ├┤ PROGRAME DE │ └┤ INSTITUŢIONALĂ ŞI │ ├┤ STRATEGICA, │|| SECRETARIATUL | ││ LOCALĂ ŞI DIFUZIA │ ││CERCETARE-DEZVOLTARE │ │ ASISTENŢĂ TEHNICĂ │ ││ REGLEMENTARI ŞI │|| CONSILIULUI | ││ INOVĂRII │ ││ ŞI DE INOVARE │ │ │ ││ PARTENERIAT SOCIAL │||INTERMINISTERIAL| │└─────────────────────────┘ │└─────────────────────┘ └────────────────────────┘ │└────────────────────┘└|PENTRU POLITICA | │┌─────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐ │┌────────────────────┐ | ŞTIINŢEI ŞI | ││ DIRECŢIA DISEMINARE │ ││DIRECŢIA MONITORIZARE│ ││ DIRECŢIA POLITICA │ | TEHNOLOGIEI ÎN | ├┤ INFORMAŢII, PARTENERIAT │ ├┤ INSTITUŢII ŞI │ ├┤ ŞTIINŢEI, │ | DOMENIUL | ││ INTERNAŢIONAL ŞI │ ││ POLITICI DE │ ││ TEHNOLOGIEI ŞI │ |ENERGIEI ATOMICE| ││ ACTIVITĂŢI ÎN REŢEA │ ││ RESTRUCTURARE │ ││ INOVĂRII │ └----------------┘ │└─────────────────────────┘ │└─────────────────────┘ │└────────────────────┘ │┌─────────────────────────┐ │┌─────────────────────┐ │┌────────────────────┐ ││DIRECŢIA INFRASTRUCTURILE│ ││ AGENŢIA NAŢIONALĂ │ ││ DIRECŢIA POLITICI │ └┤CALITĂŢII ŞI ARMONIZAREA │ └┤ PENTRU ENERGIE │ ├┤ BUGETARE ŞI DE │  │ REGLEMENTĂRILOR TEHNICE │ │ ATOMICĂ*) │ ││ FINANŢARE A │  └─────────────────────────┘ └─────────────────────┘ ││ PROGRAMELOR │                                                                                   │└────────────────────┘                                                                                   │┌────────────────────┐                                                                                   ││ DIRECŢIA EFICIENTA │                                                                                   └┤ INVESTIŢIILOR, │                                                                                    │ACHIZIŢII PUBLICE ŞI│                                                                                    │ PATRIMONIU │                                                                                    └────────────────────┘-----------    *) Se organizează la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2                   UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul de Fizică Atomică1)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la buget
    2.Agenţia Spaţială RomânăVenituri extrabugetare
    3.Institutul de Chimie "Raluca Ripan"Venituri extrabugetare
    4.Centrul de Cercetări pentru Tehnologii EcologiceVenituri extrabugetare
    5.Institutul Naţional de Informare şi Documentare2)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la buget
    6.Editura Tehnică, BucureştiVenituri extrabugetare
    7.Institutul Naţional de Inventică IaşiVenituri extrabugetare
    8.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor IaşiVenituri extrabugetare
    9.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor CraiovaVenituri extrabugetare
    10.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor Târgu MureşVenituri extrabugetare
  1)Un număr maxim de 10 posturi, pentru aparatul administrativ, este subvenţionat de la bugetul de stat.2)Un număr maxim de 20 de posturi, pentru bibliotecă, este subvenţionat de la bugetul de stat.
   +  Anexa 3                   UNITĂŢILE care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti
    3.Institutul Geologic al României - I.G.R. Bucureşti
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti
    5.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
    6.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS
    7.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA
    8.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti
    9.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti
    10.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi
    11.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
    12.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti
    13.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti
    14.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara
    15.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti
    16.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti
    17.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti
    18.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea
  -----------