REGULAMENT din 2 februarie 2012de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2012  În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Administrarea şi punerea în aplicare a prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea privind concurenţa neloială, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011, sunt încredinţate Consiliului Concurenţei, ca autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică. (2) Consiliul Concurenţei este organizat şi funcţionează potrivit Legii concurenţei şi prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 2Consiliul Concurenţei urmăreşte protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.  +  Articolul 3Consiliul Concurenţei are atribuţiile prevăzute de Legea concurenţei, de Legea privind concurenţa neloială şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006.  +  Articolul 4 (1) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul feroviar şi inclus în cadrul Consiliului Concurenţei, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică. (2) Consiliul feroviar este independent din punct de vedere organizatoric, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi faţă de operatorii de transport feroviar. (3) Consiliul feroviar este organizat şi funcţionează potrivit legii şi prevederilor Regulamentului privind atribuţiile, finanţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar. (4) Consiliul feroviar este constituit din 7 membri, numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Consiliul feroviar este condus de un preşedinte, numit prin ordin de către preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei, iar ceilalţi membri sunt specialişti din domeniile feroviar, afaceri europene, economic, juridic, administraţie publică. (5) Membrii Consiliului feroviar sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.  +  Articolul 5Organizarea, structura şi procedurile de funcţionare ale Consiliului Concurenţei reglementate prin prezentul regulament asigură realizarea atribuţiilor prevăzute de Legea concurenţei, Legea privind concurenţa neloială şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006.  +  Capitolul II Organizarea şi atribuţiile Consiliului Concurenţei  +  Articolul 6 (1) Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate, îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen şi în comisii. (2) Organe de conducere din cadrul Consiliului Concurenţei sunt: preşedintele, secretarul general, directorii, şefii de serviciu. (3) Organele de decizie la nivelul Consiliului Concurenţei sunt: Plenul, comisiile şi preşedintele.  +  Articolul 7 (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea prin următoarele structuri: direcţii, servicii şi compartimente. (2) În organizarea Consiliului Concurenţei funcţionează un secretariat general, condus de un secretar general. În cadrul Secretariatului general poate fi desemnat şi un secretar general adjunct. (3) În cadrul Consiliului Concurenţei se pot constitui, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, module de lucru specializate pe anumite domenii de activitate. În cazul în care nu mai sunt necesare, acestea pot fi desfiinţate sau înlocuite cu alte module.  +  Articolul 8 (1) La Consiliul Concurenţei sunt încadrate următoarele categorii de personal: funcţionari publici pe funcţii publice specifice şi funcţii publice generale, manageri publici şi personal contractual. Funcţia publică de specialitate este cea de inspector de concurenţă. (2) Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Concurenţei de către inspectorii de concurenţă cu studii superioare constituie vechime în specialitate. (3) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Consiliul Concurenţei poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, în condiţiile legii.  +  Secţiunea 1 Atribuţiile plenului şi ale membrilor acestuia, ale comisiilor şi ale preşedintelui Consiliului Concurenţei  +  Articolul 9 (1) Plenul Consiliului Concurenţei are următoarele atribuţii: a) examinează propunerile direcţiilor de resort sau ale Serviciului carteluri privind declanşarea din oficiu a investigaţiilor; b) examinează propunerile de conexare sau disjungere a investigaţiilor; c) examinează rapoartele de investigaţie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra măsurilor de luat; d) adoptă, în materia concentrărilor economice, deciziile prevăzute de dispoziţiile art. 15 alin. (8), art. 46 alin. (2) şi (4) şi art. 46^1 din Legea concurenţei; e) acceptă sau respinge angajamente, în temeiul dispoziţiilor art. 46^2 din Legea concurenţei, şi aprobă modalitatea şi etapele îndeplinirii acestora; f) examinează propunerile direcţiilor de resort privind redeschiderea investigaţiei în cazul prevăzut la art. 46^2 alin. (5) din Legea concurenţei; g) hotărăşte în privinţa respingerii unei plângeri sau a declanşării unei investigaţii, în situaţia prevăzută la art. 36 lit. e); h) adoptă decizii privind măsurile interimare potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurenţei; i) examinează cererile privind aplicarea politicii de clemenţă, adoptată în acord cu instrucţiunile emise în aplicarea prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea concurenţei; j) adoptă puncte de vedere, recomandări şi avize în aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul concurenţei; k) adoptă decizii privind închiderea de investigaţii potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din Legea concurenţei; l) retrage, prin decizie, beneficiul exceptării pentru înţelegerile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat; m) sesizează autoritatea emitentă a unui act normativ prin care se instituie măsuri de ajutor de stat care nu respectă prevederile europene în domeniu, în vederea modificării sau abrogării; n) analizează şi adoptă proiectele actelor normative sau cu caracter reglementar privind activitatea Consiliului Concurenţei sau interesând activitatea acestuia; o) examinează şi aprobă raportul anual asupra situaţiei concurenţei, raportul anual privind ajutoarele de stat, precum şi orice alte rapoarte privind concurenţa şi ajutoarele de stat; p) examinează şi hotărăşte cu privire la propunerile direcţiilor de resort referitoare la aplicarea art. 9 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. g), h), i), k), l), m), n) şi art. 46 alin. (3) din Legea concurenţei; q) aprobă proiectul bugetului anual propriu, conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei; r) adoptă avize pe proiecte de notificări de scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale şi pe informări privind măsurile de ajutor de stat ce intră sub incidenţa exceptărilor pe categorii de la obligaţia de notificare. (2) Plenul Consiliului Concurenţei constată săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) din Legea concurenţei, individualizează şi aplică amenda. (3) Plenul Consiliului Concurenţei adoptă decizia prevăzută la art. 53 din Legea concurenţei, dacă întreprinderea nu s-a conformat unei decizii a acestuia. (4) După finalizarea raportului de investigaţie, înainte de transmiterea acestuia părţilor implicate, Plenul Consiliului Concurenţei poate delega, în funcţie de complexitatea cazului, exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. a) şi b) din Legea concurenţei unei comisii de soluţionare formate din 3 membri ai plenului. Hotărârea plenului de delegare a atribuţiilor şi de desemnare a componenţei comisiei va fi pusă în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Atunci când în componenţa comisiei de soluţionare intră preşedintele Consiliului Concurenţei, acesta va conduce şedinţa de audieri, iar dacă în componenţă intră unul dintre vicepreşedinţi, şedinţa va fi condusă de către vicepreşedinte. În situaţia în care din comisia de soluţionare fac parte ambii vicepreşedinţi ai Consiliului Concurenţei, audierile vor fi conduse de cel mai vechi în funcţie dintre aceştia, iar atunci când din comisie fac parte 3 consilieri de concurenţă, conducerea şedinţei va fi asigurată de cel mai vechi în funcţie. (5) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei au următoarele atribuţii: a) participă la dezbaterile din cadrul plenului sau al comisiilor, după caz, deliberând în conformitate cu atribuţiile legale conferite fiecărei formaţiuni deliberative; b) pot propune deschiderea investigaţiilor privind posibila încălcare a dispoziţiilor Legii concurenţei; c) pot propune deschiderea investigaţiilor privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri din diferite sectoare ale economiei; d) pot propune realizarea unor cercetări aprofundate privind posibila încălcarea a prevederilor Legii privind concurenţa neloială; e) coordonează unele activităţi desfăşurate de direcţii, servicii, compartimente, inspectorate de concurenţă sau module, potrivit delegării anuale date de către preşedinte în urma consultării plenului; f) îndeplinesc orice alte atribuţii conform delegării preşedintelui. (6) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei prezintă în plen, la sfârşitul fiecărui an, modul de îndeplinire a atribuţiilor. (7) În scopul realizării eficiente a atribuţiilor, plenul dispune de suportul Compartimentului asistenţă plen, aflat în subordinea preşedintelui.  +  Articolul 10 (1) Comisiile desemnate potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea concurenţei examinează propunerile formulate de direcţiile de resort sau de Serviciul carteluri, potrivit competenţelor acestora, cu excepţia propunerilor care sunt adresate preşedintelui sau plenului. (2) Comisiile Consiliului Concurenţei desemnate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru fiecare caz, potrivit art. 20 alin. (2) din Legea concurenţei, au următoarele atribuţii: a) adoptă decizii de respingere a plângerilor privind practicile anticoncurenţiale, potrivit art. 40 alin. (2) din Legea concurenţei, sau hotărăsc declanşarea unei investigaţii având ca obiect posibila încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9 şi 15 din Legea concurenţei, precum şi a dispoziţiilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ca urmare a soluţionării unei plângeri; b) constată şi aplică, prin decizie, sancţiunile pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 50 lit. a)-c), art. 50^1 şi art. 51 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea concurenţei; c) adoptă decizii prin care obligă la plata unor amenzi cominatorii în condiţiile art. 54 din Legea concurenţei; d) examinează propunerile formulate de direcţiile de resort privind modul în care au fost puse în aplicare deciziile Consiliului Concurenţei, adoptate în comisie; e) adoptă decizia prevăzută la art. 53 din Legea concurenţei, dacă întreprinderea nu s-a conformat unei decizii a comisiei Consiliului Concurenţei. (3) În condiţiile art. 20 alin. (4^1) din Legea concurenţei, exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. a) şi b) din lege poate fi delegată unei comisii de soluţionare formate din 3 membri ai plenului. De regulă, din comisia de soluţionare nu va face parte acel membru al plenului către care au fost delegate de către preşedinte atribuţii de coordonare a unora dintre activităţile direcţiei în cadrul căreia a fost instrumentat cazul.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei are următoarele atribuţii: a) angajează patrimonial, prin semnătura sa, în calitate de ordonator principal de credite, Consiliul Concurenţei ca persoană juridică şi îl reprezintă ca instituţie publică în faţa persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor legislative, judiciare şi administrative, precum şi a altor instituţii româneşti şi străine, a organismelor şi organizaţiilor internaţionale; b) conduce şedinţele Plenului Consiliului Concurenţei şi supune la vot propunerile membrilor plenului; c) emite ordine de punere în aplicare, suspendare sau abrogare a reglementărilor adoptate în plen de Consiliul Concurenţei; d) desemnează prin ordin componenţa comisiilor Consiliului Concurenţei pentru fiecare caz; e) semnează adresele de răspuns potrivit prevederilor art. 40 alin. (5) şi ale art. 46 alin. (1) din Legea concurenţei, atunci când plângerea, respectiv operaţiunea de concentrare economică nu cad sub incidenţa legii; f) ordonă efectuarea investigaţiilor, desemnând raportorul, şi poate recomanda un termen de finalizare a investigaţiei; g) emite ordin prin care abilitează cu puteri de inspecţie, pentru fiecare caz, inspectorii de concurenţă; h) emite decizii privind caracterul protejat al comunicărilor dintre întreprinderi şi avocat, în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (10) din Legea concurenţei; i) permite părţilor în cauză consultarea dosarului de investigaţie şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie; j) poate permite, prin ordin, consultarea, precum şi obţinerea de copii sau extrase ale documentelor, datelor şi informaţiilor din dosarul cauzei care sunt confidenţiale, potrivit art. 44 alin. (4) din Legea concurenţei; k) fixează data audierii întreprinderilor şi/sau a reprezentanţilor asociaţiilor de întreprinderi participante la practica anticoncurenţială sau la concentrarea economică, obiect al investigaţiei; l) poate desemna experţi şi poate admite, la cererea autorului plângerii, audierea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată; m) semnează ordinele şi deciziile Consiliului Concurenţei prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni, cu excepţia deciziilor adoptate de comisiile Consiliului Concurenţei în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (4^1), art. 40 alin. (2) şi art. 55 alin. (3) din Legea concurenţei; n) emite ordinul de închidere a unei investigaţii declanşate din oficiu, în condiţiile art. 42 alin. (1) din Legea concurenţei; o) exercită prerogative disciplinare asupra personalului Consiliului Concurenţei, potrivit dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată; p) numeşte şi revocă din funcţie membrii Consiliului feroviar; q) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Consiliului Concurenţei; r) aprobă deplasările în ţară şi în străinătate pentru personalul instituţiei, în condiţiile legii; s) aprobă statul de funcţii, drepturile de natură salarială şi fişa postului pentru personalul din cadrul aparatului Consiliului Concurenţei;ş) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă; t) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii. (2) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate delega puteri de reprezentare, prin ordin, oricăruia dintre vicepreşedinţi, consilierii de concurenţă, directori, inspectorii de concurenţă sau oricăror alţi salariaţi, mandatul trebuind să menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor. (3) În caz de absenţă ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurenţei revine unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte pentru durata absenţei sau a indisponibilităţii. (4) Preşedintele Consiliului Concurenţei îşi poate organiza, potrivit dispoziţiilor legale, propriul cabinet.  +  Articolul 12În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei dispune de aparatul propriu, alcătuit din direcţii, servicii şi compartimente conform organigramei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor şi ale Secretariatului Consiliului feroviar  +  Articolul 13 (1) Direcţiile Consiliului Concurenţei sunt: Direcţia bunuri de consum, Direcţia servicii, Direcţia industrie şi energie, Direcţia ajutor de stat, Direcţia licitaţii şi petiţii, Direcţia cercetare-sinteze, Direcţia juridic-contencios, Direcţia relaţii externe şi comunicare, Direcţia teritorială, Direcţia buget, Direcţia resurse umane şi Direcţia administrativă. (2) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează Serviciul carteluri, subordonat direct preşedintelui Consiliului Concurenţei. (3) În componenţa Consiliului Concurenţei intră, de asemenea, şi inspectoratele de concurenţă, care sunt structuri organizatorice, fără personalitate juridică, care fac parte din Direcţia teritorială. (4) Direcţia buget, Direcţia resurse umane, Direcţia administrativă împreună cu managerii publici şi Compartimentul registratură, secretariat şi protocol alcătuiesc Secretariatul general. (5) Direcţia bunuri de consum, Direcţia servicii, Direcţia industrie şi energie, Direcţia ajutor de stat, Direcţia teritorială, Direcţia licitaţii şi petiţii, Direcţia relaţii externe şi comunicare, Direcţia juridic-contencios şi Direcţia cercetare-sinteze sunt subordonate direct preşedintelui Consiliului Concurenţei. (6) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează Compartimentul audit public intern, Compartimentul documente secrete şi Compartimentul asistenţă plen, subordonate direct preşedintelui Consiliului Concurenţei. (7) În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului feroviar, secretariatul acestuia funcţionează sub forma unui compartiment cu caracter permanent în structura Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 14Direcţia bunuri de consum, Direcţia servicii, Direcţia industrie şi energie şi Direcţia licitaţii şi petiţii au următoarele atribuţii: a) aplicarea strategiei generale stabilite în Plenul Consiliului Concurenţei; b) desfăşurarea activităţilor de cunoaştere a pieţelor, în vederea detectării existenţei unor fenomene sau practici anticoncurenţiale; c) analizarea plângerilor formulate potrivit prevederilor art. 40 din Legea concurenţei şi a sesizărilor privind o practică anticoncurenţială, în scopul elaborării propunerilor în consecinţă; d) analizarea notificărilor operaţiunilor de concentrare economică şi elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, în aplicarea prevederilor art. 46 din Legea concurenţei; e) întocmirea comunicărilor către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în scopul aplicării prevederilor art. 46 alin. (9) din Legea concurenţei; f) desfăşurarea activităţilor de investigaţie privind cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9 şi 15 din Legea concurenţei, precum şi a dispoziţiilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; g) efectuarea inspecţiilor potrivit prevederilor art. 36-38 din Legea concurenţei, inclusiv ca urmare a unei solicitări adresate Consiliului Concurenţei de către Comisia Europeană sau de o altă autoritate de concurenţă a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 şi ale art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi; h) elaborarea propunerilor pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11, art. 15 alin. (8), art. 26 alin. (1) lit. e), g), h), i), k), n), art. 29, art. 42 alin. (2), art. 45, 46^1, 46^2, 47, art. 50 lit. a)-c), art. 50^1, 51, 53 şi 54 din Legea concurenţei; i) efectuarea investigaţiilor privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei; j) elaborarea propunerilor privind soluţionarea cererilor de clemenţă; k) elaborarea propunerilor în vederea emiterii de avize pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi elaborarea propunerii de modificare a acelora care au un asemenea efect; l) formularea de recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea măsurilor care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei; m) urmărirea aplicării efective a deciziilor, respectiv a obligaţiilor sau condiţiilor impuse de Consiliul Concurenţei, cu excepţia plăţii amenzii contravenţionale; n) elaborarea propunerilor pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. j) din Legea concurenţei; o) colaborarea cu organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile patronale în ceea ce priveşte politicile de ramură sau sectoriale; p) sprijinirea Direcţiei juridic-contencios în vederea îndeplinirii activităţii de reprezentare a Consiliului Concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti; q) reprezentarea Consiliului Concurenţei şi promovarea schimbului de informaţii şi de experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil, potrivit art. 26 alin. (1) lit. p) din Legea concurenţei; r) transmiterea spre executare a deciziilor Consiliului Concurenţei şi întocmirea evidenţei executării acestora, în colaborare cu celelalte direcţii; s) predarea la arhiva Consiliului Concurenţei a tuturor dosarelor de investigaţie, a studiilor, a rapoartelor şi a altor documente ce conţin date şi informaţii utile şi participarea la crearea bazei centralizate de date şi de documentare a Consiliului Concurenţei;ş) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege, specifice activităţii direcţiei, dispuse de către preşedintele sau Plenul Consiliului Concurenţei, inclusiv în materia concurenţei neloiale.  +  Articolul 15Serviciul carteluri are următoarele atribuţii: a) aplicarea strategiei generale stabilite în Plenul Consiliului Concurenţei; b) desfăşurarea activităţilor de cunoaştere a pieţelor, în vederea detectării existenţei unor fenomene sau practici de natură a avea efecte anticoncurenţiale; c) analizarea plângerilor formulate în baza art. 40 din Legea concurenţei şi a sesizărilor privind cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a)-e) şi g) din Legea concurenţei, precum şi a dispoziţiilor art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în scopul elaborării propunerilor în consecinţă; d) desfăşurarea activităţilor de descoperire şi investigare a cazurilor de încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a)-e) şi g) din Legea concurenţei, precum şi a dispoziţiilor art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; e) efectuarea inspecţiilor potrivit prevederilor art. 36-38 din Legea concurenţei, inclusiv ca urmare a unei solicitări adresate Consiliului Concurenţei de către Comisia Europeană sau de o altă autoritate de concurenţă a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 ; f) elaborarea propunerilor pentru aplicarea prevederilor art. 42 alin. (2), art. 45, 46^2, art. 47 alin. (1)-(3), art. 50 lit. b)-c), art. 50^1, 51, 53 şi 54 din Legea concurenţei; g) elaborarea propunerilor privind soluţionarea cererilor de clemenţă; h) transmiterea spre executare a deciziilor şi urmărirea aplicării efective a acestora, respectiv a obligaţiilor sau condiţiilor impuse de Consiliul Concurenţei, cu excepţia plăţii amenzilor contravenţionale; i) predarea la arhiva Consiliului Concurenţei a tuturor dosarelor de investigaţie, a studiilor, a rapoartelor şi a altor documente care conţin date şi informaţii utile şi participarea la crearea bazei centralizate de date şi de documentare a Consiliului Concurenţei; j) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege, dispuse de către preşedintele sau Plenul Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 16 (1) Direcţia ajutor de stat are următoarele atribuţii: a) analizează notificările privind posibile măsuri de ajutor de stat supuse obligaţiei de notificare, informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare a exceptărilor pe categorii, proiectele actelor normative sau administrative care instituie măsurile respective, precum şi modificările acestora şi întocmeşte avize din punctul de vedere al respectării reglementărilor în domeniu; b) solicită iniţiatorului, furnizorului, beneficiarului sau altor persoane interesate orice date şi informaţii suplimentare necesare emiterii de avize, îndeplinirii altor atribuţii prevăzute de lege şi, după caz, iniţiază, organizează şi efectuează verificări la faţa locului atunci când există îndoieli serioase în legătură cu datele transmise; c) propune măsuri privind modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative ori administrative ce instituie ajutoare de stat care conduc la distorsiuni semnificative pe piaţă, la încălcarea reglementărilor în materia ajutorului de stat sau afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene; d) convoacă, pregăteşte şi coordonează întâlnirile interministeriale stabilite în domeniul ajutorului de stat; e) asigură administrarea şi funcţionarea în condiţii optime a programului Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat - RENAS şi actualizează baza de date a Consiliului Concurenţei în materia ajutorului de stat; f) elaborează regulamentele pentru aplicarea legislaţiei primare în domeniul ajutorului de stat, regulamentele referitoare la procedurile de inventariere, raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat, precum şi de asigurare a transparenţei relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice; g) elaborează machete standard pentru colectarea datelor şi informaţiilor, precum şi modele standard de prelucrare pe calculator a informaţiilor primite în domeniul ajutorului de stat; h) monitorizează ajutoarele de stat, în derulare, prin proceduri similare celor utilizate de Comisia Europeană potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, în vederea verificării respectării prevederilor actelor normative sau administrative care le instituie şi a condiţiilor din deciziile de autorizare; i) analizează, prelucrează şi centralizează raportările transmise de către furnizorii de ajutoare de stat de la nivel central, de către oricare alte organisme care administrează surse ale statului, precum şi de către autorităţile locale, prin intermediul inspectoratelor de concurenţă, potrivit prevederilor legii; j) analizează efectele/impactul creat prin acordarea ajutoarelor de stat, întocmind rapoarte specifice de monitorizare, precum şi oricare alte rapoarte de monitorizare/situaţii privind ajutoarele de stat la cererea Comisiei Europene şi a altor organisme internaţionale precum Organizaţia Mondială a Comerţului, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; k) întocmeşte, în fiecare an, inventarul ajutoarelor de stat, evaluează cuantumul ajutoarelor de stat acordate şi, pe baza acestuia, elaborează scoreboard-ul ajutoarelor de stat în concordanţă cu cerinţele Comisiei Europene, precum şi Raportul anual al ajutoarelor de stat acordate în România şi transmite Comisiei Europene rapoarte în domeniul ajutorului de stat, utilizând State Aid Reporting Interactiv - SARI; l) colaborează cu autorităţile şi structurile care coordonează şi/sau derulează programe/proiecte cofinanţate din fonduri structurale; m) întocmeşte şi elaborează Raportul semestrial de activitate al Consiliului Concurenţei în domeniul ajutorului de stat, care este prezentat Guvernului României; n) elaborează proiecte de răspuns la sesizările şi reclamaţiile privind domeniul ajutorului de stat împreună cu autorităţile şi beneficiarii implicaţi; o) solicită furnizorilor de ajutor de stat luarea de măsuri corespunzătoare, potrivit legii, în vederea recuperării sau rambursării ajutorului de stat în cazul în care nu au fost respectate condiţiile sau obligaţiile prevăzute în actul normativ de instituire a măsurii în cauză; p) urmăreşte asigurarea transparenţei relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi; q) participă la elaborarea materialelor de mediatizare a problematicii ajutorului de stat, precum şi la specializarea personalului din administraţia centrală şi locală cu atribuţii în acest domeniu; r) aplică strategia generală stabilită în Plenul Consiliului Concurenţei; s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în dispoziţiile legale în materia ajutorului de stat sau concurenţei, dispuse de preşedintele sau Plenul Consiliului Concurenţei. (2) În cadrul Direcţiei ajutor de stat funcţionează Serviciul de asistenţă tehnică şi cooperare, care are următoarele atribuţii: a) asigură asistenţa de specialitate la elaborarea notificărilor şi a informărilor privind posibile măsuri de ajutor de stat şi a proiectelor actelor care instituie măsurile respective şi acordă consultanţă de specialitate la solicitarea autorităţilor publice şi altor iniţiatori sau furnizori în domeniul ajutorului de stat; b) transmite Comisiei Europene notificările şi informările privind posibile măsuri de ajutor de stat în sistemul State Aid Notification Interactive - SANI şi elaborează cererile de retragere a notificărilor de la Comisia Europeană, în cazul în care primeşte o astfel de solicitare în timp util; c) formulează şi transmite iniţiatorului observaţii pe marginea proiectelor schemelor de ajutor de minimis cu privire la respectarea regulilor specifice, la solicitarea acestuia; d) asigură suportul pentru reprezentarea României în faţa Comisiei Europene în procedurile europene privind ajutorul de stat, precum şi în relaţiile de cooperare cu alte instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale în domeniul ajutorului de stat, inclusiv prin promovarea schimbului de experienţă şi informaţii; e) participă la elaborarea de răspunsuri, explicaţii, formulări de poziţii sau alte acte, cu consultarea iniţiatorului, furnizorului sau beneficiarului ajutorului de stat, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, şi pregăteşte informările ce se transmit iniţiatorului, furnizorului sau beneficiarului, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană, primite prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles; f) colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană atunci când acesta întreprinde acţiuni de control la faţa locului.  +  Articolul 17Direcţia cercetare-sinteze are următoarele atribuţii: a) efectuează investigaţii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. g), precum şi investigaţii privind incidenţa art. 5 alin. (1), art. 6, 9, 15 şi art. 46 alin. (3) din Legea concurenţei şi a dispoziţiilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispuse în conformitate cu procedurile Consiliului Concurenţei; b) elaborează propuneri pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h), m), n) şi o) din Legea concurenţei; c) analizează plângeri formulate potrivit prevederilor art. 40 din Legea concurenţei şi sesizările privind o practică anticoncurenţială; d) realizează, la cerere, analize economice specifice, inclusiv modelare economică şi analiză econometrică, cercetează aspectele privitoare la definirea pieţei şi la determinarea cotei de piaţă pentru cazurile investigate de celelalte direcţii de specialitate şi participă la aceste investigaţii; e) culege şi prelucrează date în format electronic pe parcursul investigaţiilor şi participă la derularea inspecţiilor, asigurând şi suportul pentru analiza de tip Forensic IT a datelor; f) desfăşoară activităţi de cercetare referitoare la: structura pieţei şi a mediului concurenţial, tendinţele generale ale pieţelor şi posibilităţile apariţiei unor practici anticoncurenţiale, gradul de concentrare economică şi efectele acesteia asupra mediului concurenţial; g) analizează măsurile cu impact asupra mediului concurenţial, tendinţele observate sub aspectul raportului dintre cererea şi oferta de bunuri şi servicii, prezentând periodic informări Plenului Consiliului Concurenţei; h) asigură şi prelucrează periodic informaţiile necesare la fundamentarea modificării cuantumului tarifelor percepute pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei şi de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia; i) creează şi dezvoltă baze de date privind piaţa unor produse şi servicii, utile compartimentelor de specialitate pentru identificarea şi catalogarea pieţelor relevante, prin preluarea unor informaţii deţinute în compartimentele Consiliului Concurenţei, pentru cazurile investigate, şi din surse externe, organisme guvernamentale şi neguvernamentale; j) supune aprobării plenului proiecte de avize pentru proiectele actelor normative ce pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea actelor ce au un asemenea efect; k) propune Guvernului şi organelor administraţiei publice locale formularea de recomandări pentru adoptarea măsurilor care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei; l) întocmeşte periodic situaţii statistice şi sinteze privind lucrările şi cazurile instrumentate de direcţiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei, necesare informării organelor de conducere ale instituţiei; m) elaborează proiectele de Raport anual al Consiliului Concurenţei şi de Raport asupra stării concurenţei în sectoare-cheie din economie; n) elaborează strategia Consiliului Concurenţei şi participă alături de celelalte direcţii, servicii şi compartimente la implementarea acesteia; o) asigură actualizarea bibliotecii electronice de specialitate a Consiliului Concurenţei; p) asigură administrarea site-urilor Consiliului Concurenţei; q) întreţine şi asigură funcţionarea Sistemului informatic integrat al Consiliului Concurenţei (SII); r) transmite spre executare deciziile Consiliului Concurenţei şi întocmeşte evidenţa executării acestora, în colaborare cu celelalte direcţii; s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Legea concurenţei, dispuse de către preşedintele sau Plenul Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 18Direcţia juridic-contencios are următoarele atribuţii: a) acordă consultanţă de specialitate membrilor Plenului Consiliului Concurenţei şi personalului din direcţiile de specialitate şi din Serviciul carteluri; b) reprezintă Consiliul Concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti; c) colaborează cu inspectorii de concurenţă care au instrumentat cazurile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în vederea îndeplinirii activităţii de reprezentare a Consiliului Concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti; d) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei la efectuarea de inspecţii; e) difuzează în interiorul instituţiei informări periodice privind actele normative care reglementează concurenţa sau care au incidenţă asupra mediului concurenţial şi contribuie la crearea bazei centralizate de date şi documente a instituţiei; f) avizează în prealabil pentru legalitate deciziile Consiliului Concurenţei şi ordinele preşedintelui Consiliului Concurenţei; g) colaborează cu celelalte compartimente de specialitate la redactarea actelor emise de Consiliul Concurenţei şi de preşedintele acestuia; h) efectuează cercetări de doctrină şi jurisprudenţă în domeniul concurenţei în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care Consiliul Concurenţei este parte; i) participă la elaborarea proiectului de raport anual al Consiliului Concurenţei în colaborare cu direcţiile de specialitate şi Secretariatul general; j) asigură obţinerea avizelor şi a aprobărilor legale de la Consiliul Legislativ şi de la alte organe, potrivit dispoziţiilor legale; k) întocmeşte evidenţa executării deciziilor Consiliului Concurenţei în colaborare cu celelalte direcţii ale Consiliului Concurenţei şi cu Serviciul carteluri; l) aplică strategia generală stabilită în Plenul Consiliului Concurenţei; m) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către preşedinte, specifice activităţii direcţiei.  +  Articolul 19 (1) Direcţia relaţii externe şi comunicare are următoarele atribuţii: a) participă la investigaţiile şi la inspecţiile derulate de Consiliul Concurenţei şi colaborează cu persoanele responsabile de politica de clemenţă şi cu cele responsabile de inspecţiile inopinate din cadrul Consiliului Concurenţei în cazurile în care sunt incidente regulile de concurenţă europene sau atunci când Comisia Europeană sau o altă autoritate naţională de concurenţă solicită asistenţa Consiliului Concurenţei; b) participă alături de celelalte direcţii şi de Serviciul carteluri din cadrul Consiliului Concurenţei la implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, respectiv: proiectele din programele europene şi proiectele în cadrul asistenţei bilaterale; c) coordonează participarea Consiliului Concurenţei la activitatea organizaţiilor internaţionale cu care colaborează, precum Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OECD, Reţeaua Internaţională a Concurenţei - ICN, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare - UNCTAD, Organizaţia Mondială a Comerţului - OMC etc. şi formulează poziţia Consiliului Concurenţei în colaborare cu celelalte direcţii; d) iniţiază relaţiile de colaborare cu instituţii similare din străinătate şi asigură derularea acestora; e) asigură condiţiile necesare în vederea organizării şi desfăşurării misiunilor în străinătate ale membrilor şi/sau ale personalului Consiliului Concurenţei, precum şi ale misiunilor străine la sediul Consiliului Concurenţei; f) organizează şi desfăşoară manifestări specifice, cu caracter internaţional, cum sunt: stagii, conferinţe, seminare şi simpozioane, menite să contribuie la pregătirea profesională a personalului Consiliului Concurenţei; g) organizează activităţi de informare-documentare în domeniul relaţiilor internaţionale; h) asigură traduceri din şi în limbile străine ale unor acte şi documente relevante legate de activitatea internaţională a instituţiei; i) acordă asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale pentru toate structurile componente ale Consiliului Concurenţei; j) îndeplineşte oricare alte sarcini aferente relaţiilor internaţionale ce revin Consiliului Concurenţei conform legislaţiei în vigoare, potrivit dispoziţiei date de către preşedinte; k) coordonează participarea Consiliului Concurenţei în cadrul Reţelei Europene a Concurenţei (ECN) şi gestionează schimbul de informaţii vehiculate în cadrul acesteia, prin intermediul ofiţerului autorizat - ADO, în cazul informaţiilor confidenţiale, şi prin punctul de contact general, în cazul informaţiilor care nu sunt supuse unui regim special; l) gestionează informaţiile în cazurile de concentrare economică care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 139/2004 prin intermediul ofiţerului responsabil de concentrările economice; m) asigură îndeplinirea obligaţiilor de informare şi cooperare impuse Consiliului Concurenţei prin Regulamentul (CE) nr. 1/2003 , în cazurile instrumentate de Consiliul Concurenţei, şi colaborează cu direcţiile de specialitate şi Serviciul carteluri pentru întocmirea documentelor necesare în acest sens; n) monitorizează aplicaţiile informatice specifice ECN în vederea identificării cazurilor care pot prezenta interes pentru Consiliul Concurenţei; o) colaborează cu celelalte direcţii în vederea asigurării participării Consiliului Concurenţei la reuniunile comitetelor consultative convocate de Comisia Europeană, la reuniunile grupurilor de lucru şi subgrupurilor ECN, precum şi la alte reuniuni organizate în cadrul acestei reţele; p) elaborează răspunsuri la cererile de informaţii şi formulează poziţii faţă de proiecte legislative europene în scopul transmiterii acestora către Comisia Europeană sau autorităţile naţionale de concurenţă, în colaborare cu celelalte direcţii ale Consiliului Concurenţei şi Serviciul carteluri; q) monitorizează îndeplinirea obligaţiilor României prevăzute în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, ce revin în responsabilitatea Consiliului Concurenţei şi participă la îndeplinirea atribuţiilor pe care le are autoritatea de concurenţă naţională şi care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene; r) aplică strategia generală stabilită în Plenul Consiliului Concurenţei; s) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către preşedinte, specifice activităţii direcţiei. (2) În cadrul Direcţiei relaţii externe şi comunicare funcţionează Serviciul relaţii instituţionale şi comunicare, care are următoarele atribuţii: a) întocmeşte materialele pentru informarea publicului în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat, prin mass-media şi alte mijloace; b) stabileşte şi menţine legături permanente şi eficiente cu mass-media şi elaborează documente de presă şi materiale informative; c) elaborează strategii de relaţii publice şi campanii de informare şi evaluează impactul activităţii de comunicare; d) prin ofiţerul de presă desemnat asigură contactele media, iar, atunci când este cazul, organizează şi conferinţele de presă; e) soluţionează solicitările de informaţii publice adresate de persoane fizice sau juridice, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, actualizează în mod permanent informaţiile de interes public şi întocmeşte raportul privind accesul la informaţiile de interes public; f) asigură relaţia cu publicul, primeşte şi înregistrează petiţiile, urmăreşte soluţionarea acestora în colaborare cu direcţia/direcţiile implicate şi expediază răspunsurile către petiţionari, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi întocmeşte semestrial raportul privind soluţionarea petiţiilor; g) urmăreşte parcursul actelor normative care au primit aviz din partea Consiliului Concurenţei; h) asigură colaborarea cu celelalte autorităţi şi instituţii publice în vederea facilitării comunicării interinstituţionale şi asigurării prevalenţei regulilor de concurenţă şi ajutor de stat asupra proiectelor de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial.  +  Articolul 20 (1) Direcţia teritorială are următoarele atribuţii:A. de descoperire şi investigare a încălcării prevederilor legale din domeniul concurenţei şi concurenţei neloiale: a) efectuează investigarea cazurilor privind posibile practici anticoncurenţiale, în conformitate cu procedurile Consiliului Concurenţei; b) analizează, constată şi sancţionează prin inspectorii de concurenţă faptele care constituie încălcări ale prevederilor Legii privind concurenţa neloială, pentru care Consiliul Concurenţei are atribuţii în acest sens; c) întreprinde demersuri şi efectuează analize pentru depistarea practicilor anticoncurenţiale şi a cazurilor de concentrări economice nenotificate înainte de punerea lor în practică; d) primeşte şi soluţionează sesizările şi plângerile depuse în teritoriu potrivit procedurii legale; e) transmite spre executare deciziile şi procesele-verbale de sancţionare contravenţională şi urmăreşte, la nivel local, aplicarea efectivă a acestora, cu excepţia plăţii amenzii contravenţionale; f) efectuează unele investigaţii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare dispuse de Consiliul Concurenţei în principal cu privire la pieţe locale; g) monitorizează, pe plan local, comportamentul pe piaţă al întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi; h) supraveghează intervenţiile pe piaţă ale organelor administraţiei publice locale în vederea respectării normelor legale în domeniul concurenţei; i) oferă suport Direcţiei ajutor de stat în vederea verificării datelor şi informaţiilor raportate de către furnizorii de ajutor de stat, atunci când există îndoieli serioase cu privire la corectitudinea acestora; j) acordă asistenţă de specialitate furnizorilor de ajutor de stat în vederea întocmirii raportărilor privind ajutoarele de stat acordate la nivel local şi elaborării schemelor de ajutor de stat; k) aplică strategia generală stabilită în Plenul Consiliului Concurenţei; l) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de preşedintele şi/sau Plenul Consiliului Concurenţei;B. de îndrumare şi coordonare a inspectoratelor de concurenţă: a) implementează, în plan teritorial, obiectivele cuprinse în strategia stabilită de Consiliul Concurenţei; b) elaborează trimestrial programul-cadru de activitate pe baza sarcinilor primite de la conducerea Consiliului Concurenţei, a propunerilor celorlalte direcţii şi ale Serviciului carteluri, precum şi ale aparatului teritorial, pe care îl prezintă spre aprobare preşedintelui; c) elaborează materialele necesare întocmirii, documentării şi colectării într-o manieră unitară de către inspectoratele de concurenţă a informaţiilor şi datelor care fac obiectul de activitate al direcţiei; d) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor repartizate aparatului teritorial; e) mediatizează, prin intermediul aparatului teritorial, legislaţia şi practica în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat; f) întocmeşte situaţiile privind necesarul de fonduri pentru cheltuieli materiale şi de personal şi propunerile de repartizare în teritoriu a creditelor bugetare; g) urmăreşte realizarea logisticii necesare funcţionării aparatului teritorial; h) asigură informarea, documentarea şi pregătirea profesională a personalului din aparatul teritorial. (2) Consiliul Concurenţei îşi organizează aparatul teritorial sub formă de inspectorate de concurenţă, fără personalitate juridică, grupate din punct de vedere geografic pe regiuni, coordonate şi îndrumate de Direcţia teritorială, după cum urmează: a) Regiunea nord-est cuprinde judeţele: Neamţ, Suceava, Bacău, Botoşani, Iaşi şi Vaslui; b) Regiunea nord-vest cuprinde judeţele: Bistriţa-Năsăud, Bihor, Maramureş, Satu Mare, Cluj şi Sălaj; c) Regiunea sud-vest cuprinde judeţele: Olt, Dolj, Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea; d) Regiunea sud-est cuprinde judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea; e) Regiunea sud cuprinde judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi; f) Regiunea vest cuprinde judeţele: Arad, Caraş-Severin, Timiş şi Hunedoara; g) Regiunea centru cuprinde judeţele: Braşov, Sibiu, Covasna, Alba, Harghita şi Mureş; h) Regiunea Bucureşti-Ilfov cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.  +  Articolul 21Cabinetul preşedintelui are următoarele atribuţii: a) asigură consilierea preşedintelui pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraţiei publice; b) urmăreşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către direcţiile şi compartimentele din structura organizatorică a instituţiei, armonizarea programelor intercompartimentale; c) solicită date şi documente structurilor din cadrul Consiliului Concurenţei, conform însărcinărilor primite de la preşedinte; d) solicită îndeplinirea oricăror activităţi de către personalul şi structurile din cadrul Consiliului Concurenţei, în vederea îndeplinirii sarcinilor încredinţate de către preşedinte; e) pregăteşte informări şi materiale; f) realizează analize şi pregăteşte rapoarte; g) asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor organizate de preşedinte; h) acordă sprijin, îndrumă şi efectuează din dispoziţia preşedintelui verificări privind modul în care sunt respectate de personalul angajat sarcinile, dispoziţiile şi hotărârile luate la nivelul conducerii instituţiei; i) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii cabinetului; j) semnalează preşedintelui orice probleme legate de activitatea cabinetului; k) asigură repartizarea materialelor conform rezoluţiei preşedintelui; l) primeşte, înregistrează şi asigură evidenţa, distribuţia şi circulaţia corespondenţei, materialelor pentru şedinţe şi a altor documente, la nivelul cabinetului; m) înregistrează ordinele şi deciziile Consiliului Concurenţei în registrele prevăzute în acest scop; n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia preşedintelui.  +  Articolul 22Compartimentul asistenţă plen are următoarele atribuţii: a) asigură, prin colaborarea cu direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul autorităţii, informaţiile şi sprijinul necesare astfel încât Plenul Consiliului Concurenţei să îşi poată exercita atribuţiile în mod rapid şi eficient; b) asigură pregătirea mapelor de şedinţă pentru membrii Consiliului Concurenţei, pregăteşte şedinţele de plen şi şedinţele de audiere; c) asigură transcrierea audierilor înregistrate pe suport audiovideo atunci când instanţele de judecată au dispus depunerea acesteia de către Consiliul Concurenţei; d) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor în plen şi în comisii ale Consiliului Concurenţei şi asigură consultarea acestora; e) îndeplineşte orice alte sarcini pe care le implică exercitarea atribuţiilor membrilor plenului.  +  Articolul 23Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii: a) elaborarea de norme metodologice specifice Consiliului Concurenţei, cu avizul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI); b) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern; c) efectuarea activităţilor de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Consiliului Concurenţei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) exercitarea auditului public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în Consiliul Concurenţei, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public; e) informarea UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; f) raportarea periodică a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; g) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern; h) elaborarea de raportări adresate conducerii Consiliului Concurenţei şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii.  +  Articolul 24Compartimentul documente secrete are următoarele atribuţii: a) gestionează informaţiile clasificate din cadrul Consiliului Concurenţei şi este responsabil cu protecţia personalului şi securitatea documentelor clasificate; b) asigură relaţionarea cu autorităţile şi instituţiile statului care au atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.  +  Articolul 25 (1) Secretariatul Consiliului feroviar are următoarele atribuţii:a) analizarea şi elaborarea de propuneri de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii feroviare sau de operatorul de transport feroviar cu privire la documentul de referinţă al reţelei, criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei, procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură şi rezultatele acesteia, sistemul de tarifare, nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi plătite, certificatul de siguranţă, aplicarea şi monitorizarea standardelor şi regulilor de siguranţă, precum şi cu privire la măsurile privind accesul potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) monitorizarea activităţii în sectorul feroviar şi, atunci când este cazul, colaborarea cu direcţiile Consiliului Concurenţei pentru a asigura consistenţa intervenţiilor pe piaţă; c) iniţierea şi propunerea de măsuri menite să faciliteze dezvoltarea pieţei de servicii de transport feroviar; d) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege în competenţa Consiliului feroviar, dispuse de către preşedintele acestuia; e) analizarea respectării cadrului legal în domeniul de activitate al Consiliului feroviar şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; f) urmărirea aplicării efective a deciziilor, respectiv a măsurilor dispuse de Consiliul feroviar; g) asigurarea, în colaborare cu Direcţia relaţii externe şi comunicare, a suportului pentru efectuarea schimburilor de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale Consiliului feroviar să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene; h) predarea la arhiva autorităţii de concurenţă a tuturor dosarelor, a studiilor, a rapoartelor şi a altor documente ce conţin date şi informaţii utile şi participarea la crearea bazei centralizate de date şi de documentare a Consiliului Concurenţei; i) pregătirea şedinţelor Consiliului feroviar, care se desfăşoară lunar, pe baza unui program tematic anual sau ori de câte ori este necesar pentru analizarea unor solicitări care nu suportă întârziere; j) redactarea şi difuzarea convocărilor şi a ordinii de zi pentru membrii Consiliului feroviar; k) întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului feroviar; l) redactarea, comunicarea şi difuzarea deciziilor motivate corespunzător de către membrii Consiliului feroviar, conform consemnării în procesul-verbal al şedinţei; m) publicarea deciziilor şi rapoartelor anuale pe pagina de internet a Consiliului feroviar, în colaborare cu Direcţia cercetare-sinteze. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. i)-k) revin persoanelor nominalizate de către preşedintele Consiliului feroviar din cadrul secretariatului acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile Secretariatului general  +  Articolul 26 (1) În cadrul Secretariatului general funcţionează următoarele direcţii şi compartimente ale Consiliului Concurenţei: Direcţia buget, Direcţia resurse umane, Direcţia administrativă şi Compartimentul registratură, secretariat şi protocol. (2) Secretariatul general este condus de un secretar general. (3) Secretarul general este subordonat preşedintelui Consiliului Concurenţei şi are relaţii funcţionale cu structurile din cadrul Consiliului Concurenţei, cu organe ale administraţiei publice centrale şi locale în aria sa de activitate, precum şi cu furnizori de bunuri şi servicii.  +  Articolul 27 (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct au următoarele atribuţii: a) coordonează buna funcţionare a structurilor şi activităţilor din subordine; b) aplică strategia generală stabilită în Plenul Consiliului Concurenţei, în colaborare cu celelalte direcţii; c) asigură gestionarea eficientă a resurselor, păstrarea şi conservarea patrimoniului şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia; d) fundamentează programele privind bugetarea activităţii instituţiei prin colaborare cu direcţiile de specialitate; e) aprobă programele de activitate ale compartimentelor pe care le coordonează; f) colaborează cu direcţiile de specialitate în vederea elaborării de propuneri privind dezvoltarea patrimoniului şi dotarea, potrivit necesităţilor, a Consiliului Concurenţei; g) coordonează activităţile de investiţii, tehnico-administrative, de transport şi aprovizionare în vederea asigurării condiţiilor materiale necesare funcţionării Consiliului Concurenţei; h) avizează toate documentele ce se înaintează preşedintelui Consiliului Concurenţei, privind probleme din compartimentele pe care le coordonează; i) propune măsuri ce trebuie luate cu privire la circulaţia şi transferul bunurilor; j) propune măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul Consiliului Concurenţei; k) urmăreşte punerea în practică a deciziilor Consiliului Concurenţei privind sancţionarea întreprinderilor pentru încălcarea prevederilor legii concurenţei; l) propune angajarea, avansarea în funcţie şi grade profesionale, sancţionarea disciplinară şi eliberarea din funcţie a salariaţilor din direcţiile şi serviciile ce intră în subordinea directă a acestuia; m) stabileşte modul de utilizare şi de arhivare a registrelor; n) participă la şedinţele în plen ale Consiliului Concurenţei, cu excepţia deliberărilor; o) orice alte atribuţii sau însărcinări încredinţate de către preşedintele Consiliului Concurenţei. (2) Preşedintele va stabili prin ordin activităţile în cadrul cărora îşi va exercita atribuţiile secretarul general adjunct.  +  Articolul 28 (1) Managerii publici sunt subordonaţi secretarului general şi asigură sprijin managementului Consiliului Concurenţei pentru proiectarea şi implementarea, de la nivel strategic la cel operaţional, a politicilor şi strategiilor instituţiei. (2) Managerii publici au următoarele atribuţii: a) coordonează activităţi, proiecte, programe, compartimente, alte structuri funcţionale, după caz; b) evaluează şi fac propuneri pentru simplificarea, modernizarea şi îmbunătăţirea activităţii Consiliului Concurenţei; c) propun şi implementează strategii de management la nivelul instituţiei; d) evaluează impactul măsurilor ce sunt dispuse de conducerea Consiliului Concurenţei; e) susţin prezentări privind proiectele propuse/implementate de aceştia, precum şi în alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor lor, la solicitarea superiorilor ierarhici; f) elaborează rapoarte privind activităţile pe care le coordonează şi propun măsuri de îmbunătăţire a unor activităţi; g) analizează şi elaborează documente de planificare strategică; h) orice atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior sau de preşedinte, în sfera lor de competenţă.  +  Articolul 29Direcţia buget are următoarele atribuţii: a) elaborează, în colaborare cu celelalte direcţii, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Concurenţei; b) întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare; c) întocmeşte propuneri de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare; d) întocmeşte situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul în curs; e) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la bugetul de stat; f) vizează contractele încheiate de Consiliul Concurenţei şi comenzile de achiziţii publice; g) vizează documentaţia privind deplasările în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli, în baza ordinului emis de preşedintele instituţiei; h) întocmeşte statele de plată pentru salarii şi alte drepturi salariale ale personalului Consiliului Concurenţei; i) întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat; j) întocmeşte lunar declaraţiile şi evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor de sănătate; k) întocmeşte cercetările statistice privitoare la cheltuielile de personal (S1 lunar, S2 anual, S3, Eurostat); l) întocmeşte ordine de plată în lei şi în valută pentru plăţile din buget aprobate de ordonatorul de credite şi răspunde de legalitatea şi regularitatea acestora; m) organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale; n) urmăreşte evidenţa tehnic operativă, analitică şi sintetică privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni; o) întocmeşte situaţia financiară anuală, urmăreşte corelaţia conturilor de bilanţ şi a situaţiilor trimestriale şi anuale; p) organizează activitatea de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale; q) monitorizează transmiterea de către întreprinderi a ordinelor de plată a taxelor, tarifelor şi amenzilor prevăzute de legislaţia în vigoare; r) coordonează activitatea de inventariere patrimonială periodică şi efectuează verificări şi controale inopinate, dispuse de conducerea instituţiei, cu privire la aspectele financiare şi de gestiune din cadrul Consiliului Concurenţei; s) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de secretarul general sau de preşedintele Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 30Direcţia resurse umane are următoarele atribuţii: a) propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru; b) asigură consultanţă direcţiilor de specialitate în elaborarea, monitorizarea şi raportarea rezultatelor realizate în cadrul proiectelor instituţiei şi coordonează procesul de implementare a proiectelor derulate; c) identifică oportunităţi de finanţare externă în domeniul specific de activitate; d) contribuie la elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial intern; e) colaborează cu directorii în definirea proceselor de management al resurselor umane (planificarea resurselor umane, recrutare şi selecţie, promovare şi formare, dezvoltare carieră); f) oferă consultanţă directorilor în aplicarea principiilor şi instrumentelor de dezvoltare a resurselor umane; g) planifică şi coordonează procesul de integrare a noilor angajaţi; h) organizează şi coordonează procesul de recrutare şi selecţie de personal; i) elaborează documentele şi îndeplineşte activităţile necesare pentru angajări, detaşări, transferuri, demisii; j) întocmeşte documentaţia necesară privind salarizarea personalului Consiliului Concurenţei şi acordarea unor drepturi ale personalului în condiţiile legii; k) întocmeşte situaţia privind promovarea în funcţie şi grad profesional şi prezintă conducerii instituţiei propuneri de organizare a concursurilor pentru promovarea angajaţilor; l) coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor; m) urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişelor de post de către conducerile compartimentelor, pe baza modificărilor intervenite în legislaţie şi în regulamentele instituţiei; n) întocmeşte Planul de perfecţionare profesională a personalului şi-l supune aprobării preşedintelui Consiliului Concurenţei; o) întocmeşte formalităţile privind participarea la cursurile de formare/perfecţionare profesională şi întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a angajaţilor din cadrul Consiliului Concurenţei; p) întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin schimbări privind angajări, transferuri, demisii, drepturile salariale lunare, precum salariul de încadrare, indemnizaţia de conducere, sporul de vechime etc.; q) realizează evidenţa, planificarea şi gestionarea concediilor de odihnă şi întocmeşte situaţiile privind acordarea drepturilor rezultate din efectuarea de către salariaţi a orelor suplimentare; r) realizează evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere pentru funcţionarii publici; s) întocmeşte şi supune aprobării conducerii Consiliului Concurenţei Planul anual de ocupare a funcţiilor publice pe care-l transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP);ş) întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, în conformitate cu normele legale în vigoare; t) ţine evidenţa şi gestionează ştampilele şi sigiliile din cadrul Consiliului Concurenţei;ţ) asigură întocmirea legitimaţiilor pentru angajaţii instituţiei şi ţine evidenţa acestora, asigură întocmirea documentaţiei pentru emiterea paşapoartelor demnitarilor şi a paşapoartelor de serviciu, a documentaţiei pentru obţinerea vizelor de la ambasade şi consulate, precum şi obţinerea asigurărilor de sănătate; u) asigură actualizarea bibliotecii clasice de specialitate a Consiliului Concurenţei; v) coordonează proiectele de definire, evaluare şi ajustare a competenţelor şi abilităţilor angajaţilor, în conformitate cu nevoile instituţiei; w) dezvoltă instrumente şi acordă consultanţă angajaţilor în scopul îmbunătăţirii relaţionării şi gestionării conflictelor; x) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de secretarul general sau de preşedintele Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 31 (1) În cadrul Direcţiei administrative funcţionează următoarele compartimente: Compartimentul achiziţii publice şi gestiune materială şi Compartimentul logistică, arhivă, PSI şi SSM. (2) Compartimentul achiziţii publice şi gestiune materială are următoarele atribuţii: a) întocmeşte programul achiziţiilor publice de produse, servicii şi lucrări pe baza necesităţilor obiective transmise de direcţiile Consiliului Concurenţei; b) elaborează şi întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice de bunuri servicii şi lucrări potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) elaborează şi urmăreşte încheierea contractelor şi comenzilor de achiziţii publice şi răspunde de gestionarea acestora; d) realizează achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări prin aplicarea procedurilor de achiziţie sau prin achiziţie directă potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; e) recepţionează produsele şi serviciile achiziţionate şi face parte din comisia de recepţie a lucrărilor achiziţionate; f) întocmeşte documentaţia către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" pentru publicarea ordinelor şi deciziilor emise de Consiliul Concurenţei; g) verifică şi avizează facturile emise de furnizori sau prestatori; h) întocmeşte normele de consum pentru furnituri de birou pentru toate direcţiile instituţiei; i) asigură condiţiile optime de desfăşurare a activităţii instituţiei în spaţiul alocat de către deţinătorul spaţiului prin gestionarea contractului de prestări servicii şi utilităţi şi asigurarea legăturii cu personalul de intervenţie, respectiv instalatori, electricieni etc.; j) participă la inventarierea anuală a materialelor, mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; k) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de secretarul general sau de preşedintele Consiliului Concurenţei. (3) Compartimentul logistică, arhivă, PSI şi SSM are următoarele atribuţii: a) asigură gestionarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în folosinţă din evidenţele contabile ale Consiliului Concurenţei; b) asigură gestionarea şi eliberarea materialelor din magazia de materiale în conformitate cu normele de consum aprobate şi referatele aprobate; c) se ocupă de rezervarea şi pregătirea sălilor pentru şedinţele de audieri; d) gestionează şi răspunde de buna funcţionare a parcului auto; e) răspunde de gestionarea bonurilor valorice de carburant auto, de eliberarea acestora şi de încadrarea în consumul normat de carburant; f) întocmeşte documentele de necesitate pentru reviziile şi reparaţiile autoturismelor; g) asigură organizarea şi desfăşurarea potrivit legislaţiei în vigoare a instructajelor angajaţilor instituţiei, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al prevenirii şi stingerii incendiilor; h) organizează şi gestionează arhiva Consiliului Concurenţei potrivit prevederilor Legii Arhivelor naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; i) asigură realizarea reviziilor şi reparaţiilor autoturismelor, precum şi punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport necesare realizării inspecţiilor inopinate şi a altor activităţi ale Consiliului Concurenţei, pe baza solicitărilor directorilor direcţiilor, respectiv Serviciului carteluri, vizate de preşedintele Consiliului Concurenţei; j) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de secretarul general, de preşedintele Consiliului Concurenţei sau solicitate de membrii plenului, în sfera sa de competenţă.  +  Articolul 32Compartimentul registratură, secretariat şi protocol are următoarele atribuţii: a) distribuie corespondenţa sosită şi asigură predarea acesteia către cabinetul preşedintelui şi înregistrează documentele aferente în registrele dedicate; b) primeşte, înregistrează şi asigură evidenţa, distribuţia şi circulaţia corespondenţei, a materialelor pentru şedinţe şi a altor documente; c) organizează şi desfăşoară activităţile de protocol la nivelul instituţiei; d) asigură sprijin direcţiilor de specialitate în vederea acordării accesului la dosar şi fotocopierii documentelor; e) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de către secretarul general, de preşedintele sau Plenul Consiliului Concurenţei.  +  Capitolul III Proceduri de funcţionare  +  Articolul 33 (1) Plângerile referitoare la practici anticoncurenţiale, sesizările, notificările de concentrări economice, precum şi orice alte acte adresate Consiliului Concurenţei, după înregistrarea în registrul corespunzător, sunt transmise în aceeaşi zi preşedintelui Consiliului Concurenţei. (2) Plângerile, sesizările, cererile şi orice alte acte depuse la inspectoratele teritoriale de concurenţă vor fi trimise în vederea înregistrării la registratura generală a Consiliului Concurenţei în aceeaşi zi sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. (3) Preşedintele Consiliului Concurenţei repartizează spre soluţionare actele prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, direcţiilor de resort, Serviciului carteluri sau secretarului general, potrivit atribuţiilor acestora. (4) Notificările de concentrări economice, plângerile şi sesizările referitoare la practici anticoncurenţiale primite de Consiliul Concurenţei se soluţionează printr-o procedură ce poate cuprinde, după caz, următoarele faze: examinarea preliminară, efectuarea investigaţiei, adoptarea deciziei şi urmărirea aplicării măsurilor. (5) În cazul întâlnirilor care au loc între reprezentanţii Consiliului Concurenţei şi părţile sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, părţi faţă de care are loc o analiză preliminară sau o investigaţie privind posibila săvârşire a unor practici anticoncurenţiale, vor fi întocmite procese-verbale în care vor fi consemnate succint: iniţiatorul întâlnirii, scopul acesteia şi aspectele discutate. În general, procesele-verbale vor fi semnate doar de reprezentanţii Consiliului Concurenţei şi vor reprezenta documente interne, cu excepţia situaţiilor în care se impune ca toate persoanele prezente la întâlnire să semneze respectivul proces-verbal, iar acesta să poată fi folosit ca material probatoriu, cum ar fi, de exemplu, declaraţiile obţinute în cadrul investigaţiilor. (6) Notificările măsurilor de ajutor de stat, informările privind ajutoarele de stat şi orice alte cereri transmise Consiliului Concurenţei în temeiul legislaţiei privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat sunt analizate în cadrul direcţiei de resort care formulează propuneri motivate. Avizul privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană referitoare la întocmirea schemelor de ajutor de stat sau ajutoarelor individuale, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, este emis de Plenul Consiliului Concurenţei.  +  Secţiunea 1 Procedura de examinare preliminară  +  Articolul 34Procedura examinării preliminare cuprinde următoarele faze: a) analiza efectuată de către direcţia de resort; b) formularea de propuneri privind soluţionarea lucrărilor repartizate şi înaintarea acestora către Plenul, comisiile sau preşedintele Consiliului Concurenţei, după caz.  +  Articolul 35În urma analizei unei plângeri, propunerea direcţiei, respectiv a Serviciului carteluri privind respingerea acesteia sau declanşarea unei investigaţii se înaintează unei comisii desemnate de preşedintele Consiliului Concurenţei, prin ordin, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea concurenţei.  +  Articolul 36Comisia desemnată potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea concurenţei, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, la propunerea direcţiilor de resort sau a Serviciului carteluri, pe baza analizei acestora, poate, după caz: a) hotărî declanşarea unei investigaţii având ca obiect posibila încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9 şi 15 din Legea concurenţei, precum şi a dispoziţiilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, după caz, ca urmare a soluţionării unei plângeri. Hotărârea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei comisiei şi se înaintează preşedintelui Consiliului Concurenţei în vederea emiterii ordinului corespunzător; b) respinge, prin decizie, plângerea, atunci când nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, după ce autorului plângerii i s-a dat posibilitatea să îşi prezinte punctul de vedere scris sau verbal, după caz, iar acesta nu este de natură a schimba concluziile analizei preliminare; c) retransmite nota direcţiei de resort sau Serviciului carteluri, în vederea completării acesteia, cu respectarea termenelor prevăzute de lege; d) propune emiterea de adrese în temeiul art. 40 alin. (5) din Legea concurenţei, în cazurile în care plângerile înaintate nu cad sub incidenţa legii, sau în temeiul art. 46 alin. (1) din Legea concurenţei, atunci când operaţiunea de concentrare economică notificată nu cade sub incidenţa legii; e) supune dezbaterii Plenului Consiliului Concurenţei, atunci când cel puţin un membru al comisiei solicită motivat acest lucru, propunerea direcţiei de resort privind soluţionarea unei plângeri, plenul hotărând respingerea plângerii sau declanşarea unei investigaţii; f) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 50 lit. a)-c), art. 501 şi art. 51 alin. (1) lit. d) şi e) şi poate aplica dispoziţiile art. 53 şi 54 din Legea concurenţei.  +  Articolul 37 (1) În vederea soluţionării prin decizie a unei cereri formulate potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din Legea concurenţei anterior declanşării investigaţiei, precum şi în cazul emiterii unei decizii potrivit art. 46 alin. (2) din Legea concurenţei, direcţia de resort va înainta concluziile şi propunerile sale preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru a fi supuse dezbaterii plenului. (2) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (41) din Legea concurenţei, plenul poate delega, în funcţie de complexitatea cazului, exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea concurenţei unei comisii formate din 3 membri ai plenului.  +  Articolul 38 (1) În etapa examinării preliminare, direcţiile de resort, respectiv Serviciul carteluri pot formula şi propuneri referitoare la aplicarea art. 9 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. g), h), i), k), l), m), n) şi art. 51 alin. (3) din Legea concurenţei. (2) Propunerile direcţiilor de resort, respectiv ale Serviciului carteluri prevăzute la alin. (1) sunt transmise preşedintelui Consiliului Concurenţei, care le înaintează plenului în vederea examinării. (3) Investigaţiile din oficiu privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 şi art. 46 alin. (3) din Legea concurenţei, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi investigaţiile privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei, sunt declanşate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ca urmare a examinării în plen a propunerii motivate a direcţiei de resort, a Serviciului carteluri sau a unui membru al plenului.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de soluţionare a sesizărilor privind faptele de concurenţă neloială  +  Articolul 39 (1) În termen de 15 zile de la primirea unei sesizări privind existenţa unei posibile fapte de concurenţă neloială potrivit Legii privind concurenţa neloială, Consiliul Concurenţei va răspunde autorului acesteia, după examinarea şi analizarea sesizării, dacă faptele sesizate intră în sfera de aplicare a acestui act normativ şi prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru o cercetare aprofundată a respectivelor fapte. (2) În termen de 60 de zile de la primirea unei sesizări, Consiliul Concurenţei, ca urmare a declanşării prin ordin al preşedintelui a unei cercetări aprofundate, va comunică autorului sesizării, prin personalul împuternicit în acest sens prin respectivul ordin, rezultatul cercetării faptelor reclamate, respectiv existenţa sau inexistenţa unei contravenţii reglementate de Legea privind concurenţa neloială, precum şi sancţiunea aplicată, după caz, sau existenţa indiciilor unei posibile infracţiuni din cele reglementate la art. 5 din Legea privind concurenţa neloială. (3) Pentru identificarea şi sancţionarea faptelor de concurenţă neloială, inspectorii de concurenţă pot solicita informaţii şi pot lua declaraţii, iar, în cazurile în care există indicii privind afectarea semnificativă şi gravă a funcţionării concurenţei pe piaţă, pot efectua inspecţii inopinate în baza unui ordin de inspecţie emis de preşedintele Consiliului Concurenţei. (4) Rezultatul cercetării aprofundate a faptelor reclamate în temeiul prevederilor Legii privind concurenţa neloială va fi consemnat într-o notă de concluzii prezentată superiorului ierarhic al inspectorului de concurenţă responsabil de caz şi unui vicepreşedinte sau consilier de concurenţă desemnat de preşedinte. (5) Cercetarea aprofundată a faptelor poate conduce la concluzia că sunt întrunite elementele constitutive ale unei contravenţii prevăzute de Legea privind concurenţa neloială sau fapta analizată constituie o posibilă infracţiune dintre cele reglementate la art. 5 din Legea privind concurenţa neloială ori sesizarea este neîntemeiată. (6) În cazul în care se constată de către inspectorul de concurenţă desemnat potrivit prevederilor alin. (2) săvârşirea unei contravenţii dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea privind concurenţa neloială, la individualizarea sancţiunii se va avea în vedere ca aceasta să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, luându-se în considerare împrejurările în care a fost săvârşită fapta, modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, scopul urmărit, urmarea produsă, precum şi circumstanţele personale ale contravenientului şi alte date înscrise în procesul-verbal de constatare şi sancţionare. (7) Atunci când se constată că faptele reclamate nu prezintă elementele constitutive ale vreunei contravenţii prevăzute de Legea privind concurenţa neloială, se emite un răspuns motivat de respingere a sesizării, sub semnătura preşedintelui Consiliului Concurenţei. (8) Răspunsul dat potrivit alin. (7) poate fi atacat în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (9) În situaţia în care au fost efectuate acte procedurale, precum solicitările de informaţii, luarea de declaraţii, inspecţiile inopinate, concluziile cercetării aprofundate vor fi comunicate şi întreprinderilor ale căror fapte au constituit obiectul cercetării aprofundate.  +  Secţiunea a 3-a Efectuarea investigaţiilor  +  Articolul 40 (1) Consiliul Concurenţei dispune, atunci când există suficient temei de fapt şi de drept, efectuarea de investigaţii, după cum urmează: a) la primirea unei plângeri formulate potrivit art. 34 lit. b) din Legea concurenţei; b) din oficiu, privind aplicarea art. 5 alin. (1), art. 6, 9, 15 şi art. 46 alin. (3) din Legea concurenţei, precum şi a art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (2) Investigaţia declanşată din oficiu va fi dispusă de preşedinte în baza hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei. (3) Investigaţia declanşată în urma unei plângeri, potrivit art. 34 lit. b) din Legea concurenţei, are la bază hotărârea comisiei desemnate pentru cazul respectiv sau hotărârea plenului, după caz. (4) Consiliul Concurenţei dispune, din oficiu, declanşarea unei investigaţii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei.  +  Articolul 41 (1) Preşedintele desemnează un raportor dintre inspectorii de concurenţă, ori de câte ori dispune pornirea unei investigaţii. (2) Raportorul este numit prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, la propunerea directorului direcţiei de resort, respectiv şefului Serviciului carteluri în cadrul căruia se instrumentează actele procedurii de investigaţie. Membrii echipei de investigaţie sunt desemnaţi la propunerea directorului, respectiv şefului Serviciului carteluri, cu aprobarea preşedintelui. (3) Atribuţiile raportorului sunt următoarele: a) elaborează un calendar al acţiunilor preconizate în cadrul investigaţiei şi coordonează echipa de investigaţie; b) propune şi motivează efectuarea de inspecţii şi elaborează actele necesare în acest scop; c) analizează, centralizează şi inventariază întreaga documentaţie a dosarului de investigaţie; d) analizează caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute în cadrul investigaţiei, pe baza motivării persoanelor care le-au furnizat; e) formulează potrivit prevederilor Legii concurenţei, după caz, propuneri privind acordarea derogării de la regula instituită la art. 15 alin. (8), adoptarea de măsuri interimare, potrivit art. 47 alin. (1), adoptarea de măsuri în temeiul dispoziţiilor art. 46^1, iniţierea şi acceptarea de angajamente, potrivit art. 46^2, precum şi propuneri privind aplicarea politicii de clemenţă în cadrul investigaţiei, potrivit art. 51 alin. (3); f) formulează, după caz, propuneri privind acordarea accesului la informaţii confidenţiale, potrivit art. 44 alin. (4) din Legea concurenţei, stabilirea caracterului protejat al comunicărilor dintre întreprinderi şi avocat, potrivit art. 36 alin. (8) din Legea concurenţei, desemnarea de experţi; g) elaborează raportul asupra investigaţiei şi propune măsurile corespunzătoare; h) transmite raportul Direcţiei relaţii externe şi comunicare pentru a fi trimis Comisiei Europene, în cazul în care există suspiciuni că ar fi încălcate prevederile art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; i) depune la Cabinetul preşedintelui Consiliului Concurenţei raportul de investigaţie, anexele la acesta cuprinzând principalele documente care au stat la baza propunerilor din raport, opisul anexelor şi opisul actelor din dosarul de investigaţie, în vederea stabilirii datei audierilor şi/sau a termenului pentru transmiterea observaţiilor; j) propune preşedintelui convocarea pentru audiere a întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi supuse investigaţiei, dacă este cazul; k) transmite raportul şi convocările pentru audieri părţilor în cauză, primeşte şi analizează observaţiile acestora; l) propune preşedintelui desemnarea de experţi şi/sau audierea autorului plângerii, la cererea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată; m) elaborează, cu consultarea Direcţiei juridic-contencios, proiectele de ordine privind accesul la documente, date şi informaţii din dosarul cauzei, care sunt calificate secret de afaceri ori sunt confidenţiale; n) asigură acordarea accesului la dosarul de investigaţie cu sprijinul Secretariatului general; o) prezintă şi susţine raportul în faţa plenului sau a comisiei, după caz, în cadrul şedinţei de audiere sau în şedinţa de prezentare a raportului; p) completează investigaţia şi raportul, din dispoziţia plenului sau a comisiei, conform recomandărilor acestora; q) instrumentează orice alte acte necesare procedurii de investigaţie; r) după finalizarea investigaţiei, atunci când nu este desemnat un alt inspector din cadrul direcţiei, controlează şi urmăreşte aplicarea deciziilor Consiliului Concurenţei pentru cazul respectiv, cu excepţia plăţii amenzilor contravenţionale, şi prezintă plenului, comisiei sau preşedintelui, după caz, o informare în acest sens; s) după finalizarea investigaţiei, atunci când nu este desemnat un alt inspector din cadrul direcţiei pentru urmărirea aplicării deciziei în cazul respectiv, propune comisiei desemnate de preşedintele Consiliului Concurenţei aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea concurenţei;ş) colaborează cu secretarul de şedinţă la redactarea şi motivarea deciziei, conform deliberării plenului. (4) Propunerile formulate de raportor potrivit alin. (3) lit. e) se transmit preşedintelui Consiliului Concurenţei, pentru a fi supuse dezbaterii plenului, în vederea emiterii deciziilor corespunzătoare. (5) În cazul în care raportorul propune închiderea unei investigaţii în temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea concurenţei, raportul de investigaţie este înaintat preşedintelui pentru a fi supus dezbaterii Plenului Consiliului Concurenţei. (6) În cazul în care raportorul propune închiderea unei investigaţii în temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Legea concurenţei, raportul de investigaţie este înaintat preşedintelui în vederea stabilirii datei audierilor, dacă autorul plângerii solicită acest lucru, şi emiterii convocărilor, după caz. (7) Membrii echipei de investigaţie au următoarele atribuţii: a) colaborează cu raportorul pentru soluţionarea cazului investigat, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3) lit. c), k) şi p); b) participă la întocmirea raportului asupra investigaţiei şi propun măsuri de comun acord cu raportorul; c) participă la completarea investigaţiei şi/sau raportului şi la efectuarea oricăror alte activităţi solicitate de raportor, inclusiv în faza accesului la dosar şi a organizării audierilor.  +  Articolul 42Pentru o mai bună administrare a activităţii Consiliului Concurenţei, la propunerea raportorului, o investigaţie poate fi conexată la o altă investigaţie anterioară, atunci când între acestea există o strânsă legătură de părţi, obiect şi cauză, investigaţiile vizând fapte ale aceloraşi întreprinderi/asociaţii de întreprinderi sau împreună cu altele ori fapte care denotă aceeaşi rezoluţie contravenţională. De asemenea, la propunerea raportorului, Consiliul Concurenţei poate dispune disjungerea unei investigaţii, rezultând două sau mai multe investigaţii, după caz, atunci când este posibilă finalizarea analizei unora din faptele investigate fără a afecta restul investigaţiei pentru care este necesară continuarea analizei.  +  Articolul 43 (1) Prevederile art. 41 alin. (1) - (3) lit. a), c), d), f), g), m), n), o) şi p) se aplică şi investigaţiilor privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, declanşate de Consiliul Concurenţei, potrivit art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei. (2) Rapoartele prin care se finalizează investigaţiile menţionate la alin. (1) sunt supuse analizei Plenului Consiliului Concurenţei.  +  Secţiunea a 4-a Solicitarea de informaţii şi luarea declaraţiei  +  Articolul 44 (1) Potrivit art. 35 din Legea concurenţei, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu inspectorii de concurenţă pot solicita informaţiile şi documentele care le sunt necesare indicând temeiul legal, scopul, termenele de transmitere a informaţiilor şi sancţiunile prevăzute de Legea concurenţei. (2) Documentele transmise Consiliului Concurenţei vor fi certificate pentru conformitate de întreprinderea şi/sau asociaţia de întreprinderi căreia i-au fost solicitate. (3) Întreprinderea şi/sau asociaţia de întreprinderi va/vor identifica, prin adresa de înaintare, motivat, datele şi documentele în care consideră că există informaţii calificate secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale.  +  Articolul 45 (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, raportorul poate lua declaraţii oricărei persoane fizice care consimte la acest lucru. (2) Înainte de declaraţie, persoana în cauză va fi încunoştinţată de intenţia de a se înregistra sau consemna declaraţia, fiind indicate totodată temeiul juridic, scopul acesteia, precum şi faptul că declaraţia este dată în mod voluntar. (3) Declaraţia va fi consemnată în scris sau înregistrată, o copie fiind furnizată şi persoanei care a dat respectiva declaraţie. Dacă este cazul, se va stabili un termen în care persoana să poată comunică orice corectură care trebuie făcută în explicaţiile date în cadrul declaraţiei.  +  Secţiunea a 5-a Exercitarea puterilor de inspecţie  +  Articolul 46 (1) Inspectorii de concurenţă, cu excepţia debutanţilor, sunt abilitaţi să efectueze inspecţii în temeiul art. 36 alin. (1) şi art. 37 din Legea concurenţei şi pot proceda la efectuarea de inspecţii conform ordinului emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi, atunci când este cazul, a autorizării judiciare date prin încheiere judecătorească. (2) Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei, respectiv cererea de autorizare judiciară au la bază nota întocmită de raportor în care sunt prezentate indiciile referitoare la posibilitatea descoperirii de documente sau informaţii necesare realizării investigaţiilor.  +  Articolul 47 (1) O copie a ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei de investigaţie împreună cu copia certificată a ordinului de inspecţie şi, atunci când este cazul, a încheierii judecătoreşti vor fi înmânate de inspectorii de concurenţă abilitaţi întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi supuse inspecţiei ori, după caz, persoanei fizice la domiciliul căreia are loc inspecţia. (2) Inspectorii de concurenţă au obligaţia de a se legitima înainte de începerea propriu-zisă a inspecţiei.  +  Articolul 48 (1) Inspecţiile care nu necesită autorizare judiciară se desfăşoară în timpul programului obişnuit de lucru în prezenţa reprezentantului întreprinderii ori asociaţiei de întreprinderi inspectate sau a persoanei desemnate de către acesta. În lipsa unui program de lucru prestabilit sau în situaţia unui program de lucru zilnic mai mic de 8 ore, inspecţia se va efectua în intervalul orar 8,00-18,00. (2) Inspecţia nu poate continua în afara programului de lucru sau a intervalului orar menţionat decât cu acordul scris al reprezentantului întreprinderii ori asociaţiei de întreprinderi inspectate sau a persoanei desemnate de către acesta.  +  Articolul 49În realizarea inspecţiei, inspectorii de concurenţă pot solicita asistenţă din partea Poliţiei. Solicitarea de asistenţă poate interveni anterior inspecţiei în condiţiile în care există indicii privind o posibilă opoziţie la inspecţie sau pe parcursul acesteia.  +  Articolul 50Întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi poate fi asistată pe parcursul inspecţiei de avocatul său. Consultarea acestuia poate avea loc şi prin telefon. Cu toate acestea, prezenţa avocatului nu este obligatorie, lipsa sa neputând constitui motiv de amânare a începerii sau continuării inspecţiei.  +  Articolul 51 (1) Inspectorii de concurenţă au dreptul de a intră în orice spaţiu, pe orice teren şi în orice mijloc de transport aparţinând întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi supuse inspecţiei şi de a inspecta conţinutul fiecărui loc de depozitare a documentelor. (2) Inspectorii de concurenţă au dreptul de a examina orice documente, registre, acte financiar-contabile, precum şi orice alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, şi de a obţine copii sau extrase după acestea.  +  Articolul 52Întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi inspectată are următoarele obligaţii: a) să permită inspectorilor de concurenţă, fără întârziere, începerea şi derularea inspecţiei; b) să faciliteze, pe întreaga durată a inspecţiei, accesul la toate documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii misiunii inspectorilor de concurenţă; c) să furnizeze într-o formă completă documentele, informaţiile, înregistrările şi evidenţele solicitate, precum şi orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidenţial.  +  Articolul 53 (1) Comunicările dintre întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi inspectată şi avocatul său, realizate în scopul şi în interesul exercitării dreptului la apărare, nu pot fi ridicate sau folosite ca probă în cadrul procedurilor desfăşurate de Consiliul Concurenţei. (2) Pot beneficia de confidenţialitatea comunicărilor dintre avocat şi clientul său şi documentele pregătitoare întocmite de întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi inspectată în scopul şi interesul exercitării dreptului la apărare, în condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (8) din Legea concurenţei. (3) Dovada încadrării unui document în categoria menţionată revine întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi inspectate. În situaţia în care întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi nu prezintă dovezi suficiente în susţinerea caracterului protejat al unei comunicări, inspectorii de concurenţă care efectuează inspecţia vor sigila şi vor ridica comunicarea respectivă în dublu exemplar. Un exemplar sigilat va fi depus la instanţa de contencios administrativ competentă, în măsura în care întreprinderea atacă decizia preşedintelui Consiliului Concurenţei, luată potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea concurenţei. (4) În procesul-verbal de constatare şi inventariere încheiat la finalizarea inspecţiei se va stabili termenul în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi trebuie să transmită autorităţii de concurenţă probele şi explicaţiile de natură a demonstra caracterul protejat al comunicărilor cu avocatul. (5) Preşedintele Consiliului Concurenţei va decide de urgenţă, pe baza probelor prezentate, dacă documentul respectiv poate beneficia de confidenţialitatea comunicărilor dintre avocat şi clientul său potrivit legii.  +  Articolul 54 (1) Inspectorii de concurenţă pot solicita reprezentanţilor sau membrilor personalului întreprinderii ori asociaţiei de întreprinderi supuse inspecţiei explicaţii referitoare la fapte şi documente care au legătură cu obiectul inspecţiei şi pot consemna sau înregistra explicaţiile respective, o copie fiind furnizată întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi inspectate. (2) În cazul în care s-au cerut explicaţii unui membru al personalului întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi care nu este sau nu era autorizat de întreprindere ori de asociaţia de întreprinderi să dea explicaţii în numele acesteia, în procesul-verbal de constatare şi inventariere încheiat la finalizarea inspecţiei se va stabili un termen până la care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi poate să rectifice, să modifice sau să completeze explicaţiile date de membrul personalului. Rectificările, modificările sau completările se adaugă la răspunsurile consemnate sau înregistrate potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei.  +  Articolul 55 (1) Activitatea de inspecţie nu se limitează la documentele clasice, putând fi verificate şi ridicate orice informaţii stocate/arhivate în mediul electronic. (2) Inspectarea echipamentelor electronice de calcul, de comunicaţii, echipamentelor şi/sau mediilor de stocare/arhivare se va realiza în prezenţa reprezentantului întreprinderii/ asociaţiei de întreprinderi sau a persoanei desemnate de către acesta. (3) Activitatea de verificare a informaţiilor stocate în mediu electronic se efectuează prin accesul la echipamentul vizat, cu previzualizarea documentelor în format electronic şi tipărirea celor selectate. (4) Pe parcursul inspecţiei se poate proceda la copierea de date utilizând echipamente şi proceduri forensic, fără a fi necesară vizualizarea în prealabil a documentelor, în situaţii precum: a) volumul mare şi/sau complexitatea datelor stocate/arhivate în mediul electronic şi/sau numărul/dispersia mare a echipamentelor pe care sunt stocate/arhivate aceste date; b) constatarea existenţei unor date alterate sau a riscului de alterare a datelor stocate în mediul electronic; c) întreruperea funcţionării echipamentelor pe care sunt stocate/arhivate datele în format electronic ar perturba semnificativ activitatea curentă a întreprinderii/asociaţiei de întreprinderi; d) lipsa personalului care poate asigura accesul la echipamentele vizate; e) contestarea faptului că un document selectat şi tipărit potrivit prevederilor alin. (3) ar proveni din echipamentul întreprinderii/asociaţiei de întreprinderi inspectate. (5) a) Consiliul Concurenţei utilizează în procedurile forensic echipamente şi software conforme cu standardele acceptate la nivel european, lista acestora fiind prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament. b) Prin valoare "hash" se înţelege un algoritm matematic aplicat informaţiei digitale cum ar fi fişier, HDD fizic, HDD logic etc. care creează o "amprentă", respectiv sumă de control, unică pentru acea informaţie. Deoarece informaţia digitală nu poate fi modificată fără a modifica şi valoarea "hash", aceasta înseamnă că dacă valoarea "hash" a unui fişier nu s-a modificat, atunci nici fişierul ca atare nu s-a modificat. c) Prin imagine/copie forensic se înţelege o copie "bit-cu-bit" a unui suport informatic cum ar fi HDD fizic, memorie flash, PDA, card SIM etc., care include şi spaţiile neutilizate şi nealocate. Această copie se realizează cu echipamente şi programe specifice prevăzute în anexa nr. 2, care calculează şi valoarea "hash" atât pentru suportul copiat, cât şi pentru copia obţinută. (6) Ulterior inspecţiei, copia identică obţinută forensic şi sigilată urmează a fi prelucrată la sediul Consiliului Concurenţei, în cadrul Laboratorului forensic, de o echipă de inspectori de concurenţă, abilitaţi cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în prezenţa reprezentanţilor întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi supuse inspecţiei. Documentele/fişierele obţinute vor fi previzualizate în format electronic, iar documentele selectate de către echipa de inspecţie vor fi tipărite în două exemplare. Un exemplar al procesului-verbal încheiat cu această ocazie, precum şi o copie a documentelor selectate, cu opisul aferent, vor fi înmânate reprezentanţilor întreprinderii/asociaţiei de întreprinderi.  +  Articolul 56În procesul-verbal de constatare şi inventariere încheiat la finalizarea inspecţiei se va stabili un termen în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi să identifice, motivat, documentele sau acele părţi ale documentelor în care consideră că există secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale. Totodată, întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi va transmite şi o variantă neconfidenţială distinctă a acelor documente sau părţi de documente despre care consideră că prezintă secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale.  +  Articolul 57 (1) În vederea evitări riscului distrugerii unor documente relevante pentru investigaţii, inspectorii de concurenţă vor proceda la aplicarea de sigilii în cadrul inspecţiilor desfăşurate de Consiliul Concurenţei în situaţia nefinalizării inspecţiei în ziua în care aceasta a început, precum şi în orice alte situaţii în care se justifică această măsură. (2) Întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi inspectată are obligaţia să asigure integritatea sigiliilor aplicate până la ridicarea acestora de către inspectorii de concurenţă. În cazul înlăturării sau distrugerii sigiliilor, inspectorii de concurenţă vor proceda potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală în vederea sesizării organelor de cercetare penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de rupere de sigilii prevăzută de art. 243 din Codul penal. (3) Punerea de sigilii, respectiv ridicarea acestora se consemnează în procese-verbale care vor fi anexate procesului-verbal de constatare şi inventariere, încheiat potrivit art. 36 alin. (2) din Legea concurenţei.  +  Secţiunea a 6-a Audierea  +  Articolul 58 (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei, după primirea raportului de investigaţie, decide dacă este necesară organizarea de audieri pentru dezbaterea acestuia. Dacă nu este decisă organizarea de audieri, se va solicita părţilor implicate, la momentul trimiterii raportului de investigaţie, ca, odată cu transmiterea observaţiilor scrise, să comunice dacă doresc ca raportul să fie dezbătut în cadrul unei audieri. (2) O copie a raportului va fi transmisă spre luare la cunoştinţă persoanelor supuse investigaţiei, acordându-le acestora un termen de minimum 30 de zile în care să îşi formuleze observaţiile. (3) Data până la care trebuie trimise observaţiile, respectiv data audierii, după caz, sunt fixate de preşedintele Consiliului Concurenţei. În cazuri bine justificate, data audierii poate fi modificată, cu încunoştinţarea părţilor, fără a fi prejudiciate drepturile procedurale ale acestora. (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la stabilirea datei audierii şi a formulei de audiere, respectiv în plen sau în comisie, o copie a raportului de investigaţie, principalele documente care au stat la baza propunerii din raport (anexele la raport), opisul acestora şi opisul actelor din dosarul de investigaţie vor fi înaintate de la Cabinetul preşedintelui la Secretariatul general în scopul multiplicării şi transmiterii acestora, împreună cu programarea datei audierii, către membrii plenului sau ai comisiei, după caz. La solicitarea membrilor plenului sau ai comisiei, Secretariatul general va pune la dispoziţia acestora întregul dosar de investigaţie. Dezbaterea cauzei are loc în cadrul şedinţei de audiere. Deliberarea are loc după audiere, iar în situaţia în care plenul sau comisia consideră necesar pronunţarea poate fi amânată conform termenelor prevăzute în Regulamentul privind desfăşurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 789/2011. (5) Fiecare persoană poate fi audiată separat sau în prezenţa altor persoane invitate la audiere, ţinând seamă de interesul legitim al întreprinderilor ca secretele lor de afaceri şi alte informaţii confidenţiale să nu fie divulgate. (6) Audierile nu sunt publice. (7) Audierile vor fi înregistrate şi, la cerere, înregistrările (transcriptul, atunci când se realizează) sunt puse la dispoziţia părţilor care au participat la şedinţa de audiere, cu respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor.  +  Secţiunea a 7-a Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei  +  Articolul 59 (1) Plenul Consiliului Concurenţei adoptă următoarele decizii: a) decizii privind încălcarea art. 5, 6, 9 şi 15 din Legea concurenţei, precum şi a dispoziţiilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; b) decizii privind compatibilitatea concentrărilor economice cu mediul concurenţial normal, potrivit art. 46 alin. (2) şi (4) din Legea concurenţei, pe baza propunerii direcţiei de resort, respectiv a raportorului; c) decizii de retragere a beneficiului exceptării pentru înţelegerile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 ; d) decizii de închidere a investigaţiilor potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din Legea concurenţei. (2) În alte cazuri, Plenul Consiliului Concurenţei adoptă decizii, după cum urmează: a) decizii privind măsurile interimare, în temeiul art. 47 din Legea concurenţei, ca urmare a propunerilor formulate de raportor şi după ascultarea punctelor de vedere ale celor faţă de care urmează să se adopte măsurile; b) decizii de acceptare a angajamentelor întreprinderilor, formulate în temeiul art. 462 din Legea concurenţei; c) decizii privind acordarea derogării de la regula instituită la art. 15 alin. (6) din Legea concurenţei, potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din aceeaşi lege, pe baza propunerilor direcţiei de resort sau, după caz, a raportorului în cazurile când s-a declanşat investigaţia; d) decizii prin care se dispun măsuri de restabilire a situaţiei anterioare în materia concentrărilor economice, în condiţiile art. 46^1 din Legea concurenţei; e) deciziile prevăzute la art. 53 din aceeaşi lege, dacă întreprinderea nu s-a conformat unei decizii a Plenului Consiliului Concurenţei; f) decizii de respingere a plângerilor, atunci când cel puţin un membru al comisiei solicită motivat să supună dezbaterii Plenului Consiliului Concurenţei propunerea direcţiei de resort, respectiv a Serviciului carteluri privind soluţionarea unei plângeri şi plenul hotărăşte respingerea plângerii.  +  Articolul 60Comisiile Consiliului Concurenţei, pe baza propunerilor direcţiei de resort, ale Serviciului carteluri sau, după caz, ale raportorului, adoptă: a) decizii de respingere a plângerilor privind o practică anticoncurenţială, în condiţiile art. 40 alin. (2) din Legea concurenţei; b) decizii de constatare şi aplicare a sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. a)-c), art. 501, art. 51 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea concurenţei; c) decizii de obligare la plata de amenzi cominatorii, potrivit art. 54 din Legea concurenţei; d) deciziile prevăzute la art. 53 din Legea concurenţei, dacă întreprinderea nu s-a conformat unei decizii a comisiei Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 61 (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei emite, pe baza propunerilor raportorului, decizii privind caracterul protejat al comunicărilor dintre întreprinderi şi avocat, în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (10) din Legea concurenţei. (2) Preşedintele Consiliului Concurenţei, la propunerea direcţiei de resort sau a raportorului, formulată potrivit atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament ori ca urmare a analizei realizate de plen sau comisie, emite ordine, după cum urmează: a) ordine prin care desemnează componenţa comisiilor Consiliului Concurenţei pentru fiecare caz în parte sau prin care pune în aplicare hotărârea plenului de delegare a atribuţiilor prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea concurenţei; b) ordine prin care dispune pornirea de investigaţii desfăşurate în baza legii; c) ordine prin care dispune efectuarea de inspecţii şi abilitează cu puteri de inspecţie, pentru fiecare caz în parte, inspectorii de concurenţă; d) ordine prin care soluţionează cererile privind consultarea, precum şi obţinerea de copii sau extrase ale documentelor, datelor şi informaţiilor din dosarul cauzei care sunt confidenţiale, potrivit art. 44 alin. (4) din Legea concurenţei; e) ordine prin care sunt închise investigaţii, în condiţiile art. 42 alin. (1) din Legea concurenţei. (3) Preşedintele Consiliului Concurenţei emite ordine prin care pune în aplicare, suspendă sau abrogă reglementările adoptate de Consiliul Concurenţei. (4) În realizarea atribuţiilor sale prevăzute de lege şi în scopul organizării desfăşurării activităţii autorităţii de concurenţă, preşedintele Consiliului Concurenţei emite ordine prin care dispune măsuri sau aplică sancţiuni.  +  Secţiunea a 8-a Lucrările Consiliului Concurenţei în plen  +  Articolul 62 (1) În exercitarea atribuţiilor Consiliului Concurenţei în plen, se aplică principiul colegialităţii, potrivit legii. (2) Plenul se întruneşte la solicitarea preşedintelui, conform unui program periodic, stabilit pentru fiecare lună în avans. Ordinea de zi şi materialele aferente vor fi comunicate cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei. În cazurile ce necesită o soluţionare urgentă, preşedintele poate solicita întrunirea plenului în regim de urgenţă. (3) La lucrările în plen, cu excepţia deliberărilor, pot fi invitaţi conducătorii direcţiilor implicate şi secretarul general. (4) Lucrările în plen se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, întocmit de persoanele nominalizate de preşedintele Consiliului Concurenţei, care este apoi transcris într-un registru de şedinţe în care semnează toţi membrii plenului care au participat la şedinţă. În procesul-verbal de şedinţă se consemnează cvorumul, desfăşurarea lucrărilor, votul, hotărârile adoptate şi opiniile separate exprimate, dacă este cazul. (5) Plenul deliberează şi decide valabil în cvorum de 5 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat, vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei. (6) Deliberările plenului nu sunt publice. (7) Hotărârile în plen se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Fiecare membru dispune de un vot; în caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte. (8) În cazuri urgente, ce nu suportă amânare, participarea la şedinţele de plen a unui membru al plenului care nu este prezent în instituţie din motive obiective poate avea loc şi prin mijloace de comunicare la distanţă care să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea celui ce participă, participarea sa efectivă la şedinţa plenului şi retransmiterea în mod continuu a dezbaterilor şi deliberărilor, astfel încât să se asigure luarea la cunoştinţă de către acesta a tuturor aspectelor discutate în cadrul şedinţei, şi care totodată să garanteze securizarea comunicării. (9) Deciziile adoptate în plen sau comisii vor fi comunicate însoţite de o adresă de înaintare semnată de preşedintele Consiliului Concurenţei.  +  Secţiunea a 9-a Lucrările Consiliului Concurenţei în Comisii  +  Articolul 63 (1) În vederea deliberării şi adoptării deciziilor prevăzute de lege, potrivit art. 20 alin. (2) din Legea concurenţei, preşedintele Consiliului Concurenţei va desemna o comisie pentru fiecare caz în parte. Comisia va fi formată dintr-un vicepreşedinte şi 2 consilieri de concurenţă. (2) În caz de absenţă ori de indisponibilitate a unuia dintre membrii comisiei prevăzute la alin. (1), preşedintele Consiliului Concurenţei va stabili, prin ordin, o nouă componenţă a comisiei respective. (3) Lucrările comisiei sunt conduse de vicepreşedinte, care convoacă fiecare comisie, şi se consemnează în procesul-verbal de şedinţă. Programul deliberărilor, precum şi materialele ce vor fi analizate se transmit tuturor membrilor cu cel puţin două zile înainte de întrunirea comisiei. (4) Comisia se întruneşte valabil în prezenţa celor 3 membri, luând hotărâri cu majoritate de voturi. (5) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (41) din Legea concurenţei, exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. a) şi b) din aceeaşi lege poate fi delegată unei comisii de soluţionare alcătuite din 3 membri ai plenului.  +  Secţiunea a 10-a Registrele Consiliului Concurenţei  +  Articolul 64 (1) Principalele registre ale Consiliului Concurenţei sunt următoarele:A. registre de intrare-ieşire şi evidenţă, care asigură interfaţa Consiliului Concurenţei cu terţii: a) Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei; b) Registrul special, în care se înregistrează plângerile şi notificările prevăzute de normele în vigoare; c) Registrul deciziilor, în care se înregistrează deciziile plenului şi ale comisiilor Consiliului Concurenţei şi se menţionează dispozitivul hotărârii luate; d) Registrul de ordine ale preşedintelui Consiliului Concurenţei, în care se înregistrează ordinele emise; e) Registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială, în care se înregistrează documentele de această natură; f) Registrul unic de clemenţă, în care se înregistrează cererile de clemenţă;B. registre de evidenţă internă: a) Registrul de evidenţă întocmit la nivelul Cabinetului preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor de concurenţă, secretariatului general, direcţiilor şi Serviciului carteluri din cadrul Consiliului Concurenţei; b) Registrul de şedinţă, în care se consemnează lucrările Plenului Consiliului Concurenţei; c) Registrul de arhivă; d) alte registre necesare desfăşurării activităţii Consiliului Concurenţei, înfiinţate prin ordin al preşedintelui. (2) Consiliul Concurenţei se consideră legal învestit cu soluţionarea unei cereri, plângeri, sesizări sau cu analiza unei notificări la data înregistrării acesteia la registratura generală a Consiliului Concurenţei, la sediul central din Bucureşti. (3) Stabilirea rubricilor registrelor prevăzute la alin. (1) lit. A se face în funcţie de natura lucrărilor evidenţiate, la propunerea Secretariatului general, şi se aprobă de către preşedinte. (4) Modul de utilizare şi de arhivare a registrelor se stabileşte de către secretarul general.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 65 (1) Inspectorilor de concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei li se aplică dispoziţiile referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi în Legea concurenţei. În acest sens, inspectorii de concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi nu pot să îşi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate acestora timp de 3 ani după încetarea ocupării funcţiei în cadrul Consiliului Concurenţei. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să se abţină de la participarea la investigarea cazurilor în care au un interes direct sau indirect, având obligaţia de a-l informa pe şeful ierarhic superior şi pe preşedinte, după caz, despre această situaţie. (3) Persoanelor care ocupă funcţii publice generale în cadrul Consiliului Concurenţei le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii din legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.  +  Articolul 66 (1) Legitimaţia de serviciu este documentul oficial care atestă calitatea de angajat în activitate la Consiliul Concurenţei şi va fi folosită în exercitarea atribuţiilor de serviciu. (2) Legitimaţia de serviciu nu este transmisibilă. (3) Modelul legitimaţiei de serviciu, precum şi cromatica acesteia sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament. (4) Pierderea sau sustragerea legitimaţiei de serviciu se aduce la cunoştinţa preşedintelui Consiliului Concurenţei în prima zi lucrătoare de la producerea evenimentului, iar, în caz de nerecuperare, în termen de 5 zile va fi declarată nulă prin publicitatea în presă, precizându-se numărul şi numele titularului.  +  Anexa 1la regulamentORGANIGRAMA CONSILIULUI CONCURENŢEI    Numărul de posturi = 352  +  Anexa 2la regulamentLISTAde echipamente şi software necesare în cadrul procedurilor forensicLista echipamentelor şi programelor software utilizate în investigaţii
  Echipamente/Software Denumire
  Echipamente care să asigure duplicarea şi restaurarea datelor de pe un PC, laptop sau notebook nedeschis (fără să fie nevoie de nume şi parolă utilizator) LinkMASSter, RoadMASSter, EnCase Portable sau echivalente
  Echipament care să asigure protecţia hardware la scriere pe HDD de tip IDE, S-ATA şi P-ATA Serial-ATA DriveLock Kit USB/1394B sau echivalent
  Programe software pentru realizarea şi analizarea informaţiilor existente pe o imagine copie de HDD Forensic ToolKit, EnCase sau echivalent
   +  Anexa 3la regulament  +  Articolul 1Legitimaţia de serviciu este alcătuită din două componente, respectiv legitimaţia propriu-zisă şi ecusonul metalic, având descrierea şi conţinutul de mai jos: a) documentul de legitimare: un card din material plastic, de culoare albă, în formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 5,5 cm x 8,5 cm. În partea de sus a legitimaţiei sunt înscrise unele sub altele, cu majuscule, următoarele cuvinte: "ROMÂNIA", "CONSILIUL CONCURENŢEI" şi "LEGITIMAŢIE". În partea dreaptă a legitimaţiei se imprimă în culori sigla Consiliului Concurenţei, iar în stânga, stema României şi însemnul tricolorului. Sub cuvântul "LEGITIMAŢIE" se înscriu numărul legitimaţiei şi data eliberării ei. Dedesubt, în partea dreaptă a legitimaţiei, un chenar dreptunghiular conţine fotografia color a titularului, cu dimensiunea de 2 cm x 2,5 cm, iar în partea stângă sunt menţionate unele sub altele: numele, prenumele, codul numeric personal şi funcţia titularului. Imediat sub datele de identificare ale titularului legitimaţia va purta ştampila şi semnătura preşedintelui Consiliului Concurenţei aflat în funcţie la data emiterii legitimaţiei; b) ecusonul metalic are forma unui scut în exterior, alcătuit din metal cu acoperire electrochimică, de culoare indigo. Ecusonul este încadrat de un cadran auriu şi pe el sunt imprimate cu litere de culoare albă: în partea de sus, cuvântul "ROMÂNIA", având deasupra tricolorul, în mijloc stema României în culori, iar în partea de jos, de la stânga la dreapta ecusonului cuvintele "CONSILIUL CONCURENŢEI"; c) legitimaţia şi ecusonul metalic sunt susţinute într-un portlegitimaţie din piele naturală de culoare neagră, cu dimensiunile de 15,5 cm x 10,5 cm, prevăzut cu un buzunar transparent pentru legitimaţie, ecusonul metalic fiind îngropat în partea inferioară a portlegitimaţiei.  +  Articolul 2Modelul legitimaţiei de serviciu şi al ecusonului, precum şi cromatica acestora sunt prezentate în figura reprodusă în facsimil, care face parte integrantă din prezenta anexă.----