HOTĂRÎRE nr. 1284 din 8 decembrie 1990privind unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 14 decembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Institutele de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare - denumite în continuare institute de cercetare-dezvoltare - se pot organiza şi funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 ca societăţi comerciale, regii autonome, unităţi fără personalitate juridică în cadrul regiilor autonome, sau ca instituţii publice în domeniul cercetării-dezvoltării.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, Academia Română, celelalte ministere şi organe interesate vor prezenta guvernului propuneri de înfiinţare, organizare şi funcţionare, prin lege, a unor institute de cercetare-dezvoltare ca instituţii publice.  +  Articolul 3Pînă la organizarea institutelor de cercetare-dezvoltare conform prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărîre, activitatea acestora se desfăşoară pe baza reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 4Acţiunea de reorganizare a institutelor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare existente se va desfăşura avîndu-se în vedere necesitatea modularii pe criteriul autonomiei functionale şi financiare.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pe exerciţiul financiar al anului 1991 se face dintr-un buget special pentru cercetare-dezvoltare - denumit în continuare buget special, - din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, precum şi din fondurile aflate la dispoziţia societăţilor comerciale şi a regiilor autonome, constituite de acestea potrivit legii. (2) Veniturile bugetului special se constituie prin instituirea unei taxe de cercetare-dezvoltare de 1 % calculată în lei asupra producţiei marfa industriale, producţiei de construcţii-montaj, producţiei globale agricole şi silvice, veniturilor brute din transporturi şi telecomunicaţii. (3) Bugetul special este anexa la bugetul de stat şi se aproba de parlament. (4) Din fondul în lei constituit potrivit alin.(2), o cota de 0,5 % se va elibera în valută, la cursul legal în vigoare, pentru finanţarea bazei materiale a activităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru obţinerea de materiale documentare.  +  Articolul 6 (1) Din sumele prevăzute în bugetul de stat şi bugetul special se finanţează cercetările fundamentale, cercetările multidisciplinare şi intersectoriale, cercetările privind protecţia mediului, apărarea naţionala, agricultura, conservarea energiei, subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice şi culturii scrise, alte teme de interes major, precum şi cercetări şi activităţi de proiectare, cum sînt: studii, note de fundamentare, proiecte, expertizarea documentaţiilor tehnice şi economice care ar urma să fie achiziţionate din import, destinate realizării programelor de dezvoltare şi retehnologizare a ramurilor şi sectoarelor economiei naţionale. (2) Fondurile constituite potrivit legii de către societăţile comerciale şi regiile autonome, aflate la dispoziţia acestora, se folosesc pentru realizarea programelor de dezvoltare, retehnologizare, implementare de noi produse şi tehnologii, protecţie a mediului şi securitate a muncii etc., conform hotărîrilor proprii.  +  Articolul 7 (1) Programele de cercetare-dezvoltare, menţionate la art. 6 alin. (1), se elaborează de către:- Academia Română, pentru cercetările ştiinţifice fundamentale şi avansate, desfăşurate în institutele proprii;- Departamentul pentru ştiinţa, pentru programele naţionale intersectoriale şi multidisciplinare, precum şi programele de cercetare din institutele de învăţămînt superior şi unităţile proprii;- ministerele şi departamentele, pentru programele de cercetare-dezvoltare şi retehnologizare a ramurilor şi sectoarelor din subordinea lor. (2) Organismele menţionate la alin. (1) au obligaţia sa constituie grupe de specialişti şi sa elaboreze, în termen de 30 de zile, programele de cercetare-dezvoltare, prin consultarea larga a agenţilor economici de profil, unităţilor de cercetare-dezvoltare, învăţămînt superior, evaluînd şi convenind cu aceştia obiectivele, etapele lucrărilor, resursele financiare şi umane necesare, aspectele privind implementarea şi diseminarea rezultatelor cercetării, alte probleme de interes naţional. (3) Ministerul Culturii va prezenta, în termen de 30 de zile, propuneri privind subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice şi culturii scrise, precum şi modalităţile de gestionare a fondurilor alocate.  +  Articolul 8 (1) Corelarea de ansamblu, la nivel naţional, a activităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi aprobarea programelor, se realizează de către guvern, pe baza propunerilor şi recomandărilor Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, constituit în acest scop. (2) Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare este alcătuit din oameni de ştiinţa, cercetători, proiectanţi şi specialişti de înaltă valoare, propuşi de Academia Română, Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academia de Ştiinţe Medicale şi ministere. (3) Componenta colegiului consultativ şi regulamentul de funcţionare al acestuia se aproba de guvern, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 9 (1) Colegiul consultativ face recomandări guvernului cu privire la:- politica naţionala în domeniul cercetării-dezvoltării;- volumul necesar de fonduri pentru finanţarea de la bugetul special şi de la bugetul de stat;- repartizarea şi destinatiile sumelor în valută stabilite potrivit art. 5 alin. (4). (2) Periodic, colegiul consultativ realizează evaluarea generală a rezultatelor cercetării şi gestiunii fondurilor alocate pentru cercetare-dezvoltare şi informează semestrial guvernul asupra aspectelor constatate.  +  Articolul 10Activităţile institutelor de cercetare-dezvoltare se desfăşoară pe bază de contracte, încheiate cu beneficiarii lucrărilor sau cu coordonatorii de program, respectiv programe de lucrări aprobate, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărîre.  +  Articolul 11 (1) Fondurile băneşti prevăzute pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se pun la dispoziţia unităţilor executante numai pe baza contractelor încheiate de către acestea. (2) Pentru programele de cercetare fundamentală sau avansată eliberarea fondurilor băneşti se face cu acordul Academiei Române, Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, după caz, în baza programelor de lucrări aprobate sau contractelor încheiate.  +  Articolul 12Institutele de cercetare-dezvoltare sînt autorizate sa încheie direct contracte de cercetare-dezvoltare cu persoane juridice sau persoane fizice din străinătate, în domeniul lor de activitate.  +  Articolul 13Din venitul net în valută, 50 % rămîne la dispoziţia institutelor de cercetare-dezvoltare, iar 25 % se acordă sub forma de subvenţii pentru dezvoltarea bazei materiale şi activităţii de informare-documentare. Diferenţa de 25 % se vărsa la bugetul de stat, institutele primind echivalentul în lei la cursul oficial de schimb în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Se recomanda agenţilor economici să asigure şi participarea institutelor de cercetare-dezvoltare la tratativele privind acţiunile de atragere a capitalului străin, în vederea antrenarii institutelor ca parteneri în tranzacţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi retehnologizare. (2) Institutele de cercetare-dezvoltare, la cererea celor interesaţi, pot asigura studii de fezabilitate şi expertize de specialitate a ofertelor şi contractelor.  +  Articolul 15Contractele de cercetare-dezvoltare şi proiectare aflate în curs de executare, finanţate de centralele industriale care se desfiinţează, se preiau de către agenţii economici beneficiari. Finanţarea contractelor preluate se asigura din fondurile constituite potrivit prezentei hotărîri, la propunerea ministerelor de resort.  +  Articolul 16Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, instrucţiuni cu privire la constituirea şi eliberarea fondurilor de la bugetul pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN----------------------------