ORDIN nr. 3.168 din 3 februarie 2012privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2012  Având în vedere prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de 2 ani, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă Calendarul pentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional de 2 ani, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Calendarul pentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional de 2 ani, pentru anul şcolar 2012-2013, prevăzut în anexa nr. 2 bis, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Planul-cadru prevăzut la alin. (1) este valabil pentru perioada 2012-2016.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 3 februarie 2012.Nr. 3.168.  +  Anexa 1 METODOLOGIEde organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de 2 ani  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional de 2 ani, în condiţiile legii, pentru perioada 2012-2016.  +  Articolul 2Învăţământul profesional de 2 ani, reglementat prin prezenta metodologie, denumit în continuare învăţământ profesional, are următoarele obiective: a) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 2 corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor; b) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.  +  Articolul 3 (1) Învăţământul profesional este organizat după clasa a IX-a, ca parte a învăţământului liceal, filiera tehnologică. (2) Învăţământul profesional este organizat ca învăţământ cu frecvenţă. (3) Absolvirea celor 2 ani de învăţământ profesional echivalează cu dobândirea competenţelor învăţământului obligatoriu. (4) Învăţământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale. (5) Învăţământul profesional reglementat prin prezenta metodologie poate fi desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale.  +  Articolul 4Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional constă în: a) pregătirea profesională generală într-un domeniu profesional, pe parcursul primului an de învăţământ profesional; b) pregătirea profesională de specialitate specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea an de învăţământ profesional.  +  Capitolul II Organizarea învăţământului profesional  +  Articolul 5 (1) Pentru perioada menţionată la art. 1, învăţământul profesional se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data prezentei metodologii, în condiţiile legii. (2) Unităţile de învăţământ care pot organiza învăţământ profesional trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) existenţa bazei materiale necesare pentru desfăşurarea pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale; b) existenţa resursei umane calificate prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.  +  Articolul 6 (1) Învăţământul profesional se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare pentru primul an de învăţământ profesional contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind: a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (stagiile de pregătire practică); b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional; c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor. (2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 2 ani, care stau la baza convenţiilor individuale de stagiu pentru pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional.  +  Articolul 7 (1) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici. (2) Cifra de şcolarizare se stabileşte numai pentru calificări înscrise în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Cifra de şcolarizare se stabileşte la nivel regional, iar distribuţia pe judeţe a numărului de locuri disponibile pentru învăţământul profesional se realizează, pentru fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de domeniul de pregătire şi calificarea/calificările pentru care există cerere, fundamentată conform prevederilor alin. (1), cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare, aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) Pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la nivel regional se constituie la nivel regional un grup de lucru, format din inspectorii şcolari generali ai inspectoratelor şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti, reprezentanţii agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM) în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) şi reprezentanţii Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din fiecare regiune. Grupul de lucru este constituit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi este coordonat de un inspector şcolar general nominalizat în acest sens. (5) Coordonatorul regional are obligaţia de a coordona grupul de lucru pentru asigurarea corelării, la nivel regional, a cifrei de şcolarizare cu cererea din partea operatorilor economici şi cu structura reţelei unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional. (6) CNDIPT, prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică grupului de lucru, coordonatorilor regionali şi inspectorilor şcolari generali în fundamentarea planului de şcolarizare şi stabilirea cifrei de şcolarizare la nivel regional.  +  Articolul 8 (1) Lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional se stabileşte anual, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ şi ale operatorilor economici, şi se avizează de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Lista unităţilor de învăţământ profesional şi proiectul planului de şcolarizare se fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere: a) prevederile PRAI şi ale PLAI, distribuţia teritorială a ofertei unităţilor de învăţământ şi direcţiile strategice de restructurare a reţelei judeţene, a municipiului Bucureşti, a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic; b) accesibilitatea unităţilor de învăţământ, stabilită prin analiza distribuţiei în teritoriu a reţelei de învăţământ profesional la nivel regional, în raport cu infrastructura şi cu reţeaua de transport; c) ponderea elevilor cu domiciliul în alte localităţi/unităţi teritorial-administrative care solicită să se pregătească pentru o anumită calificare, în totalul populaţiei şcolare locale, în raport cu posibilităţile de asigurare a transportului elevilor şi/sau a cazării în internate şcolare la nivel regional; d) îndeplinirea, conform standardelor, de către unităţile de învăţământ a prevederilor legale privind: spaţiile de şcolarizare, baza materială, sănătatea şi securitatea muncii, pregătirea personalului didactic; e) existenţa contractelor-cadru, prevăzute la art. 6, încheiate cu operatorii economici/instituţiile publice cu dotări tehnologice şi resurse, capabile să asigure pregătirea practică a elevilor pentru calificările solicitate; f) alte repere, legate de specificul regional şi local, adoptate de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi avizate de grupul de lucru constituit la nivel regional. (3) Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional sunt realizate la nivelul fiecărui judeţ, sunt avizate de către CLDPS şi sunt aprobate de către inspectorul şcolar general judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9 (1) Încadrarea în învăţământul profesional cu personal didactic se face în funcţie de specializarea acestuia, de prevederile planului-cadru şi ale planurilor de învăţământ, conform prevederilor legale. (2) În învăţământul profesional poate fi încadrat şi personal didactic asociat, în condiţiile legii. (3) Selecţia personalului didactic asociat se realizează conform legislaţiei în vigoare şi respectând metodologia mişcării personalului didactic, aprobate de ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 10 (1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi oferta de pregătire a acestora. (2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti realizează activităţi specifice de prezentare şi promovare a ofertei locale a învăţământului profesional, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici/instituţiile publice partenere. (3) Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional este obligatorie realizarea următoarelor activităţi: a) organizarea acţiunii "Săptămâna meseriilor" în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor; b) organizarea acţiunii "Târgul meseriilor" pentru prezentarea ofertei la nivel regional/judeţean; c) promovarea învăţământului profesional şi a numărului de locuri disponibile în mass-media locală. (4) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti prevăd/prevede obligatoriu, în tematica de inspecţie şcolară, cel puţin o activitate care vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional.  +  Capitolul III Conţinutul pregătirii prin învăţământul profesional  +  Articolul 11 (1) Pentru învăţământul profesional, planul-cadru de învăţământ prevede următoarele ponderi: a) anul I de învăţământ profesional - 40% pregătire teoretică şi 60% pregătire practică; b) anul II de învăţământ profesional - 25% pregătire teoretică şi 75% pregătire practică. (2) Planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a stagiilor de pregătire practică la operatorul economic/instituţia publică partener de practică. (4) Schemele orare reprezintă particularizarea planului-cadru de învăţământ la condiţiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru şcolar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi distribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.  +  Articolul 12 (1) Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învăţământ. (2) Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră pentru pregătirea practică. (3) Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ. (4) Stagiile de pregătire practică se realizează la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: a) unitatea de învăţământ dispune de ateliere dotate corespunzător şi de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor; b) minimum 25% din perioada de pregătire practică aferentă stagiilor este organizată la operatorul economic/instituţia publică parteneră. (5) Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ, aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, la cererea unităţii de învăţământ, avizată de inspectorul de specialitate. (6) Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învăţământ se organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 14 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învăţământ. (7) Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/instituţia publică va fi stabilită de unitatea de învăţământ împreună cu entitatea parteneră, în funcţie de programul de lucru al acesteia, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor şi reglementările legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii.  +  Articolul 13 (1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învăţământ se desfăşoară pe baza unei convenţii individuale de stagiu, încheiate între unitatea de învăţământ profesional, operatorul economic/instituţia publică partener de practică, elevul şi/sau părintele/tutorele legal instituit al elevului, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) La solicitarea partenerului de practică al unităţii de învăţământ, convenţia de stagiu poate fi încheiată pentru mai mulţi elevi, în situaţia în care aceştia se pregătesc pentru aceeaşi calificare profesională. (3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situaţiei şcolare a elevilor până la data de 31 august. (4) Operatorul economic/Instituţia publică poate organiza pentru elevii care finalizează învăţământul profesional stagii suplimentare de pregătire practică, respectând prevederile legislaţiei muncii. Stagiile suplimentare se organizează pe baza unei convenţii individuale încheiate cu elevul sau părintele/tutorele legal instituit al elevului. (5) Stagiile suplimentare se pot organiza pe durata vacanţelor şcolare ale elevilor sau în timpul anului şcolar, în afara orarului, fără a fi afectată încheierea situaţiei şcolare a elevului şi fără a depăşi finalul anului calendaristic pe durata căruia este organizată pregătirea practică.  +  Articolul 14 (1) Operatorii economici/Instituţiile publice la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional stabilesc tutorii care coordonează această activitate. (2) Directorul unităţii de învăţământ desemnează câte un cadru didactic coordonator pentru un număr de minimum 12 elevi. Cadrul didactic coordonator este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor asumate de unitatea de învăţământ prin convenţia de stagiu, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă stagiul de practică se desfăşoară la acelaşi sau la mai mulţi operatori economici/instituţii publice. (3) Pentru buna desfăşurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare. (4) Responsabilităţile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator sunt stabilite prin convenţia de stagiu.  +  Capitolul IV Şcolarizarea în învăţământul profesional  +  Articolul 15 (1) Înscrierea elevilor în învăţământul profesional se realizează conform Calendarului pentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional de 2 ani. (2) Înscrierea se realizează pe baza dosarului de înscriere la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional, sub coordonarea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. (3) Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: a) cerere-tip de înscriere; b) copie de pe certificatul de naştere sau de pe cartea de identitate; c) documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau, după caz, certificat de absolvire ori certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii).  +  Articolul 16 (1) Pot opta pentru formare profesională iniţială prin învăţământul profesional următoarele categorii: a) elevii înscrişi în clasa a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire; b) candidaţii din seriile anterioare care au absolvit cel puţin clasa a IX-a învăţământ liceal, fără a finaliza învăţământul profesional sau învăţământul liceal; c) absolvenţii din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii, cu sau fără certificat de calificare profesională. (2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) pot fi înscrişi în învăţământul profesional numai dacă au promovat clasa a IX-a. (3) Candidaţii şi absolvenţii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi înscrişi în învăţământul profesional dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii anului şcolar. (4) Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional se realizează în perioada prevăzută de Calendarul pentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional de 2 ani. (5) Candidaţii pot opta pentru una dintre calificările profesionale pentru care există locuri disponibile, conform ofertei educaţionale pentru învăţământ profesional realizate la nivel regional şi judeţean. (6) Elevii înscrişi în clasa a IX-a învăţământ liceal pot opta pentru formare profesională iniţială prin învăţământul profesional în unitatea de învăţământ în care sunt înscrişi sau în altă unitate de învăţământ. (7) În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi pentru o calificare profesională depăşeşte numărul de locuri disponibile sau dacă există o cerere expresă a operatorului economic/instituţiei publice partenere, se organizează concurs de selecţie. (8) Selecţia candidaţilor pentru învăţământ profesional se realizează pe baza unei proceduri elaborate de către unităţile de învăţământ şi operatorii economici/instituţiile publice care organizează stagiile de pregătire practică aferente calificărilor şcolarizate. (9) Reprezentanţii operatorilor economici/instituţiilor publice partenere participă la selecţia candidaţilor care optează pentru învăţământ profesional.  +  Articolul 17 (1) Procedura de selecţie se elaborează de către unitatea de învăţământ împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere. (2) În cazul în care procedura de selecţie prevede probe, tematica acestora este stabilită împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere şi este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.  +  Articolul 18Fiecare unitate de învăţământ afişează, cu cel puţin 30 de zile înainte de data organizării selecţiei, prevederile procedurii de selecţie pentru înscrierea în învăţământul profesional şi tematica probelor de selecţie.  +  Articolul 19 (1) Pentru realizarea selecţiei elevilor pentru învăţământul profesional, în fiecare unitate de învăţământ se constituie, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, o comisie de selecţie, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor procedurii de selecţie. (2) Componenţa comisiei de selecţie şi atribuţiile membrilor acesteia, precum şi modul de desfăşurare a selecţiei sunt stabilite în procedura de selecţie.  +  Articolul 20Selecţia elevilor care optează pentru învăţământ profesional se realizează în perioada prevăzută de Calendarul pentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional de 2 ani.  +  Articolul 21 (1) Efectivul de elevi al unei formaţiuni de studiu pentru învăţământul profesional respectă prevederile legale în vigoare. (2) O formaţiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau mai multe calificări profesionale din acelaşi domeniu de pregătire profesională. (3) În cazuri excepţionale şi numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se poate organiza o formaţiune de studiu şi pentru calificări profesionale din domenii de pregătire profesională diferite, în interiorul aceluiaşi profil.  +  Articolul 22 (1) Elevii care optează pentru învăţământul profesional reglementat prin prezenta metodologie pot beneficia de susţinere financiară prin programe naţionale de protecţie socială, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale. (2) Pe durata pregătirii practice organizate la operatorul economic/instituţia publică, partenerul de practică poate acorda sprijin financiar elevilor, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării  +  Articolul 23Absolvenţii învăţământului profesional care au finalizat stagiile de pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învăţământ au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale.  +  Articolul 24 (1) Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ care a asigurat formarea profesională a absolvenţilor, cu condiţia ca unitatea de învăţământ să fie acreditată conform legii. (2) Probele examenului de certificare a calificării profesionale se organizează la operatorii economicii/instituţiile publice partenere. (3) Comisia de examen va avea în componenţă câte un reprezentant al unităţii de învăţământ şi al operatorului economic/instituţiei publice partenere. (4) Evaluarea în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale este realizată atât de evaluatori autorizaţi externi unităţii de învăţământ, cât şi de reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice partenere. (5) Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de certificare este realizată de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. (6) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 25 (1) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului. (2) Absolvenţii învăţământului profesional pot continua studiile în clasa a XI-a învăţământ liceal, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 26Prevederile prezentei metodologii se aplică elevilor înscrişi în clasa a IX-a în învăţământul liceal în anul şcolar 2011-2012 şi elevilor care intră în şcolarizare în învăţământul liceal începând cu anul şcolar 2012-2013.  +  Articolul 27Elevii înscrişi în anul şcolar 2011-2012 în clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a din învăţământul liceal îşi continuă şi finalizează ciclul de învăţământ în conformitate cu prevederile legale speciale aplicate la momentul înscrierii în primul an de studiu.  +  Anexa 2 CALENDARULpentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional de 2 ani┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data-limită/ │ ││Perioada │ Evenimentul │├───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Stabilirea ofertei învăţământului profesional şi a listei unităţilor de învăţământ ││ care şcolarizează în învăţământul profesional │├───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 septembrie- │Unităţile de învăţământ şi inspectoratul şcolar judeţean (ISJ)/ ││30 octombrie │Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) organizează şi ││ │desfăşoară activităţi de informare şi promovare a învăţământului ││ │profesional prin mass-media locală şi prin sesiuni de informare a operato-││ │rilor economici şi a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice││ │locale cu privire la organizarea şi funcţionarea învăţământului ││ │profesional. ││ │Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic consultă angajatorii cu ││ │privire la nevoile de formare profesională prin învăţământ profesional şi ││ │la disponibilitatea acestora de a încheia contracte-cadru şi convenţii de ││ │stagiu pentru practica elevilor. Se încheie contractele-cadru cu ││ │operatorii economici/instituţiile publice partenere, care stau la baza ││ │fundamentării ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-7 noiembrie │1. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic stabilesc oferta privind ││ │calificările profesionale pentru care îşi propun să organizeze învăţământ ││ │profesional. ││ │2. Oferta, detaliată pe domenii de pregătire şi calificări profesionale, ││ │este aprobată în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. ││ │3. Oferta este transmisă ISJ/ISMB. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8-15 noiembrie │ISJ/ISMB centralizează ofertele educaţionale la nivel judeţean/al ││ │municipiului Bucureşti şi transmite situaţia către grupul de lucru de la ││ │nivel regional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16-23 noiembrie│Grupul de lucru la nivel regional analizează oferta educaţională din ││ │regiune din perspectiva corelării ofertei educaţionale cu nevoile ││ │regionale şi transmite recomandări şi observaţii de revizuire către ││ │ISJ/ISMB. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24-30 noiembrie│ISJ/ISMB revizuieşte oferta şi o transmite membrilor comitetului local de ││ │dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS), împreună cu invitaţia de ││ │participare la şedinţa CLDPS, în vederea avizării ofertei educaţionale. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-20 decembrie │1. Derularea şedinţei CLDPS - oferta la nivel judeţean şi recomandările ││ │grupului de lucru constituit la nivel regional sunt analizate şi avizate ││ │de CLDPS. ││ │2. Oferta la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, avizată de către ││ │CLDPS, este aprobată în consiliul de administraţie al ISJ/ISMB. ││ │3. Coordonatorul regional, asistat de reprezentantul Centrului Naţional ││ │de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) în regiune, ││ │avizează propunerea ofertei educaţionale la nivelul fiecărui judeţ din ││ │regiune. ││ │4. ISJ/ISMB transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi ││ │Sportului (MECTS) propunerea finală a ofertei educaţionale pentru ││ │învăţământ profesional, detaliată pe domenii şi calificări profesionale, ││ │şi calendarul de acţiuni de informare a părinţilor şi elevilor la nivel ││ │judeţean/al municipiului Bucureşti şi la nivelul unităţilor de învăţământ ││ │care au oferta pentru învăţământ profesional. ││ │5.ISJ/ISMB comunică tuturor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic││ │situaţia aprobării ofertei pentru clase de învăţământ profesional, sub ││ │rezerva aprobării ulterioare a cifrei de şcolarizare prin hotărâre a ││ │Guvernului. ││ │6. ISJ/ISMB dă publicităţii lista unităţilor de învăţământ şi a ofertei ││ │acestora la nivel judeţean şi regional, precum şi calendarul acţiunilor de││ │informare a părinţilor şi elevilor la nivel judeţean şi la nivelul ││ │unităţilor de învăţământ care au oferta pentru învăţământ profesional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Până la data de│Aprobarea de către MECTS a planului de şcolarizare pentru învăţământ ││20 aprilie │profesional │├───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor ││ în învăţământul profesional │├───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 septembrie- │Unităţile de învăţământ organizează şi desfăşoară activităţi de orientare ││30 mai │şi consiliere în şcoli, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei ││ │muncii şi a oportunităţilor de dezvoltare a carierei profesionale şi de ││ │continuare a educaţiei ca urmare a pregătirii prin învăţământul ││ │profesional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8-15 noiembrie │Se desfăşoară acţiunea "Săptămâna meseriilor" în cadrul căreia se vor ││ │organiza evenimente de promovare a meseriilor cu implicarea operatorilor ││ │economici (târg al meseriilor, ziua porţilor deschise/vizite la operatori ││ │economici etc.). În cadrul acestor evenimente care se vor derula în ││ │fiecare unitate şcolară care îşi propune să şcolarizeze învăţământ ││ │profesional se urmăreşte: ││ │1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului││ │de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, informarea ││ │elevilor şi părinţilor cu privire la condiţiile în care elevii pot avea ││ │acces şi la beneficiile acestei forme de pregătire profesională. ││ │2. consilierea tuturor elevilor din clasa a IX-a învăţământ liceal, ││ │indiferent de filieră sau profil, în vederea oportunităţii continuării ││ │studiilor în învăţământul profesional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 noiembrie- │Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrul ││30 mai │Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) ││ │realizează acţiuni de orientare şi consiliere pentru toţi elevii din clasa││ │a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, în vederea ││ │continuării studiilor în învăţământul profesional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 mai-15 mai │ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale, cu implicarea ││ │unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul ││ │profesional şi a operatorilor economici. Târgul ofertelor educaţionale va ││ │avea o secţiune dedicată ofertei la nivel regional. │├───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional │├───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 aprilie- │1. Unităţile şcolare care îşi propun să şcolarizeze învăţământ profesional││30 aprilie │în anul şcolar următor elaborează împreună cu operatorii economici/ ││ │instituţiile publice partenere procedura de selecţie şi, după caz, ││ │tematica probelor de selecţie. ││ │2. Unităţile şcolare care organizează învăţământ profesional afişează ││ │lista cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru ││ │învăţământul profesional în anul şcolar următor, procedura de selecţie ││ │şi, după caz, tematica probelor de selecţie, precum şi perioadele de ││ │înscriere în învăţământul profesional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-31 mai │ ETAPA I DE ÎNSCRIERE ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Elevii din clasa a IX-a învăţământ liceal şi candidaţii din seriile ││ │anterioare optează pentru una dintre calificările profesionale disponibile││ │şi se înscriu la unitatea de învăţământ care şcolarizează calificarea ││ │pentru care au optat. ││ │Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: ││ │- cerere-tip de înscriere; ││ │- copie de pe certificatul de naştere sau de pe cartea de identitate; ││ │- documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu ││ │promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau, după caz, certificat de││ │absolvire ori certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte ││ │şi meserii). Elevii înscrişi în anul şcolar curent în clasa a IX-a ││ │învăţământ liceal care optează pentru învăţământ profesional sunt înscrişi││ │în această etapă sub rezerva anulării înscrierii în învăţământul ││ │profesional în cazul nepromovării clasei a IX-a. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 iunie-4 iunie│Unităţile şcolare centralizează opţiunile elevilor şi transmit situaţia ││ │după prima etapă de înscriere către ISJ/ISMB. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5 iunie-8 iunie│1. ISJ/ISMB centralizează situaţia pe domenii şi calificări a înscrierilor││ │înregistrate în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti. ││ │2. ISJ/ISMB face publică lista unităţilor de învăţământ şi a înscrierilor ││ │la nivelul judeţului după prima etapă de înscriere. ││ │3. ISJ/ISMB face publică lista locurilor rămase disponibile pentru a doua ││ │etapă de înscriere. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 iunie- │ ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE ││25 iunie ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Se derulează a doua etapă de înscriere, pentru ocuparea locurilor rămase ││ │libere. ││ │Unităţile şcolare, prin reprezentanţii lor şi prin consilierii şcolari, ││ │consiliază elevii în vederea revizuirii opţiunilor pentru învăţământul ││ │profesional. Sunt avute în vedere în această etapă situaţiile în care ││ │calificarea solicitată nu a întrunit un număr suficient de opţiuni pentru ││ │organizarea unei formaţiuni de studiu în unitatea de învăţământ sau la ││ │nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. ││ │Unităţile şcolare derulează activităţi de pregătire a selecţiei, dacă este││ │cazul, şi informează candidaţii înscrişi cu privire la perioada în care se││ │realizează selecţia. ││ │Unităţile şcolare care nu organizează proces de selecţie transmit ISJ/ISMB││ │situaţia cu elevii înscrişi în învăţământul profesional în anul şcolar ││ │următor, după a doua etapă de înscriere. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26 iunie- │Se desfăşoară selecţia elevilor înscrişi, acolo unde este cazul, şi se ││2 iulie │definitivează lista cu elevii înscrişi în învăţământul profesional în anul││ │şcolar următor. ││ │Selecţia se poate organiza în cazul depăşirii numărului de candidaţi faţă ││ │de numărul de locuri disponibile sau la cererea expresă a operatorului ││ │economic/instituţiei publice partenere. La selecţie pot participă şi elevi││ │în situaţie de corigenţă, sub rezerva anulării înscrierii în învăţământul ││ │profesional în cazul nepromovării examenelor de corigenţă. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3 iulie-6 iulie│Unităţile şcolare afişează la secretariat şi trimit ISJ/ISMB rezultatele ││ │selecţiei şi situaţia cu elevii înscrişi în învăţământul profesional în ││ │anul şcolar următor, după a doua etapă de înscriere. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 iulie- │ISJ/ISMB centralizează situaţia cu numărul de elevi declaraţi admişi şi ││11 iulie │afişează lista cu numărul de locuri rămase neocupate în învăţământul ││ │profesional pe unităţi de învăţământ, domenii de formare profesională şi ││ │calificări. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 august- │ISJ/ISMB revizuieşte lista locurilor neocupate în urma înscrierilor ││24 august │anterioare şi a rezultatelor la examenele de corigenţă şi face publică ││ │lista locurilor neocupate în învăţământul profesional pe unităţi de ││ │învăţământ, domenii de formare profesională şi calificări, disponibile ││ │pentru a treia etapă de înscriere. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 august- │ ETAPA a III-a DE ÎNSCRIERE ││31 august │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Se derulează a treia etapă de înscriere, pentru ocuparea locurilor rămase ││ │libere în urma examenelor de corigenţe. ││ │Candidaţii solicită înscrierea în învăţământul profesional pe locurile ││ │neocupate, la secretariatele unităţilor de învăţământ care şcolarizează ││ │în învăţământul profesional. ││ │Unităţile şcolare transmit ISJ/ISMB situaţia finală cu elevii înscrişi în ││ │învăţământul profesional. │├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3 septembrie- │Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional constituie││7 septembrie │formaţiunile de studiu pe baza înscrierii elevilor şi în urma încheierii ││ │convenţiilor de stagiu cu operatorii economici/instituţiile publice ││ │partenere. │└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 bis CALENDARULpentru selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional de 2 ani,pentru anul şcolar 2012-2013
  Data-limită/ Perioada Evenimentul
  Stabilirea ofertei învăţământului profesional şi a listei unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional
  Până la data de 15 februarie 1. Inspectoratul şcolar judeţean (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) informează conducerile tuturor unităţilor de învăţământ în care funcţionează în anul şcolar 2011-2012 clasa a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, cu privire la organizarea învăţământului profesional de 2 ani începând cu anul şcolar 2012-2013. 2. ISJ/ISMB informează comunitatea locală/operatorii economici cu privire la posibilitatea implicării lor în organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional. 3.Unităţile de învăţământ şi ISJ/ISMB organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi promovare a învăţământului profesional. 4. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic consultă angajatorii cu privire la nevoile de formare profesională prin învăţământ profesional şi la disponibilitatea acestora de a încheia contracte-cadru şi convenţii de stagiu pentru practica elevilor. Se încheie contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere care stau la baza fundamentării ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional. 5. Unităţile de învăţământ transmit ISJ/ISMB oferta educaţională detaliată pe domenii şi calificări profesionale.
  15 februarie- 22 februarie 2012 1. Centralizarea ofertelor la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti de către ISJ/ISMB şi transmiterea ofertei educaţionale către grupul de lucru de la nivel regional 2. Analiza ofertei educaţionale, formularea de recomandări şi observaţii în cadrul Grupului de lucru la nivel regional din perspectiva corelării ofertei cu nevoile regionale şi transmiterea recomandărilor către ISJ/ISMB 3. ISJ/ISMB revizuieşte, după caz, oferta educaţională şi o transmite membrilor comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) împreună cu invitaţia de participare la şedinţa CLDPS pentru avizarea ofertei.
  22 februarie- 2 martie 2012 1. Derularea şedinţei CLDPS - oferta la nivel judeţean şi recomandările grupului de lucru constituit la nivel regional sunt analizate şi avizate de CLDPS. 2. Oferta la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, avizată de către CLDPS, este aprobată în consiliul de administraţie al ISJ/ISMB.
  5 martie- 8 martie 2012 1. ISJ/ISMB transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) propunerea finală a ofertei educaţionale pentru învăţământ profesional, detaliată pe domenii şi calificări profesionale, şi calendarul acţiunilor de informare a părinţilor şi elevilor la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti şi la nivelul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional. 2. ISJ/ISMB dă publicităţii lista unităţilor de învăţământ şi a ofertei acestora la nivel judeţean şi regional, precum şi calendarul acţiunilor de informare a părinţilor şi elevilor la nivel judeţean şi la nivelul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional. 3. ISJ/ISMB comunică tuturor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic situaţia aprobării ofertei pentru clase de învăţământ profesional, sub rezerva aprobării ulterioare a cifrei de şcolarizare prin hotărâre a Guvernului. 4. ISJ/ISMB comunică tuturor unităţilor şcolare în care funcţionează în anul şcolar 2011-2012 clasa a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, lista cu unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze învăţământ profesional şi oferta educaţională a acestora.
  Până la data de 30 aprilie 2012 1. Aprobarea de către MECTS a planului de şcolarizare pentru învăţământ profesional 2. ISJ/ISMB transmite tuturor unităţilor de învăţământ care şi-au propus cifră de şcolarizare pentru învăţământ planul de şcolarizare aprobat de MECTS. 3. ISJ/ISMB transmite tuturor unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în clasa a IX-a învăţământ liceal în anul şcolar 2011-2012, indiferent de filieră şi profil, lista unităţilor de învăţământ care vor organiza învăţământ profesional începând cu anul şcolar 2012-2013 şi oferta educaţională a acestora, aprobată de MECTS.
  Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional
  5 martie- 9 martie 2012 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să şcolarizeze învăţământ profesional în anul şcolar 2012-2013 se desfăşoară acţiunea "Săptămâna meseriilor" în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni: 1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional în special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire profesională; 2. consilierea tuturor elevilor din clasa a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional.
  12 martie- 25 mai 2012 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2011-2012, şcolarizează clasa a IX-a învăţământ liceal, indiferent de filieră sau profil, organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor de dezvoltare a carierei profesionale şi de continuare a pregătirii prin învăţământul profesional. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional.
  7 mai- 18 mai 2012 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale, cu implicarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesi- onal începând cu anul şcolar 2012-2013 şi a operatorilor economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea o secţiune dedicată ofertei la nivel regional.
  Selecţia şi înscrierea elevilor în învăţământul profesional
  23 aprilie- 7 mai 2012 1. Unităţile şcolare care îşi propun să şcolarizeze învăţământ profesional în anul şcolar 2012-2013 elaborează împreună cu operatorii economici/ instituţiile publice partenere procedura de selecţie şi, după caz, tematica probelor de selecţie. 2. Unităţile şcolare afişează lista cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru învăţământul profesional în anul şcolar 2012-2013, procedura de selecţie şi, după caz, tematica probelor de selecţie, precum şi perioadele de înscriere în învăţământul profesional.
  7 mai- 31 mai 2012 ETAPA I DE ÎNSCRIERE
  Elevii din clasa a IX-a învăţământ liceal şi candidaţii din seriile anterioare optează pentru una dintre calificările profesionale disponibile şi se înscriu la unitatea de învăţământ care şcolarizează calificarea pentru care au optat. Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: - cerere-tip de înscriere; - copie de pe certificatul de naştere sau de pe cartea de identitate; - documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau, după caz, certificat de absolvire ori certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii). Elevii înscrişi în anul şcolar 2011-2012 în clasa a IX-a învăţământ liceal care optează pentru învăţământ profesional sunt înscrişi în această etapă sub rezerva anulării înscrierii în învăţământul profesional în cazul nepromovării clasei a IX-a.
  1 iunie- 4 iunie 2012 Unităţile şcolare centralizează opţiunile elevilor şi transmit situaţia după prima etapă de înscriere către ISJ/ISMB.
  5 iunie- 8 iunie 2012 1. ISJ/ISMB centralizează situaţia pe domenii şi calificări a înscrierilor înregistrate în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti. 2. ISJ/ISMB face publică lista unităţilor de învăţământ şi a înscrierilor la nivelul judeţului după prima etapă de înscriere. 3. ISJ/ISMB face publică lista locurilor rămase disponibile pentru a doua etapă de înscriere.
  11 iunie- 25 iunie 2012 ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE
  Se derulează a doua etapă de înscriere, pentru ocuparea locurilor rămase libere. Unităţile şcolare, prin reprezentanţii lor şi prin consilierii şcolari, consiliază elevii în vederea revizuirii opţiunilor pentru învăţământul profesional. Sunt avute în vedere în această etapă situaţiile în care calificarea solicitată nu a întrunit un număr suficient de opţiuni pentru organizarea unei formaţiuni de studiu în unitatea de învăţământ sau la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. Unităţile şcolare derulează activităţi de pregătire a selecţiei, dacă este cazul, şi informează candidaţii înscrişi cu privire la perioada în care se realizează selecţia. Unităţile şcolare care nu organizează proces de selecţie transmit ISJ/ISMB situaţia cu elevii înscrişi în învăţământul profesional în anul şcolar 2012-2013, după a doua etapă de înscriere.
  26 iunie- 2 iulie 2012 Se desfăşoară selecţia elevilor înscrişi, acolo unde este cazul, şi se definitivează lista cu elevii înscrişi în învăţământul profesional în anul şcolar 2012-2013. Selecţia se poate organiza în cazul depăşirii numărului de candidaţi faţă de numărul de locuri disponibile sau la cererea expresă a operatorului economic/instituţiei publice partenere. La selecţie pot participa şi elevi în situaţie de corigenţă, sub rezerva anulării înscrierii în învăţământul profesional în cazul nepromovării examenelor de corigenţă.
  3 iulie- 6 iulie 2012 Unităţile şcolare afişează la secretariat şi trimit ISJ/ISMB rezultatele selecţiei şi situaţia cu elevii înscrişi în învăţământul profesional în anul şcolar 2012-2013, după a doua etapă de înscriere.
  7 iulie- 11 iulie 2012 ISJ/ISMB centralizează situaţia cu numărul de elevi declaraţi admişi şi afişează lista cu numărul de locuri rămase neocupate în învăţământul profesional pe unităţi de învăţământ, domenii de formare profesională şi calificări.
  20 august- 24 august 2012 ISJ/ISMB revizuieşte lista locurilor neocupate în urma înscrierilor anterioare şi a rezultatelor la examenele de corigenţă şi face publică lista locurilor neocupate în învăţământul profesional pe unităţi de învăţământ, domenii de formare profesională şi calificări, disponibile pentru a treia etapă de înscriere.
  27 august- 31 august 2012 ETAPA a III-a DE ÎNSCRIERE
  Se derulează a treia etapă de înscriere, pentru ocuparea locurilor rămase libere în urma examenelor de corigenţe. Candidaţii solicită înscrierea în învăţământul profesional pe locurile neocupate, la secretariatele unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional. Unităţile şcolare transmit ISJ/ISMB situaţia finală cu elevii înscrişi în învăţământul profesional.
  3 septembrie- 7 septembrie 2012 Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional constituie formaţiunile de studiu pe baza înscrierii elevilor şi în urma încheierii convenţiilor de stagiu cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.
   +  Anexa 3 Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesionalClasa a X-a┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│Aria curriculară/Disciplină/Modul │ Alocarea orelor de studiu ││ ├────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┤│ │Nr. de ore/săptămână│Nr. total│Nr. de │Nr. de ore/││ ├──────┬──────┬──────┤ de ore/ │săptămâni│ an şcolar ││ │ │ │ │săptămână│ ├───────────┤│ │ TC │ CD │ CDL │ │ │Arii curri-││ │ │ │ │ │ │culare │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│LIMBĂ ŞI COMUNICARE │ 4 │ - │ - │ │ │ 140 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Limba şi literatura română │ 2 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Limba maternă*) │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Limba modernă 1 │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Limba modernă 2 │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII │ 2 │ - │ - │ │ │ 70 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Matematică │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Fizică │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│OM ŞI SOCIETATE │ 2 │ - │ - │ 31 │ 35+6 │ 70 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Socioumane/Educaţie pentru │ │ │ │ │ │ ││societate │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Religie │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT │ 1 │ - │ - │ │ │ 35 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Educaţie fizică │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│TEHNOLOGII │ 1 │ 21 │ - │ │ │ 770 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Tehnologia informaţiei şi a │ │ │ │ │ │ ││comunicaţiilor │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Cultură de specialitate │ - │ 5 │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Pregătire practică*1) │ - │ 16 │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│Stagiu de pregătire practică*2) │ - │ - │ 30 │ │ 6 │ 180 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│Total ore/an şcolar │ 350 │ 735 │ 180 │ │ │ 1265 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│Total ore TC/CD │ 10 │ 21 │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┼───────────┤│Total ore/an pregătire teoretică │ │ 525 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤│Total ore/an pregătire practică │ │ 740 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┘---------- Notă *) În cazul învăţământului profesional organizat în limbile minorităţilor naţionale se adaugă un număr de ore pentru studiul limbii materne, egal cu numărul de ore alocat pentru studiul limbii române.NOTE:*1). Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră.*2). Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Condiţiile în care stagiul de practică se desfăşoară în unitatea de învăţământ sunt stabilite prin metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional.Planificarea orară a pregătirii elevilor este realizată de unitatea de învăţământ, cu respectarea numărului total de 31 de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul. Astfel:- pregătirea practică poate fi organizată săptămânal, 16 ore conform alocării din planul-cadru, sau comasată pe durata mai multor săptămâni;- orele de pregătire pentru cultura de specialitate pot fi planificate săptămânal, 5 ore conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate astfel încât acestea să fie corelate cu pregătirea practică;- orele de pregătire alocate fiecărei discipline pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate în funcţie de planificarea orară pentru pregătirea practică.Clasa a XI-a┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│Aria curriculară/Disciplină/Modul │ Alocarea orelor de studiu ││ ├────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┤│ │Nr. de ore/săptămână│Nr. total│Nr. de │Nr. de ore/││ ├──────┬──────┬──────┤ de ore/ │săptămâni│ an şcolar ││ │ │ │ │săptămână│ ├───────────┤│ │ TC │ CD │ CDL │ │ │Arii curri-││ │ │ │ │ │ │culare │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│LIMBĂ ŞI COMUNICARE │ 2 │ - │ - │ │ │ 70 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Limba şi literatura română │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Limba maternă*) │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Limba modernă 1 │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII │ 4 │ - │ - │ │ │ 140 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Matematică │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Fizică │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Chimie │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Biologie │ 1 │ - │ - │ 30 │ 35+5 │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│OM ŞI SOCIETATE │ 2 │ - │ - │ │ │ 70 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Istorie │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Geografie │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│TEHNOLOGII │ 1 │ 21 │ - │ │ │ 770 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ ├───────────┤│Tehnologia informaţiei şi a │ │ │ │ │ │ ││comunicaţiilor │ - │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Educaţie antreprenorială │ 1 │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Cultură de specialitate │ - │ - │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ ││Pregătire practică*1) │ - │ 21 │ - │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│Stagiu de pregătire practică*2) │ - │ - │ 30 │ │ 5 │ 150 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│Total ore/an şcolar │ 315 │ 735 │ 150 │ │ │ 1200 │├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┤│Total ore TC/CD │ 9 │ 21 │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┼───────────┤│Total ore/an pregătire teoretică │ │ 315 │├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤│Total ore/an pregătire practică │ │ 885 │└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┘ Notă *) În cazul învăţământului profesional organizat în limbile minorităţilor naţionale se adaugă un număr de ore pentru studiul limbii materne, egal cu numărul de ore alocat pentru studiul limbii române.NOTE:*1). Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră.*2). Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Condiţiile în care stagiul de practică se desfăşoară în unitatea de învăţământ sunt stabilite prin metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional.Planificarea orară a pregătirii elevilor este realizată de unitatea de învăţământ, cu respectarea numărului total de 30 de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul. Astfel:- pregătirea practică poate fi organizată săptămânal, 21 de ore conform alocării din planul-cadru, sau comasată pe durata mai multor săptămâni;- orele de pregătire alocate fiecărei discipline pot fi planificate săptămânal, conform alocării din planul-cadru, sau pot fi comasate în funcţie de planificarea orară pentru pregătirea practică. ---------