ORDIN nr. 116 din 21 decembrie 2011pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 21 decembrie 2011, a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a instrucţiunii prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2011 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2011.  +  Articolul 3Instrucţiunea menţionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul CNVM şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).p. Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Alexe GavrilăBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 116.  +  Anexa INSTRUCŢIUNEA Nr. 6/2011 privind aplicareaStandardelor internaţionale de raportare financiarăde către entităţile autorizate, reglementate şisupravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  +  Articolul 1Prezenta instrucţiune stabileşte modul de aplicare a Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM.  +  Articolul 2 (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare şi operatori de piaţă/sistem, denumite în continuare entităţi, au obligaţia pentru exerciţiile financiare ale anilor 2011 şi 2012 de a întocmi, în scop informativ, în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, un al doilea set de situaţii financiare anuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM. (2) Entităţile vor întocmi situaţiile financiare menţionate la alin. (1) în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. (3) Entităţile vor aplica prevederile prezentei instrucţiuni, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile.  +  Articolul 3 (1) Entităţile vor anexa la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) un document al cărui conţinut să evidenţieze diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 2 alin. (1) şi tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situaţiilor financiare, cu explicaţiile aferente. (2) Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS se publică pe site-ul propriu al entităţilor în termenul menţionat la art. 2 alin. (1) şi sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS, menţionate la alin. (2), sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi CNVM şi nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investiţie.  +  Articolul 4Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa prezentei instrucţiuni vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor acesteia.  +  Articolul 5Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X "Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezenta instrucţiune întră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul CNVM şi pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).---------