ORDONANŢĂ nr. 6 din 25 ianuarie 2012pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."3. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. (2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului legal al vehiculului............................................................................................. (6) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică, de la data celei precedente. (7) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1."4. La articolul 2 alineatul (3), literele g), h) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la un an; h) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani, cu excepţia celor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care periodicitatea este de un an;.................................................................................................. l) remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulote, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 3 ani;"5. La articolul 2 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări - la 2 ani."6. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând se supun primei inspecţii tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.(4^2) Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, se supun primei inspecţii tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepţia autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an."7. La articolul 4, alineatele (6) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Aparatura utilizată în staţiile de inspecţie tehnică periodică deţinute de persoanele autorizate trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1................................................................................................ (10) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuării inspecţiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora şi atestarea personalului care efectuează inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementările prevăzute la art. 1.8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând şi care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepţia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la maşinile şi utilajele autopropulsate pentru lucrări, la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1."9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Inspecţia tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare. (2) După finalizarea inspecţiei tehnice periodice se eliberează un certificat de inspecţie tehnică periodică. (3) În cazul în care vehiculul corespunde prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor prevăzute la art. 1, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare ori în anexa la certificatul de înregistrare, după caz, data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică aplică ecusonul de inspecţie tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare. (4) La înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare ori a anexei la certificatul de înregistrare, după caz, se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea sau înregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică rămâne în sarcina deţinătorului legal."10. Articolul 6^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România. (2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenţa înmatriculării şi înregistrării vehiculelor din România, pe bază de protocoale încheiate cu deţinătorii acestor baze de date."11. La articolul 6^2 alineatul (1), literele f), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) nerespectarea reglementărilor prevăzute la art. 1 în ceea ce priveşte metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;................................................................................................ i) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificările respective să fie menţionate în aceasta;.................................................................................................. k) neaplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică de către deţinătorul vehiculului, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4).12. La articolul 6^2 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi h); b) de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), f), i) şi j);"13. La articolul 6^2, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1................................................................................................... (5) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."14. La articolul 6^2, alineatele (4) şi (6) se abrogă.15. Articolul 6^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6^3. - În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnică periodică în condiţiile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1."16. După articolul 6^3 se introduc patru noi articole, articolele 6^4 - 6^7, cu următorul cuprins:"Art. 6^4. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi vehiculelor radiate din evidenţă, care au fost înmatriculate sau înregistrate anterior în România, în vederea reînmatriculării ori reînregistrării acestora.Art. 6^5. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi vehiculelor deţinute sau utilizate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi care se înregistrează la aceste instituţii, numai în cazul în care prin legislaţia specifică aplicabilă acestor vehicule se prevede astfel. (2) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele prevăzute la alin. (1) şi care prezintă caracteristici speciale se poate efectua şi în staţiile de inspecţie tehnică periodică aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.Art. 6^6. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală.Art. 6^7. - (1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse, la cerere, unei inspecţii tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1. (2) În vederea efectuării inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1), solicitantul declară pe propria răspundere situaţia vehiculului în ceea ce priveşte deţinătorul şi situaţia înmatriculării vehiculului respectiv. (3) Efectuarea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) nu absolvă deţinătorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulaţia pe drumurile publice din România. (4) Recunoaşterea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) de către alte state se face în funcţie de legislaţia aplicabilă a statelor respective."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele "locuri pe scaune", "vehicul rutier", "siguranţa circulaţiei rutiere" şi "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri şezând", "vehicul", "siguranţa rutieră" şi, respectiv, "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii".  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2013.  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii actualizează Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VVehiculele înregistrate în România se supun primei inspecţii tehnice periodice în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 6.-----