ORDONANŢĂ nr. 8 din 30 ianuarie 2012pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) infrastructura calităţii - infrastructura ce priveşte domeniile metrologiei, standardizării, acreditării şi evaluării conformităţii, inclusiv certificarea;"2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri coordonează domeniul infrastructurii calităţii, precum şi activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 . În acest scop, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri trebuie să funcţioneze o structură corespunzătoare."  +  Articolul IITranspunerea legislaţiei Uniunii Europene, la care se face referire în cuprinsul art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010, se face prin hotărâri ale Guvernului elaborate de către autorităţile cu competenţe de reglementare în domeniile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion Aritonp. Ministrul afacerilor europene,Cătălin Teodor Vătafu,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2012.Nr. 8.  +  Anexa DOMENII REGLEMENTATE 1. Echipamente de joasă tensiune2. Recipiente sub presiune3. Jucării4. Produse pentru construcţii5. Compatibilitate electromagnetică6. Maşini industriale7. Echipamente individuale de protecţie8. Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată9. Dispozitive medicale implantabile active10. Arzătoare cu combustibili gazoşi11. Cazane pentru apă caldă12. Explozivi utilizaţi în scopuri civile13. Dispozitive medicale14. Medii potenţial explozive15. Ambarcaţiuni de agrement16. Ascensoare17. Echipamente de refrigerare18. Echipamente sub presiune19. Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro20. Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii21. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje22. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane23. Interoperatibilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean24. Echipamente maritime25. Echipamente sub presiune transportabile26. Emisiile de zgomot în mediu produse de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor27. Interoperatibilitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean28. Mijloace de măsurare29. Articole pirotehnice30. Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor31. Motoare termice32. Generatoare de aerosoli33. Produse cosmetice34. Produse biocide35. Produse din tutun36. Nivelul de zgomot al aparatelor electrocasnice37. Detergenţi38. Îngrăşăminte chimice39. Eficienţa energetică şi etichetarea aparatelor şi echipamentelor40. Articole de încălţăminte41. Produse textile42. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi43. Condiţiile de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei44. Baterii şi acumulatori45. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice46. Limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice47. Echipamente electrice şi electronice de uz casnic şi de birou48. Unităţi simple de conversie semnal49. Lămpi de uz casnic nondirecţionale50. Lămpi fluorescente fără balast încorporat, lămpi cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturi şi corpuri de iluminat compatibile cu aceste lămpi_________