ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2012    Luând în considerare dificultăţile de ordin tehnic ce ar putea fi întâmpinate prin aplicarea imediată a dispoziţiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,având în vedere necesitatea înlăturării acestor dificultăţi, care să permită aplicarea corectă a taxei privind emisiile poluante provenite de la autovehicule şi înlăturarea riscului de întârziere a procesului de stabilire exactă a cuantumului acesteia,în scopul reevaluării impactului pe care măsurile cuprinse în acest act normativ le au în plan economic şi social se impune alocarea unui interval de timp de 1 an.Mai mult, această măsură este necesară pentru a simplifica procedura aplicării taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi totodată pentru clarificarea litigiilor juridice născute ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.Întrucât nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra modului de aplicare a taxării autovehiculelor aflate în categoria celor precizate la dispoziţiile mai sus menţionate din Legea nr. 9/2012,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2013.  +  Articolul 2 (1) Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9/2012, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei legi şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot solicita restituirea acesteia. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 124 din respectiva ordonanţă. (3) Sumele se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de art. 135 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Ministrul mediuluişi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Gheorghe Dobre,secretar generalp. Ministrul afacerilor europene,Cătălin Teodor Vătafu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 ianuarie 2012.Nr. 1._________