ORDIN nr. 52 din 20 ianuarie 2012pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 30 ianuarie 2012  În temeiul prevederilor:- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 66, 81-84, 86, 90, 93 şi art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1: a) 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13 şi "Anexa nr. .... la Declaraţia privind veniturile realizate din România"; b) 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7; c) 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/2i; d) 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I; e) 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p; f) 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9; g) 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i; h) 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/1i; i) 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5; j) 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13; k) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a; l) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice ", cod 14.13.02.13/5a; m) 260 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit", cod 14.13.02.13/3a şi "Anexă la Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit"; n) "Fişa capacităţii de cazare", cod 14.13.01.13/3p. (2) Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2. (3) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. d) se depune în format electronic, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2 (1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) şi lit. j)-l) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual. (2) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e)-i), lit. m) şi n) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit. (3) Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 20 ianuarie 2012.Nr. 52.  +  Anexa 1          FIŞA CAPACITĂŢII DE CAZARE  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIprivind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privindveniturile realizate din România" cod 14.13.01.131. Depunerea declaraţieiDeclaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:1.1. activităţi independente;1.2. cedarea folosinţei bunurilor;1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.1.1. Activităţi independente1.1.1. venituri comerciale - din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate, în condiţiile legii, în categoria venituri din activităţi independente, bifează căsuţa "Cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente". Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori, depun o singură declaraţie.1.1.4. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activităţi independente.1.1.5. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal):- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;- venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;- venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.1.1.6. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.1.1.7. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.1.1.8. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.1.1.9. În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie.1.1.10. Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.1.2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal1.2.1. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit.1.2.2. În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.1.2.3. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei:- pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;- pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;- pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.1.3. Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:- venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;- venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;- venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal.1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închiseDeclaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.1.5. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor MobiliareDeclaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.În cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent2.1. Termen de depunere:- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative până la termenul prevăzut de lege, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.2.2. Declaraţia se completează în două exemplare:- originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;- venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.3. Completarea declaraţieiDeclaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa în mod corespunzător numărului de surse sau categorii de venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit", în formularul "Anexă nr. .... la Declaraţia privind veniturile realizate din România", care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.Nu se va depune formularul anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUILa adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENITA. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.2. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.3. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii.Căsuţa "Individual" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.Căsuţa "Asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.Căsuţa "Entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.Căsuţa "Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii" se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţaSediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.De exemplu: a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.); b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completează rubrica după cum urmează:- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcţie de natura contractului încheiat între părţi;- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.7.8. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia.Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL1. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE: activităţi comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală. a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUALa.1. În cazul persoanelor fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activităţi comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independenteSe completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent activităţilor independente pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.a.2. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venitSe completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.a.3. În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectualăSe completează, fie pe baza datelor din evidenţa contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.a.3.1. În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplăSe completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.a.3.2. În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuielird. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.Cheltuielile deductibile se determină astfel:- Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentalăÎn vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut;- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.- Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:În vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut;- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.a.3.3. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită, veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privatărd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ASOCIEREb.1. În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se completează:rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.b.2. În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice:Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale".rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite de asociaţii persoane fizice.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se preia suma de la rd. 3.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând pierderea realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale".2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILORDeclaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenţa contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.În situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform Codului fiscal.În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilă.rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz:- suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUALSe completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut. b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ASOCIERE ÎNTRE PERSOANE FIZICE, CARE NU DĂ NAŞTERE UNEI PERSOANE JURIDICESe completează:rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.4. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT PĂRŢILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR ÎNCHISESe completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, privind tranzacţiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.5. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAŢIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN, PE BAZĂ DE CONTRACT, PRECUM ŞI ORICE ALTE OPERAŢIUNI SIMILARE, ALTELE DECÂT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACŢIONATE PE PIEŢE AUTORIZATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARESe completează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate.rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABILSe completează de către contribuabilii care au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult, potrivit art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.NOTĂ:Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei, au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, completează prezenta secţiune din formular, potrivit instrucţiunilor de mai jos.1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult, conform art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.IV. Date de identificare a împuternicituluiSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, cu datele de identificare a împuternicitului.La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.INSTRUCŢIUNIprivind completarea şi depunerea formularului 201 "Declaraţie privindveniturile realizate din străinătate" cod 14.13.01.13/71. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal), care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal.2. Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel: a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă; b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.3. Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.3.1. În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât şi în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei.3.2. În vederea regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impuşi pentru aceleaşi venituri obţinute din salarii, atât în România, cât şi în alt stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, vor depune împreună cu declaraţia certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi următoarele documente justificative, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;- fişa fiscală sau documentul întocmit de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială;- contractul de detaşare;- orice alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România.3.3. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.4. Veniturile se declară pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.5. Termen de depunere:- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului;- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.6. Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul de procedură fiscală), înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.7. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUILa adresă - se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENITA. Date privind activitatea desfăşurată1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează denumirea ţării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.2. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat.Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii menţionează perioada de deţinere a proprietăţilor imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a acestora.Pentru transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire, declaraţia se depune de contribuabilii moştenitori în situaţia în care succesiunea nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuţa "Cu titlu de moştenire".3.4. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.B. Date privind venitul realizatrd. 1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului.Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.În cazul salariului plătit din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate se înscrie suma (în lei) aferentă perioadei de detaşare în străinătate reprezentând salariul plătit de angajatorul din România, conform fişei fiscale întocmite de acesta.rd. 2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare.rd. 3. Impozit pe venit plătit în străinătate - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.Se completează de către contribuabilii care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, în vederea calculării şi acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul; b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reţinere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv; c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41 din Codul fiscal.Rubrica se completează şi de contribuabilii care realizează un venit şi care, conform prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, este impus în celălalt stat şi respectiva convenţie prevede că metodă de evitare a dublei impuneri "metoda scutirii". Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.rd. 4. Impozit pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate - se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate, reţinut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România.Rubrica de la rd. 4 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.Contribuabilul anexează la declaraţie documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUISe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură fiscală.La adresă - se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentruasocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimuluitransparenţei fiscale" cod 14.13.01.13/2i1. Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real.Declaraţia nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.2. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.3. Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică - societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică - societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.4. Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.5. Ori de câte ori se constată erori în declaraţia depusă anterior, se completează şi se depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.6. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute în formular, în două exemplare:- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală;- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.O copie a declaraţiei se va transmite, de către asociatul desemnat, fiecărui asociat.7. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia.I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERIISe completează denumirea asocierii şi adresa domiciliului fiscal al asocierii.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii. În cazul în care asocierea este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂrd. 1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit, după caz: comerciale, profesii libere, activităţi agricole, alte venituri, după caz.rd. 2. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: asociere fără personalitate juridică, entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii.Căsuţa "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau/şi în cadrul unei asocieri constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.Căsuţa "Entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.Căsuţa "Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii" se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.rd. 3. Număr asociaţi - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.rd. 4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.rd. 5. Sediul - se completează adresa sediului asocierii sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.rd. 6. Contractul de asociere - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.rd. 7. Documentul de autorizare - se înscriu numărul şi data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.rd. 8.9. Data începerii/încetării activităţii - se înscrie data începerii şi încetării activităţii, conform contractului de asociere.III. DATE PRIVIND VENITUL NET ANUALSe completează pe baza datelor din evidenţa contabilă condusă pentru asociere. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile şi cheltuielile se cumulează.rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activităţile desfăşurate de asociere atât din activitatea de bază, cât şi din cele adiacente acesteia.rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.rd. 3. Venit net - se înscrie diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.rd. 4. Pierdere fiscală - se înscrie diferenţa dintre cheltuielile aferente deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 2 şi suma înscrisă la rd. 1.IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERIISe completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.La adresă - se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a responsabilului asocierii.V. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAŢI - TABEL:col. 1. Nume şi prenume asociat - se completează cu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.col. 2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.col. 3. Domiciliu - se înscrie adresa domiciliului fiscal.col. 4. Cota de distribuire a venitului net/pierderii la nivelul asocierii - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere.col. 5. Venit net distribuit - se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, conform contractului de asociere.col. 6. Pierdere distribuită - se înscrie pierderea distribuită fiecărui asociat, conform contractului de asociere.INSTRUCŢIUNIprivind completarea şi depunerea formularului 205 "Declaraţie informativăprivind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate,pe beneficiari de venit" cod 14.13.01.13/I1. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, conform titlului III din Codul fiscal.Declaraţia se completează şi se depune şi de către următorii plătitori de venituri:- intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;- plătitori de venituri din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal şi pentru care nu s-a reţinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.2. În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completează un singur formular.Pentru fiecare tip de venit plătit prevăzut la secţiunea III "Date privind natura veniturilor" se generează în acelaşi formular, la secţiunea IV "Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare prevăzute la col. 1-7, pe beneficiari de venit.3. Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat.4. Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.ATENŢIE:Declaraţia rectificativă va cuprinde pe tipuri de venit numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.În cazul în care, declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială, în tabelul de la secţiunea IV "Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la col. 4-7 se va înscrie cifra "0" (zero).5. Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de situaţia centralizatoare prevăzută la secţiunea II "Date recapitulative", pe suport hârtie, semnată şi ştampilată, potrivit legii.6. Completarea declaraţiei se face cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENITLa adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".II. DATE RECAPITULATIVETabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe tipuri de venit.Col. 2-6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.Situaţia "Date recapitulative" se listează după completarea formularului, în două exemplare:- originalul se depune la organul fiscal, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei;- copia se păstrează de către plătitorul de venit.III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILORSe bifează căsuţa corespunzătoare tipului de venit plătit: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; c) venituri obţinute în baza unui contract de agent; d) venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial; e) venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; f) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; g) venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere; h) venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare; i) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; j) venituri din dividende; k) venituri din dobânzi; l) câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale; m) venituri din lichidarea persoanei juridice; n) venituri din premii şi jocuri de noroc; o) venituri din pensii; p) venituri din activităţi agricole; r) venituri din alte surse.Căsuţa "Venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere" (lit. g) se bifează în cazul venitului realizat de persoanele fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, şi care este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente.Căsuţa "Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise" (lit. i) se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru care beneficiarul de venit are obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.Căsuţa "Venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare" (lit. h) se bifează în cazul câştigului rezultat din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.Căsuţa "Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale" (lit. l) se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale, pentru care impozitul reţinut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.Căsuţa "Venituri din activităţi agricole" (lit. p) se bifează în cazul veniturilor din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal.IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ ŞI CÂŞTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE, PE BENEFICIARI DE VENITPentru fiecare tip de venit plătit se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reţinut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor.Col. 2 - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Col. 3 - se completează, după caz, "Plată anticipată" sau "Impozit final", corespunzător regimului de impozitare aplicabil veniturilor plătite.Rubrica se completează cu sintagma "Plată anticipată" în situaţia în care impozitul reţinut de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.Rubrica se completează cu sintagma "Impozit final" în situaţia în care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final.În cazul veniturilor de la lit. a)-h), de la secţiunea III "Date privind natura veniturilor", pentru care impozitul reţinut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma "Plată anticipată".În cazul în care, pentru veniturilor de la lit. a)-f), de la secţiunea III "Date privind natura veniturilor", contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma "Impozit final".Rubrica nu se completează în cazul câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.În cazul veniturilor de la lit. j)-r) de la secţiunea III "Date privind natura veniturilor" pentru care impozitul reţinut la sursă este final, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma "Impozit final".Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare.Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri: a) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; b) venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.Col. 5 - se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice, în anul de raportare.Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri: a) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică, în anul de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. b) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică, în anul de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.Col. 6 - se înscrie baza de calcul a impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil/câştigului realizat de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal. Nu se completează pentru operaţiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, venitul cuvenit persoanei fizice se stabileşte potrivit legislaţiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.Rubrica nu se completează de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru care nu există obligaţia reţinerii la sursă a impozitului, potrivit legii.Col. 7 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câştig calculat şi reţinut în cursul anului, pentru fiecare beneficiar de venit.Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, microîntreprinderi care nu generează o persoană juridică, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit calculat şi reţinut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situaţiilor financiare anuale.Pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise sau venituri din activităţi agricole şi pentru care nu s-a reţinut impozit potrivit legii, la col.7 "Impozit reţinut" se înscrie cifra "0" (zero).INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 220 "Declaraţie privind venitulestimat/norma de venit" cod 14.13.01.13/3p1. Depunerea declaraţieiDeclaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:1.1. activităţi independente;1.2. cedarea folosinţei bunurilor;1.3. activităţi agricole impuse în sistem real.Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, precum şi pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net.Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit.ATENŢIE:În cazul în care formularul se utilizează pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, se bifează căsuţa de la pct. 2 "Opţiune privind modificarea modului de determinare a venitului net" de la secţiunea II lit. A, concomitent cu căsuţa de la pct. 3 "Determinarea venitului net", corespunzătoare situaţiei contribuabilului.În această situaţie, declaraţia se depune, după caz, în termen de 15 zile de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului, sau până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent.1.1. Activităţi independente1.1.1. Declaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.În categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, se cuprind:- venituri comerciale;- venituri din profesii libere;- venituri din drepturi de proprietate intelectuală.Contribuabilii care realizează numai veniturile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal, pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri sau care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, nu au obligaţia depunerii declaraţiei.1.1.2. Declaraţia se depune la următoarele termene, de către:- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;- contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de cele din anul fiscal anterior, odată cu declaraţia privind venitul realizat.Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă de venit şi categorie de venit.1.1.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.1.2. Cedarea folosinţei bunurilor1.2.1. Cedarea folosinţei bunurilorDeclaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv bifează căsuţa "Cedarea folosinţei bunurilor" şi căsuţa "Sub 5 contracte, inclusiv" de la secţiunea a II-a lit. A, pct. 1 "Categoria de venit".Declaraţia se depune la următoarele termene de către:- contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursă nouă în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent;- contribuabilii care determină venitul net în sistem real care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, odată cu declaraţia privind venitul realizat.Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă.În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.Contribuabilii care obţin venituri din arendă completează declaraţia numai în situaţia în care au optat pentru modificarea modului de determinare a venitului net.1.2.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independenteDeclaraţia se depune de către contribuabilii care la sfârşitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente bifează căsuţa "Cedarea folosinţei bunurilor" şi căsuţa "Peste 5 contracte" de la secţiunea a II-a lit. A pct. 1 "Categoria de venit".În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activităţi independente, la completarea şi depunerea formularului se au în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte prevederi legale în materie.1.2.3. Venituri din închiriere în scop turisticDeclaraţia se completează pentru fiecare an fiscal de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice.La declaraţie se anexează formularul "Fişa capacităţii de cazare", completată corespunzător situaţiei contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat bifează căsuţa "Cedarea folosinţei bunurilor" şi căsuţa "În scop turistic" de la secţiunea a II-a lit. A pct. 1 "Categoria de venit" şi menţionează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuinţe proprietate personală.În situaţia în care în cursul anului se depăşeşte numărul camerelor închiriate (peste 5) se va depune un nou formular, în care se bifează căsuţa "Sistem real" de la secţiunea a II-a lit. A pct. 3.Declaraţia se depune la următoarele termene de către:- contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, depun declaraţia, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs;- contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat, de la data depăşirii şi până la sfârşitul anului fiscal, au obligaţia determinării venitului net în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente şi depun declaraţia în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.1.3. Activităţi agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplăDeclaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea, realizate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.Declaraţia se depune la următoarele termene de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, după cum urmează:- în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal;- contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de cele din anul fiscal anterior, odată cu declaraţia privind venitul realizat.Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie de impunere.Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.2. Organul fiscal competent2.1. Declaraţia se completează în două exemplare:- originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal; c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);- copia se păstrează de către contribuabil.2.2. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.3. Completarea declaraţieiDeclaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUILa adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.II. DATE PRIVIND VENITURILE ESTIMATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENITA. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, după caz.2. Opţiune privind modificarea modului de determinare a venitului net - se bifează de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor sau activităţi agricole care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli ori normă de venit.Contribuabilii care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net bifează căsuţa "Opţiune privind modificarea modului de determinare a venitului net" de la pct. 2 şi indică sistemul de impunere pentru care s-a optat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare de la pct. 3 "Determinarea venitului net": "sistem real", "cote forfetare de cheltuieli" sau "normă de venit", după caz.3. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare, în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.4. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual, asociere fără personalitate juridică, entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii.Căsuţa "Individual" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.Căsuţa "Asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.Căsuţa "Entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.Căsuţa "Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii" se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, în condiţiile continuării activităţii.5. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.6. Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.În cazul în care activitatea se desfăşoară în mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată. De exemplu: a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafaţa totală, din care închiriată; b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria şasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare - se înscrie numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă potrivit legii şi data emiterii acestuia.Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completează rubrica după cum urmează:- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcţie de natura contractului încheiat între părţi;- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi, şi data înregistrării acestuia.Punctul 7 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere, inclusiv.8.9. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.Rubricile de la pct. 8 şi 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului, înscriu data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere, inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat, înscriu data privind începerea, respectiv data privind încetarea activităţii.B. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT1. Venituri din activităţi independente: ACTIVITĂŢI COMERCIALE, PROFESII LIBERE, DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, DETERMINATE ÎN SISTEM REAL PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ. a) Activitate desfăşurată în mod individuala.1. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi comerciale, din exercitarea unei profesii libere, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere şi/sau drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplărd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.a.2. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venitContribuabilii care desfăşoară activităţi independente, în mod individual, impuşi pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la secţiunea B "Date privind venitul estimat".Se bifează căsuţa "Normă de venit" de la cap. II "Date privind veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit", pct. 3 "Determinarea venitului net". b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociereb.1. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplăÎn cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau în cadrul unei entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, se completează numai rd. 3 "Venit net estimat" din declaraţie, după cum urmează:rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din "Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", de la rândul corespunzător contribuabilului.b.2. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venitContribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la secţiunea B "Date privind venitul estimat".Se bifează căsuţa "Normă de venit" de la cap. II "Date privind veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit", pct. 3 "Determinarea venitului net".2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR a) Cedarea folosinţei bunurilorrd. 1. Venit brut estimat - se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie, după caz:- în situaţia persoanelor fizice care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi conduc evidenţă contabilă în partidă simplă se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat.- în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 şi datele înscrise la rd. 2. b) Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independenteContribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate, în condiţiile legii, în categoria venituri din activităţi independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal de impunere de către contribuabili.rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal de impunere în vederea realizării venitului brut estimat.rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1. c) Venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere, inclusivc.1. Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere, inclusiv, impuse pe bază de normă de venitContribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic, impuse pe bază de normă de venit, nu completează rândurile de la secţiunea B "Date privind venitul estimat".Se bifează căsuţa "Normă de venit" de la cap. II "Date privind veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit", pct. 3 "Determinarea venitului net".c.2. Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere, inclusiv, determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplărd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului.rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ a) Activitate desfăşurată în mod individualrd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1. b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociereÎn cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, impuse în sistem real, se completează numai rd. 3. "Venit net estimat" din declaraţie, după cum urmează:rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din "Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", rândul corespunzător contribuabilului.III. Date de identificare a împuternicituluiSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 221 "Declaraţie privind veniturile dinactivităţi agricole impuse pe norme de venit" cod 14.13.01.13/91. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular.2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.3. Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.4. În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declaraţie în care se menţionează fiecare sursă de realizare a venitului. Sursa de venit este reprezentată de localitatea în raza căreia se află situat terenul sau terenurile, după caz.5. Declaraţia se completează în două exemplare:- originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.- copia se păstrează de către contribuabil.6. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.I. Date de identificare a contribuabiluluiLa adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.II. Date privind activitatea desfăşurată pe surse de venitDate privind activitatea desfăşurată: se completează câte un tabel pentru fiecare sursă de venit.Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile): se înscrie unitatea administrativ-teritorială în raza căreia se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti.Data începerii activităţii/Data încetării activităţii: se înscrie data prevăzută pentru începerea/încetarea activităţii.Suprafeţe de teren: se înscrie, în rândul corespunzător activităţii desfăşurate, numărul de ari aferent fiecărei suprafeţe (parcele) de teren cultivate, situate în raza teritorială a localităţii.III. Date de identificare a împuternicituluiSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare a împuternicitului.La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 222 "Declaraţie informativă privindînceperea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoarăactivitate în România şi care obţin venituri sub formă desalarii din străinătate" cod 14.13.01.13/5iDeclaraţia se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate.În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativă sunt cuprinse: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România se completează şi se depune câte o declaraţie.Declaraţia se completează în două exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul;- copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.I. Date referitoare la locul desfăşurării activităţii în RomâniaCod de identificare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislaţiei române.La adresă se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.II. Date de identificare a persoanei fiziceLa adresă se completează adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.III. Date privind situaţia persoanei fizicerd. 1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.rd. 2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzute în documentul care reglementează raportul de muncă.rd. 3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzute în documentul care reglementează raportul de muncă.rd. 4. Căsuţa prevăzută în formular se bifează de către misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi de reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine, autorizate potrivit legii să desfăşoare activitate în România, la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice şi care optează ca pentru angajaţii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 223 "Declaraţie privind veniturileestimate pentru asocierile fără personalitate juridică şientităţile supuse regimului transparenţei fiscale"cod 14.13.01.13/1i1. Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţi agricole.Declaraţia se depune şi în cazul persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică - societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică - societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.2. Asocierile care obţin venituri de natura celor mai sus menţionate din mai multe surse depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.3. Declaraţia se completează de către asociatul desemnat prin contract să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice.Declaraţia se depune pentru:- asocierile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;- asocierile care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de cele din anul fiscal anterior, odată cu declaraţia anuală de venit.4. Declaraţia nu se depune pentru:- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri;- asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere unei persoane juridice, care realizează venituri din activităţi independente.5. Declaraţia se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular, în două exemplare:- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală;- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.6. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.I. Datele de identificare a asocieriiSe completează: denumirea asocierii şi adresa domiciliului fiscal a asocierii.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică.II. Date privind activitatea desfăşuratărd. 1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere.rd. 2. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: asociere fără personalitate juridică sau entităţi care aplică regimul transparenţei fiscale.Căsuţa "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.Căsuţa "Entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.Căsuţa "Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii" se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, în condiţiile continuării activităţii.rd. 3. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real sau pe normă de venit.rd. 4. Număr asociaţi - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.rd. 5. Obiectul principal de activitate - se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizaţie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.rd. 6. Sediul - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.rd. 7. Contractul de asociere - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.rd. 8. Documentul de autorizare - se înscriu numărul şi data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.rd. 9, rd. 10. Data începerii/încetării activităţii - se înscrie data începerii şi încetării activităţii, conform contractului de asociere.III. Date privind venitul estimatSe completează pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociere în anul fiscal în curs.2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinată ca diferenţă între venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.IV. Date de identificare a responsabilului asocieriiSe completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a responsabilului asocierii.V. Tabelul "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi"col. 1. Nume şi prenume asociat - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.col. 2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.col. 3. Domiciliul - se completează adresa domiciliului fiscal.col. 4. Cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere.col. 5. Venit net estimat distribuit - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, conform contractului de asociere.rd. Total - se înscrie suma obţinută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 "Venit net estimat" de la cap. III "Venit estimat".NOTĂ:În cazul asocierilor pentru care venitul net din activităţi comerciale se determină pe baza normelor de venit se completează numai datele de identificare a asociaţilor (col. 1-3) şi cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii, corespunzătoare fiecărui asociat (col. 4).INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 224 "Declaraţie privind veniturile subformă de salarii din străinătate obţinute de către persoanelefizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanelefizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilorconsulare acreditate în România" cod 14.13.01.13/51. Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.2. Termen de depunere:- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul;- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în acest scop.3. Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:- originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.4. Misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajaţii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii.În cazul în care opţiunea este formulată şi comunicată organului fiscal competent, beneficiarii de venituri nu mai au obligaţia depunerii formularului 224.I. Date de identificare a contribuabiluluiLa adresă se completează adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.II. Date referitoare la persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de identificare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislaţiei române.La adresă se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.III. Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii din străinătaterd. 1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.rd. 2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuţiilor obligatorii datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit legii şi plătite.rd. 3. Venitul net - se calculează ca diferenţă între venitul brut şi suma totală a contribuţiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1-rd. 2).rd. 4. Deduceri - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.rd. 5. Cotizaţia sindicală plătită - se înscrie suma reprezentând cotizaţia sindicală plătită în luna de raportare.rd. 6. Contribuţiile la fondurile de pensii facultative - se înscrie suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 de euro;rd. 7. Venit bază de calcul:- pentru funcţia de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizaţiei sindicale plătite (rd. 5) şi a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative (rd. 6) din venitul net (rd. 3);- în celelalte cazuri: se preia suma înscrisă la rd. 3.rd. 8. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului bază de calcul (rd. 7).rd. 9. Impozit anual datorat - se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.Acest rând se va completa în declaraţia depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul şi-a încetat raportul contractual de muncă, după caz.Rubricile de la rd. 4, rd. 5 şi rd. 6 se completează numai la funcţia de bază.IV. Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a reprezentantului fiscal.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumeireprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilorefectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniullocativ" cod 14.13.04.131. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;- optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult;Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.- contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.2. Termen de depunere:- anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.Formularul se completează în două exemplare:- originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.3. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.I. Date de identificare a contribuabiluluiLa adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.II. Deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bazăDenumire instituţie de credit - se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislaţiei în materie.Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.Documente anexate - se menţionează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ etc.Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.III. Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/20031. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare.Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult.Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.Sumă - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.IV. Date de identificare a împuternicituluiSe completează numai în cazul în care formularul se completează de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.  +  Anexa 3INSTRUCŢIUNIpentru transmiterea pe cale electronică a formularului 205 "Declaraţieinformativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/IFormularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoţit de situaţia centralizatoare prevăzută la secţiunea a II-a "Date recapitulative", în format hârtie.Formatul electronic se poate obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Programul de asistenţă este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Informaţiile din declaraţia informativă 205 vor fi transmise într-un fişier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu "carriage return" şi "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.Fişierul text conţine două tipuri de înregistrări:Prima înregistrare va conţine informaţiile:1 - an fiscal N(4)2 - stare declaraţie (1 - iniţială/2 - rectificativă) N(1)3 - codul de identificare fiscală a plătitorului de venit N(13)4 - total câştig N(15)5 - total pierdere N(15)6 - câmp de rezervă N(15)7 - câmp de rezervă N(15)8 - total bază de calcul a impozitului N(15)9 - total impozit reţinut N(15)Următoarele înregistrări vor conţine informaţiile:1 - tip de venit (nomenclator) N(2)2 - natură impozit (1 - anticipat/2 - final) N(1)3 - CNP/NIF N(13)4 - câştig N(15)5 - pierdere N(15)6 - câmp de rezervă N(15)7 - câmp de rezervă N(15)8 - baza de calcul a impozitului N(15)9 - impozit reţinut N(15)Lista veniturilor cu regim de reţinere la sursă:
  COD
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; c) venituri obţinute în baza unui contract de agent; d) venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial; e) venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; f) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; g) venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică; h) venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare; i) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; j) venituri din dividende; k) venituri din dobânzi; l) câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale; m) venituri din lichidarea persoanei juridice; n) venituri din premii şi jocuri de noroc; o) venituri din pensii; p) venituri din activităţi agricole; r) venituri din alte surse.
  Numele fişierului text este format astfel: D205_aaaa_I/R_cif.txt, unde:aaaa - anul înregistrării venitului (> = 2011)I/R - precizări privind starea declaraţiei (I-iniţială/R-rectificativă)cif - codul de identificare fiscalăExemplul 1 (iniţială):Fişierul cu numele D205_2011_I_2222.txt, unde:aaaa = 2010, I - declaraţie iniţială, cif = 2222 şiconţinutul:- prima înregistrare2011,1,2222, t4,t5,,,t8,t9- următoarele înregistrări01,2,1111111111126, v4,v5,,,v8,v9Exemplul 2 (rectificativă):Fişierul cu numele D205_2011_R_2222.txt, unde:aaaa = 2010, R - declaraţie rectificativă, cif = 2222 şiconţinutul:- prima înregistrare2011,2,2222,t4,t5,,,t8,t9- următoarele înregistrări01,2,1111111111126,0,0,,,0,0 (ştergere)02,2,1111111111126, v4,v5,,,v8,v9 (adăugare)
   +  Anexa 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizareşi de păstrare a formularelor a) Denumire: "Declaraţie privind veniturile realizate din România (formularul 200)"1. Cod: 14.13.01.132. Format: A4/t23. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, precum şi la declararea câştigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.8. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la contribuabil;9. Se arhivează la dosarul contribuabilului. b) Denumire: "Anexa nr..la Declaraţia privind veniturile realizate din România"1. Cod: 14.13.01.132. Format: A4/t13. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit, în completarea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România".5. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.6. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin prezentul ordin, împreună cu formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România";- copia, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. c) Denumire: "Declaraţie privind veniturile din străinătate (formularul 201)"1. Cod: 14.13.01.13/72. Format: A4/t23. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la declararea veniturilor şi pierderilor realizate din străinătate.7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.8. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la contribuabil.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului. d) Denumire: "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (formularul 204)"1. Cod: 14.13.01.13/2i2. Format: A4/t23. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asocierii.7. Se întocmeşte în două exemplare de asociatul desemnat.8. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la asociere;9. Se arhivează la dosarul asocierii. e) Denumire: "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit (formularul 205)"1. Cod: 14.13.01.13/I2. Format: declaraţia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă.4. Se utilizează la declararea impozitului reţinut prin stopaj la sursă şi a câştigurilor/pierderilor realizate, pe beneficiari de venit.5. Se întocmeşte în două exemplare de plătitorul de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;6. Circulă: - un exemplar, pe suport magnetic sau optic, însoţit de situaţia centralizatoare "Date recapitulative", în format hârtie, la organul fiscal definit prin ordin;- un exemplar, la plătitorul de venit.7. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit. f) Denumire: "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (formularul 230)"1. Cod: 14.13.04.132. Format: A4/t13. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează:- de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;- de către contribuabilii care solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil;8. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la contribuabil.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului. g) Denumire: "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220)"1. Cod: 14.13.01.13/3p2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe o singură faţă (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente.6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia;7. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. h) Denumire: "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)"1. Cod: 14.13.01.13/92. Format: A4/t23. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la declararea veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.7. Se întocmeşte în două exemplare de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole sau de împuterniciţii fiscali ai acestora.8. Circulă:- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la contribuabil.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului. i) Denumire: "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (formularul 222)"1. Cod: 14.13.01.13/5i2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii contribuabilului persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate.6. Se întocmeşte în două exemplare de persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.7. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. j) Denumire: "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (formularul 223)"1. Cod: 14.13.01.13/1i2. Format: A4/t23. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate a se realiza de către asocierile între persoane fizice care nu dau naştere unei persoane juridice şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale.6. Se întocmeşte în două exemplare de responsabilul desemnat al asocierii;7. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la asociere.8. Se arhivează la dosarul asocierii. k) Denumire: "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (formularul 224)"1. Cod: 14.13.01.13/52. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România.6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau reprezentantul fiscal.7. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. l) Denumire: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (formularul 250)"1. Codul: 14.13.02.13/a2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, impozitului pe câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit, şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus.6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:6.1. organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;6.2. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;- venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;6.3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la pct. 6.2.7. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal competent;- un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. m) Denumirea: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (formularul 251)"1. Codul: 14.13.02.13/5a2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe surse şi categorii de venit şi la acordarea creditului fiscal extern.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;7. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;- un exemplar, la contribuabil;8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. n) Denumire: "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit (formularul 260)"1. Cod: 14.13.02.13/3a2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent, după cum urmează:6.1. organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;6.2. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;6.3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la pct. 6.2.7. Circulă: - un exemplar, la contribuabil;- un exemplar, la organul fiscal competent.8. Se arhivează copia la dosarul contribuabilului. o) Denumire: "Anexă la Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit"1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează la stabilirea normei de venit în cazul contribuabililor care desfăşoară două sau mai multe activităţi comerciale impuse pe baza normelor de venit.5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent prevăzut la lit. n).6. Circulă şi se arhivează împreună cu decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit (formularul 260). p) Denumire: "Fişa capacităţii de cazare"1. Cod: 14.13.01.13/3p2. Format: A4/t13. U/M: seturi4. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă.- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv.7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil.8. Circulă: - originalul, împreună cu "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit" (formularul 220), la organul fiscal definit prin ordin;- copia, la contribuabil.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.-------