ORDONANŢĂ nr. 4 din 25 ianuarie 2012pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Biblioteca Naţională a României este instituţie publică finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional."2. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt active fixe corporale şi sunt evidenţiate în documente de inventar; fac excepţie bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, constituite în colecţii speciale, fiind considerate active fixe corporale şi evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale."  +  Articolul II (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. I în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pe anul 2012. (2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu.  +  Articolul IIIModificările în execuţia bugetului de stat pentru anul 2012, ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi comunicate Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 4.----