ORDIN nr. 695 din 1 septembrie 1997pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 20 octombrie 1997



  Având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996 privind funcţionarea Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor;în baza prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne,ministrul de interne emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protecţiei împotriva efractiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Şeful Inspectoratului General al Poliţiei şi Comandantul Corpului Pompierilor Militari vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protecţiei împotriva efractiei vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, precum şi în revistele "Poliţia Română" şi "Pompierii Români".p. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de stat  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICE privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protecţiei împotriva efractiei  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice au fost elaborate pentru reglementarea activităţii de agrementare tehnica în domeniul protecţiei împotriva efractiei şi se aplică de către Inspectoratul General al Poliţiei şi Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari - Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor în exercitarea atribuţiilor privind avizarea şi certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei, prevăzute de art. 31 din Legea nr. 18/1996 şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164/1996.  +  Articolul 2Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme metodologice au următorul înţeles: a) Activitatea de agrementare tehnica reprezintă totalitatea procedeelor şi metodelor pentru stabilirea aptitudinilor de utilizare, condiţiilor de fabricare, de transport, de depozitare, punere în opera şi de întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei. b) Sistem de alarma împotriva efractiei este sistemul format din centrale de semnalizare, elemente de detectie, avertizare şi/sau alte sisteme de protecţie (fizica, mecanică). c) Componenta este un subsistem al sistemului de alarma împotriva efractiei. d) Certificarea este acţiunea unei terţe părţi care dovedeşte existenta încrederii adecvate ca un produs, proces sau serviciu, corespunzător identificat, este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. e) Certificat de conformitate este documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care dovedeşte capacitatea tehnica a furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitarietate, performanţe şi care creează încredere utilizatorilor. f) Suspendare reprezintă măsura de întrerupere temporară a valabilităţii certificării, datorată utilizării abuzive. g) Retragere reprezintă acţiunea de întrerupere a utilizării certificatului de conformitate până la rezolvarea neconformitatilor minore. h) Anulare reprezintă acţiunea prin care se declara nul certificatul de conformitate în situaţia constatării unor neconformităţi majore. i) Menţinerea certificării reprezintă măsura prin care se prelungeşte valabilitatea certificatului de conformitate.  +  Articolul 3 (1) Inspectoratul General al Poliţiei autorizeaza persoanele juridice specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarma împotriva efractiei în imobilele în care se păstrează bunuri şi valori şi va urmări ca sistemele folosite şi/sau componentele acestora să fie certificate de Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Autorizarea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) se desfăşoară pe baza metodologiei specifice aprobate de şeful Inspectoratului General al Poliţiei.  +  Articolul 4Proiectele sistemelor de alarma împotriva efractiei se avizează, potrivit competentei legale, de Inspectoratul General al Poliţiei, pe baza metodologiei aprobate de şeful Inspectoratului General al Poliţiei.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care sistemele de alarma împotriva efractiei sunt constituite astfel încât au şi funcţiuni de semnalizare a incendiului, solicitantul se va adresa şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru obţinerea avizului necesar. (2) Activitatea de avizare a utilizării sistemelor de semnalizare a incendiilor se desfăşoară pe baza metodologiei aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 6Certificarea în vederea avizării de către Inspectoratul General al Poliţiei a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau numai a componentelor acestora se executa de către Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor pe baza buletinelor de încercări eliberate de laboratoarele acestuia sau de alte laboratoare de încercări, acreditate să execute astfel de lucrări.  +  Articolul 7Testarea şi certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei la Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor se executa contra cost, conform standardelor naţionale sau internaţionale în domeniu, aplicându-se tarifele aprobate de Ministerul de Interne - Direcţia financiară şi contabilitate, pe baza procedurilor de lucru emise.  +  Articolul 8Certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, încercările de rezistenta la acţiunea chimica, mecanică, antiglont (şi la foc), pentru case de bani, uşi de tezaur, autoblindate pentru transportul valorilor, sticlă de securitate şi pentru alte mijloace de protecţie fizica vor fi efectuate de Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, care va colabora, în vederea testarii, cu alte laboratoare acreditate şi recunoscute de Inspectoratul General al Poliţiei.  +  Articolul 9Este interzisă utilizarea sistemelor de alarma împotriva efractiei şi a echipamentelor de semnalizare a incendiului, care nu au fost testate, avizate şi certificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Inspectoratul General al Poliţiei şi Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari vor emite dispoziţii către unităţile din subordine, cărora li se vor comunică organismele de certificare şi lista laboratoarelor de încercări, acreditate sa certifice calitatea sistemelor de alarma împotriva efractiei.  +  Articolul 11Laboratoarele de încercări acreditate sunt cele a căror competenţa a fost recunoscută de un organism de acreditare a laboratoarelor, abilitat pe plan naţional sa desfăşoare astfel de activităţi.  +  Articolul 12Lista laboratoarelor de încercări acreditate să execute testări ale sistemelor de alarma împotriva efractiei va fi publicată în revistele "Poliţia Română" şi "Pompierii Români".  +  Capitolul 2 Certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei  +  Articolul 13Solicitantul adresează Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor o cerere (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice), însoţită de dosarul tehnic de prezentare a obiectului solicitării, împreună cu sistemele de alarma împotriva efractiei şi/sau componentele acestora, care urmează să fie testate în vederea certificării.  +  Articolul 14 (1) Dosarul tehnic de prezentare, elaborat de solicitant, trebuie să cuprindă:- caracteristici tehnice;- descrierea în detaliu a produsului;- condiţii de montare;- instrucţiuni de utilizare;- instrucţiuni de întreţinere-verificare;- norme sau metode de verificare a produsului din ţara respectiva;- declaraţia de conformitate (potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 168/1997);- certificat de calitate eliberat de firma producătoare. (2) Pentru produsele care, temporar, nu se pot testa la Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor se accepta, după caz, buletine de încercare de la laboratoarele din străinătate, recunoscute în România, sau de la alte laboratoare acreditate de Institutul Roman de Standardizare - Reţeaua Naţionala a Laboratoarelor de Încercări din România. (3) În cazul în care datele cuprinse în dosarul tehnic de prezentare nu sunt suficiente, se pot cere probe, documente şi alte clarificări suplimentare, cu acordul şi pe cheltuiala solicitantului.  +  Articolul 15Condiţiile pentru primirea probelor (conform cu procedura de primire a probelor din Manualul Calităţii Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, aprobat de Reţeaua Naţionala a Laboratoarelor de Încercări din România) sunt:- comanda ferma;- dosarul tehnic de prezentare, conform art. 14 alin. (1);- numărul de produse conform procedurii de lucru elaborate de Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.  +  Articolul 16Studierea dosarului tehnic prezentat de solicitant, la care se adauga, după caz, buletinele de încercare pentru produsele testate de laboratorul de specialitate al Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, se realizează de o comisie de analiza numita prin ordin al şefului Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.  +  Articolul 17 (1) Comisia de analiza întocmeşte certificatul de conformitate (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice) şi îl prezintă şefului Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor pentru semnare. (2) Certificatul de conformitate va cuprinde:- tipul, denumirea şi simbolul produsului;- standardele de referinţa;- documentele normative;- adresa, telefonul/faxul furnizorului;- locul de fabricaţie/furnizare;- data certificării;- termenul de valabilitate;- confirmările periodice.  +  Capitolul 3 Suspendarea, retragerea sau anularea certificării  +  Articolul 18În cazul constatării unor abateri de la condiţiile care au stat la baza certificării, Inspectoratul General al Poliţiei şi/sau Corpul Pompierilor Militari, după caz, prin subunitatile lor teritoriale, suspenda certificarea şi atenţioneaza persoana juridică pentru ca în cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.  +  Articolul 19Abaterile constatate, atenţionarea şi termenul de suspendare se consemnează într-un proces-verbal întocmit în 3 (trei) exemplare, care se comunică după cum urmează:- un exemplar persoanei juridice în cauza;- un exemplar unităţii teritoriale competente aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei şi/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, după caz;- un exemplar Inspectoratului General al Poliţiei şi/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, după caz.  +  Articolul 20 (1) Suspendarea certificării se ridica, dacă persoana juridică în cauza dovedeşte ca au fost eliminate cauzele care au dus la suspendare, constatate în urma verificărilor. (2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificării. (3) Verificarea în vederea ridicării suspendării certificării se efectuează de unitatea care a dispus măsura suspendării.  +  Articolul 21 (1) Dacă în termen de 30 de zile persoana juridică căreia i s-a aplicat suspendarea certificării nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendării, Inspectoratul General al Poliţiei sau Corpul Pompierilor Militari, după caz, prin unităţile lor teritoriale, pot retrage sau anula certificatul de conformitate. (2) Retragerea sau anularea certificatului de conformitate se comunică persoanei juridice în cauza, unităţii teritoriale competente şi Oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor.  +  Capitolul 4 Menţinerea certificării  +  Articolul 22Certificarea este menţinută prin prelungirea, cu încă 2 ani, a termenului de valabilitate a certificatului de conformitate emis prin confirmarea periodică prevăzută la art. 2 lit. i) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 23Pentru menţinerea certificării, persoana juridică trebuie să depună, cu cel puţin 90 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate, o cerere de menţinere şi certificatul de conformitate obţinut anterior.  +  Articolul 24 (1) Certificarea se menţine fără a fi necesară efectuarea analizei, evaluării şi controlului calităţii. (2) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice cărora în ultimul an de valabilitate a certificatului de conformitate li s-a aplicat măsura suspendării, retragerii sau anulării acestuia.  +  Articolul 25Menţinerea certificării se realizează prin confirmări periodice, precizate în certificatul de conformitate.  +  Capitolul 5 Contestaţii  +  Articolul 26Împotriva deciziilor privind certificarea şi/sau avizarea, prevăzute în prezentele norme metodologice, se pot depune contestaţii, după caz, la şeful Inspectoratului General al Poliţiei şi/sau la comandantul Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 27 (1) Analizarea contestaţiilor se face de o comisie numita prin ordin de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei şi/sau comandantul Corpului Pompierilor Militari, după caz. (2) Soluţia propusă de comisie se prezintă, după caz, şefului Inspectoratului General al Poliţiei şi/sau comandantului Corpului Pompierilor Militari, după care se comunică contestatarului.  +  Capitolul 6 Înregistrări privind certificarea  +  Articolul 28Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor păstrează dosarele de certificare pe o durată care depăşeşte cu un an termenul de valabilitate a certificatului de conformitate.  +  Articolul 29Dosarele de certificare, care cuprind documentaţia tehnica ce justifica certificarea, se completează cu documentele provenite din controale, cereri de menţinere, contestaţii etc.  +  Articolul 30 (1) La dosarele de certificare au acces cadrele Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, care participa la certificare, precum şi persoanele juridice, la dosarul de certificare propriu. (2) Accesul la dosarele de certificare se face pe baza aprobării şefului Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 31Prezentele norme metodologice se publică în revistele şi buletinele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliţiei şi ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 32Listele actualizate ale sistemelor de alarma împotriva efractiei, certificate, precum şi listele persoanelor juridice autorizate şi ale celor cărora li s-a retras şi anulat autorizarea se publică periodic în revistele şi buletinele de specialitate precizate la art. 31.  +  Articolul 33Persoanele juridice autorizate de Inspectoratul General al Poliţiei poarta întreaga răspundere pentru activităţile desfăşurate ori în legătură cu acestea şi nu se pot prevala de certificarea acordată de Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, pentru a fi exonerate de răspundere sau pentru împărţirea răspunderii care le revine potrivit legii.  +  Anexa 1 ------- la normele metodologice -----------------------                       Către              Şeful Centrului de Studii    Subsemnatul(a) ..................... în calitate de manager al ............, persoana juridică, cu sediul în localitatea ..............., judeţul ........., strada ............ nr. ......., tel/fax: ..........., înregistrată la Registrul comerţului .............. sub nr. ........., solicit certificarea sistemului de alarma împotriva efractiei, compus din .............................. .    În susţinerea cererii, anexez dosarul tehnic cuprinzând un număr de ...... documente care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protecţiei împotriva efractiei.                                 Localitatea ........... Data ............                                                   Semnatura  +  Anexa 2 ------- la normele metodologice -----------------------
       
    MINISTERUL DE INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI ŞI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI  
     
    CERTIFICAT DE CONFORMITATE
    Nr. .....
     
    CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI ŞI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ─ CERTIFICĂ CONFORMITATEA PRODUSULUI:
     
    Tipul: ....................................... Denumirea: ....................
    ................................................. Simbol: .......................
    STANDARDE DE REFERINŢĂ: ......................................................
    DOCUMENTE NORMATIVE: .........................................................
     
    FURNIZORUL: ..................................................................
    Adresa: ..................................................................
    Telefon: ................................ Fax: ...........................
    LOCUL DE FABRICAŢIE/FURNIZARE: ...............................................
      Data certificării: ..............
      Termen de valabilitate: ............
           
     
    ŞEF CENTRU DE
    STUDII, EXPERIMENTĂRI ŞI SPECIALIZARE
     
    CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI ŞI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ─ FUNCŢIONEAZĂ ÎN CONFORMITATE CU SR ─ EN 45011 ─ 93
    verso
    CERTIFICATUL DE CONFORMITATE a unui produs cu standardele de referinţă/normele reprezintă documentul care dovedeşte capabilitatea tehnică a furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitaritate, performanţă şi creează încredere utilizatorilor.
    Titularii pot utiliza CERTIFICATUL DE CONFORMITATE în toate documentele ce fac referire la produsul respectiv (proiect, carte tehnică, fişă tehnică, prospecte, reclame).
    CERTIFICATUL DE CONFORMITATE este valabil numai pentru furnizorul nominalizat şi locul de fabricaţie/furnizare indicat.
    Dreptul de utilizare a CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE poate fi transmis unui terţ, numai de către organismul de certificare ─ Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.
    Deţinătorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE este obligat să supravegheze permanent conformitatea produsului certificat, ţinând seama de rezultatele încercărilor eşantionului de probă, prezentate în Raportul de încercări.
    Deţinătorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE are obligaţia să informeze organismul de certificare ─ Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor asupra modificărilor apărute în organizarea sa (cele care pot afecta "Sistemul calităţii"), asupra modificării statutului legal, precum şi asupra modificării produsului de bază, a cărui conformitate cu standardele de referinţă/normele a fost certificată.
     
    CONFIRMĂRI PERIODICE
     
    Şef      
    Centru de Studii      
    Data      
    Semnătura      
    ŞtampilaL.S.L.S.L.S.
  -----------