NORME METODOLOGICE din 17 martie 2009 (*actualizate*)de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe(actualizate până la data de 5 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestor norme până la data de 5 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, ORDINUL nr. 2.596 din 11 octombrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale, precum şi conţinutul-cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.  +  Capitolul II Acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe  +  Secţiunea 1 Etapa I - Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, coordonatorul local desfăşoară următoarele acţiuni: a) identificarea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în cadrul unităţii administrativteritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti; b) completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe identificat conform lit. a), după modelul prevăzut în anexa nr. 1; c) inventarierea blocurilor de locuinţe identificate, pe cartiere/cvartale/puncte termice. (2) Blocurile de locuinţe inventariate potrivit alin. (1) lit. c) se grupează, de regulă, pe regimuri de înălţime - până la P+4 etaje inclusiv şi, respectiv, peste P+4 etaje. În cadrul acestei grupări, inventarierea se poate realiza pe tipuri de blocuri cu soluţii constructive similare ale anvelopei, în funcţie de perioadele de proiectare.  +  Articolul 3 (1) În vederea implementării programelor multianuale local şi naţional, coordonatorul local realizează şi actualizează lunar baza de date specifice prin includerea şi gestionarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 2. (2) Datele şi informaţiile incluse în bazele de date sunt de interes public. (3) Coordonatorul local pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei datele şi informaţiile din baza de date specifice.  +  Secţiunea a 2-a Etapa a II-a - Înştiinţarea asociaţiei de proprietari privind înscrierea în programul local multianual  +  Articolul 4 (1) Coordonatorul local înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra posibilităţii înscrierii în programul local multianual şi transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale. (2) Modelul înştiinţării şi conţinutul-cadru al contractului de mandat sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul 5 (1) Preşedintele fiecărei asociaţii de proprietari înştiinţate afişează la avizierul asociaţiei înştiinţarea şi proiectul contractului de mandat şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor. (2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, înscrierea în programul local, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, şi semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local. (3) Modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 3-a Etapa a III-a - Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local  +  Articolul 6 (1) În temeiul hotărârii adunării generale a proprietarilor, preşedintele asociaţiei de proprietari semnează contractul de mandat şi solicită, în scris, coordonatorului local înscrierea în programul local. (2) Solicitarea asociaţiei de proprietari este însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009. Modelul-cadru al solicitării privind înscrierea în programul local şi modelul listei proprietarilor din imobil sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (3) Coordonatorul local centralizează solicitările asociaţiilor de proprietari şi întocmeşte programul local. (4) Programul local cuprinde date şi informaţii privind blocurile de locuinţe inventariate, precum şi solicitările asociaţiilor de proprietari de includere în program şi stadiul acţiunilor întreprinse. (5) Coordonatorul local actualizează lunar programul local.  +  Secţiunea a 4-a Etapa a IV-a - Proiectarea lucrărilor de intervenţie  +  Articolul 7 (1) Proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează printr-un singur contract de servicii, atribuit printr-o procedură unică de achiziţie publică. (2) Caietul de sarcini al procedurii de atribuire a contractului de servicii privind executarea lucrărilor de intervenţie conţine în mod obligatoriu următoarele cerinţe: a) efectuarea expertizei tehnice; b) înştiinţarea, după caz, a coordonatorului local asupra necesităţii efectuării lucrărilor de reparaţii/consolidări care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie; c) efectuarea auditului energetic, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe, corespunzător stării tehnice iniţiale, precum şi după realizarea lucrărilor de intervenţie; d) elaborarea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie; e) elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea avizelor şi acordurilor necesare emiterii autorizaţiei de construire; f) întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi verificarea acestora pentru respectarea cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", precum şi pentru respectarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"; g) elaborarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenţie; h) asigurarea asistenţei tehnice pe perioada executării lucrărilor de intervenţie, inclusiv participarea la inspecţie în fazele determinante; i) elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor, cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor, precum şi punerea la dispoziţia coordonatorului local a certificatului de performanţă energetică corespunzător blocului de locuinţe izolat termic. (3) Contractul de servicii prevede în mod expres obligativitatea efectuării plăţilor numai după finalizarea şi recepţia de către coordonatorul local a fiecărei faze cerute şi înscrise în contract.  +  Articolul 8 (1) Prima fază a proiectării lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe este expertizarea tehnică pentru analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe cuprins în programul local. (2) Expertiza tehnică se realizează de către un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială "rezistenţă mecanică şi stabilitate". (3) Conţinutul-cadru al expertizei tehnice este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care expertiza tehnică nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, se trece la cea de-a doua fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, respectiv la efectuarea auditului energetic. (2) Auditul energetic se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul I, specialitatea construcţii şi/sau construcţii şi instalaţii. (3) Conţinutul-cadru al auditului energetic este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 10 (1) După efectuarea auditului energetic se trece la cea de-a treia fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, şi anume la întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie. (2) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe este prevăzut în anexa nr. 9. (3) Sinteza documentaţiei de avizare, întocmită de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri şi însuşită de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, se înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, însoţită de copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010. (4) Conţinutul-cadru al sintezei documentaţiei de avizare este prevăzut în anexa nr. 9^1.-----------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010.  +  Articolul 11 (1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de către consiliul local, condiţionat de însuşirea acesteia de către coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, şi cu avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010. (2) Indicatorii tehnico-economici aprobaţi stau la baza completării, prin act adiţional, a contractului de mandat cu valoarea şi durata executării lucrărilor de intervenţie, precum şi cu sumele aferente cotelor de participare la finanţarea acestora, în condiţiile legii. (3) La încheierea procedurii de achiziţie publică, pentru fiecare obiectiv de investiţii, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va acţiona pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, prin: a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobaţi în condiţiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziţie de lucrări, ca urmare a derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii; b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, asociaţiei de proprietari pentru emiterea acordului; c) transmiterea devizului general actualizat, a acordului asociaţiei de proprietari şi a contractului de achiziţie de lucrări, în copie, la direcţia generală coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010.  +  Articolul 12 (1) După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, coordonatorul local notifică asociaţia de proprietari cu privire la aprobarea acestora şi transmite semnat, în două exemplare originale, proiectul actului adiţional la contractul de mandat. (2) Odată cu notificarea, coordonatorul local comunică asociaţiei de proprietari documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, cu specificarea cotei-părţi ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, precum şi a duratei de execuţie a acestora. (3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 13 (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari notificate afişează la avizierul asociaţiei notificarea şi proiectul actului adiţional la contractul de mandat şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor. (2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, semnarea actului adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie şi stabileşte cota de participare la fondul de reparaţii ce revine fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate. (3) În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, preşedintele asociaţiei de proprietari transmite coordonatorului local actul adiţional la contractul de mandat, semnat şi însoţit de hotărârea adunării generale a proprietarilor. (4) Netransmiterea actului adiţional la contractul de mandat coordonatorului local, semnat, în termenul prevăzut la alin. (3), conduce la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari. (5) În cazuri temeinic motivate, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit, cu acordul scris al coordonatorului local, cu cel mult 15 zile lucrătoare. La expirarea celor 15 zile lucrătoare, contractul de mandat se reziliază, în condiţiile în care preşedintele asociaţiei de proprietari nu transmite coordonatorului local, semnat, actul adiţional la contractul de mandat. (6) Modelul hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari este prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 14După semnarea şi transmiterea actului adiţional la contractul de mandat, coordonatorul local emite autorizaţia de construire şi se trece la faza a patra a proiectării lucrărilor de intervenţie, şi anume la întocmirea şi verificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi la elaborarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de execuţie.  +  Secţiunea a 5-a Etapa a V-a - Executarea lucrărilor de intervenţie  +  Articolul 15 (1) Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în cazuri temeinic motivate şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, acte adiţionale la contractul de execuţie, astfel: a) în baza deciziei coordonatorului local, cu acordul prealabil al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial; b) în baza avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu mai mult de 10% preţul contractului iniţial, şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat.-----------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz.-----------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010. (4) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), la solicitarea de emitere a avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va anexa referatele de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale, însoţite de copii de pe documentele justificative prevăzute la alin. (3), precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat.-----------Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010.  +  Articolul 16 (1) Materialele şi sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenţie trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii. (2) Declaraţiile de conformitate se anexează la documentele ce completează cartea tehnică a construcţiei.  +  Articolul 17Coordonatorii locali, asociaţiile de proprietari şi executanţii lucrărilor de intervenţie sunt obligaţi să ia toate măsurile tehnico-organizatorice şi financiare care le revin, potrivit legii, pentru continuarea lucrărilor conform graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în durata de execuţie stabilită prin autorizaţia de construire.  +  Articolul 18 (1) Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. Obligaţiile şi răspunderile diriginţilor de şantier sunt cele prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. (2) Programul de control al executării lucrărilor de intervenţie cuprinde inspecţia în următoarele faze determinante: a) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinţe pregătite în vederea aplicării sistemului termoizolant; b) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinţe privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzător specificaţiei producătorului.  +  Secţiunea a 6-a Etapa a VI-a - Recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire  +  Articolul 19La terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului de locuinţe izolat termic.  +  Articolul 20Recepţia finală se organizează de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari.  +  Capitolul III Finanţarea lucrărilor de intervenţie din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  +  Secţiunea 1 Fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat  +  Articolul 21Autorităţile administraţiei publice locale centralizează blocurile de locuinţe cu indicatori tehnico-economici aprobaţi conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 12 şi incluse în programele locale, pe care le înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.  +  Articolul 22Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei examinează centralizatoarele cu blocurile de locuinţe care au indicatori tehnico-economici aprobaţi şi sunt cuprinse în programul local, fundamentează şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumei necesare pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie în condiţiile prevăzute la art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.  +  Articolul 23În limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei repartizează şi comunică coordonatorilor locali sumele aprobate pentru finanţarea de la bugetul de stat a executării lucrărilor de intervenţie.  +  Articolul 24În limita sumelor aprobate pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei definitivează lista de priorităţi a blocurilor de locuinţe şi elaborează programul naţional privind executarea lucrărilor de intervenţie, care se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Secţiunea a 2-a Finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  +  Articolul 25Coordonatorul local asigură cu prioritate, din bugetul local, cota-parte ce îi revine pentru executarea şi finalizarea lucrărilor de intervenţie potrivit prevederilor art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru blocurile de locuinţe cuprinse în programul naţional multianual.  +  Articolul 26Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenţie prezintă coordonatorului local, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situaţia lucrărilor executate şi situaţia de plată lunară, verificate şi avizate conform legislaţiei specifice în vigoare.  +  Articolul 27Coordonatorul local aprobă decontul justificativ întocmit conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 13 şi îl înregistrează, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.  +  Articolul 28Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: a) examinează deconturile justificative; b) întocmeşte nota de fundamentare, conform conţinutului cadru prevăzut în anexa nr. 14, în vederea deschiderii de credite bugetare; c) solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata de la bugetul de stat, în condiţiile art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenţie.  +  Articolul 29În limita creditelor bugetare deschise, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei virează sumele aprobate în contul de venituri al bugetului local 21.42.02.12 "Venituri ale bugetului local - Subvenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.  +  Articolul 30 (1) Concomitent cu transmiterea lunară a decontului justificativ la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, coordonatorul local solicită fiecărei asociaţii de proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părţi de participare pentru lucrările executate în luna precedentă, înaintându-se, în copie, factura emisă de contractorul executării lucrărilor de intervenţie şi situaţia de lucrări executate, verificată şi avizată conform legislaţiei specifice. (2) Asociaţia de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unităţii administrativteritoriale în contul de sume de mandat deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.  +  Articolul 31Pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, coordonatorii locali deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului contul 50.02.40 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", în care se virează sumele corespunzătoare primite din alocaţii de la bugetul de stat, sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul local şi sumele aferente cotei-părţi de participare ce revine fiecărei asociaţii de proprietari, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.  +  Articolul 32 (1) Sumele din alocaţii de la bugetul de stat şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari se virează de coordonatorul local în contul prevăzut la art. 31, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 şi art. 30 alin. (2). (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în contul prevăzut la art. 31, coordonatorul local virează sumele în conturile contractorilor nominalizaţi în deconturile justificative.  +  Articolul 33Coordonatorii locali răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, precum şi a celor primite de la asociaţiile de proprietari pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie.  +  Articolul 34Sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea executării lucrărilor de intervenţie neutilizate până la închiderea anului se restituie la bugetul de stat.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 35 (1) Înainte de efectuarea recepţiei finale, coordonatorul local preia toate documentele de la contractorii proiectării şi, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenţie şi le predă asociaţiei de proprietari, împreună cu actele de recepţie, în vederea completării cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale în vigoare. (2) Documentele necesare pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei se predau asociaţiei de proprietari pe bază de proces-verbal şi sunt prevăzute în anexa nr. 15.  +  Articolul 35^1 (1) În aplicarea prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente: a) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii; b) certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică; c) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 35^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 2.596 din 11 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012.  +  Articolul 36Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceJudeţul ........................Municipiul/Oraşul/Comuna ........../Sectorul ...... al municipiului BucureştiFIŞA TEHNICĂ A BLOCULUI DE LOCUINŢEnr. ....... din .............*)--------*) Numărul şi data înregistrării fişei tehnice la autoritatea administraţiei publice.1. Identificare generală:*Font 9*┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│Adresa blocului de locuinţe:│str. ........... nr. ..., bl. ...., cartier/cvartal ....... │├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona climatică: │ │└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Date generale tehnice:┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Anul construirii: │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Perioada de proiectare: │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Tipul proiectului: │unicat, tip, refolosibil │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Regimul de înălţime: │(S)+P+(mezanin)+nE+(mansardă) │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Aria construită: (mp) │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Aria desfăşurată: (mp) │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Aria utilă: (mp) │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Nr. total apartamente: │ ││din care: │ ││ 1 cameră│........................ ││ 2 camere│........................ ││ 3 camere│........................ ││ 4 camere│........................ ││ 5 camere│........................ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Spaţii cu altă destinaţie (la parter/mezanin,│DA/NU ││după caz): │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Număr şi tip tronsoane (de capăt, de mijloc):│........................ │└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘3. Alcătuirea generală constructivă şi de arhitectură*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Subsol: ││[] tehnic vizitabil ││[] canal termic ││[] spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Forma în plan: ││[] simetrică ││[] nesimetrică │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Poziţia în ansamblu: ││[] Izolată ││[] Cu vecinătăţi │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Terasa: ││[] Circulabilă ││[] Necirculabilă ││[] Acoperiş tip şarpantă │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Structura anvelopei opace (pereţii exteriori): ││[] Cărămidă plină (37,5 cm); ││[] Cărămidă cu goluri (37,5 cm); ││[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (27 cm); ││[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vată minerală (vm) (22 cm); ││[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA GBN (27 cm); ││[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi polistiren expandat (polist.) (27 cm); ││[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vm (27 cm); ││[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (30 cm); ││[] Alta: ................................................................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Structura de rezistenţă: ││- verticală: ││[] Zidărie simplă; ││[] Zidărie cu stâlpişori şi centuri de beton armat; ││[] Grinzi şi stâlpi de beton armat; ││[] Cadre din beton armat; ││[] Pereţi structurali din beton armat monolit; ││[] Panouri mari prefabricate; ││[] Structură mixtă (cadre şi pereţi structurali); ││- orizontală: ││[] Planşee din beton armat monolit; ││[] Planşee din beton armat prefabricat. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Instalaţia interioară de încălzire: ││[] Sistem de încălzire districtuală; ││[] Centrală termică de bloc care utilizează: ││ [] gaz metan; ││ [] combustibil lichid (CLU, motorină): ││ [] lemn; ││ [] cărbune; ││[] Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) în proporţie de ........% din ││numărul total de apartamente. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Întocmit.........................(numele şi prenumele persoanei desemnatede coordonatorul local să completeze fişa tehnică)  +  Anexa 2la normele metodologice- model -Judeţul ........................Municipiul/Oraşul/Comuna ........./Sectorul .... al municipiului BucureştiCătreAsociaţia de proprietarilocalitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ..............nr. ........, bl. ........., cod poştal ...................Dnei/Dlui PreşedinteÎNŞTIINŢAREÎn aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin prezenta vă înştiinţăm asupra posibilităţii de înscriere în programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin realizarea unor lucrări de izolare termică a blocurilor de locuinţe, are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, respectiv reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, se realizează şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii.Prin actul normativ sus-menţionat se stabilesc:- lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;- etapele necesare realizării lucrărilor de intervenţie;- modul de finanţare a lucrărilor de intervenţie;- obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie menţionate anterior se asigură astfel: a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite; c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.Anexat la prezenta înştiinţare vă transmitem contractul de mandat, semnat, în două exemplare originale.Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociaţia de proprietari în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.În cazul în care solicitaţi înscrierea în programul local privind creşterea performanţei energetice şi semnaţi contractul de mandat anexat, după aprobarea conform legii a indicatorilor tehnico-economici veţi fi notificat/notificată asupra valorii investiţiei şi a sumelor corespunzătoare cotei ce revine asociaţiei de proprietari.În cazul în care veţi fi de acord cu valoarea investiţiei, va trebui să transmiteţi, semnat, actul adiţional la contractul de mandat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la notificare.Vă rugăm să afişaţi contractul de mandat şi prezenta înştiinţare la avizierul asociaţiei şi să convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî asupra înscrierii în programul local, precum şi asupra semnării contractului de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari.Înscrierea în programul local se face prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local, însoţită de:- contractul de mandat semnat de ambele părţi;- hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, cu acordul majorităţii proprietarilor;- lista proprietarilor din imobil.Primar (coordonator local),................................(numele şi semnătura)L.S.  +  Anexa 3la normele metodologice- conţinut-cadru -CONTRACT DE MANDAT*)Nr. ........./..........-------*) Prezentul contract de mandat reprezintă un model care cuprinde clauzele minime şi obligatorii, părţile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în baza înştiinţării primarului (coordonator local) al .......... (municipiul/oraşul/comuna/sectorul ........ al municipiului Bucureşti) nr. ............. din data ...... şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ........................ nr. .............. din data ........ .Prezentul contract se încheie între următoarele părţi:1. Municipiul/Oraşul/Comuna ............../Sectorul ... al municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea/sectorul......, judeţul/municipiul Bucureşti ....................., str. .................. nr. ...., telefon ..................., fax, reprezentat de dna/dnul ........................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,şi2. Asociaţia de proprietari ......................., cu sediul în localitatea .................., judeţul ..../sectorul ......., str. ........................ nr. ...., bl. ......, telefon ..................., fax ..................., cont IBAN .......................... deschis la ................................, cod fiscal ............................................., reprezentată prin dna/dnul ..............................., în calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ...... seria ......... nr. ....................., eliberat de ....................... la data de ................................, domiciliată/domiciliat în (localitatea) ......................................., str. ............... nr. .........., bl. .........., sc. ......, et. ......, ap. ........, sectorul/judeţul .................., născută/născut la data de (ziua, luna, anul) .................... în (localitatea) ............................., sectorul/judeţul ............., fiica/fiul lui ......................... şi a/al ...................., cod numeric personal .................................. în calitate de mandant.  +  Capitolul I Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către asociaţia de proprietari (mandant), beneficiar al investiţiei, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească şi să efectueze, în numele şi pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.  +  Capitolul II Obligaţiile părţilor contractanteArt. 2. - Obligaţiile mandatarului (coordonator local) sunt următoarele: a) să elaboreze documentaţia de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie; b) să organizeze procedurile de achiziţie publică, să semneze şi să gestioneze contractele de achiziţie publică pentru prestarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie; c) să asigure întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenţie; d) să notifice mandantului documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici care stau la baza completării contractului de mandat, prin act adiţional, cu valorile şi durata lucrărilor de intervenţie şi sumele aferente cotelor de participare ale celor două părţi; e) să transmită mandantului actul adiţional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenţie, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea lucrărilor şi durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie; f) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie după semnarea actului adiţional la contractul de mandat; g) să emită certificatul de urbanism, autorizaţia de construire şi ordinul de începere a lucrărilor; h) să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală după expirarea garanţiei de bună execuţie; i) să predea mandantului documentaţia legală pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei; j) să deschidă un cont separat în numele unităţii administrativ-teritoriale la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru finanţarea execuţiei lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii; k) să efectueze plata lucrărilor de intervenţie executate, în cotele şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, conform documentelor de plată; l) să solicite mandantului virarea sumei aferente părţii ce îi revine, pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate; m) să desfăşoare orice acţiuni necesare executării în condiţii de eficienţă a lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe; n) să înştiinţeze mandantul asupra existenţei oricărei situaţii de natură să îi prejudicieze interesele, precum şi asupra acţiunilor întreprinse.Art. 3. - Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terţilor.Art. 4. - Obligaţiile mandantului (asociaţia de proprietari) sunt următoarele:A. Obligaţiile membrilor asociaţiei de proprietari sunt: a) să îşi însuşească valorile şi durata de execuţie cuprinse în documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi în indicatorii tehnico-economici; b) să împuternicească preşedintele asociaţiei de proprietari să semneze actul adiţional la contractul de mandat; c) să constituie suma necesară cofinanţării corespunzătoare cotei-părţi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009; d) să desemneze un reprezentant pentru recepţia la terminarea lucrărilor şi pentru recepţia finală.B. Obligaţiile preşedintelui asociaţiei de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt: a) să informeze membrii asociaţiei de proprietari, prin afişarea la avizierul asociaţiei a tuturor documentelor primite/transmise de la/la mandatar; b) să convoace, conform legii, adunarea generală a proprietarilor imediat după primirea de la mandatar a documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici, în vederea aducerii la cunoştinţă a valorilor şi a duratei de execuţie, precum şi pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar; c) să supună aprobării adunării generale a proprietarilor:- lucrările de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie;- cuantumul sumei necesare cofinanţării executării lucrărilor de intervenţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;- cotele de participare la fondul de reparaţii stabilite în sarcina fiecărui proprietar, direct proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinanţării executării lucrărilor de intervenţie; d) să semneze şi să transmită coordonatorului local, în maximum 30 de zile lucrătoare, actul adiţional la prezentul contract de mandat, în care se prevede valoarea lucrărilor de intervenţie; e) să vireze pe numele mandatarului suma ce îi revine, conform legii, pentru plata lucrărilor de intervenţii executate.Art. 5. - Mandantul nu poate solicita modificări ale proiectului în baza căruia s-a emis autorizaţia de construire.Art. 6. - În cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă mandatarului.  +  Capitolul III Termenul contractuluiArt. 7. - (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. (2) Contractul are valabilitate până la data procesului-verbal de recepţie finală.  +  Capitolul IV Încetarea contractuluiArt. 8. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără somaţie şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul în care: a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, iar coordonatorul local dispune încetarea contractului; b) mandantul hotărăşte că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenţie, după luarea la cunoştinţă a documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici; c) la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe nr. ...... .  +  Capitolul V Forţa majorăArt. 9. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.Art. 10. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta acţionează.Art. 11. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.Art. 12. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.Art. 13. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Capitolul VI NotificăriArt. 14. - În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.Art. 15. - În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.Art. 16. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare şi dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.Art. 17. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la articolele precedente.  +  Capitolul VII LitigiiArt. 18. - În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.  +  Capitolul VIII Clauze finaleArt. 19. - (1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. (2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:- anexa nr. 1 - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ...... din data de ........ (în original);- anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuinţe.Art. 22. - Prezentul contract de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi nerecuperate de la mandatar (asociaţiile de proprietari) până la recepţia finală a lucrărilor de intervenţie executate.Art. 23. - Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor.Art. 24. - Limba care guvernează contractul este limba română.Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.Art. 26. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.Mandant (asociaţia de proprietari, Mandatar (coordonator local,prin preşedinte), primar),............................... ............................(numele şi semnătura) (numele şi semnătura)L.S. L.S.Nr. ....... din data ........... Nr. ....... din data ..........  +  Anexăla contractul de mandatACT ADIŢIONAL Nr. 1*)la Contractul de mandat nr. ................/...---------*) Prezentul act adiţional reprezintă un model care cuprinde clauzele minime şi obligatorii, părţile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.Prezentul act adiţional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în baza notificării primarului (coordonator local) al .......... (municipiul/oraşul/comuna/sectorul ... al municipiului Bucureşti) nr. ............. din data ................ şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ............................................................ nr. .............. din data ........ .Prezentul act adiţional se încheie între următoarele părţi:1. Municipiul/Oraşul/Comuna ...................../Sectorul ........ al municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea ........................, judeţul/sectorul ................, str. .................. nr. ........, telefon ..................., fax .................., reprezentat de dna/dnul ........................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,şi2. Asociaţia de proprietari .................., cu sediul în localitatea ........................................, judeţul/sectorul ...................., str. ............................................. nr. ............., bl. ..................., telefon ..................., fax ..................., cont IBAN .......................... deschis la .........................., cod fiscal ................., reprezentată prin dna/dnul .........................., în calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ...... seria .......... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de .............., domiciliată/domiciliat în (localitatea) .............................., str. ................................................. nr. .............., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., sectorul/judeţul ..............................., născută/născut la data de (ziua, luna, anul) ............................ în (localitatea) ..................., sectorul/judeţul ............., fiica/fiul lui ............. şi a/al ...................., cod numeric personal ..................................., în calitate de mandant.Art. 1. - Obiectul prezentului act adiţional îl constituie exprimarea acordului mandantului (asociaţia de proprietari) pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe.Art. 2. - (1) Mandantul a luat act de conţinutul documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie, de indicatorii tehnico-economici aprobaţi, aferenţi blocului de locuinţe situat în ............, precum şi de durata de execuţie a lucrărilor şi cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor. (2) Mandantul îşi exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de intervenţie şi aprobă constituirea sumei necesare cofinanţării corespunzătoare cotei-părţi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi aprobă executarea lucrărilor de intervenţie.Art. 3. - (1) Valoarea lucrărilor de intervenţie este de ......... mii lei. (2) Cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari este de ........ mii lei. (3) Durata de executare a lucrărilor de intervenţie este de .... luni.Art. 4. - Cofinanţarea în cuantum de .......... se constituie prin contribuţii ale proprietarilor la fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari direct proporţional cu cota-parte indiviză deţinută.Art. 5. - Mandantul (asociaţia de proprietari) îl mandatează pe mandatar (coordonatorul local) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe la valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) şi în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).Art. 6. - Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei-părţi ce îi revine pe baza deconturilor lunare de plată a lucrărilor executate.Art. 7. - Prezentul act adiţional completează Contractul de mandat nr ...... încheiat în data de ............ .Art. 8. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.Mandant, Mandatar,(Asociaţia de proprietari, (coordonator local,prin preşedinte), primar),............................... ............................(numele şi semnătura) (numele şi semnătura)L.S. L.S.Nr. ....... din data ........... Nr. ....... din data ..........  +  Anexa 4la normele metodologice- model -ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea .....................Judeţul (sectorul) .............................Str. ................... nr. ......, bl. ..........,codul poştal ............, codul de înregistrare fiscală: ...............HOTĂRÂREAAdunării generale a proprietarilornr. ............ din data de ...................În baza Înştiinţării municipiului/oraşului/comunei ............../ sectorului .... al municipiului Bucureşti nr. ......... din ...............,luând cunoştinţă de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi de conţinutul contractului de mandat afişat la avizierul Asociaţiei de proprietari începând cu data de .................,Adunarea generală a proprietarilor, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ..............., în prezenţa a .............. membri din totalul de .................. membri ai asociaţiei,HOTĂRĂŞTE:înscrierea Asociaţiei de proprietari din localitatea ......................., judeţul/sectorul ........., str. ................. nr. ......, bl. ...., codul poştal ..................., codul de înregistrare fiscală ....., în Programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.Drept care îl împuterniceşte pe preşedintele asociaţiei de proprietari, dna/dnul ........................, să semneze, în numele şi pentru fiecare dintre proprietarii înscrişi în lista anexată, contractul de mandat transmis de către coordonatorul local şi să solicite în scris acestuia înscrierea în programul local.Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari şi va însoţi documentaţia ce urmează a fi transmisă coordonatorului local.Preşedinte,.........................(numele şi semnătura)L.S.Contrasemnează:────────────────Secretarul Asociaţiei de proprietari .........................Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari ..............  +  Anexa 5la normele metodologice- model-cadru -ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea .................., judeţul (sectorul) ............Str. ................. nr. ......., bl. ...........Codul fiscal ......................................Nr. ................../............................CătreMunicipiul/Oraşul/Comuna ................./Sectorul ...al municipiului BucureştiSOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL LOCALDomnule Primar,Ca urmare a Înştiinţării dumneavoastră nr. ........... din .................. cu privire la posibilitatea înscrierii în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,în temeiul împuternicirii acordate de adunarea generală a asociaţiei de proprietari prin Hotărârea nr. ........... din data de .........,Asociaţia de proprietari din localitatea .........................., judeţul/sectorul ..............., str. ................. nr. ......., bl. ............, codul fiscal ........................................, codul poştal ............., prin prezenta, solicită înscrierea blocului de locuinţe de la adresa susmenţionată în programul local, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.În susţinerea cererii se anexează:- hotărârea adunării generale a proprietarilor;- lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire;- contractul de mandat semnat de ambele părţi.Preşedinte,........................(numele şi semnătura)L.S.  +  Anexa 6la normele metodologice- model -ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ......................, judeţul (sectorul) .........Str. ................. nr. ......., bl. .......Codul poştal ............ codul fiscal ...........Nr. ............... din ..........................LISTA PROPRIETARILOR*)- situaţie la data de ............... --------*) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ...... din ............. .Asociaţia de proprietari, prin preşedintele acesteia, declară următoarele:┌────┬──────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────┐│Nr. │ Nr. │ Proprietar │Suprafaţa utilă│Cota-parte indiviză│ ││crt.│apartament├───────────────────┤ în proprietate│ din proprietatea │Obser-││ │ │Numele şi prenumele│ individuală │ comună │vaţii ││ │ │ │ - mp - │ - % - │ │├────┼──────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼──────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤│ n │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤│ TOTAL │ │ 100% │ X │└───────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────┘Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.Preşedinte, Administrator,........................... .......................... .(numele şi semnătura) (numele şi semnătura)L.S.  +  Anexa 7la normele metodologice- conţinut-cadru -EXPERTIZA TEHNICĂ1. ScopulAnaliza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul de vedere al asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate" în vederea realizării lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocului de locuinţe ................. din localitatea ..........................., judeţul/ sectorul ........, str. ............... nr ......Expertiza tehnică se efectuează de către expert tehnic .................(numele şi prenumele)............. atestat pentru cerinţa esenţială ............... (rezistenţă mecanică şi stabilitate), posesor al Certificatului de atestare seria .......... nr. ................ .2. Metoda de investigareMetoda de evaluare calitativă E1*) (conform Normativului pentru proiectare antiseismică, Indicativ P100-92, cap. 11 şi 12, revizuite în anul 1996)--------*) Evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor şi de detaliere a elementelor structurale şi nestructurale sunt respectate în construcţiile analizate. Acţiunea de evaluare este precedată de culegerea informaţiilor necesare în acest scop vizând calitatea concepţiei de realizare a construcţiei şi a proiectului pe baza căruia s-a construit clădirea, calitatea execuţiei şi a materialelor puse în operă şi starea de afectare fizică a construcţiei.3. Conţinutul expertizei tehnice: a) imagini foto ale anvelopei blocului şi, după caz, ale avariilor constatate la elementele structurale; b) descrierea blocului de locuinţe din punct de vedere:(i) arhitectural;(îi) al structurii de rezistenţă;(iii) funcţional; c) analiza comportării în timp la acţiuni seismice a blocului de locuinţe şi, după caz, la evenimente accidentale - explozii, incendii, tasări, care pot afecta stabilitatea blocului de locuinţe şi/sau condiţionează realizarea măsurilor de izolare termică a anvelopei acestuia, luându-se în considerare:(i) condiţiile locale ale amplasamentului;(îi) perioada de proiectare/execuţie a clădirii;(iii) starea tehnică actuală a elementelor de construcţie - fundaţie, stâlpi, grinzi, diafragme -, inclusiv ale anvelopei blocului - partea opacă, partea vitrată, balcoane, atice, terase/şarpante, socluri, trotuare de protecţie etc.; d) aprecieri asupra nivelului de confort şi uzură al blocului; e) descrierea lucrărilor de intervenţie executate în trecut, motivul şi tipul intervenţiei (reparaţii, reconstrucţie, consolidări ca urmare a avariilor provocate de seisme, tasări, coroziune, accidente tehnice -, transformare, extindere în plan, supraetajare etc.).4. Concluzii şi recomandări:. ........................................................................... ..........................................................................NOTĂ:1. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.2. În cazul în care expertul tehnic se pronunţă asupra necesităţii consolidării structurii blocului de locuinţe, coordonatorul local dispune, în condiţiile legii, măsurile ce se impun pentru reducerea riscului seismic al acestuia, situaţie în care poate rezilia contractul de servicii de proiectare pentru realizarea izolării termice a blocului de locuinţe, cu plata corespunzătoare a expertizei tehnice efectuate şi, implicit, rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari.Data ............ÎntocmitExpert tehnic atestat,........................(numele şi prenumele)L.S.  +  Anexa 8la normele metodologice- conţinu-cadru -AUDITUL ENERGETIC1. Informaţii generale privind blocul de locuinţe ......................... - conform anexei la certificatul de performanţă energetică al clădirii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor - partea a III-a "Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007.2. Evaluarea performanţei energetice a blocului de locuinţe(Se utilizează Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007.)Auditul energetic se efectuează de către un auditor energetic pentru clădiri .......................(numele şi prenumele) atestat gradul I, specialitatea ............... (construcţii/construcţii şi instalaţii), posesor al Certificatului de atestare seria ......... nr. .......... .3. Certificatul de performanţă energetică*)--------*) Se completează certificatul de performanţă energetică al blocului de locuinţe, corespunzător stării iniţiale.4. Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/mp şi an, în condiţii de eficienţă economică5. Analiza eficienţei economice a lucrărilor de intervenţieDate necesare:● costul unităţii de căldură nesubvenţionat, conform datelor comunicate de furnizorul agentului termic (lei/kWh, lei/GJ), în cazul racordării blocului de locuinţe la sistemul centralizat de încălzire;● costul specific al fiecărei lucrări de intervenţie, cu indicarea surselor de informare (lei/mp);● estimarea costurilor în lei, pentru realizarea lucrărilor de intervenţie (pentru fiecare lucrare de intervenţie în parte).Date de calcul şi rezultate obţinute:┌─────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────┐│ │ Costul │ Costul │ Economie │ ││ Măsuri │ specific │ lucrărilor │ de energie │Durata de recuperare││(conform pct. 4) │ (lei/mp) │de intervenţie│ (kWh/an) │a investiţiei, N(R) ││ │ │ (mii lei) │ │ (ani) │├─────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤│a) ..............│ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤│b) ..............│ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤│c) ..............│ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤│d) ..............│ │ │ │ │└─────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────┘6. Concluzii: ...............................................................7. Recomandări: ..........................(măsuri recomandate în sarcina proprietarilor pentru:- adaptarea şi reglarea sistemului de încălzire al blocului de locuinţe la necesarul de căldură redus ca urmare a executării lucrărilor de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe;- scăderea consumului de energie pentru apă caldă de consum şi iluminat;- menţinerea/realizarea ventilării corespunzătoare a spaţiilor ocupate.)NOTĂ:Se realizează calculul transferului de masă prin elementele de construcţie pentru blocul de locuinţe izolat termic (verificarea asigurării confortului termic interior din punct de vedere termotehnic şi evitarea apariţiei condensului pe elementele anvelopei blocului de locuinţe).În scopul atingerii ţintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/mp arie utilă şi an, se recomandă utilizarea materialelor/sistemelor izolante cu rezistenţa termică unidirecţională de minimum:- pereţi exteriori - 2,5 mp K/W;- soclu şi, după caz, pereţii verticali ai subsolului tehnic - 2,5 mp K/W şi prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;- terasa/planşeul peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei - 3,5 mp K/W şi prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;- planşeul peste subsol/canal termic (în cazul în care prin proiectarea blocului de locuinţe sunt prevăzute apartamente la parter) - 1,25 mp K/W;- ferestre şi uşi exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi spaţiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor şi al altor zone cu rezistenţă termică scăzută).Data ....................ÎntocmitAuditor energetic pentru clădiri,................................(numele şi prenumele)L.S.  +  Anexa 9la normele metodologice*Font 9*    - conţinut-cadru -                          DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE       pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei                      energetice a blocurilor de locuinţe    A. Piese scrise    A.1. Date generale:    1. identificarea blocului de locuinţe: _______________________;    2. localitatea: _______________________;    3. titularul investiţiei: _______________________;    4. beneficiarul lucrărilor de intervenţie: _______________________;    5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: _______________________;    6. date tehnice: - anul construirii _______________________;                     - regim de înălţime _______________________;                     - număr apartamente _______________________;                     - aria utilă totală - mp _______________________;                     - sistem constructiv anvelopă _______________________.    A.2. Descrierea lucrărilor de intervenţie    1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe:    1.1. starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale:    - rezistenţă mecanică şi stabilitate _______________________________;    - economie de energie şi izolare termică ___________________________;    1.2. valoarea de inventar a blocului de locuinţe: ________-_______mii lei.    2. Concluziile expertizei tehnice şi auditului energetic    2.1. expertiza tehnică:a) elaborator-expert tehnic:                Numele şi prenumele___________________                Certificat de atestare: seria ___ nr. ______ domeniul construcţii                civile, cerinţa A1    b) concluzii: _____________________________________________    2.2. auditul energetic:a) elaborator-auditor energetic:                Numele şi prenumele__________________                Certificat de atestare: seria ___ nr. ____, gradul I,                specialitatea C/C + I    b) concluzii:┌─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐│ Lucrări de intervenţie │ Costul estimat al │ │ ││[prevăzute la art.4 lit.a)-d)│ lucrărilor de │ Economie │Durata de recuperare ││ din Ordonanţa de urgenţă │ intervenţie │ de energie │ a investiţiei ││ a Guvernului nr. 18/2009] │ (lei) │ (kWh/an) │ (ani) │├─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│a) │ │ │ │├─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│b) │ │ │ │├─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│c) │ │ │ │├─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│d) │ │ │ │├─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │└─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘    A.3. Datele tehnice ale investiţiei    1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009):    - izolarea termică a pereţilor exteriori: _________________;    - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferenteaccesului în blocul de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: ________________;    - termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazulexistenţei şarpantei: ____________________;    - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea bloculuisunt prevăzute apartamente la parter: ______________________.    2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute laart. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009):    - lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pefaţadele/terasa blocului de locuinţe: ______________________;    - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: __________________________.    3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 6 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009):    - lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol dedesprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere înzonele de intervenţie: _________________________;    - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentruîncălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe: _____________.    A.4. Durata de realizare şi etapele principale    Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie (luni)    A.5. Costurile estimative ale investiţiei    1. Valoarea totală a investiţiei    (în preţuri - luna ... anul ....,    1 euro = ...... lei, cursul Băncii Naţionale a României la data de .........)    Total: _________ mii lei,    din care:    construcţii-montaj (C + M) _________ mii lei    (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizulgeneral)    2. Detalierea valorii totale a investiţiei se realizează pe structura devizuluigeneral prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobareaconţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivede investiţii şi lucrări de intervenţii, astfel:    Cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:         1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la              starea iniţială, după demontarea schelelor _______ mii lei                                                            Total cap. 1: _______ mii lei    Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:         3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii _______ mii lei         3.3. Proiectare şi inginerie - total: _______ mii lei              din care:         3.3.1. expertiza tehnică _______ mii lei         3.3.2. auditul energetic şi elaborarea certificatului de performanţă                energetică aferent situaţiei existente a blocului de locuinţe _____ mii lei         3.3.3. documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie _____ mii lei         3.3.4. documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor _____ mii lei                de intervenţie         3.3.5. proiectul tehnic _______ mii lei         3.3.6. verificarea tehnică la cerinţa esenţială "rezistenţă mecanică                şi stabilitate", precum şi la cerinţa esenţială "securitate                la incendiu" a documentaţiei tehnice şi a proiectului tehnic ______ mii lei         3.3.7. detaliile de execuţie _______ mii lei         3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie - total: _______ mii lei              din care:         3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie _______ mii lei         3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenţie _______ mii lei         3.6. Asistenţa tehnică - total: _______ mii lei              din care:         3.6.1. asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de                execuţie a lucrărilor şi elaborarea certificatului de                performanţă energetică al blocului de locuinţe izolat termic ______ mii lei         3.6.2. plata dirigintelui de şantier _______ mii lei                                                            Total cap. 3: _______ mii lei    Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază:         4.1. Construcţii şi instalaţii _______ mii lei                                                            Total cap. 4: _______ mii lei    Cap. 5 - Alte cheltuieli:         5.1. Organizare de şantier         5.1.1. lucrări de construcţii _______ mii lei         5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din cheltuielile              înscrise la cap./subcap. 1.3, 3 şi 4 ale devizului general) _______ mii lei                                                            Total cap. 5: _______ mii lei    A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei    1. Indicatori valorici    1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total, _______ mii lei         din care:                   construcţii-montaj (C + M) _______ mii lei                   (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap.                   1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general) _______ mii lei    1.2. investiţia specifică ______ mii lei/         (construcţii-montaj/aria utilă a blocului) mp (a.u.)    2. Indicatori fizici    2.1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie ________ luni    2.2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie (ani de la         data recepţiei la terminarea lucrărilor) 3 ani    2.3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică ______ ani    2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător         blocului izolat termic _____ kwh/mp                                                                               (a.u.) şi an    2.5. economia anuală de energie: ____ kwh/an         în tone echivalent petrol _______ tep    2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO(2) ___kg CO(2)                                                                                        /an    3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în mii lei    A.7. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie    Defalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:    1. buget de stat: 50% din C+M _______ mii lei    2. buget local: 30% din C+M _______ mii lei    3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M _______ mii lei    A.8. Avize şi acorduri    1. Certificatul de urbanism    2. Acordul deţinătorilor de utilităţi pentru realizarea lucrărilor de intervenţie:    - gaz metan;    - energie electrică;    - telecomunicaţii.    B. Piese desenate    1. Plan general de amplasare a blocului de locuinţe în localitate -scările 1:2000 - 1:500    2. Planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii, pe specialităţi necesare executăriilucrărilor de intervenţie - situaţie existentă şi situaţie propusă - scara recomandată 1:100.              Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie,                               _________________                                      L.S.    Expert tehnic atestat, Auditor energetic pentru clădiri,      _________________ _________________           L.S. L.S.    Data _________________OPISULdocumentelor anexate la documentaţia de avizare pentrulucrări de intervenţie1. [] Devizul general al investiţiei2. [] Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie3. [] Certificatul de urbanism4. [] Aviz energie electrică5. [] Aviz gazul metan6. [] Aviz telecomunicaţii7. [] Raportul de expertiză tehnică8. [] Raportul de audit energetic9. [] Certificatul de performanţă energetică10. [] Planşe  +  Anexa 9^1la normele metodologice- conţinut-cadru -PROIECTANT .................Nr. ............./..........SINTEZAdocumentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţieprivind creşterea performanţei energetice1. Date generale* Denumirea obiectivului de investiţie: bloc de locuinţe..............................................................(judeţul, localitatea, adresa)* Faza de proiectare: Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice* Beneficiar: Asociaţia de proprietari .........................* Coordonator local: .............................................* Expert tehnic atestat:.............(numele, prenumele, profesia, nr. legitimaţie, domeniul construcţii civile, cerinţa A1).............* Auditor energetic pentru clădiri atestat:............(numele, prenumele, profesia, Certificat de atestare: seria, nr., gradul I, specialitatea C/C + I)...................* Proiectant:..................................................................(denumirea, sediul)Şef de proiect:..................................................................(numele, prenumele)* Valoarea totală a investiţiei (cu TVA inclus) ........ mii lei, din care C+M: ....... mii lei* Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţieDefalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:1. buget de stat: 50% din C+M .............. mii lei2. buget local: 30% din C+M ................ mii lei3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ......... mii lei2. Date tehnice:- anul construirii ..............................................- regim de înălţime .............................................- număr de apartamente ..........................................- aria utilă totală - mý ........................................- sistem constructiv anvelopă ...................................3. Descrierea lucrărilor de intervenţieConcluziile expertizei tehnice şi auditului energetic a) expertiza tehnică: ............................................................................................................................................................................. b) auditul energetic: ..............................................................................................................................................................................................................................................Datele tehnice ale investiţieiA. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare):- izolarea termică a pereţilor exteriori: ..........................................................................................................................................................................................................................- înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic:...................................................................................................................................................................................................- termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei:...................................................................................................................................................................................................- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter:...................................................................................................................................................................................................B. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):- lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe:...................................................................................................................................................................................................- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:...................................................................................................................................................................................................C. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):- lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:...................................................................................................................................................................................................- lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe:...................................................................................................................................................................................................*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────────────┐│Lucrări de intervenţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă│ │ │Costul estimat ││a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare │U.M.│Cantitatea│al lucrărilor ││ │ │ │de intervenţie ││ │ │ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│A. Lucrări de bază [(prevăzute la art. 4 lit. a)-d)] │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│a) izolarea termică a pereţilor exteriori │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│b) înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare │ │ │ ││existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în │ │ │ ││blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului │ │ │ ││peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul │ │ │ ││în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute │ │ │ ││apartamente la parter │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│B. Lucrări conexe lucrărilor de bază │ │ │ ││[(prevăzute la art. 4 lit. e) şi f)] │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│e) lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor │ │ │ ││şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa │ │ │ ││blocului de locuinţe │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│C. Lucrări suplimentare (prevăzute la art. 6) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│g) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie │ │ │ ││care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau │ │ │ ││afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, │ │ │ ││inclusiv de refacere în zonele de intervenţie │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│h) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie │ │ │ ││a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor │ │ │ ││comune ale blocului de locuinţe │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴───────────────┘4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţieiIndicatori valorici:1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total, ....... mii lei, din care:- construcţii-montaj (C + M) ................(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general).......... mii lei2. investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului) .......... mii lei/mý(a.u.)Indicatori fizici:1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie ........... luni;2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie ..............(ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor)........... 3 ani3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică ......... ani;4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic ........ kwh/mý(a.u.) şi an;5. economia anuală de energie: ....... kwh/an în tone echivalent petrol ........ tep;6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO(2)....... kg CO(2)/an.Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în mii lei5. Anexe:Avize şi acorduri* Certificatul de urbanism, în copie* Certificatul de performanţă energetică, în copie.Piese desenate* Plan, secţiune reprezentativă şi faţadă, situaţie propusă - scara recomandată 1:100.ÎntocmitProiectant,.......................(denumire)L.S.Expert tehnic, Auditor energetic pentru clădiri,................. ..........................L.S. L.S.ÎnsuşitCoordonatorul local Asociaţia de proprietariPrimar, Preşedinte,..................... ...........................L.S. L.S.Data: ......................NOTE:1. Cap. 1-4 din sinteză se elaborează în baza rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi a documentaţiei de avizare, întocmite şi însuşite conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009.2. Documentele anexate sintezei, menţionate la cap. 5, sunt anexe la documentaţia de avizare, elaborată pentru fiecare obiectiv de investiţie.3. Sinteza, elaborată şi semnată de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, avizată de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, însoţită obligatoriu de copia contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari, se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.-----------Anexa 9^1 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010, având conţinutul anexei din acest act normativ.  +  Anexa 10la normele metodologice- model -Judeţul ........................Municipiul/Oraşul/Comuna ............./Sectorul .... al municipiului BucureştiCătreAsociaţia de proprietarilocalitatea ......................., judeţul/sectorul .............,str. ................. nr. ...., bl. ....., codul poştal ..........NOTIFICAREÎn aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,prin prezenta vă notificăm:Consiliul Local al ....... (municipiului, oraşului, comunei, sectorului ... al municipiului Bucureşti) a aprobat prin hotărâre indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii din str. .................. nr. ........., bl. ..............., corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.Indicatorii tehnico-economici aprobaţi cuprind:1. indicatori valorici:- valoarea totală a investiţiei: .... mii lei, din care construcţii-montaj (C+M): .... mii lei, din care:- cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii: ... mii lei, conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.2. indicatori fizici:- durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: .... luni;- economia de energie anuală: .... kWh/an;3. datele tehnice ale investiţiei:- descrierea lucrărilor de bază: lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;- descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază: lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;- descrierea lucrărilor suplimentare justificate din punct de vedere tehnic, finanţabile în condiţiile şi cu respectarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.Anexat la prezenta notificare vă transmitem proiectul actului adiţional la Contractul de mandat nr. ........... din ................., în care este prevăzută schema de finanţare, în vederea semnării şi transmiterii lui în maximum 30 de zile de la primirea prezentei.Vă rugăm să afişaţi aceste documente la avizierul asociaţiei de proprietari şi să convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî şi semna actul adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari.Primar (coordonator local),...............................(numele şi semnătura)L.S.  +  Anexa 11la normele metodologice- model -ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea .........................................Judeţul (sectorul) ..................................Str. ................................. nr. .........,bl. ............, codul poştal ................codul de înregistrare fiscală: ......................HOTĂRÂREAAdunării generale a proprietarilor nr. ........ din data de ...........În baza Notificării municipiului/oraşului/comunei/sectorului .... al municipiului Bucureşti nr. ......... din ..................,luând cunoştinţă de conţinutul documentaţiei de avizare care fundamentează indicatorii tehnicoeconomici privind creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe aprobaţi, respectiv: a) indicatori valorici:- valoarea totală a investiţiei: .............................din care: - construcţii-montaj (C+M): .............................din care cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii, conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe: ....., b) indicatori fizici:- durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: .....;- economia de energie anuală: ..... kWh/ an,precum şi conţinutul actului adiţional la contractul de mandat,Adunarea generală a proprietarilor din cadrul Asociaţiei de proprietari din localitatea ...................., judeţul/sectorul ........., str. ............................ nr. ..............., bl. ............., codul poştal ................, codul de înregistrare fiscală: ......................, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ..............., în prezenţa a ......... membri din totalul de .................. membri ai asociaţiei,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. - Se aprobă cofinanţarea în cuantumul valoric de ........ lei comunicat de coordonatorul local, corespunzător cotei-părţi ce revine asociaţiei de proprietari din valoarea lucrărilor de intervenţie, astfel cum este fundamentată în documentaţia de avizare în baza căreia consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici, prin Hotărârea nr. ...... din ................, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.Art. 2. - Se aprobă constituirea sumei prevăzute la art. 1 în contul fondului de reparaţii pentru plata executării lucrărilor de intervenţie.Art. 3. - Cota de participare în sarcina fiecărui proprietar este de ....., proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate, conform tabelului anexat.Având în vedere cele de mai sus, se împuterniceşte preşedintele asociaţiei de proprietari, dna/dnul ................................., să semneze în numele şi pentru asociaţia de proprietari actul adiţional la contractul de mandat transmis de coordonatorul local.Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari.Preşedinte,.......................(numele şi semnătura)L.S.Contrasemnează:───────────────Secretarul Asociaţiei de proprietari .............Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari ................  +  Anexa 12la normele metodologice*Font 8*    - conţinut-cadru -    Judeţul ................................................    Municipiul/Oraşul/Comuna ................./Sectorul .... al    municipiului Bucureşti    Cod SIRUTA..................    Nr. ................... din ..........................                                                            Aprobat                                                            Primar,                                                 ..............................                                                      (numele şi semnătura)                                                               L.S.                               CENTRALIZATORUL          blocurilor de locuinţe cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi┌──┬─────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Nr. şi data │Indicatori valorici│ Indicatori fizici ││N │ │ │ │ Hotărârii ├─────────┬─────────┼─────────────┬─────────┬──────────┤│r.│ Adresa │ │Aria utilă │ consiliului │ │ │ Investiţia │ │ ││ │blocului │Număr de│a blocului │ local de │ Total │Din care,│ specifică │ Economia│Durata de ││c │ de │aparta- │de locuinţe│ aprobare a │ valoare │ C+M │(col.6/col.3)│anuală de│recuperare││r │locuinţe │ mente │ - mp arie │indicatorilor│-mii lei-│-mii lei-│- mii lei/mp │ energie │a investi-││t.│ │ │ utilă - │ tehnico- │ │ │arie utilă - │-kWh/an- │ ţiei ││ │ │ │ │ economici │ │ │ │ │ - ani - │├──┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤│1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤│n.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘    Răspundem pentru legalitatea, realitatea, necesitatea şi exactitatea datelor înscrise.     Compartiment tehnic - investiţii/eficienţă energetică Compartiment economic                  Şef compartiment, Şef compartiment,           ......................................... ........................    ÎntocmitNOTĂ:Listarea se face în ordinea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.  +  Anexa 13la normele metodologice*Font 7*    - conţinut-cadru -    Judeţul ................................................    Municipiul/Oraşul/Comuna ................./Sectorul .... al municipiului Bucureşti    Nr. ................... din ..........................                                                               Aprobat                                                               Primar,                                                     ...........................                                                        (numele şi semnătura)                                                                L.S.                               DECONT JUSTIFICATIV*)                    în luna ................... anul ............         pentru plata lucrărilor de intervenţie executate în luna precedentă         întocmirii prezentului decont justificativ la blocurile de locuinţe           nominalizate în Programul naţional multianual privind creşterea        performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în conformitate cu        prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009--------    *) Pentru fiecare bloc de locuinţe nominalizat în decontul justificativ se anexează, în copie, factura emisă deantreprenor şi confirmată de coordonatorul local.┌──┬────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────┐│ │ │ │ │ Factura emisă de │ │ Suma din │ ││ │ │ │ │ antreprenor pentru │ Suma │ alocaţii de │ ││ │ │ │Valoarea lucrărilor de │ plata lucrărilor de │ solicitată │ la bugetul │ ││ │ │ Date din contractele încheiate │ intervenţie realizate │intervenţie executate│ din alocaţii│ de stat │ ││N │ │ │ (inclusiv TVA) │ în luna precedentă │de la bugetul│ existentă în │ ││r.│ │ │ │întocmirii decontului│ de stat*1) │contul separat│ ││ │ │ │ │ justificativ │ pentru plata│ deschis pe │ ││c │ Adresa ├────────┬───────┬───────────┬───────────┼──────────┬────────────┼──────────┬──────────┤lucrărilor de│ seama coor- │Obser-││r │blocului│ │ │ │ Valoarea │ │ │ │ │ intervenţie │ donatorului │vaţii ││t.│ de │ │ │ │contractată│ │ Cumulat de │ │ │ executate │ local la │ ││ │locuinţe│ Nr. şi │ │ Durata de │ pentru │ În luna │ la │ │ Valoarea │ în luna │ finele lunii │ ││ │ │ data │ Antre-│ execuţie a│executarea │precedentă│ încheierea │ Nr. şi │facturării│ precedentă │ precedente │ ││ │ │contrac-│ prenor│lucrărilor,│lucrărilor │întocmirii│contractului│ data │(inclusiv │ întocmirii │ întocmirii │ ││ │ │ tului │ │conform con│ de │decontului│de execuţie │ emiterii │ TVA) │ decontului │ decontului │ ││ │ │încheiat│ │-tractului │intervenţie│ justifi- │a lucrărilor│ facturii │ - lei - │ justificativ│ justificativ │ ││ │ │ │ │ - luni - │ (inclusiv │ cativ │ - lei - │ │ │ (inclusiv │ - lei - │ ││ │ │ │ │ │ TVA) │ - lei - │ │ │ │ TVA) │ │ ││ │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ - lei - │ │ │├──┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10=col 6x 50%│ 11 │ 12 │├──┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴────────┴────────┴───────┴───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤│ TOTAL: │ │ │ │ X │ │ │ │ X │└────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴──────┘---------    *1) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creştereaperformanţei energetice a blocurilor de locuinţe.    Răspundem pentru legalitatea, realitatea, regularitatea, necesitatea şi exactitatea datelor înscrise.    Compartiment tehnic-investiţii/       eficienţă energetică Vizat Compartiment economic        Şef compartiment, Control financiar preventiv Şef compartiment,    ............................ ..................... ......................    Întocmit  +  Anexa 14la normele metodologice*Font 8*    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI    Nr. ........... din .....................                                                            Aprobat                                                 Ordonator principal de credite                                                 .............................    Propun aprobarea.    ........................                              NOTĂ DE FUNDAMENTARE                  în luna ............. anul .................      privind aprobarea transferurilor din alocaţii de la bugetul de stat           către bugetele locale pentru plata*) cotei-părţi ce revine          Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din valoarea          lucrărilor de intervenţie executate la blocurile de locuinţe         nominalizate în Programul naţional multianual privind creşterea               performanţei energetice a blocurilor de locuinţe--------    *) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.┌──┬────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬────────┬──────┐│ │Judeţul │Nr. şi data decontului │ │ Sume solicitate de │ │ ││ │ │ justificativ │ Valoarea lucrărilor de │coordonatorul local din│ │ ││N ├────────┼───────────┬───────────┤ intervenţie realizate în │alocaţii de la bugetul │ Sume │Obser-││r.│ │ │ │luna precedentă întocmirii│ de stat pentru plata*)│aprobate│vaţii ││ │ │ Emis de │Înregistrat│ decontului justificativ │ cotei-părţi din │ - lei -│ ││c │Locali- │ coordona- │ la MDRL │ (inclusiv TVA) │valoarea lucrărilor de │ │ ││r │ tate │ torul │ │ - lei - │ intervenţie executate │ │ ││t.│ │ local │ │ │ (inclusiv TVA) │ │ ││ │ │ │ │ │ - lei - │ │ │├──┼────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼──────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──┼────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼──────┤│1 │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼──────┤│n │ │ │ │ │ │ │ │├──┴────────┴───────────┴───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────┼──────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │└───────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴────────┴──────┘    Direcţia generală/Direcţia de specialitate Direcţia economică şi financiară         Director general/Director, Director,      .................................... .............................    Întocmit  +  Anexa 15la normele metodologice*Font 8*                                   LISTA         documentelor pentru completarea chărţii tehnice a construcţiei    . .................................................. (*1)     1. [] Contractul de mandat (anexa nr. 1 la listă)     2. [] Raportul de expertiză tehnică (anexa nr. 2 la listă)     3. [] Raportul de audit energetic (anexa nr. 3 la listă)     4. [] Certificatul de performanţă energetică iniţială a clădirii, (anexa nr. 4 la listă)          înainte de executarea lucrărilor de intervenţie     5. [] Certificatul de urbanism (anexa nr. 5 la listă)     6. [] Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie în vederea          creşterii performanţei energetice a blocului de locuinţe (anexa nr. 6 la listă)     7. [] Hotărârea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor          tehnico-economici ai investiţiei (anexa nr. 7 la listă)     8. [] Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor          de construcţii, vizată spre neschimbare (anexa nr. 8 la listă)     9. [] Avizele emise pentru executarea lucrărilor de intervenţie (anexa nr. 9 la listă)    10. [] Autorizaţia de construire (anexa nr. 10 la listă)    11. [] Proiectul tehnic pentru lucrările de intervenţie (anexa nr. 11 la listă)    12. [] Detaliile de execuţie (anexa nr. 12 la listă)    13. [] Procesele-verbale la fazele determinante (anexa nr. 13 la listă)    14. [] Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie (anexa nr. 14 la listă)    15. [] Punctul de vedere al contractorului proiectului, întocmit şi           prezentat în faţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor,           cu privire la executarea lucrărilor de intervenţie (anexa nr. 15 la listă)    16. [] Certificatul de performanţă energetică a clădirii, după           executarea lucrărilor de intervenţie (anexa nr. 16 la listă)    17. [] Procesul-verbal de recepţie finală, la expirarea perioadei           de garanţie a lucrărilor de intervenţie (anexa nr. 17 la listă)    18. [] Declaraţii de conformitate cu specificaţii tehnice recunoscute,           în condiţiile legii, pentru produsele de construcţii utilizate (anexa nr. 18 la listă)           Predat Primit      Coordonator local, Asociaţia de proprietari           primar Preşedinte,    ......................... .........................        (semnătura)*2) (semnătura)*2)          L.S. L.S.   Data .....................-------    *1) Se completează datele de identificare a blocului de locuinţe, adresa poştală, localitatea,judeţul.    *2) La rubrica "Semnătura" se vor înscrie în clar numele şi prenumele persoanei fizice carepredă/primeşte documentele cuprinse în listă.-----