ORDIN nr. 2.834 din 6 decembrie 2011pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.377 din 23 septembrie 2011
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 2.834 din 6 decembrie 2011
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 121 din 28 decembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. RL 941 din 22 septembrie 2011,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează:"*Prezentele norme metodologice transpun prevederile directivei 2011/10/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea bifentrinului ca substanţă activă în anexa i la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011, ale directivei 2011/11/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea acetatului de (z, e)-tetradeca-9,12-dienil ca substanţă activă în anexele i şi ia la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011, ale directivei 2011/12/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea fenoxicarbului ca substanţă activă în anexa i la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011, şi ale directivei 2011/13/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea acidului nonanoic ca substanţă activă în anexa i la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011."2. În anexa nr. I, după poziţia 37 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 38-41, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.3. În anexa nr. IA, după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2013.Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statp. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Csutak-Nagy Laszlo  +  Anexa 1 COMPLETAREAListei substanţelor active aprobate de UniuneaEuropeană, admise în componenţa produselor biocide
  *Font 7*
  Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/ Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termenul- limită pentru punere în conformitate cu art.16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul- limită de punere în conformitate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  "38 Bifentrin 2- metilbifenil- 3-ilmetil (1RS) -cis-3-[ (Z)- 2-cloro- 3,3,3- trifluoroprop-1- enil]-2,2-dimetil- ciclo propan carboxilat Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 82657-04-3 911 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 8 În momentul examinării cererii de auto- rizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificări- le şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele sunt autorizate numai pentru utilizarea industrială sau profesională, cu excepţia cazului în care se dovedeşte în cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru produs că riscurile pentru utilizatorii neprofe- sionişti pot fi reduse până la un nivel acceptabil, în conformitate cu cerinţe- le art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi comple tările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice. 2. Produsele autorizate pentru utiliza- rea industrială sau profesională tre- buie să fie folosite cu echipament în- dividual de protecţie adecvat, cu ex- cepţia cazului în care se dovedeşte în cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru produse că riscurile pentru uti- lizatorii industriali sau profesionişti pot fi reduse până la un nivel accep- tabil prin alte mijloace. 3. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru a proteja solul şi mediul acvatic. În special, etichetele şi, dacă există, fişele cu date de securitate ale produ- selor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează în mod obligatoriu, după tratare, într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în sco- pul prevenirii pierderilor directe pe sol ori în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produ- sului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare. 4. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea în situ a lemnului în exterior ori pentru tratarea lemnului care este expus în permanenţă intemperiilor sau care este protejat de intemperii, însă este udat în mod frecvent, cu excepţia cazului în care se aduc informaţii care dovedesc că produsul îndeplineşte ce- rinţele art. 24-27 din Hotărârea Guver- nului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, prin aplicarea de măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor, dacă este necesar.
  39 Acetat de (Z,E)- tetradeca- 9,12-dienil Acetat de (9Z, 12E) - tetradeca-9,12- dien-1-îl Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 30507-70-1 977 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 19 În momentul examinării cererii de auto- rizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modifică- rile şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utili- zări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarea condiţie: - etichetele produselor biocide ce conţin acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12- dienil trebuie să indice faptul că aceste produse nu trebuie folosite în spaţii unde se află, neambalate, produse alimentare sau hrană pentru animale.
  40 Fenoxicarb Etil [2-(4- fenoxifenoxi) etil]carbamat Nr. CE: 276-696-7 Nr. CAS: 72490-01-8 960 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 8 În momentul examinării cererii de auto- rizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modifică- rile şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utili- zări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru a proteja solul şi mediul acvatic. În special, etichetele şi, dacă este cazul, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează în mod obligatoriu, după tratare, într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol ori în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare. 2. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea lemnului folosit pentru construcţii exterioare în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia cazului în care se aduc informaţii care dove- desc că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completă- rile ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, prin aplicarea de măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor, dacă este cazul.
  41 Acid nonanoic, Acid pelargonic Acid nonanoic Nr. CE: 203-931-2 Nr. CAS: 112-05-0 896 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 19 În momentul examinării cererii de auto- rizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modifică- rile şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene."
   +  Anexa 2 COMPLETAREAListei substanţelor active aprobate de UniuneaEuropeană, admise în componenţa produselor biocide cu risc scăzut
  *Font 7*
  Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/ Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termenul- limită pentru punere în conformitate cu art.16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul- limită de punere în conformitate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice
  "2 Acetat de (Z,E)- tetradeca- 9,12-dienil Acetat de (9Z, 12E) - tetradeca-9,12- dien-1-îl Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 30507-70-1 977 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 19 Autoritatea competentă se asigură că înregistrările sunt supuse următoarelor condiţii: 1. Numai pentru utilizarea în spaţii interioare a capcanelor care conţin maximum 2 mg de acetat de (Z,E)- tetradeca-9,12-dienil. 2. Etichetele produselor biocide care conţin acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12- dienil trebuie să indice faptul că aceste produse sunt utilizate numai în spaţii interioare şi nu se folosesc în spaţii unde se află, neambalate, produse alimentare sau hrană pentru animale."
  --------