HOTĂRÂRE nr. 690 din 6 noiembrie 1997privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Denumirea ministerului este Ministerul Educației Naționale.  +  Articolul 2Ministerul Educației Naționale este organul administrației publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării și politica Guvernului în domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.  +  Articolul 3(1) Ministerul Educației Naționale conduce sistemul național de învățământ, exercitând atribuțiile stabilite prin Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și prin Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997.(2) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate școlare, cu structura aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Municipiului București au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe acestuia și unități pentru activitatea extrașcolară.  +  Articolul 4Ministerul Educației Naționale, pe lângă atribuțiile cuprinse în art. 3, îndeplinește și orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației naționale, pot fi organizate numai servicii și birouri.(3) Ministerul Educației Naționale va constitui structuri organizatorice necesare realizării reformei învățământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană.  +  Articolul 6(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale se sprijină pe următoarele organisme consultative de nivel național, alcătuite - în temeiul art. 140 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pe criterii de prestigiu profesional și moral:– Consiliul Național pentru Reforma Învățământului;– Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;– Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior;– Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior;– Consiliul Național al Bibliotecilor;– Consiliul Național al Rectorilor;– Consiliul Național pentru Formare și Educație Continua.(2) Componenta acestor consilii este stabilită prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Atribuțiile consiliilor naționale sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, conform reglementărilor legale.(4) Consiliile naționale au câte un secretariat propriu, format din 1-3 persoane încadrate în minister, care ajuta la elaborarea lucrărilor. Fiecare consiliu național poate folosi în activitatea sa un corp de experți, remunerat din fondurile programelor de dezvoltare a învățământului și/sau din fondurile bugetare și extrabugetare.(5) Activitatea consiliilor naționale este coordonata de ministrul educației naționale sau de un secretar de stat, desemnat de acesta.(6) Membrii consiliilor naționale, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afară ministerului, pot fi remunerați în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este de 285, exclusiv demnitarii.(2) Întreaga activitate a Ministerului Educației Naționale este condusă de către ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țara și din străinătate.(3) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordinul ministrului educației naționale.(4) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat și ale secretarului general sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. Funcția de secretar general este asimilată, din punct de vedere al salarizarii, celei de director general.(5) Structura organizatorică pe compartimente, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 8Din taxele de la studenții și cursanții străini - în baza art. 92 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare - se constituie un fond, la dispoziția ministrului educației naționale, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută, pentru situații speciale și neprevăzute.  +  Articolul 9(1) Instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute înanexa nr. 2.(2) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea Ministerului Educației Naționale este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și a celorlalte reglementări legale.  +  Articolul 10(1) Inspectoratele școlare județene și al municipiului București asigura activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distinctă.(2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetara, prevăzute la alin. (1), pot fi obținute de la agenții economici care și-au asumat obligația editării, tipăririi și difuzării manualelor școlare sau pot fi virate direct de către Ministerul Educației Naționale în cazul în care, prin contractul cu acești agenți economici, s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației Naționale a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.(3) Cheltuielile activității extrabugetare, menționate la alin. (2), constau în: cheltuieli de transport, manipulare și depozitare, precum și pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare desfășurării acestei activități.(4) Dispozițiile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 11În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul educației naționale emite ordine și instrucțiuni.  +  Articolul 12Ministerul Educației Naționale va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cat și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii. De asemenea, Ministerul Educației Naționale va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 13Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ în aparatul propriu al Ministerului Educației Naționale sau în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic la instituția sau la unitatea de unde provine.  +  Articolul 14Ministerul Educației Naționale este abilitat sa stabilească măsurile tranzitorii care decurg ca urmare a noii sale denumiri (ștampile, firme, acte de studii etc.).  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Învățământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 15 iulie 1996, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Virgil Petrescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  p. Ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1                                             MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE                                                                                     Numărul maxim de posturi = 285                                                                                         (exclusiv demnitarii)┌- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --┐| ┌───────────────┐ ┌─────────-┐|| │ CONSILII │──────────────────────────┐ ┌────────────────────────+CONTENCIOS│|| │ NATIONALE │ │ │ └─────────-┘|| └───────────────┘ ┌──┴──────┴──┐ || │ MINISTRU ├─────────────────────────────────|─────────-┬──────--┐| ┌───────────────┐ └──┬───┬──┬──┘ ┌─────────-┐| │ │| │ CORPUL │ │ │ │ │ DIRECȚIA │| │ │| │ CONSILIERILOR │──────────────────────────┘ │ └────────────────────────┤ RELAȚII │| │ │| └───────────────┘ │ │ PUBLICE │| │ │| │ └─────────-┘| │ │| ┌───────────────────────────-┴──┬────────────────────────-┐ | │ │| ┌───┴───-┐ ┌───┴───-┐ ┌───┴───-┐ | │ │| │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ | │ │| │DE STAT │ │DE STAT │ │DE STAT │ | │ ┌─────+───-┐| └───┬────┘ └───┬────┘ └───┬────┘ | │ │ SECRETAR │└ - - - - - - - - -│- - - - - -- - - - - - - - - - │ - - - - - - -- - - - - -+- - - - --┘ │ │ GENERAL │                    │──────────────────────────────-┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──└─────────-┘                    └──────────────┐ └─────────┐ └──────-┐ └────────────-┐      ┌───────────────────────────┐│ ┌─────────────────────-┐│ ┌────────────────────┐│ ┌───────────────────────┐│      │ STRUCTURI ALE ││ │ PROGRAME BANCA ││ │DIRECȚIA FACILITĂȚI ││ │DIRECȚIA INFORMATIZAREA││      │ PROIECTULUI DE REFORMA*) ├┤ │ MONDIALĂ*) ├┤ │ EDUCAȚIONALE ├┤ │ ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ├┤      └───────────────────────────┘│ └─────────────────────-┘│ └────────────────────┘│ └───────────────────────┘│      ┌───────────────────────────┐│ ┌─────────────────────-┐│ ┌────────────────────┐│ ┌───────────────────────┐│┌─────┤ DIRECȚIA GENERALĂ ││ │ DIRECȚIA GENERALĂ ││ │ DIRECȚIA GENERALĂ ││ │ DIRECȚIA GENERALĂ │││ │ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ├┼┬-┤ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI││┌┤ ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ├┤┌-┤RELAȚII INTERNAȚIONALE ├┤│ └───────────────────────────┘││ │CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ├┤││MINORITĂȚI NAȚIONALE│││ │ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ │││ ┌───────────────────────────┐││ │ UNIVERSITARĂ │││└────────────────────┘││ └───────────────────────┘││ ┌───+DIRECȚIA GENERALĂ PROGNOZE,│││ └─────────────────────-┘││┌────────────────────┐││ ┌───────────────────────┐││ │ │ PROIECTARE, EVALUARE ├┤│ ┌─────────────────────-┐│││ DIRECȚIA │││ │ DIRECȚIA GENERALĂ │││ │ └───────────────────────────┘││ │ PROGRAME PHARE*) ├┤││ ADMINISTRATIVA ├┤│ │ DE FINANȚE ├┤│ │ ┌───────────────────────────┐││ └─────────────────────-┘││└────────────────────┘││ └───────────────────────┘││ │ ┌-┤ DIRECȚIA GENERALĂ │││ ┌─────────────────────-┐││┌────────────────────┐││ ┌───────────────────────┐││ │ │ │ RESURSE UMANE ├┘│┌┤ DIRECȚIA GENERALĂ ││││DIRECȚIA RECONVERSIE│││┌┤ DIRECȚIA GENERALĂ │││ │ │ └───────────────────────────┘ │││ A PATRIMONIULUI ├┤││ ȘI INTEGRARE ├┘│││ DE CONTROL ├┘│ │ │ ││└─────────────────────-┘│││ PROFESIONALĂ │ ││└───────────────────────┘│ │ │ ││┌─────────────────────-┐││└────────────────────┘ │││ │ │ │││ PROGRAM REABILITARE │││ │││ │ │ │││ ȘCOLI*) ├┘│ │││ │ │ ││└─────────────────────-┘ │ │││ │ │ ┌───────────────────────────┐ ││┌─────────────────────-┐ │┌────────────────────┐ ││┌───────────────────────┐├-┼-┼-┤ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ ├├┤ DIRECȚIA STRATEGIE │ ││DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ │││ DIRECȚIA STRUCTURI ││ │ │ │ PREȘCOLAR ȘI OBLIGATORIU │ │││ ȘI REFORMĂ │ ├┤ÎN LIMBA GERMANĂ ȘI │ ├├┤ PROGRAME ││ │ │ └───────────────────────────┘ ││└─────────────────────-┘ ││ ÎN ALTE LIMBI │ ││└───────────────────────┘│ │ │ ┌───────────────────────────┐ ││┌─────────────────────-┐ │└────────────────────┘ ││┌───────────────────────┐├-┼-┼-┤DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL │ └┼┤ DIRECȚIA MANAGEMENT │ │┌────────────────────┐ │││ DIRECȚIA RELAȚII ││ │ │ └───────────────────────────┘ ││ UNIVERSITAR │ └┤DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ ├├┤ INTERNAȚIONALE ││ │ │ ┌───────────────────────────┐ │└─────────────────────-┘ │ ÎN LIMBA MAGHIARĂ │ ││└───────────────────────┘└-┼-┼-┤ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ └────────────────────┘ ││┌───────────────────────┐  │ │ │ PROFESIONAL ȘI POSTLICEAL │ │┌─────────────────────-┐ │││ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │  │ │ └───────────────────────────┘ ├┤ DIRECȚIA BIBLIOTECI │ └├┤ PENTRU ROMÂNII DIN │  │ │ ┌───────────────────────────┐ │└─────────────────────-┘ ││ AFARA TARII │  ├-┼-┤ DIRECȚIA PROGNOZE ȘI │ │┌─────────────────────-┐ │└───────────────────────┘  │ │ │ PROIECTARE │ └┤ DIRECȚIA TEHNICĂ │ │┌───────────────────────┐  │ │ └───────────────────────────┘ └─────────────────────-┘ ││ DIRECȚIA CONTROL │  │ │ ┌───────────────────────────┐ ├┤ ORGANIZATORIC ȘI │  └-┼-┤ DIRECȚIA EVALUARE │ ││ ADMINISTRATIV │    │ └───────────────────────────┘ │└───────────────────────┘    │ ┌───────────────────────────┐ │┌───────────────────────┐    │ │ DIRECȚIA MANAGEMENT │ └┤ DIRECȚIA DE │    ├-┤ EDUCAȚIONAL ȘI │ │ CONTROL FINANCIAR │    │ │ ADMINISTRATIV │ └───────────────────────┘    │ └───────────────────────────┘    │ ┌───────────────────────────┐    └-┤ DIRECȚIA FORMAREA │      │ FORMATORILOR │      └───────────────────────────┘---------------------- Notă *) La nivel de direcție.  +  Anexa nr. 2INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILEcare funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
   A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate 
   I. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
   - servicii publice descentralizate ale Ministerului Educației Naționale, în subordinea cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitarBugetul de stat
   II. Instituțiile de învățământ superior de stat: 
  1.Universitatea "Politehnica" din BucureștiBugetul de stat
  2.Universitatea Tehnică de Construcții din BucureștiBugetul de stat
  3.Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din BucureștiBugetul de stat
  4.Universitatea din BucureștiBugetul de stat
  5.Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din BucureștiBugetul de stat
  6.Academia de Studii Economice din BucureștiBugetul de stat
  7.Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din BucureștiBugetul de stat
  8.Academia Națională de Educație Fizică și Sport din BucureștiBugetul de stat
  9.Universitatea de Muzică din BucureștiBugetul de stat
  10.Universitatea de Arte din BucureștiBugetul de stat
  11.Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din BucureștiBugetul de stat
  12.Școala Națională de Studii Politice și Administrative din BucureștiBugetul de stat
  13.Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaBugetul de stat
  14.Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-NapocaBugetul de stat
  15.Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-NapocaBugetul de stat
  16.Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-NapocaBugetul de stat
  17.Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-NapocaBugetul de stat
  18.Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-NapocaBugetul de stat
  19.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IașiBugetul de stat
  20.Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din IașiBugetul de stat
  21.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IașiBugetul de stat
  22.Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din IașiBugetul de stat
  23.Universitatea de Arte "George Enescu" din IașiBugetul de stat
  24.Universitatea "Politehnica" din TimișoaraBugetul de stat
  25.Universitatea de Vest din TimișoaraBugetul de stat
  26.Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară a Banatului din TimișoaraBugetul de stat
  27.Universitatea de Medicină și Farmacie din TimișoaraBugetul de stat
  28.Universitatea "Petru Maior" din Târgu MureșBugetul de stat
  29.Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu MureșBugetul de stat
  30.Academia de Artă Teatrală din Târgu MureșBugetul de stat
  31.Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba-IuliaBugetul de stat
  32.Universitatea "Aurel Vlaicu" din AradBugetul de stat
  33.Universitatea de Nord din Baia MareBugetul de stat
  34.Universitatea din BacăuBugetul de stat
  35.Universitatea "Transilvania" din BrașovBugetul de stat
  36.Universitatea "Ovidius" din ConstanțaBugetul de stat
  37.Institutul de Marină Civilă din ConstanțaBugetul de stat
  38.Universitatea din CraiovaBugetul de stat
  39.Universitatea "Dunărea de Jos" din GalațiBugetul de stat
  40.Universitatea din PiteștiBugetul de stat
  41.Universitatea din OradeaBugetul de stat
  42.Universitatea din PetroșaniBugetul de stat
  43.Universitatea "Petrol-Gaze" din PloieștiBugetul de stat
  44.Universitatea "Eftimie Murgu" din ReșițaBugetul de stat
  45.Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuBugetul de stat
  46.Universitatea "Ștefan cel Mare" din SuceavaBugetul de stat
  47.Universitatea "Valachia" din TârgovișteBugetul de stat
  48.Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu JiuBugetul de stat
   III. Institutul de Științe ale EducațieiBugetul de stat
   IV. Biblioteci centrale universitare:Bugetul de stat
  1.Biblioteca Centrală Universitară din BucureștiBugetul de stat
  2.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din IașiBugetul de stat
  3.Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaBugetul de stat
  4.Biblioteca Centrală Universitară din TimișoaraBugetul de stat
   V. Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din BucureștiBugetul de stat
   VI. Palatul Național al Copiilor din BucureștiBugetul de stat
   VII. Institutul Național Român de Tracologie din BucureștiBugetul de stat
   VIII. Centrul de Cercetări Biologice din JibouBugetul de stat
   IX. Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
   X. Corul Național de Cameră "Madrigal"Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
   XI. Casele de cultură studențești:Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  1.Casa de Cultură Studențească din BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  2.Casa de Cultură Studențească din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  3.Casa de Cultură Studențească din IașiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  4.Casa de Cultură Studențească din TimișoaraVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  5.Casa de Cultură Studențească din CraiovaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  6.Casa de Cultură Studențească din BrașovVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  7.Casa de Cultură Studențească din GalațiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  8.Casa de Cultură Studențească din PetroșaniVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  9.Casa de Cultură Studențească din Târgu MureșVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  10.Casa de Cultură Studențească din PloieștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  11.Casa de Cultură Studențească din PiteștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  12.Casa de Cultură Studențească din Alba IuliaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  13.Casa de Cultură Studențească din SibiuVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
   XII. Cluburi sportive studențești: 
  1.Clubul "Sportul Studențesc" BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  2.Clubul Sportiv "Academia Națională de Educație Fizică și Sport" BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  3.Clubul Sportiv "Universitatea" TimișoaraVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  4.Clubul Sportiv "Politehnica" IașiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  5.Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj-NapocaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  6.Clubul Sportiv "Universitatea" CraiovaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  7.Clubul Sportiv "Universitatea" GalațiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  8.Clubul Sportiv "Universitatea" BrașovVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  9.Clubul Sportiv "Știința" BacăuVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  10.Clubul Sportiv "Știința" PetroșaniVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  11.Clubul Sportiv "Știința" ConstanțaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  12.Clubul Sportiv "Știința" Baia MareVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  13.Clubul Sportiv Universitar SibiuVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  14.Clubul Sportiv Universitar PloieștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  15.Clubul Sportiv Universitar Târgu MureșVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  16.Clubul Sportiv Universitar OradeaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  17.Clubul Sportiv Universitar PiteștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  18.Fotbal Club "Sportul Studențesc" BucureștiVenituri extrabugetare
  19.Fotbal Club "Politehnica" TimișoaraVenituri extrabugetare
  20.Fotbal Club "Politehnica" IașiVenituri extrabugetare
  21.Fotbal Club "Universitatea" Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
  22.Fotbal Club "Universitatea" CraiovaVenituri extrabugetare
   XIII. Casele universitarilor: 
  1.Casa Universitarilor din BucureștiVenituri extrabugetare
  2.Casa Universitarilor din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
  3.Casa Universitarilor din IașiVenituri extrabugetare
  4.Casa Universitarilor din TimișoaraVenituri extrabugetare
  5.Casa Universitarilor din BrașovVenituri extrabugetare
  6.Casa Universitarilor din CraiovaVenituri extrabugetare
   XIV. Complexul Cultural-Sportiv Studențesc "Tei" BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
   XV. Regii autonome 
  1.Editura Didactică și Pedagogică - R.A. 
   XVI. Centrul de Pregătire, Perfecționare și Conversie Profesională a Adulților BucureștiVenituri extrabugetare
   B. Alte unități finanțate prin MinisterulEducației Naționale
  1.Centrul European UNESCO pentru ÎnvățământulSuperior (CEPES)
  2.Comisia Națională a României pentru UNESCO 
  3.Oficiul Român TEMPUS 
   C. Numărul mediu de personal în unitățile bugetare,435.846
   din care: 
   - unități de învățământ434.749
   - unități de cercetare236
   - unități de cultură și artă861
   D. Numărul mediu de personal în unitățile subvenționate,806
   din care: 
   - unități de învățământ435
   - unități de cultură117
   - unități de sport254
   E. Numărul mediu de personal la alte unități finanțate prin Ministerul Educației Naționale44
  ------------