ORDIN nr. 62 din 19 ianuarie 2012pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 85 din 19 ianuarie 2012
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 62 din 19 ianuarie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 20 ianuarie 2012  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) şi ale art. 10 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012, coroborate cu cele ale art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1)Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 2; b) Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 3; c) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 4; d) Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzută în anexa nr. 5; e) Cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevăzută în anexa nr. 6; f) Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevăzută în anexa nr. 7; g) Referat privind determinarea diferenţei de taxe plătite sau a valorii reziduale a taxei, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, prevăzut în anexa nr. 8. (2) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Administraţia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 19 ianuarie 2012.Nr. 62.  +  Anexa 1PROCEDURĂde restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 dinLegea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluanteprovenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilitede instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile  +  Capitolul IProcedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule1. Cadru general1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând: a) diferenţe între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; b) diferenţele de taxă rezultate în urma contestării acesteia; c) valoarea reziduală a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.1.2. Stabilirea diferenţei de taxe de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) şi b), denumite în continuare diferenţe de taxe plătite, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.1.3. Prin organ fiscal competent se înţelege: a) în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.1.4. În vederea stabilirii diferenţelor de taxe plătite şi a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea şi documentaţia necesară, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri.1.5. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, verifică în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.26 dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.1.6. Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în baza elementelor de calcul prevăzute în anexele la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare lege, se face cu ajutorul aplicaţiei informatice-suport, realizată şi implementată de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.1.7. După verificarea prealabilă potrivit pct. 1.5 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, aceasta se determină prin referatul întocmit de organul fiscal competent, prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, şi se restituie şi/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.1.8. În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă contribuabilul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele prevăzute la pct. 1.1 se restituie numai după efectuarea compensării.1.9. În conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.1.10. În temeiul dispoziţiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului legal de soluţionare a cererii. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, după caz, din contul din care se efectuează compensarea şi/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.1.11. În situaţia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea diferenţei de taxe plătite ori a valorii reziduale a taxei nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire va solicita unităţii Trezoreriei Statului, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, o copie a documentului care atestă plata, precum şi confirmarea plăţii, utilizând în acest scop formularul "Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferenţă între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule în cuantumul stabilit conform prevederilor legale şi care solicită restituirea diferenţei de taxe plătite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor în cauză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012.2.2. La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.2.3. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează documentele prevăzute la pct. 2.2, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaraţii.2.4. În cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, contribuabilul va depune, în original şi în copie, un document din care să rezulte data primei înmatriculări sau anul fabricaţiei, după caz.2.5. Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora şi certificarea lor "conform cu originalul" pe copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate.2.6. Compartimentul de specialitate procedează la verificarea operaţiunii de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, în sensul virării sumei în cauză la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, după caz, solicitând în scris, de îndată, unităţii Trezoreriei Statului confirmarea plăţii, care va fi făcută de către aceasta în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.2.7. Concomitent, în vederea stabilirii diferenţei de taxe plătite, potrivit prevederilor art. 12 din lege, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale o copie a cererii de restituire, însoţită de documentaţia depusă de contribuabil.2.8. Pe baza elementelor de calcul prevăzute de lege şi de normele metodologice date în aplicarea acesteia, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale stabileşte valoarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi întocmeşte în acest scop un referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. În vederea calculării diferenţei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătite de contribuabil şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.2.9. În vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil, şi aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004.2.10. În situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se confirmă virarea sumei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi existenţa unor obligaţii fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilită prin referatul prevăzut în anexa nr. 8 la ordin se compensează cu obligaţiile de plată restante, în conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop se întocmeşte, în 3 exemplare, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale.2.11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante înregistrate de către contribuabil, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenţa celei mai mici sume, iar pentru diferenţă întocmeşte atât nota de restituire, cât şi decizia de restituire a acestor sume.2.12. Decizia de restituire, împreună cu nota de restituire se întocmeşte, şi în cazul restituirii integrale a diferenţei dintre cele două taxe, atunci când, în urma verificărilor efectuate potrivit pct. 2.9., nu se constată în sarcina contribuabilului obligaţii fiscale restante.2.13. Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire ori în numerar, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule".2.14. În situaţia în care sumele prevăzute la pct. 2.13 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Administraţia Fondului pentru Mediu are obligaţia de a vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 "Disponibil al fondului pentru mediu", în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.2.15. Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.2.16. În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.2.17. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 2.14, când programarea se realizează în cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare efectuării restituirii de către Administraţia Fondului pentru Mediu. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înştiinţării de restituire şi/sau ale notei de compensare, după caz.2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al înştiinţării de restituire şi/sau al notei de compensare, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.2.21. În situaţia în care contribuabilul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.2.22. După efectuarea compensării şi/ori a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile lucrătoare.2.23. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire, pentru înregistrarea operaţiunilor în evidenţa analitică pe plătitori, şi îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în termen de 7 zile lucrătoare.2.24. Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a diferenţelor de taxe plătite se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.2.25. Cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire reprezentând diferenţe de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.2.26. În vederea realizării unei baze de date centralizate, conform anexei nr. 5 la ordin, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin sau de la data restituirii ulterioare de către această instituţie a unor eventuale sume.3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând valoarea reziduală a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare valoarea reziduală a taxei, prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege.3.2. Contribuabilului care a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule i se restituie valoarea reziduală a acesteia atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa în România este scos din parcul auto naţional.3.3. Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional.3.4. Restituirea valorii reziduale a taxei se face la cererea contribuabilului prevăzut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012.3.5. La cererea de restituire se anexează următoarele documente: a) copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului; b) documentul eliberat de organele de poliţie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional, în original şi în copie; c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie; d) dovada plăţii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule, în copie sau în original.3.6. În situaţia în care valoarea reziduală a taxei, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât taxa achitată la momentul înmatriculării autovehiculului în România, se restituie valoarea reziduală în limita taxei achitate.3.7. În vederea restituirii valorii reziduale a taxei, procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.4. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferenţele de taxă rezultate în urma contestării acesteia4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând diferenţe de taxă rezultate în urma contestării acesteia, potrivit prevederilor art. 9 din lege.4.2. Contribuabilul care a plătit taxa pentru emisiile poluate provenite de la autovehicule şi care face dovada faptului că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea luată iniţial în calculul taxei, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", poate solicita organului fiscal competent restituirea diferenţei de taxă rezultate în urma contestării. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012.4.3. La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente: a) dovada plăţii taxei; b) documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul experţilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.4.4. În vederea restituirii diferenţei de taxă rezultate în urma contestării, procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile5.1. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor băneşti, precum şi a oricăror alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004.5.3. În situaţia în care, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, instanţele judecătoreşti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanţele de judecată, se va proceda astfel: a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi de trezorerie şi contabilitate publică, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile, b) în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi de trezorerie şi contabilitate publică diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.5.4. Sumele de restituit stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din taxa încasată în conturile organului fiscal competent sau din taxa virată la bugetul Fondului pentru mediu, după caz.5.5. Procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IIIProcedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/20126.1. În cazul în care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a legii şi pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent eliberează o adeverinţă care atestă această situaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.6.2. Adeverinţa prevăzută la pct. 6.1 nu se eliberează în cazul autovehiculelor care la momentul înmatriculării făceau parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite la plata acestor taxe. De asemenea, adeverinţa nu se eliberează în cazul autovehiculelor înmatriculate în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2010, cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, pentru care, la momentul înmatriculării, taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule era 0.6.3. În vederea eliberării adeverinţei prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.6.4. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire reprezentând diferenţe de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum şi valoarea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a legii, pentru care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România.6.5. Adeverinţa prevăzută la pct. 6.1 se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.  +  Anexa 2MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................./Administraţia Finanţelor Publice ...................../Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ........Str. ......... nr. ......, localitatea ..........Compartimentul compensare/restituireCătreUnitatea Trezoreriei Statului ...........ADRESĂde confirmare a sumei achitate cu titlu de taxăpe poluare pentru autovehicule/taxă specialăpentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentruemisiile poluante provenite de la autovehiculeÎn temeiul pct. 2.6 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012,şi având în vedere Cererea de restituire nr. ........... din data de ........ şi Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ......... din data de .........., anexată/anexat,vă rugăm să confirmaţi virarea sumei plătite de către ...../(numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)......, cu domiciliu/sediul în localitatea ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......, judeţul/sectorul .........., având C.N.P./C.U.I. ............., cu titlu de:( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;( ) taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.    Şeful compartimentului, Întocmit la data de .................    ...................... Inspector,    Semnătura ............ ................................. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea Trezoreriei Statului │ │ ............................................ │ │ │ │ │ │ Confirmăm încasarea sumei de ................... lei, plătită cu │ │Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr.....................│ │din data de ............................, cu titlu de: │ │ ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule; │ │ ( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule; │ │ ( ) taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. │ │ │ │ Conducătorul unităţii │ │ Trezoreriei Statului, │ │ .......................... │ │ │ │ Data .................. │ │ │ │ Şeful compartimentului, │ │ ......................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................/Administraţia Finanţelor Publice ....................../Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ............Str. .......... nr. ......, localitatea ............ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIREa unor sume reprezentând diferenţe de taxeplătite/valoarea reziduală a taxei, precumşi a sumelor stabilite de instanţele de judecatăprin hotărâri definitive şi irevocabileNr. ......./data ...........CătreNumele şi prenumele contribuabilului ..........C.N.P./NIF.............Localitatea .........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ....., et. ...., judeţul/sectorul .........Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. .... din data de ......., conform dispoziţiilor*): Notă

  ──────────

  *) Vor fi indicate dispoziţiile legale pe care s-a întemeiat cererea de restituire.

  ──────────
  ( ) art. 7 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;( ) art. 9 din Legea nr. 9/2012;( ) art. 12 alin. (1) din Legea nr. 9/2012;( ) art. 12 alin. (3) din Legea nr. 9/2012;( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile,şi a compensării sumei de ........... lei cu obligaţiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de ............ lei.În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi în data de ................ la Trezoreria ......................., cu sediul în str. ............. nr. ......, judeţul/sectorul ............, pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.                                 ┌───────────────────────────────────────────┐                                 │ Unitatea Trezoreriei Statului │                                 │ ............................. │                                 │ │                                 │ Aprobat programare pentru ridicarea │  Conducătorul unităţii fiscale │ numerarului în data de ............ │                                 │ │                                 │ │                                 │Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,│                                 │ ...................... │                                 │ │                                 │ Data ................... │                                 │ │                                 │Şeful compartimentului, │                                 │...................... │                                 │ │                                 └───────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 4CERERE DE RESTITUIREa sumelor stabilite de instanţele judecătoreştiprin hotărâri definitive şi irevocabileNr. ....../data ............Către ....../(organul fiscal competent)......Subsemnatul/Subscrisa, .................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..........., având C.N.P./C.U.I. ................, în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de .............., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ......./............, în cuantum de .......... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ..........., tipul/varianta .........., fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ..........., numărul de identificare ..........., seria cărţii de identitate ..........., precum şi a cheltuielilor băneşti în cuantum de ......... lei şi cheltuielile ocazionate de executarea silită în cuantum de ............lei, potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ....../....... emise de .........., definitivă şi irevocabilă, anexată în copie legalizată la prezenta. Notă

  ──────────

  *) Va fi indicată taxa achitată şi pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti.

  ──────────
  Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze**): Notă

  ──────────

  **) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea.

  ──────────
  ( ) în contul bancar nr. ........., deschis la ...........;( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,..../(numele şi prenumele).........Semnătura.....................L.S......................Data...............
   +  Anexa 5EVIDENŢAcererilor de restituire şi a sumelor aprobate larestituire reprezentând diferenţe de taxe plătite/valoareareziduală a taxei, precum şi a sumelor stabilite deinstanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile*Font 7* ┌────┬─────────┬────────┬──────────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Numele │Codul de│Cereri de │Natura│ Datele de identificare ale │Nr. │Data │ Sume │Instituţia│Observaţii│ │crt.│şi prenu-│identi- │restituire│sumei │ autovehiculului │docu- │documentului│aprobate │care a │ │ │ │mele/ │ficare ├───┬──────┤apro- ┼─────┬────────┬─────┬──────┬──────┤mentu-│prin care │ la │restituit │ │ │ │Denumirea│fiscală │Nr.│ Data │bate │Marca│Tipul/ │Anul │Nr. de│Seria │lui │s-a aprobat │restituire│(ANAF/AFM)│ │ │ │solici- │ │ │ │la │ │Varianta│fa- │înma- │cărţii│prin │restituirea │**) │ │ │ │ │tantului │ │ │ │resti-│ │ │bri- │tricu-│de i- │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tu- │ │ │caţi-│lare │denti-│s-a a-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ire*) │ │ │ei │ │ficare│probat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │resti-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuirea│ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼───┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ ├────┼─────────┼────────┼───┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼───┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴────────┴───┴──────┴──────┴─────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

  - taxă pe poluare pentru autovehicule;

  - taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;

  - taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

  - diferenţe de taxe plătite;

  - valoarea reziduală a taxei;

  - cheltuieli băneşti;

  - alte cheltuieli ocazionate cu executarea silită.

  **) Se vor menţiona sumele aprobate la restituire conform deciziei de restituire până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012 sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 8 la acelaşi ordin.

  ──────────
   +  Anexa 6CEREREde eliberare a adeverinţei prin care se atestărestituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şiautovehicule sau a valorii reziduale a taxeiNr. ......../data ..........Către ...../(organul fiscal competent).....Subsemnatul/Subscrisa, .........., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........., str. .......... nr. ...., bl. ......, sc. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ..........., având C.N.P./C.U.I............, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau valoarea reziduală a taxei pentru autoturismul/autovehiculul marca ........., tipul/varianta ......., fabricat în anul ......, având numărul de înmatriculare ........, numărul de identificare ..........., seria cărţii de identitate ..........Contribuabilul/Reprezentantul legal                  al contribuabilului,....../(numele şi prenumele)......Semnătura..............................L.S......................Data............  +  Anexa 7MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................../Administraţia Finanţelor Publice .........................../Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ................Str. ............ nr. ......, localitatea ..............ADEVERINŢĂprin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei depoluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturismeşi autovehicule sau a valorii reziduale a taxeiNr. ......./data .........CătreNumele şi prenumele contribuabilului .............C.N.P./NIF.................Localitatea ........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ..., et. ..., judeţul/sectorul .........În urma Cererii dumneavoastră nr. .... din data de ......, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012, se atestă, în baza datelor deţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la data de ......., faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca ........., tipul/varianta ........, fabricat în anul ....., având numărul de înmatriculare .........., numărul de identificare ..................., seria cărţii de identitate .............., a fost/nu a fost*) restituită taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau valoarea reziduală a taxei. Notă

  ──────────

  *) Se atestă dacă a fost sau nu restituită taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  Conducătorul unităţii fiscale,.......................
   +  Anexa 8MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală a Finanţelor Publice ................/Administraţia Finanţelor Publice ....................../Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ............Str. ............ nr. ......, localitatea ...............AprobConducătorul unităţii fiscale,...................REFERATprivind determinarea diferenţei de taxeplătite sau a valorii reziduale a taxei,precum şi a sumelor stabilite de instanţele dejudecată prin hotărâri definitive şi irevocabileNr. ...../data ..........În temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012,şi având în vedere Cererea de restituire nr. ......din data de ......... depusă de către ..........., CIF ........, însoţită de documentaţia prevăzută în anexă, precum şi *): Notă

  ──────────

  *) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinării diferenţei de taxe plătite sau a valorii reziduale a taxei, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

  ──────────
  ( ) Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ..... din data de ......., a fost achitată ...........**), în cuantum de ....... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ........., tipul/varianta ......., fabricat în anul ......, având numărul de înmatriculare ....., numărul de identificare ......., seria cărţii de identitate ........; Notă

  ──────────

  **) Va fi indicată taxa care a fost plătită prin documentul menţionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

  ──────────
  ( ) Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. ...... din data de ......., potrivit căruia taxa este în cuantum de .......... lei;( ) Documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice nr. ..... din data de ......../Documentul eliberat de Corpul experţilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului nr. .... din data de ........ ***), Notă

  ──────────

  ***) Se va indica unul din cele două documente, după caz.

  ──────────
  ( ) Hotărârea judecătorească nr. ..... din data de ..........., emisă de ............, definitivă şi irevocabilă,propunem aprobarea sumei de ..... lei, reprezentând ****): Notă

  ──────────

  ****) Va fi indicată natura sumei aprobate la restituire.

  ──────────
  ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;( ) diferenţe de taxe plătite;( ) valoare reziduală a taxei;( ) cheltuieli băneşti;( ) alte cheltuieli ocazionate cu executarea silită.În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, suma aprobată pentru restituire va fi diminuată cu aceste obligaţii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.    Şeful compartimentului, Întocmit la data de ...............    .......................... Inspector,    Semnătura ................ ........................------