DECIZIE nr. 1.262 din 27 septembrie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 raportate la dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2012    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şefCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 raportate la dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 6.983/333/2009 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.698D/2010.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 3 august 2010, pronunţată în Dosarul nr. 6.983/333/2009, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 raportate la dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. din Vaslui într-o cauză având ca obiect o contestaţie la executare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece judecarea cererilor de învestire cu formulă executorie fără citarea părţilor şi, în special, fără citarea debitorilor poate duce la încălcări ale drepturilor şi garanţiilor procesuale. Dacă în cadrul procedurii de învestire instanţa ar fi fost obligată să citeze părţile, debitorul ar fi avut posibilitatea să îşi formuleze apărări şi să demonstreze că contractul de credit şi biletele la ordin, semnate în alb pentru garantarea acestuia, nu îndeplineau condiţiile legale pentru a putea fi învestite cu formulă executorie. Astfel, desfăşurarea procedurii fără citarea părţilor încalcă dreptul la apărare al debitorului principal şi dreptul de proprietate al terţilor garanţi.Tribunalul Vaslui - Secţia civilă apreciază că excepţia invocată este vădit neîntemeiată.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Guvernul consideră excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 269 raportate la art. 85 din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut:- Art. 269: "Hotărârile judecătoreşti vor fi învestite cu formulă executorie, dacă legea nu prevede altfel. Formula executorie are următorul cuprins:«Noi, Preşedintele României»(Aici urmează cuprinsul hotărârii).«Dam împuternicire şi ordonăm organelor de executare să pună în executare prezenta hotărâre. Ordonăm agenţilor forţei publice să acorde concursul la executarea acestei hotărâri, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea ei la îndeplinire, în condiţiile legii. Spre credinţă, prezenta (hotărâre) s-a semnat de ...... (Urmează semnătura preşedintelui şi a grefierului)»Hotărârea învestită se va da numai părţii care a câştigat sau reprezentantului ei.";- Art. 85: "Judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor, afară numai dacă legea nu dispune altfel."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare şi în art. 44 care consacră dreptul de proprietate privată. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate şi prevederile art. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a pronunţat asupra dispoziţiilor criticate prin mai multe decizii, sub aceleaşi aspecte ca şi cele invocate în cauza de faţă, de exemplu prin Decizia nr. 471/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 22 iunie 2007, statuând că dispoziţiile criticate din Codul de procedură civilă consacră formula executorie a hotărârilor judecătoreşti, formulă ce reprezintă un ordin dat, în numele Preşedintelui României, organelor de executare să pună în executare hotărârea judecătorească, agenţilor forţei publice să acorde concursul la executarea acestei hotărâri, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea ei la îndeplinire.În cadrul procedurii de învestire cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti, instanţa nu judecă fondul cauzelor, ci îndeplineşte o formalitate necesară punerii în executare a acestora de către organele competente. Prin urmare, în această fază procesuală nu sunt puse în discuţie drepturi sau interese ale părţilor, împrejurare ce ar fi determinat aplicabilitatea prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei în susţinerea criticilor sale.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, atât soluţia, cât şi considerentele acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 raportate la dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 6.983/333/2009 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 septembrie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Mihaela Senia Costinescu__________