LEGE nr. 23 din 17 ianuarie 2012pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti"2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldaţi şi gradaţi profesionişti, pot fi recrutaţi şi angajaţi cetăţeni cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani, care îndeplinesc normele şi criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale."3. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) locuinţă de serviciu şi locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei;"4. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) De dispoziţiile alin. (2) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţii în calităţile prevăzute la art. 71 alin. (1)."5. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, dar nu poate depăşi 50 de ani."6. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, care se disting prin modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă, participări la misiuni în afara teritoriului statului român sau în cadrul unor activităţi militare pe teritoriul ţării, prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi ale art. 3 alin. (2), pot fi înaintaţi în unul dintre gradele de fruntaş, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, în mod excepţional, în limita numărului aprobat de către ministrul apărării naţionale, fără să fie condiţionaţi de alte criterii."7. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), g), k), m) şi n), iar în celelalte situaţii, la propunerea comandanţilor sau a şefilor direcţi, înaintată ierarhic."8. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 63. - Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti se ţin în evidenţă astfel: a) clasa I: până la 40 de ani, inclusiv; b) clasa a II-a: de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv; c) clasa a III-a: de la 46 de ani până la 55 de ani, inclusiv."  +  Articolul II (1) Pentru personalul militar prevăzut la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi îndeplinite condiţiile de cotizare pentru locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie în conformitate cu normele prevăzute pentru cadrele militare. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi persoanelor care au îndeplinit funcţii în calităţile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care beneficiază de un drept de pensie, în vederea revizuirii acesteia. (3) Expresiile "soldaţi şi gradaţi voluntari", "soldaţi voluntari", respectiv "gradaţi voluntari" prevăzute în Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în actele normative în vigoare, se înlocuiesc cu expresiile "soldaţi şi gradaţi profesionişti", "soldaţi profesionişti", respectiv "gradaţi profesionişti".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 17 ianuarie 2012.Nr. 23.--------