ORDONANȚĂ nr. 1 din 11 ianuarie 2012pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 1^2 se introduce un nou punct, punctul 1^3, cu următorul cuprins:1^3. a achiziționa - în sensul prevederilor pct. 12, a dobândi prin orice modalitate o participație calificată într-o instituție de credit;2. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dacă, din motive obiective, notificarea nu poate fi făcută în prealabil, obligația de notificare incumbă de la data achiziționării.3. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă cerințele din statul terț cu privire la întocmirea documentelor contabile prevăzute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele prevăzute de reglementările contabile adoptate la nivelul Uniunii Europene, sucursala din România a instituției de credit din statul terț respectiv nu este obligată să publice situațiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, dacă, în condiții de reciprocitate, instituțiile de credit din statele membre beneficiază de același tratament în statul terț respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date și informații legate de activitatea proprie, conform reglementărilor contabile emise în temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 150 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) ajustările prudențiale de valoare;5. Articolul 185^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 185^4Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, în legătură cu activitățile colegiilor de supraveghetori pe care le stabilește, inclusiv în situații de urgență, și comunică acestei autorități toate informațiile care prezintă o relevanță deosebită pentru asigurarea convergenței supravegherii.6. La articolul 226 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să instituie supravegherea specială sau, după caz, administrarea specială asupra instituției de credit ori să dispună măsuri de stabilizare, potrivit dispozițiilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență;7. La articolul 230, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 230(1) În cazul în care persoanele care dețin participații calificate la instituția de credit, persoană juridică română, nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei instituții de credit sau exercită o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituției de credit, Banca Națională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situații. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancțiuni care pot fi aplicate instituției de credit ori persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a acesteia, Banca Națională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii sau membrii respectivi și/sau instituirea administrării speciale ori implementarea unor măsuri de stabilizare, potrivit dispozițiilor cuprinse în cap. VIII din prezentul titlu.8. La articolul 230^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă persoanele care dețin participații calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Națională a României, măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) și (3).9. La articolul 230^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării drepturilor de vot ale persoanelor care dețin participații calificate, Banca Națională a României revocă măsura numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) circumstanțele prevăzute la alin. (1) au încetat să mai existe;b) prin conduita sa, persoana în cauză nu a exercitat o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituției de credit, aprecierea fiind raportată inclusiv, dar fără a se limita la receptivitatea în ceea ce privește îndeplinirea, în termenele indicate, a recomandărilor făcute potrivit prevederilor art. 168, a măsurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226 sau, după caz, a prezentului articol;c) Banca Națională a României nu a dispus între timp aplicarea unor măsuri în privința instituției de credit, conform prevederilor cuprinse în cap. VIII din prezentul titlu.10. La articolul 231^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 231^1(1) Dispozițiile art. 231 alin. (1) și (3) se aplică și în cazul unui achizitor potențial care s-a conformat obligației de notificare, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), dar achiziționează participația calificată înainte ca achiziția propusă să fie aprobată în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și în cazul unui achizitor care realizează notificarea potrivit prevederilor art. 25 alin. (1^1).11. La articolul 240 alineatul (1), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) se constată sau este previzibilă o deteriorare semnificativă a indicatorilor prudențiali și de performanță financiară, de natură să pericliteze capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale, și acționarii nu au întreprins și/sau nu demonstrează că sunt în măsură să întreprindă, în timp util, demersurile necesare pentru remedierea situației;........................................................................e) operațiunile instituției de credit pun în pericol stabilitatea ori nivelul fondurilor proprii ale acesteia sau instituția de credit înregistrează o criză de lichiditate care e de natură să pericliteze interesele deponenților săi sau ale altor creditori;12. La articolul 240, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deosebit de situațiile prevăzute la alin. (1), dacă fondurile proprii ale unei instituții de credit se situează la un nivel care nu depășește 75% din nivelul minim al cerințelor de capital calculate potrivit reglementărilor emise în aplicarea art. 126, Banca Națională a României este obligată să instituie administrarea specială, cu excepția cazurilor în care hotărăște fie adoptarea unor măsuri de stabilizare, conform prevederilor cuprinse în secțiunea a 2^1-a a cap. VIII din prezentul titlu, fie retragerea autorizației, cu sesizarea instanței competente pentru deschiderea procedurii falimentului, după caz.13. La articolul 240^14 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) dacă există oferte din partea mai multor instituții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1), desemnarea instituției sau, după caz, a instituțiilor câștigătoare, denumită/denumite în continuare instituție beneficiară/instituții beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Națională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite;14. La articolul 240^14 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:c^1) vânzarea de active cu asumare de pasive către instituția beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituția de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile și obligațiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operațiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate;c^2) în cadrul unei vânzări de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operațiunii inclusiv drepturi și obligații aferente elementelor ce nu sunt evidențiate ca active sau pasive bilanțiere, dacă sunt calificate de Banca Națională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite;15. La articolul 240^14 alineatul (3), litera e) se abrogă.16. La articolul 240^14, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Instituția beneficiară se subrogă în toate drepturile și obligațiile decurgând din relațiile contractuale aferente activelor și pasivelor preluate, precum și în cele decurgând din elementele preluate care nu sunt evidențiate ca active și pasive bilanțiere.(8) Pasivele transferate nu pot face obiectul unei restituiri.(9) Implementarea măsurii de vânzare de active cu asumare de pasive nu va fi considerată cauză de încetare a contractelor în care instituția beneficiară s-a subrogat potrivit prevederilor alin. (7).17. La articolul 240^15, alineatele (3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandările făcute de administrator. Valoarea estimativă care ar putea fi realizată în cazul lichidării se determină de un evaluator autorizat, potrivit legii, pe cheltuiala instituției de credit, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării.(3^1) Evaluatorul autorizat prevăzut la alin. (3) trebuie să aibă experiență corespunzătoare în domeniul evaluării activelor financiare și să fie agreat de Banca Națională a României conform reglementărilor emise în acest scop de aceasta; se prezumă că îndeplinesc aceste condiții auditorii financiari aprobați de Banca Națională a României conform prevederilor art. 155 alin. (1).18. După articolul 240^22 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a "Măsuri de stabilizare", cuprinzând articolele 240^23 - 240^41, cu următorul cuprins:Secțiunea a 2^1-aMăsuri de stabilizare2^1.1. Dispoziții comuneArt. 240^23. - (1) Banca Națională a României poate hotărî, în condițiile dispozițiilor prezentei secțiuni, adoptarea uneia dintre următoarele măsuri de stabilizare, dacă o instituție de credit se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 240 și/sau s-a dispus măsura suspendării drepturilor de vot în privința acționariatului care deține controlul asupra instituției de credit respective și, în oricare dintre aceste situații, există o amenințare la adresa stabilității financiare:a) transferul total sau parțial de active și pasive ale unei instituții de credit către una ori mai multe instituții eligibile;b) implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de administrator delegat și, după caz, de acționar, dacă anterior s-a dispus măsura suspendării drepturilor de vot în privința acționariatului care deține controlul asupra instituției de credit respective;c) transferul de active și pasive de la o instituție de credit către o bancă-punte care se constituie în acest scop.(2) Anterior adoptării unei hotărâri potrivit prevederilor alin. (1), Banca Națională a României decide care dintre măsurile de stabilizare prevăzute la același alineat este oportun să fie aplicată.(3) În cazul în care s-a luat o hotărâre potrivit prevederilor alin. (1), mandatul persoanelor care asigură administrarea și/sau conducerea instituției de credit supuse măsurii de stabilizare încetează de la data la care hotărârea Băncii Naționale a României este comunicată instituției de credit, atribuțiile de administrare și de conducere a acesteia fiind preluate de administratorul delegat desemnat prin hotărârea Băncii Naționale a României de adoptare a unei măsuri de stabilizare. Prevederile art. 240^5 alin. (5), art. 240^6 și ale art. 240^9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Administratorul delegat este abilitat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării în bune condiții a hotărârii Băncii Naționale a României adoptate potrivit prevederilor alin. (1).(5) Funcționarea adunării generale a acționarilor instituției de credit cu privire la care s-a luat măsura de stabilizare este suspendată pe perioada aplicării măsurilor de stabilizare prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).(6) Banca Națională a României notifică, de îndată, Ministerului Finanțelor Publice adoptarea unei hotărâri potrivit prevederilor alin. (1).(7) În cazul implementării unei măsuri de stabilizare potrivit prevederilor alin. (1), prevederile art. 240^21 și 240^22 se aplică în mod corespunzător.(8) Operațiunile efectuate ca urmare a adoptării măsurilor de stabilizare se vor realiza cu respectarea normelor de concurență relevante în domeniu.Art. 240^24. - Finanțarea măsurilor de stabilizare prevăzute la art. 240^23 alin. (1) este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, din resursele administrate de acesta, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.2^1.2. Transferul de active și pasive către instituții eligibileArt. 240^25. - (1) Banca Națională a României poate hotărî implementarea măsurii de stabilizare prevăzute la art. 240^23 alin. (1) lit. a) cu respectarea prevederilor art. 240^14 alin. (1), (4), (5) și (7)-(9), care se aplică în mod corespunzător, precum și a următoarelor cerințe:a) să fie asigurat tratamentul echitabil și concurența loială dintre instituțiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1) și își manifestă intenția de preluare; în acest sens, se asigură punerea la dispoziția instituțiilor interesate, în mod nediscriminatoriu și numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidențialitate, a pachetului de informații relevante, precum și facilitarea realizării evaluării activelor și/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de transfer;b) dacă există oferte din partea mai multor instituții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1), desemnarea instituției sau, după caz, a instituțiilor câștigătoare, denumită/denumite în continuare instituție beneficiară/instituții beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Națională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite;c) transferul de active și pasive către instituția beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituția de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile și obligațiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operațiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate;d) în cadrul unui transfer de active și pasive, pot face obiectul operațiunii inclusiv drepturi și obligații aferente elementelor ce nu sunt evidențiate ca active sau pasive bilanțiere, dacă sunt calificate de Banca Națională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite;e) sumele care pot rezultă din operațiunea de transfer de active și pasive, cu deducerea cheltuielilor aferente operațiunii, sunt incluse în averea instituției de credit de la care se efectuează transferul și sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creanțelor, în procedura de lichidare/faliment.(2) În cadrul operațiunii de transfer de active și pasive se acordă prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Poate fi realizat atât transferul tuturor depozitelor garantate, cât și transferul unei părți dintre acestea, în cazul transferului parțial operațiunea urmând a fi efectuată astfel încât să fie minimizat riscul, dacă acesta există, ca Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, după finanțarea transferului, să rămână obligat și pentru plata compensației aferente depozitelor aceluiași deponent la instituția de credit de la care s-a realizat transferul parțial.(3) Hotărârea Băncii Naționale a României adoptată potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel puțin următoarele:a) activele și pasivele care urmează să fie transferate, potrivit evidențelor contabile ale instituției de credit de la care se efectuează transferul;b) dacă este cazul, nivelul finanțării inițiale care trebuie asigurată de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;c) persoana desemnată ca administrator delegat;d) instituția beneficiară a operațiunii de transfer de active și pasive.Art. 240^26. - (1) În cazul instituției de credit de la care s-a efectuat transferul, prevederile art. 240^18 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(2) Până la desemnarea lichidatorului, administrarea și conducerea instituției de credit se asigură în continuare de către administratorul delegat.2^1.3. Implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarArt. 240^27. - (1) În cazul adoptării unei măsuri de stabilizare potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. b), implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de acționar se realizează prin majorarea capitalului social al instituției de credit și subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acțiuni emise.(2) Hotărârea Băncii Naționale a României adoptată potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel puțin următoarele:a) persoana/persoanele aprobate să exercite atribuțiile administratorului delegat în numele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;b) nivelul participației Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar la capitalul social al instituției de credit, după caz.Art. 240^28. - (1) Administratorul delegat convoacă adunarea generală a acționarilor pentru a decide cu privire la majorarea capitalului social și la ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor existenți pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acțiuni emise. Prevederile art. 240^8 alin. (4) și art. 240^12 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.(2) Vânzarea acțiunilor dobândite de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar potrivit prevederilor alin. (1) se realizează în cel mult 2 ani de la data dobândirii, deținerea respectivelor acțiuni putând fi prelungită, pentru motive temeinice, prin hotărâre a Băncii Naționale a României.(3) În cazul în care este vândută o participație calificată al cărei nivel permite exercitarea controlului asupra instituției de credit, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar are dreptul de a-și exercită opțiunea de vânzare a acțiunilor sale către același achizitor potențial, în aceiași termeni, preț și condiții în care se realizează vânzarea participației calificate respective. Intenția de vânzare se notifică potrivit prevederilor art. 27 și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care trebuie să își manifeste opțiunea de vânzare în termen de 48 de ore de la notificare, caz în care participația calificată poate fi vândută numai împreună cu acțiunile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în termenii, cu prețul și în condițiile convenite.(4) Mandatul de administrator delegat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, acordat prin hotărârea Băncii Naționale a României luată potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. b), încetează prin revocarea acestuia de către Banca Națională a României sau la data vânzării acțiunilor potrivit prevederilor alin. (2).2^1.4. Transferul de active și pasive către o bancă-punteArt. 240^29. - (1) Banca-punte reprezintă o instituție de credit care se constituie și funcționează ca bancă, potrivit prevederilor art. 3 lit. a), în scopul preluării de active și pasive ale unei instituții de credit, în vederea asigurării continuării prestării serviciilor bancare aferente activelor și pasivelor preluate, urmând să fie vândută ulterior către o terță parte eligibilă. Banca-punte se constituie și funcționează pe o durată de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, prin hotărâre a Băncii Naționale a României, în situațiile în care persistă riscul unei amenințări la adresa stabilității financiare și/sau negocierile cu potențialul achizitor al băncii-punte nu au fost finalizate.(2) Banca-punte trebuie să asigure menținerea unui grad de risc scăzut în desfășurarea activității, iar eventuala extindere a activității se efectuează în mod prudent.(3) Banca-punte este autorizată și își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legislației aplicabile instituțiilor de credit și este supuse supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României.(4) Banca Națională a României poate hotărî constituirea băncii-punte cu un capital social stabilit sub nivelul prevăzut la art. 11, dar care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. În aplicarea prevederilor art. 36, Banca Națională a României notifică, în acest caz, autorizarea băncii-punte și Comisiei Europene, împreună cu motivarea nivelului stabilit pentru capitalul social.(5) Capitalul social va fi vărsat în cel mult 30 de zile de la data înmatriculării băncii-punte în registrul comerțului.Art. 240^30. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, banca-punte se constituie ca societate pe acțiuni cu acționar unic Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Îndeplinirea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) este prezumată.(2) Administrarea băncii-punte se organizează în sistem dualist, exercitarea responsabilităților consiliului de supraveghere fiind asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, reprezentat de cel puțin 3 persoane fizice, care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 108 alin. (1).(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar exercită drepturile și își asumă obligațiile decurgând din calitatea sa de acționar și din atribuțiile consiliului de supraveghere, așa cum rezultă acestea potrivit legii și reglementărilor emise de Banca Națională a României.(4) Denumirea băncii-punte se constituie din denumirea instituției de credit de la care s-a efectuat transferul de active și pasive, urmată de inițialele "BP - S.A.(5) Sediul social al băncii-punte se stabilește la aceeași adresă cu cel al instituției de credit de la care se efectuează transferul.(6) Dispozițiile art. 9 alin. (2), art. 111 alin. (2) lit. b^1), art. 153^9 alin. (1) lit. b) și art. 153^13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul băncii-punte.Art. 240^31. - Finanțarea este acordată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar atât pentru transferul de active și pasive către banca-punte, cât și pentru asigurarea necesarului de fonduri proprii ale acesteia, astfel încât să se asigure desfășurarea activității de către banca-punte cu respectarea tuturor cerințelor de natură prudențială.Art. 240^32. - (1) Hotărârea Băncii Naționale a României adoptată potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. c) cuprinde cel puțin următoarele:a) activele și pasivele care urmează să fie transferate, determinate potrivit evidențelor contabile ale instituției de credit de la care se efectuează transferul, și autorizarea constituirii și funcționării băncii-punte;b) nivelul capitalului social inițial subscris al băncii-punte și nivelul provizoriu al finanțării pentru transferul de active și pasive;c) persoanele aprobate să exercite responsabilitățile de conducere a băncii-punte, cu respectarea cerințelor prevăzute la cap. I din titlul II al părții I;d) aprobarea reprezentanților Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în consiliul de supraveghere al băncii-punte;e) obiectul de activitate al băncii-punte;f) auditorul financiar aprobat pentru banca-punte;g) persoana desemnată ca administrator delegat la instituția de credit de la care se efectuează transferul de active și pasive.(2) Ca urmare a hotărârii prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României emite autorizația de funcționare a băncii-punte.(3) Înmatricularea băncii-punte în registrul comerțului se face în regim de urgență, pe baza autorizației emise de Banca Națională a României și a actului constitutiv, în termen de 24 de ore de la depunerea documentelor la oficiul registrului comerțului în a cărui circumscripție se află sediul băncii-punte.(4) În termen de maximum 30 de zile sunt depuse și celelalte documente prevăzute de lege pentru înmatricularea unei societăți comerciale.(5) Nerespectarea prevederilor alin.(4) se sancționează potrivit dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Art. 240^33. - (1) Transferul de active și pasive către banca-punte se face la valoarea la care acestea sunt evidențiate în contabilitatea instituției de credit de la care se efectuează transferul, la momentul transferului.(2) Dacă din evaluarea prevăzută la art. 240^34 alin. (4) rezultă că valoarea justă a activelor transferate, luând în considerare și eventuala restituire realizată potrivit prevederilor art. 240^34 alin. (5), este mai mare decât valoarea justă a pasivelor transferate, banca-punte datorează respectiva diferență instituției de credit de la care s-a efectuat transferul, datorie care se plătește de către Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, în cel mult 4 luni de la data transferului, și se evidențiază de către acesta din urmă ca o creanță asupra băncii-punte.(3) Dacă din evaluarea prevăzută la art. 240^34 alin. (4) rezultă că valoarea justă a pasivelor transferate este mai mare decât valoarea justă a activelor transferate, luând în considerare și eventuala restituire realizată potrivit prevederilor art. 240^34 alin. (5), instituția de credit de la care s-a efectuat transferul datorează băncii-punte respectiva diferență, datorie care se plătește de către Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, în cel mult 4 luni de la data transferului, și se evidențiază de către acesta din urmă ca o creanță asupra instituției de credit de la care s-a efectuat transferul.Art. 240^34. - (1) Transferul de active și pasive, precum și începerea desfășurării activității de către banca-punte au loc în prima zi lucrătoare ce urmează datei înmatriculării băncii-punte în registrul comerțului.(2) În cadrul operațiunii de transfer de active și pasive către banca-punte se acordă prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pot face obiectul transferului către banca-punte pasivele instituției de credit, cu excepția capitalurilor proprii și a împrumuturilor subordonate, precum și activele acesteia, cu excepția activelor de natura imobilizărilor corporale care nu sunt calificate de Banca Națională a României ca fiind necesare pentru desfășurarea activității băncii-punte. Drepturile și obligațiile aferente elementelor ce nu sunt evidențiate ca active sau pasive bilanțiere pot face obiectul transferului dacă sunt calificate de Banca Națională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite.(4) După realizarea transferului, banca-punte numește un evaluator autorizat, potrivit legii, cu experiență în evaluarea activelor financiare, agreat de Banca Națională a României conform reglementărilor emise în acest scop de aceasta, care să evalueze activele preluate de banca-punte și să determine valoarea justă, la data transferului, a activelor și pasivelor transferate, inclusiv, după caz, a fondului comercial aferent, așa cum această valoare este definită în reglementările contabile aplicabile.(5) Activele sau portofoliul de active care nu corespund calitativ pentru asigurarea desfășurării activității în condițiile prevăzute la art. 240^29 alin. (2) pot fi restituite instituției de credit de la care au fost transferate, în termen de 4 luni de la data transferului, împreună cu sumele aferente acestor active, încasate până la data restituirii.(6) Prevederile art. 240^14 alin. (8) și (9) se aplică în mod corespunzător.(7) Transferul de active și pasive către banca-punte sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituția de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile și obligațiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operațiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate.Art. 240^35. - (1) La momentul transferului, banca-punte se subrogă prin efectul legii în drepturile și obligațiile decurgând din acordurile încheiate de instituția de credit de la care s-a efectuat transferul în legătură cu:a) participarea la sistemele de plăți, sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și schemele de plăți și aranjamente de plăți;b) accesul pe piața primară a titlurilor de stat în calitate de dealer primar, după caz;c) accesul în calitate de participant eligibil la operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și la facilitățile permanente acordate de aceasta;d) accesul în calitate de intermediar pe piața valutară interbancară;e) accesul în calitate de participant la stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR;f) accesul în calitate de participant la stabilirea ratelor de referință pentru titluri de stat.(2) Banca-punte notifică părților interesate subrogarea sa în drepturi și obligații potrivit prevederilor alin. (1).(3) Potrivit prevederilor alin. (1), banca-punte preia sumele existente în conturile de corespondent și în conturile deschise în cadrul sistemelor de plăți pentru instituția de credit de la care s-a efectuat transferul, precum și deținerile de instrumente financiare ale acesteia, atât în nume propriu, cât și în numele clienților, evidențiate în sistemele de depozitare și decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.Art. 240^36. - (1) Banca-punte se subrogă în toate drepturile și obligațiile decurgând din relațiile contractuale aferente activelor și pasivelor transferate și notifică de îndată aceasta deponenților, altor creditori și debitorilor preluați în urma transferului.(2) Pentru efectuarea transferului de active și pasive către banca-punte nu este necesar acordul deponenților sau al altor creditori ori al debitorilor instituției de credit de la care se face transferul.(3) Prevederile art. 240^14 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.Art. 240^37. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2), instituția de credit de la care s-a efectuat transferul este obligată să presteze în beneficiul băncii-punte, pe bază de contract și contra unui comision agreat, serviciile aferente activităților și operațiunilor pe care le derula anterior transferului și care sunt necesare derulării de către banca-punte a activităților desfășurate.(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1):a) niciun furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii de telefonie, precum și alte servicii necesare funcționării băncii-punte - nu are dreptul să schimbe, în defavoarea instituției de credit, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către instituția de credit de la care s-a efectuat transferul, dacă instituția de credit continuă să își îndeplinească obligațiile contractuale;b) nicio parte contractantă dintr-un contract de închiriere, inclusiv leasing, încheiat de instituția de credit de la care s-a efectuat transferul, prin care bunuri mobile și imobile sunt date în folosința acesteia, nu poate cere încetarea contractului, dacă bunul este necesar desfășurării activității băncii-punte, iar instituția de credit continuă să își îndeplinească obligațiile contractuale;c) administratorul delegat și, după caz, lichidatorul trebuie să asigure punerea în executare a dispozițiilor membrilor directoratului băncii-punte cu personalul existent al instituției de credit de la care s-a efectuat transferul.Art. 240^38. - (1) La data transferului, valabilitatea autorizației instituției de credit de la care s-a efectuat transferul de active și pasive, precum și mandatul administratorului delegat desemnat în condițiile prevăzute la art. 240^23 alin. (3) încetează de drept.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 10/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările și completările ulterioare, instituția de credit de la care s-a efectuat transferul intră în lichidare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor cuprinse în secțiunea a 3-a a cap. VIII din titlul III al părții I, exceptând prevederile art. 255 și 257.(3) Lichidatorul notifică, de îndată, creditorilor și debitorilor instituției de credit în lichidare această situație.(4) De la data deschiderii procedurii de lichidare prevăzute la alin. (2) se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra instituției de credit debitoare ori a bunurilor sale.(5) Până la vânzarea băncii-punte, lichidatorul va lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii de către instituția de credit în lichidare a obligațiilor prevăzute la art. 240^37.(6) În scopul îndeplinirii obiectivelor măsurii de stabilizare hotărâte potrivit prevederilor art. 240^32, Banca Națională a României va urmări ducerea la îndeplinire de către lichidator a obligației prevăzute la alin. (5).(7) Până la vânzarea băncii-punte, îndeplinirea de către lichidator a atribuțiilor în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile prevăzute la alin. (2) se realizează în măsura în care nu impietează asupra îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (5).Art. 240^39. - (1) Vânzarea băncii-punte se hotărăște de Banca Națională a României.(2) Vânzarea băncii-punte se face prin una din următoarele metode:a) vânzarea de acțiuni, prevederile art. 25-31 și art. 240^14 alin. (3) lit. b) fiind aplicabile în mod corespunzător;b) operațiuni de vânzare de active cu asumare de pasive.(3) La realizarea operațiunii de vânzare de active cu asumare de pasive, prevăzută la alin. (2) lit. b), trebuie să fie respectate prevederile art. 240^14 alin. (1), (4), (5) și (7)-(9), care se aplică în mod corespunzător, precum și următoarele cerințe:a) să fie asigurat tratamentul echitabil și concurența loială dintre instituțiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1) și își manifestă intenția de preluare; în acest sens, se asigură punerea la dispoziția instituțiilor interesate, în mod nediscriminatoriu și numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidențialitate, a pachetului de informații relevante, precum și facilitarea realizării evaluării activelor și/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de transfer;b) dacă există oferte din partea mai multor instituții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1), desemnarea instituției sau, după caz, a instituțiilor câștigătoare, denumită/denumite în continuare instituție beneficiară/instituții beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Națională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite;c) vânzarea de active cu asumare de pasive către instituția beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituția de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile și obligațiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operațiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate;d) în cadrul unei vânzări de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operațiunii inclusiv drepturi și obligații aferente elementelor ce nu sunt evidențiate ca active sau pasive bilanțiere, dacă sunt calificate de Banca Națională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite.Art. 240^40. - (1) Sumele obținute din vânzarea băncii-punte se distribuie în următoarea ordine:a) acoperirea cheltuielilor aferente vânzării;b) plata obligațiilor decurgând din raporturi de muncă datorate și neachitate până la data vânzării;c) recuperarea creanțelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar rezultate din finanțarea acordată potrivit prevederilor art. 240^31;d) stingerea creanțelor bugetare;e) acoperirea altor cheltuieli ale băncii-punte înregistrate până la data vânzării.(2) Eventualele sume rămase după aplicarea prevederilor alin. (1) revin Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.Art. 240^41. - La expirarea perioadei prevăzute la art. 240^29 alin. (1) valabilitatea autorizației de funcționare a băncii-punte încetează de drept."  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Fondul poate deține calitatea de administrator delegat și, după caz, de acționar la o instituție de credit față de care a fost dispusă o măsură de stabilizare de către Banca Națională a României.(1^2) Fondul poate fi acționar unic și poate exercita atribuțiile consiliului de supraveghere al băncilor-punte, în condițiile și limitele prevăzute de lege.2. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din activitatea de administrator special, administrator interimar sau lichidator al unei instituții de credit, precum și din calitatea de administrator delegat și, după caz, de acționar al unei instituții de credit ori din vânzarea băncilor-punte potrivit legii.3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și f) vor fi utilizate pentru plata compensațiilor aferente depozitelor garantate, pentru finanțarea, inclusiv prin emiterea de garanții, a operațiunilor ce implică transfer de depozite garantate și pentru finanțarea măsurilor de stabilizare, în condițiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.4. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) La finanțarea măsurilor de stabilizare dispuse de Banca Națională a României se utilizează resursele fondului de restructurare bancară și, în cazul epuizării acestora, resursele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și f).(6^2) Finanțarea acordată potrivit prevederilor alin. (61) nu poate depăși un nivel care să conducă la scăderea gradului de acoperire a expunerii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar sub limita de 0,5% din valoarea totală a depozitelor garantate.5. La articolul 9, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Fondul va finanța, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, măsurile de stabilizare dispuse de Banca Națională a României.6. La articolul 10, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Instituțiile de credit rezultate dintr-o fuziune, instituțiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, precum și băncile-punte sunt scutite de la plata contribuției inițiale.7. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Instituțiile de credit constituite ca bancă-punte plătesc prima contribuție anuală conform prevederilor alin. (1).8. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situații excepționale în care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente pentru acoperirea plății compensațiilor, pentru finanțarea, inclusiv prin emiterea de garanții, a operațiunilor ce implică transferul de depozite garantate, în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv pentru finanțarea, potrivit legii, a măsurilor de stabilizare hotărâte de Banca Națională a României, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, pune la dispoziția Fondului sumele necesare sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond. Sursa fondurilor este reprezentată de vărsămintele din privatizare în lei și valută înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului. Condițiile generale de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iar sumele se pun la dispoziție Fondului la solicitarea acestuia, pe bază de convenție încheiată între părți.9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dacă vărsămintele din privatizare sunt insuficiente, Ministerul Finanțelor Publice poate lansa împrumuturi de stat, conform legislației privind datoria publică. Condițiile financiare ale subîmprumutului acordat de Ministerul Finanțelor Publice Fondului vor fi stabilite prin convenție încheiată între cele două părți. Sumele necesare vor fi puse la dispoziția Fondului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către acesta.10. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Regimul TVA aplicabil operațiunilor de vânzare a băncii-punte și celor de vânzare a acțiunilor deținute de Fond în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1^1) este cel reglementat de legislația fiscală.11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Fondul are obligația de a lua toate măsurile necesare punerii la dispoziția deponenților garantați, prin intermediul instituțiilor de credit mandatate potrivit art. 22 alin. (1), a sumelor reprezentând compensații cuvenite într-un termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile, conform art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau (îi).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Banca Națională a României poate aproba, la solicitarea Fondului, în circumstanțe absolut excepționale, prelungirea cu maximum 10 zile lucrătoare a termenului pentru punerea compensațiilor la dispoziția deponenților garantați.(3) Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, Fondul stabilește data începerii plății compensațiilor, perioada în care plățile se efectuează prin intermediul instituțiilor de credit mandatate, modalitatea de plată a compensațiilor și asigură publicarea în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Fondului și în cel puțin două cotidiene de circulație națională a informațiilor necesare pentru intrarea în posesia compensațiilor.(4) Informațiile prevăzute la alin. (3) trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:a) instituțiile de credit care sunt mandatate să efectueze plata compensațiilor, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora;b) perioada în care plata compensațiilor se efectuează prin unitățile instituțiilor de credit mandatate;c) procedura de obținere a compensațiilor de către deponenții care nu s-au prezentat pentru a intră în posesia acestora în perioada prevăzută la lit. b);d) modalitățile de plată, documentele, condițiile și formalitățile necesare pentru obținerea compensației;e) procedura de soluționare a contestațiilor referitoare la datele cuprinse în listele în baza cărora se realizează plata compensațiilor.(5) Instituția de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile și instituția de credit ce a fost mandatată pentru efectuarea plății compensațiilor au obligația de a publică informațiile menționate la alin. (4) la sediul tuturor unităților lor teritoriale.(6) Termenele și perioada prevăzute la alin. (1)-(4) pentru punerea la dispoziție a compensațiilor și pentru efectuarea plăților prin instituțiile de credit mandatate nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza plata compensației unui deponent garantat care nu a fost în măsură să își valorifice acest drept în termenele respective.12. După articolul 27^1 se introduc patru noi articole, articolele 27^2-27^5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^2(1) Creanțele Fondului asupra unei bănci-punte, aferente finanțării preluării de active și pasive și constituirii și funcționării băncii-punte, vor fi compensate din vânzarea acesteia.(2) În situația încetării de drept a valabilității autorizației băncii-punte, creanțele Fondului asupra băncii-punte au rangul de prioritate prevăzut de legislația în domeniul falimentului instituțiilor de credit pentru creanțele rezultate din depozite garantate.Art. 27^3. - Creanțele Fondului asupra unei instituții de credit aferente finanțării transferului de active și pasive ale acesteia către o bancă-punte vor fi compensate din averea respectivei instituții de credit.Art. 27^4. - Creanțele Fondului asupra unei instituții de credit, aferente finanțării asigurate de acesta pentru implementarea măsurii de stabilizare constând în transferul total sau parțial de active și pasive ale unei instituții de credit către una ori mai multe instituții eligibile, vor fi compensate din averea respectivei instituții de credit.Art. 27^5. - În situația lichidării instituției de credit la care s-a dispus implicarea Fondului în calitate de acționar, creanțele Fondului asupra acesteia au rangul de prioritate prevăzut la art. 27^2 alin. (2).13. La articolul 33 litera a), după punctul 9 se introduc opt noi puncte, punctele 10-17, cu următorul cuprins:10. nivelul finanțării operațiunilor ce implică transfer de depozite garantate, al finanțării măsurilor de stabilizare decise de Banca Națională a României și/sau al participației Fondului la capitalul social al unei instituții de credit;11. persoana/persoanele fizice desemnată/desemnate de Fond să exercite calitatea de administrator delegat la o instituție de credit;12. persoanele fizice desemnate de către Fond să exercite responsabilitățile consiliului de supraveghere al unei bănci-punte;13. propunerile de înlocuire a persoanelor ce exercită responsabilitățile consiliului de supraveghere al băncii-punte și ale auditorului financiar al acesteia;14. propunerea de prelungire a perioadei de funcționare a băncii-punte și fundamentarea propunerii;15. propunerea de vânzare a băncii-punte și documentația de fundamentare a propunerii;16. propunerea de restituire la banca de la care s-a realizat transferul a unor active preluate;17. propunerea de vânzare a acțiunilor băncii la care Fondul este acționar în condițiile prevederilor art. 2 alin. (1^1);14. La articolul 33 litera b), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. propunerile privind desemnarea evaluatorului autorizat care să evalueze activele preluate de banca-punte, să determine valoarea justă, la data transferului, a activelor și pasivelor transferate, inclusiv, după caz, a fondului comercial aferent, așa cum această valoare este definită în reglementările contabile aplicabile;15. La articolul 33 litera b), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. contractarea, cu persoane fizice și juridice, române sau străine, de servicii privind activitatea aferentă calității de acționar unic al unei bănci-punte, de administrator delegat și, după caz, de acționar al unei bănci ori decurgând din exercitarea atribuțiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte;16. La articolul 33 litera b), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. materiale care conțin soluții și propuneri care țin de calitatea de acționar unic al unei bănci-punte, de administrator delegat și, după caz, de acționar al unei bănci sau decurgând din exercitarea atribuțiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte;17. La articolul 35, literele g) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) monitorizează și supraveghează activitatea Fondului de administrare și lichidare la instituții de credit, precum și cea de plată a compensațiilor deponenților garantați; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situațiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la instituțiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor; monitorizează activitatea Fondului desfășurată în calitate de acționar unic al unei bănci-punte sau cea aferentă exercitării atribuțiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte, respectiv de administrator delegat și, după caz, de acționar al unei instituții de credit;.......................................................................k) reprezintă instituția la încheierea contractelor de servicii privind activitatea de lichidare sau cea decurgând din exercitarea calității Fondului de acționar unic al unei bănci-punte, de administrator delegat și, după caz, de acționar al unei instituții de credit, respectiv cea decurgând din exercitarea atribuțiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte, precum și a contractelor privind servicii de asistență și de consultanță de specialitate cu persoane fizice și juridice române și străine;"18. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 45^1(1) În situația fuziunii unor instituții de credit participante, deponenții ale căror depozite garantate ar urma să depășească prin cumulare în urma fuziunii nivelul plafonului de garantare prevăzut la art. 6 alin. (3) vor fi informați cu privire la acest fapt de respectivele instituții de îndată ce acestea au obținut aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României cu privire la fuziune.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații justificate privind asigurarea secretului comercial cu privire la fuziune sau a stabilității financiare, informarea poate fi realizată în termen de 5 zile de la data încheierii fuziunii.(3) În situația în care, în urma implementării unor măsuri aprobate de Banca Națională a României ce implică transfer de depozite, respectiv în urma vânzării unei bănci-punte, depozitele garantate ale unui deponent depășesc prin cumulare nivelul plafonului de garantare prevăzut la art. 6 alin. (3), acesta va fi informat cu privire la acest fapt de către instituția de credit beneficiară a transferului sau, după caz, de instituția de credit achizitoare a băncii-punte, în termen de cel mult 15 zile de la realizarea transferului, respectiv a vânzării.19. Denumirea titlului II se modifică și va avea următorul cuprins:Titlul IIFondul de restructurare bancară și activitatea aferentă calităților Fondului deținute în cadrul implementării măsurilor de stabilizare20. Denumirea capitolului XIV din titlul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul XIVConstituirea, administrarea și utilizarea fondului de restructurare bancară21. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Prevederile prezentului capitol reglementează condițiile referitoare la constituirea, administrarea și utilizarea fondului de restructurare bancară pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare implementate în cursul administrării speciale sau, după caz, a aplicării unor măsuri de stabilizare, dispuse de Banca Națională a României potrivit legii, precum și pentru finanțarea măsurilor de stabilizare.22. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Resursele financiare ale fondului de restructurare bancară, prevăzute la art. 60, pot fi utilizate și pentru finanțarea măsurilor de stabilizare dispuse de Banca Națională a României.23. La articolul 59, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:"a) persoană prejudiciată - orice persoană care, în conformitate cu prevederile aplicabile din legislația în domeniul instituțiilor de credit, a obținut o hotărâre judecătorească executorie prin care i se recunoaște dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a aplicării măsurilor implementate în cursul administrării speciale sau a aplicării unor măsuri de stabilizare, dispuse de Banca Națională a României;b) despăgubire - suma determinată în conformitate cu dispozițiile aplicabile din legislația în domeniul instituțiilor de credit, ce trebuie plătită persoanei prejudiciate din fondul de restructurare bancară;"24. La articolul 60 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) încasări din recuperarea creanțelor Fondului aferente utilizării resurselor fondului de restructurare bancară.25. La articolul 61, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Instituțiile de credit rezultate dintr-un proces de fuziune, cele constituite ca bancă-punte, precum și instituțiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, dacă aceste procese au avut loc după plata cotizației anuale, sunt scutite de la plata acesteia pentru anul respectiv.26. După capitolul XIV se introduce un nou capitol, capitolul XV "Activitatea Fondului aferentă calităților deținute în cadrul implementării măsurilor de stabilizare", cuprinzând articolele 68 și 69, cu următorul cuprins:  +  Capitolul XVActivitatea Fondului aferentă calităților deținute în cadrul implementării măsurilor de stabilizareArt. 68. - (1) Fondul are obligația să deruleze, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, toate operațiunile necesare constituirii și funcționării băncii-punte potrivit hotărârii Băncii Naționale a României, precum și pentru exercitarea calității de administrator delegat și, după caz, de acționar al unei instituții de credit.(2) După primirea hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României privind constituirea unei bănci-punte, Fondul depune documentația necesară înmatriculării în regim de urgență a băncii-punte la Oficiul Național al Registrului Comerțului.Art. 69. - Încasările din recuperarea creanțelor Fondului aferente finanțării acordate potrivit art. 9 alin. (2) vor fi utilizate în următoarea ordine de prioritate: rambursarea sumelor împrumutate de la Guvern conform art. 15 alin. (2) și (3), reîntregirea resurselor schemei de garantare, reîntregirea resurselor fondului de restructurare bancară."  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" se înlocuiește cu denumirea "fondul de restructurare bancară".
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Guvernatorul Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  București, 11 ianuarie 2012.Nr. 1.