LEGE nr. 12 din 6 ianuarie 2012pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 13 ianuarie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din 29 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru stabilirea unor măsuri referitoarela Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și modificarea prevederilor art. 1 din OrdonanțaGuvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profituluila societățile naționale, companiile naționale și societățilecomerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum și la regiile autonome2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Profitul nerepartizat al Societății Comerciale Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. aferent anilor 2008, 2009 și 2010 se repartizează în condițiile legii.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 1, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Sunt exceptate de la obligația repartizării profitului pentru destinația și în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) instituțiile de credit cu capital integral de stat.(8) Instituțiile de credit cu capital integral de stat își pot majoră capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net al societății, cu respectarea prevederilor legale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  București, 6 ianuarie 2012.Nr. 12.