METODOLOGIE din 9 decembrie 2011privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii de examinare a stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, pentru acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 2 (1) Statul asigură copilului protecţia şi îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredinţat în mod legal, inclusiv dreptul la educaţie şi la sănătate. (2) Statul asigură asistenţa medicală şi măsurile de ocrotire a sănătăţii pentru toţi copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătăţii.  +  Articolul 3 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli. (2) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţi apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordate prin asistenţa medicală pentru preşcolari şi elevi se asigură pe toată perioada în care aceştia se află în unităţile de învăţământ, având următoarele componente: a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi - identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, gestionarea circuitelor funcţionale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică; b) servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective - imunizări, triaj epidemiologic; c) servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor - evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare; d) servicii de asigurare a stării de sănătate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecţiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul unic de urgenţă - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta; e) servicii medicale de asigurare a stării de sănătate - acţiuni medicale curative, acordarea de consultaţii medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special şi de reţete gratuite şi acordarea de prim ajutor în caz de urgenţă; f) activităţi de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 5 (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor sunt următoarele: a) personalul medical din unitatea de învăţământ şi, după caz, medicul de familie care deserveşte unitatea; b) personalul din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) personalul din administraţia publică locală cu competenţe partajate în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia învăţământului special; d) directorul unităţii de învăţământ; e) dirigintele sau profesorul pentru învăţământ primar/preşcolar al clasei/grupei respective; f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ; g) personalul din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. (2) Atribuţiile personalului, pe categorii, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Baremul de dotare a cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul II Organizarea examinării stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate de către cadrele medicale  +  Articolul 7 (1) Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate are ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătăţii colectivităţii de copii, prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea precoce a unor afecţiuni, deficienţe sau factori de risc, prin iniţierea rapidă a acţiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educaţie pentru sănătate. (2) Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate nu exclude şi nu se suprapune cu examinarea stării de sănătate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari: a) preşcolari:(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea stării de sănătate;(îi) depistarea diverselor deficienţe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, şi aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale şi educative, în vederea integrării viitoare în unităţi de învăţământ;(iii) consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor în vârstă de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, şi îndrumarea spre învăţământul special (pentru deficienţii mintal, senzorial şi motor);(iv) formarea unor deprinderi şi abilităţi de viaţă sănătoasă; b) elevi:(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea stării de sănătate;(îi) depistare precoce a bolilor:- depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică şi neuropsihică;- depistarea deficienţelor şi/sau a bolilor specifice vârstei;(iii) depistare precoce a factorilor şi comportamentelor cu risc:- nutriţionali;- alcool;- tutun;- droguri, inclusiv etnobotanice;- BTS (boli cu transmitere sexuală);- sedentarism;- violenţă;- alţi factori de risc;(iv) orientarea şcolară şi profesională în funcţie de starea de sănătate individuală;(v) formarea unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 9Copiii şi tinerii depistaţi, în urma examinărilor medicale, cu boli sau deficienţe vor fi luaţi în evidenţă specială şi, după caz, vor fi dispensarizaţi de medicul colectivităţii împreună cu medicul de familie şi/sau cu medicii de alte specialităţi, în vederea recuperării stării lor de sănătate.  +  Articolul 10Etapele examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate sunt următoarele: a) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi preşcolarii din colectivităţi; b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi elevii; c) examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate efectuate pentru toţi elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a/a IX-a, a XII-a/a XIII-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale.  +  Articolul 11 (1) Programarea examinării medicale a stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivităţii de preşcolari sau a unităţii de învăţământ (care va asigura şi mobilizarea la datele fixate). (2) Examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a, iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afecţiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialişti în vederea consilierii privind orientarea şcolară şi profesională, în funcţie şi de eventualele abateri de la starea de sănătate. (3) Examinarea medicală se face elevilor din clasa a IV-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale. (4) În ultimele două luni înainte de închiderea anului şcolar vor fi examinaţi elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparaţie între starea de sănătate a acestora la intrarea în şcoală şi, respectiv, la sfârşitul clasei I.  +  Capitolul III Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate  +  Articolul 12Personalul care asigură examinarea este format din: a) asistentele medicale din colectivităţile de preşcolari, din unităţile şcolare sau, în absenţa acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile somatometrice şi determinările fiziometrice; b) profesorul pentru învăţământ preşcolar din grădiniţe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice şi a limbajului şi care consemnează sub semnătură datele obţinute în fişa specială a preşcolarului; c) medicul colectivităţii (şcolar, al unităţii de învăţământ sau de familie).  +  Articolul 13Preşcolarii şi elevii care au fost depistaţi cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimişi de către acesta la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului şi a atitudinii terapeutice.  +  Articolul 14Examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate se realizează după cum urmează: a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanţ şi data examinării, deficienţe senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc; b) efectuarea unui examen clinic pe aparate şi sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia şi examenul endocrinologic; c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie); d) depistarea tulburărilor de vedere; e) depistarea tulburărilor de auz; f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preşcolari; g) înregistrarea datelor obţinute în urma examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate în fişa medicală a copilului.  +  Articolul 15Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea personalului medical din unităţile de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Rolul unităţilor de învăţământ şi al autorităţilor publice locale în asigurarea şi în menţinerea stării de sănătate a elevilor  +  Articolul 16 (1) Unităţile de învăţământ, prin directorul şcolii şi în colaborare cu cadrele medicale, asigură condiţiile necesare examinării şi evaluării stării de sănătate a elevilor. (2) Conducerea unităţilor de învăţământ şi autorităţile publice locale asigură condiţiile igienico-sanitare de funcţionare privind organizarea şi desfăşurarea, în bune condiţii, a activităţii instructiv-educative, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Conducerea unităţilor de învăţământ face demersuri pe lângă autorităţile publice locale în vederea respectării prevederilor legale cu privire la: prevenirea consumului de substanţe toxice, asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ, derularea programelor şi proiectelor naţionale guvernamentale.  +  Articolul 18În unităţile de învăţământ se organizează activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 19Unităţile de învăţământ prezintă în oferta lor activităţi formale de educaţie pentru sănătate.  +  Articolul 20Unităţile de învăţământ încheie parteneriate cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea promovării stilului de viaţă sănătos şi responsabil în rândul elevilor.  +  Articolul 21Unităţile de învăţământ colaborează cu comunitatea locală şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viaţă sănătoasă.  +  Articolul 22Unităţile de învăţământ au obligaţia să informeze părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor că semnarea contractului educaţional include şi responsabilitatea acestora faţă de sănătatea propriilor copii şi în afara şcolii, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă şi a evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ, şi să includă în regulamentul de ordine interioară aspecte legate de asistenţa medicală şi promovarea stilului de viaţă sănătos.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 23Copiii cetăţenilor rezidenţi pe teritoriul României, înscrişi în unităţi de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, în condiţiile prezentei metodologii.  +  Articolul 24Prezenta metodologie, cu atribuţii partajate, este elaborată în baza Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, şi a Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001, cu modificările ulterioare, şi intră în vigoare la 30 de zile după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 la metodologieAtribuţiile personalului implicat în asistenţa medicalăşi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilorşi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătosşi a educaţiei pentru sănătateI. Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii a) Semnalează directorului şcolii şi instituţiilor publice cu atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). b) Semnalează nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor directorului unităţii de învăţământ şi comunităţii locale. c) Controlează respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, de cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate. d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investiga- ţiile de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infecto- contagioase la subiecţi şi contacţi. e) Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică). f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor. g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale personalului didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate, conform reglementărilor de sănătate şi securitate în muncă.
  Gestionarea circuitelor funcţionale a) Evaluează circuitele funcţionale şi propune toate măsurile pentru conformarea la standardele şi normele de igienă. b) Prezintă măsurile necesare directorului unităţii de învăţământ. c) Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în menţinerea condiţiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare. d) Verifică implementarea măsurilor propuse.
  Verificarea respectării reglemen- tărilor de sănătate publică a) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. b) Informează, în scris, directorul şcolii şi/sau reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în legătură cu aceste abateri. c) Supervizează corectarea abaterilor.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei a) Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe şi cantine şcolare. b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii sănătoase. c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe şi cantine şcolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare. d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventu- alelor nereguli constatate. e) Informează operativ directorul unităţii de învăţământ despre neregulile constate şi despre măsurile ce trebuie adoptate.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz).
  Imunizări a) Organizează activitatea de vaccinare, în condiţii de igienă şi de siguranţă. b) Colaborează cu direcţiile de sănătate publică în vederea aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul naţional de imunizare, pe clase. c) Asigură lanţul de frig la nivelul unităţii de învăţământ, conform normelor Ministerului Sănătăţii. d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului Sănătăţii. e) Informează directorul unităţii de învăţământ asupra resurselor necesare pentru efectuarea imunizărilor. f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activităţii de vaccinare. g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare a părinţilor, pentru a accepta desfăşurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului. h) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi de raportarea în termene a activităţii de imunizare.
  Triaj epidemiologic a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe şi a elevilor. b) Depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă, în funcţie de grupă. c) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmi- sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi. d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi. e) Iniţiază acţiuni de dezinfecţie-dezinsecţie şi deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc.) din grădiniţe şi şcoli, conform normelor Ministerului Sănătăţii. f) Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic. g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanţele şcolare sau ori de câte ori este nevoie. h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele strepto- cocice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate. b) Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării examenelor naţionale. c) Prezintă în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor. d) Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii, şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI). e) Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe şi elevii - examenul medical de bilanţ al stării de sănătate din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni. f) Selecţionează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolare şi profesionale la terminarea învăţământului gimnazial şi liceal. g) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la concursuri, olimpiade şcolare (cu excepţia celor sportive) şi în vacanţe, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemi- ologic, în care se va menţiona şi patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialişti de medicină sportivă. h) Vizează documentele medicale pentru obţinerea de burse medicale şcolare.
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflaţi în evidenţa specială, în scop recuperator.
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţe şi şcoli.
  Eliberarea documentelor medicale necesare Eliberează adeverinţe medicale la terminarea grădiniţei, şcolii generale, şcolii profesionale şi a liceului.
  Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de bilete de trimitere Eliberează bilete de trimitere simple.
  Acordarea de scutiri medicale a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare. b) Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare pentru elevii bolnavi. c) Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile şcolare.
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente a) Acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor, în limitele competenţelor. b) Examinează, tratează şi supraveghează medical preşcolarii şi elevii, inclusiv pe cei izolaţi, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate a) Medicul, împreună cu directorul unităţii de învăţământ, iniţiază, desfăşoară şi colaborează la organizarea diverselor activităţi de educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii: (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii; (îi) activitate fizică; (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanţe etnobotanice); (iv) viaţa de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (BTS); (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru acţiune în caz de dezastre; (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuţi"; (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos. b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sănătate. c) Participă la lectoratele cu părinţii ale căror teme vizează sănătatea copiilor. d) Ţine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor. e) Organizează instruiri ale personalului didactic şi administrativ în probleme de sănătate a copiilor. f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătăţii şi ale educaţiei pentru sănătate, în rândul preşcolarilor şi elevilor. g) Participă la programe de educaţie medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.
  II. Atribuţiile asistentului medical
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii a) Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). b) Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului medical. c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se realizează aceasta. d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor. e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădiniţe în timpul spălării pe mâini a acestora şi la servirea mesei. f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate. g) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sau reprezentantul legal. h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc. i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate. j) Întocmeşte zilnic în grădiniţe evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile. k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) şi şcoli, spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţă medi- cului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele constatate. l) Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoză şi scabie).
  Gestionarea circuitelor funcţionale Evaluează circuitele funcţionale sub supervizarea medicului şi propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele şi normele de igienă.
  Verificarea respectării reglemen- tărilor de sănătate publică a) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul şcolii şi/sau reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asupra acestor abateri. c) Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie de responsabi- lităţile stabilite de medic.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia preşcolarilor şi elevilor. b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări. c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor. d) Controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar. e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe şi din cantinele şcolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Servicii curente a) Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă. b) Însoţeşte, după caz, copiii din grădiniţă în situaţia deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată durata acesteia. c) Asigură asistenţa medicală în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care poate fi detaşat în aceste unităţi. d) Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materialele sanitare şi cu instrumen- tarul medical, sub supravegherea medicului. e) Urmăreşte şi consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie şi a limbajului preşcolarilor, consemnând în fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii. f) Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii. g) Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă, conducerea unităţii de învăţământ, precum şi familiile/reprezentantul legal al preşcolarilor şi elevilor.
  Imunizări a) Efectuează catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor. b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul naţional de imunizări. c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate. d) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare a elevilor. e) Încurajează cadrele didactice şi părinţii să faciliteze şi, respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului. f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementărilor în vigoare.
  Triaj epidemiologic a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor din grădiniţe. b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este cazul. c) Depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta. d) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmi- sibile, sub îndrumarea medicului. e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicului. f) Execută acţiuni antiparazitare şi antiinfecţioase în focarele din grădiniţe şi şcoli, conform normelor Ministerului Sănătăţii. g) Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate, conform dispoziţiilor medicului. b) Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătate a elevilor. c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fişele medicale. d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) şi altele, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale. e) Consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările absenţelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară. f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate şi şcoli profesionale. g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor. h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale. i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor şi supraveghează apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, consemnând în fişe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidenţă specială, datele controalelor medicale.
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I. b) Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.). c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii. d) Completează adeverinţele medicale ale elevilor care termină clasa a IX-a, a XII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale.
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente a) Acordă, în limita competenţelor, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 şi supraveghează transportul preşcolarilor la unităţile sanitare. b) Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului. c) Supraveghează preşcolarii şi elevii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic. d) Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari. b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, cu copiii şi cu personalul didactic auxiliar din grădiniţă şi, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice. c) Instruieşte grupele sanitare şi însoţeşte la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecţionată. d) Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a elevilor, pe clase şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice. e) Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate. f) Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor. g) Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ. h) Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective. i) Participă la instruiri profesionale. j) Participă la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.
  III. Atribuţiile medicului dentist şcolar
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii a) Semnalează managerului şcolii şi instituţiilor publice cu atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). b) Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a cabinetului managerului şcolii şi comunităţii locale.
  Gestionarea circuitelor funcţionale a) Evaluează circuitele funcţionale în cabinetul propriu şi propune toate măsurile pentru conformarea la standardele şi normele de igienă. b) Aduce la cunoştinţă directorului unităţii de învăţământ măsurile necesare. c) Urmăreşte implementarea măsurilor propuse.
  Verificarea respectării reglemen- tărilor de sănătate publică a) Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumen- tarului medical.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei -
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
  Imunizări -
  Triaj epidemiologic -
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de învăţământ arondate. b) Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare. c) Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor şi elevilor şi trimite la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar. d) Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase. e) Examinează parodonţiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice. f) Urmăreşte dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare. g) Depistează activ afecţiunile orodentare. h) Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va însoţi fişa medicală a copiilor şi elevilor în ciclul următor.
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice a) Dispensarizează afecţiunile orodentare depistate. b) Împreună cu specialiştii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare şi parodontopatii şi efectuează tratamentele indicate de aceştia.
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate Raportează anual direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiul Bucureşti starea de sănătate orodentară a copiilor şi tinerilor din colectivităţile arondate.
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii.
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente a) Examinează, stabileşte diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare. b) Urmăreşte refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi. c) Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare). d) Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către serviciul de specialitate. e) Acordă primul ajutor în caz de urgenţă, în limita competenţelor.
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate Efectuează educaţia preşcolarilor şi elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dentomaxilare.
  IV. Atribuţiile cadrului mediu dentist
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii Aplică măsurile de igienă şi antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
  Gestionarea circuitelor funcţionale -
  Verificarea respectării reglemen- tărilor de sănătate publică -
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei -
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Servicii curente a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, cu materiale sanitare şi cu instrumentar medical. b) Gestionează, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglemen- tările Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele din cabinetul de medicină dentară. c) Efectuează şi răspunde de sterilizarea instrumentarului.
  Imunizări -
  Triaj epidemiologic a) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmi- sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor şi la solicitarea acestora. b) Participă la acţiunile de triaj epidemiologic, la solicitarea medicului unităţii de învăţământ.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate Desfăşoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice -
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente a) Desfăşoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia. b) Asigură, în limita competenţelor, primul ajutor în caz de urgenţă preşcolarilor şi elevilor. c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico- chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate a) Desfăşoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activităţi de educaţie pentru sănătate în domeniul sănătăţii orodentare. b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sănătatea elevilor. c) Participă la lectoratele cu părinţii pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.
  V. Atribuţiile direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii a) Verifică şi controlează respectarea legislaţiei în vigoare vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). b) Semnalează riscurile pentru sănătatea copiilor şi tinerilor autorităţilor administraţiei publice locale, directorilor unită- ţilor de învăţământ şi Ministerului Sănătăţii, după caz. c) Verifică administraţia publică locală privind modul de asigurare a resurselor umane şi financiare necesare pentru asistenţa medicală a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ.
  Gestionarea circuitelor funcţionale Controlează modul de respectare a circuitelor funcţionale şi acordarea de consultanţă pentru organizarea adecvată a acestora.
  Verificarea respectării reglemen- tărilor de sănătate publică a) Verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică. b) Constată abaterile, întocmeşte planuri de conformare şi verifică implementarea acestora.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei a) Verifică condiţiile şi modul de preparare şi servire a hranei. b) Constată abaterile în domeniu şi recomandă măsuri specifice pentru corectarea acestora.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Imunizări a) Asigură vaccinurile necesare unităţilor de învăţământ. b) Transportă vaccinurile la unităţile de învăţământ respectând lanţul de frig. c) Primeşte raportările imunizărilor şi verifică recuperarea copiilor nevaccinaţi. d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor.
  Triaj epidemiologic Verifică efectuarea triajului epidemiologic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate Verifică modul de realizare a examenelor de bilanţ.
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice -
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate a) Primeşte raportările curente de la unităţile de învăţământ. b) Realizează situaţii centralizate la nivelul judeţului privind starea de sănătate a copiilor şi tinerilor.
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente -
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate Iniţiază, aprobă şi susţine, la nivel judeţean, în colaborare cu inspectoratele şcolare, campanii de educaţie pentru sănătate.
  VI. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii a) Semnalează instituţiilor publice cu atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). b) Semnalează nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor medicale administraţiei publice locale. c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivităţii, prin realizarea de amenajări şi dotări la nivelul unităţii de învăţământ. d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ. e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă în ceea ce priveşte personalul din subordine. f) Solicită, în situaţii deosebite, examene medicale suplimentare, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
  Gestionarea circuitelor funcţionale a) Sprijină personalul medical în evaluarea şi conformarea la standarde a circuitelor funcţionale. b) Dispune măsuri şi identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor funcţionale.
  Verificarea respectării reglemen- tărilor de sănătate publică a) Aduce la cunoştinţa forurilor superioare - inspectoratul şcolar, direcţia de sănătate publică, administraţia locală - abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. b) Implementează recomandările şi planurile de conformare ale direcţiei de sănătate publică. c) Dispune măsuri proprii şi numeşte responsabili pentru corectarea abaterilor.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic. b) Respectă recomandările medicului la achiziţionarea/solicitarea achiziţionării de alimente către administraţia publică locală. c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de învăţământ a programelor guvernamentale de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli", precum şi altor programe naţionale.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Servicii curente a) Face solicitări către administraţia publică locală, în colaborare cu medicul, în vederea asigurării bunurilor materiale pentru dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta metodologie. b) Sprijină acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli.
  Imunizări a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor. b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanţului de frig în unitatea de învăţământ. c) Aduce la cunoştinţa autorităţilor publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor. d) Facilitează informarea cadrelor didactice şi a părinţilor, realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare.
  Triaj epidemiologic Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic şi dispune măsurile propuse de acesta.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice -
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate -
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente -
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate a) Aprobă diversele activităţi de educaţie pentru sănătate desfăşurate în unitatea de învăţământ de către terţi, pe baza recomandării medicului. b) Încurajează, susţine şi, după caz, participă la diversele activităţi de educaţie pentru sănătate organizate de personalul unităţii de învăţământ. c) Dispune măsuri pentru susţinerea/efectuarea activităţilor de educaţie pentru sănătate şi educaţie sanitară de către personalul angajat. d) Se îngrijeşte de asigurarea resurselor materiale necesare activităţi de educaţie pentru sănătate. e) Poate să organizeze activităţi extracurriculare/cercuri de prim ajutor. f) Organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare şi extraşcolare, de sine stătătoare sau în parteneriat, pentru formarea unui stil de viaţă sănătos. g) Include şi prezintă în oferta şcolii obiectul de studiu opţional "Educaţie pentru sănătate".
  VII. Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar şi preşcolar
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii Semnalează personalului medical şi managerului unităţii de învăţământ încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli).
  Gestionarea circuitelor funcţionale Sprijină personalul medical în evaluarea şi conformarea, la standarde, a circuitelor funcţionale.
  Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică a) Aduce la cunoştinţa medicului şi a directorului unităţii de învăţământ abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. b) Implementează recomandările, planurile de conformare şi măsurile dispuse de medic şi de directorul unităţii de învăţământ, la indicaţia medicului şi a asistentului medical.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a Implementează în grupa/clasa de care răspunde programele guvernamentale de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli", hranei precum şi alte programe realizate la nivel naţional.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Imunizări a) Îndeplineşte măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor; b) Informează copiii despre importanţa şi beneficiile imunizării. c) Asigură interfaţa cu părinţii, astfel încât aceştia să faciliteze şi, respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.
  Triaj epidemiologic Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic şi îndeplineşte măsurile propuse de acesta.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor şi îndeplineşte măsurile propuse de acesta.
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice Aduce operativ la cunoştinţa personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate -
  Eliberarea documentelor medicale necesare Se îngrijeşte de existenţa documentelor medicale necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivităţi.
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale Urmăreşte viza medicului unităţii de învăţământ, acolo unde este cazul.
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente a) Informează operativ personalul medical al unităţii de învăţământ în situaţii de necesitate de ajutor medical. b) Apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 în situaţii de urgenţe medicale. c) Informează operativ părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor în situaţii de necesitate de ajutor medical.
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate a) Iniţiază şi desfăşoară cu clasa/grupa activităţi de educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii: (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii; (îi) activitate fizică; (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanţe etnobotanice); (iv) viaţa de familie, inclusiv BTS; (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru acţiuni în caz de dezastre; (vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii pricepuţi"; (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos. b) Iniţiază lecţiile de educaţie pentru sănătate preşcolarilor şi elevilor. c) Organizează lectorate cu părinţii pe teme privind stilul de viaţă sănătos. d) Urmăreşte crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul preşcolarilor/elevilor. e) Supervizează deprinderile de educaţie pentru sănătate, în general şi pe cele de bază sanogene în rândul preşcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.). f) Controlează prin sondaj igiena individuală şi aduce la cunoştinţa familiei/reprezentanţilor legali rezultatele.
  VIII. Atribuţii specifice personalului didactic
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii Semnalează personalului medical şi directorului unităţii de învăţământ încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli).
  Gestionarea circuitelor funcţionale Sprijină personalul medical în evaluarea şi conformarea la standarde a circuitelor funcţionale.
  Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică a) Aduce la cunoştinţa medicului şi a directorului unităţii de învăţământ abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. b) Implementează recomandările, planurile de conformare şi măsurile dispuse de medic şi de directorul unităţii de învăţământ, la indicaţia medicului şi a asistentului medical.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei Sprijină implementarea în unitatea de învăţământ a programelor guvernamentale de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli" etc.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Imunizări Îndeplineşte măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
  Triaj epidemiologic Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic şi îndeplineşte măsurile propuse de acesta.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor şi îndeplineşte măsurile propuse de acesta.
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice Aduce operativ la cunoştinţa personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate -
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente a) Informează operativ personalul medical al unităţii de învăţământ în situaţii de necesitate de ajutor medical. b) Apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 - în situaţii de urgenţe medicale. c) Informează operativ dirigintele, directorul unităţii de învăţământ şi, după caz, părinţii în situaţii de necesitate de ajutor medical.
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate a) Iniţiază, desfăşoară şi participă la activităţile de educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii: (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii; (îi) activitate fizică; (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanţe etnobotanice); (iv) viaţa de familie, inclusiv BTS; (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru acţiune în caz dezastre; (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuţi"; (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos. b) Participă, în funcţie de specialitate şi de solicitări, la lectorate cu părinţii pe teme privind stilul de viaţă sănătos. c) Urmăreşte crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul preşcolarilor/elevilor. d) Supervizează deprinderile de educaţie pentru sănătate de bază sanogene în rândul preşcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).
  IX. Atribuţii specifice personalului didactic auxiliar
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii Semnalează personalului medical, directorului unităţii de învăţământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli).
  Gestionarea circuitelor funcţionale La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină personalul medical în evaluarea şi conformarea la standarde a circuitelor funcţionale.
  Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică -
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină implementarea în unitatea de învăţământ a programelor guvernamentale de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli", precum şi a altor programe naţionale etc.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Imunizări La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, îndeplineşte măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
  Triaj epidemiologic Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate -
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice -
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate -
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente -
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate La solicitare, sprijină şi participă la activităţile de educaţie pentru sănătate desfăşurate în unitatea de învăţământ.
  X. Atribuţii specifice personalului nedidactic
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii Semnalează personalului medical, directorului unităţii de învăţământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli).
  Gestionarea circuitelor funcţionale a) Îndeplineşte atribuţiile funcţionale în conformitate cu normele legale în vigoare. b) La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină personalului medical în evaluarea şi conformarea la standarde a circuitelor funcţionale.
  Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică -
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei Contribuie la implementarea în unitatea de învăţământ, în funcţie de responsabilităţile delegate a programelor guvernamentale de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli", precum şi a altor programe naţionale.
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Imunizări Îndeplineşte activităţile recomandate de medic şi, la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
  Triaj epidemiologic La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate -
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice -
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate -
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente -
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate La solicitare, sprijină şi participă la activităţile de educaţie pentru sănătate desfăşurate în unitatea de învăţământ.
  XI. Atribuţiile inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii a) Semnalează instituţiilor publice cu atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). b) Semnalează nevoile de amenajare şi dotare administraţiei publice locale. c) Acordă atenţie cu prioritate problemelor de sănătate a colectivităţilor în realizarea de amenajări şi dotări la nivelul unităţilor de învăţământ.
  Gestionarea circuitelor funcţionale Sprijină directorul unităţii de învăţământ în respectarea standardelor circuitelor funcţionale.
  Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică -
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei -
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Imunizări Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor, la solicitarea direcţiilor de sănătate publică sau a unităţilor de învăţământ.
  Triaj epidemiologic
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate -
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice -
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate -
  Eliberarea documentelor medicale necesare
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente -
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate a) Organizează, la nivel judeţean/de sector, campanii şi activităţi extracurriculare şi extraşcolare pentru promovarea stilului de viaţă sănătos. b) Încurajează oferta şcolară pentru promovarea educaţiei pentru sănătate. c) Realizează parteneriate, la nivel judeţean, cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale specializate în educaţia pentru sănătate. d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele şi activităţile realizate în domeniul educaţiei pentru sănătate în unităţile de învăţământ.
  XII. Atribuţiile administraţiei publice locale cu competenţe partajate
  *Font 8*
  Tipul de servicii Atribuţii specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
  Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii a) Semnalează instituţiilor publice cu atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţio- nate la comercializare în şcoli). b) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc.), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicală şi contract pentru gestionarea deşeurilor biologic periculoase, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare. c) Asigurarea personalului medical necesar (prin contractare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unităţile de învăţământ, în funcţie de numărul de preşcolari/elevi.
  Gestionarea circuitelor funcţionale Sprijină unităţile de învăţământ în evaluarea şi conformarea la standarde a circuitelor funcţionale.
  Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică Răspunde la solicitările direcţiei de sănătate publică judeţene/ a municipiului Bucureşti privind respectarea reglementărilor de sănătate publică în unităţile de învăţământ.
  Verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei -
  Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
  Imunizări Sprijină efectuarea imunizărilor.
  Triaj epidemiologic -
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Evaluarea stării de sănătate -
  Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice -
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate -
  Eliberarea documentelor medicale necesare -
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicale -
  Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente -
  Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
  Educaţia pentru sănătate Susţine, încurajează şi promovează în unităţile de învăţământ organizarea şi desfăşurarea activităţilor curriculare, extracurricu- lare şi extraşcolare de educaţie pentru sănătate şi de formare a stilului de viaţă sănătos.
   +  Anexa 2 la metodologieBaremul de dotare a cabinetelor medicale şi de medicină dentarădin unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar de statşi particulare autorizate/acreditateI. Barem pentru dotarea unui cabinet medical din grădiniţe
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăţi/cantitate)
  A. Instrumentar medical
  1. Tensiometru 1
  2. Stetoscop 1
  3. Casoletă (20 cm) 2
  4. Pensă de prins limba 1
  5. Abeslanguri (apăsătoare de limbă) - de unică folosinţă 1 cutie
  6. Ciocan pentru reflexe 1
  7. Cântar pentru persoane 1
  8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
  9. Panglică metrică 1
  10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
  11. Tăviţă renală 2
  12. Foarfecă dreaptă 1
  13. Termometru maximal 2 la 20 de copii
  14. Seringă de unică folosinţă (5 ml) 2 la 20 de copii
  15. Seringă de unică folosinţă (10 ml) 1 la 20 de copii
  16. Atele (de dimensiuni diverse) 3
  17. Optotip pentru preşcolari 1
  18. Lighean 1
  19. Garou 1
  20. Măsuţă pentru instrumentar 1
  21. Canapea pentru consultaţii 1
  22. Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente şi instrumente) 1
  23. Eprubete 5
  24. Oglindă frontală 1
  B. Materiale sanitare
  1. Alcool sanitar 500 ml lunar
  2. Cloramină (tablete) 20 de tablete
  3. Feşi 5/8 1 buc. la 20 de copii
  4. Vată 250 g la 20 de copii
  5. Pansamente sterile 10
  6. Leucoplast (2 cm şi 5 cm) 2
  7. Bicarbonat de Na 100 g
  8. Betadină 100 ml
  9. Albastru de metil 100 g
  10. Rivanol 1% 0,500 l
  11. Mănuşi chirurgicale 1 cutie
  12. Cearşaf de pat de unică folosinţă 1 rolă
  13. Prosop de unică folosinţă 3 role/lună
  14. Halat alb 2/persoană
  15. Apă oxigenată 0,500 l/lună
  16. Pansamente Urgo 5 buc. la 10 copii
  17. Faşă elastică 1 buc. la 50 de copii
  18. Măşti de protecţie sanitară 100 buc./cabinet
  19. Muşama
  20. Saci negri pentru deşeuri menajere 30 buc./lună
  21. Saci galbeni pentru deşeuri contaminate 30 buc./lună
  22. Pahar de unică folosinţă 5 buc. la 20 de copii
  C. Medicamente (cantităţi variabile în funcţie de numărul de copii şi de tipul grădiniţei: cu program prelungit, de zi sau săptămânal)
  1. Methylprednisolonum 250 mg/4 ml - 5 flacoane sau Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole
  2. Salbutamolum spray - 2 flacoane
  3. Diazepamum soluţie injectabilă 10 mg/2 ml - 5 fiole (numai în trusa de prim ajutor) şi Diazepamum soluţie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi
  4. Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml - 1 flacon şi Paracetamolum supozitoare 125 mg şi/sau 250 mg - 1 cutie
  5. Furazolidonum 100 mg/comprimate - 10 comprimate
  6. Metoclopramidum soluţie injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole şi Metoclopramidum picături orale - soluţie 7 mg/ml/flacon - 1 flacon
  7. Calcii gluconas soluţie injectabilă 10% - 3 fiole
  8. Gentamicinum picături oftalmice soluţie 0,03% - 1 flacon sau Naphazolinum picături oftalmice soluţie 0,03% - 1 flacon
  9. Promethazinum sirop 5 mg/5 ml - 1 flacon sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon
  10. Epinephrinum soluţie injectabilă 1 mg/ml - 3 fiole
  11. Glucosum 33% soluţie injectabilă 3,3 g/10 ml - 3 fiole
  12. Apă distilată - 3 fiole
  13. Clorură de sodiu 9 mg/l - 5 fiole
  14. Unguent cu antibiotic
  15. Clorhidrat de oxitetraciclină şi hidrocortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon
  16. Oxymetazolinum picături nazale - soluţie - 1 flacon
  17. Heparinoidum unguent sau similar medicaţie antivaricoasă heparină sau heparinoizi pentru utilizare locală - 2 tuburi
  18. Oxeladinum sirop - 1 flacon
  19. Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri
  20. Metamizolum 300 mg supozitoare -1 cutie
  21. Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluţie - 2 flacoane
  22. Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinaţii - 1 cutie
  23. Diclofenacum gel - 2 tuburi
  D. Mobilier pus la dispoziţie de grădiniţă
  1. Birou 1
  2. Dulap fişier 1
  3. Dulap vestiar 1
  4. Scaune 4
  5. Coş cu pubelă 2
  6. Cuier 1
  7. Pătură
  8. Calculator cu imprimantă
  9. Substanţe pentru întreţinerea igienei zilnice în cabinet (detergenţi pentru paviment, chiuvetă, geamuri şi mobilier)
  10. Dozator de apă cu bidoane rezervă
  E. Evidenţe primare
  1. Adeverinţă medicală model M.S. cod 18.1.1
  2. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
  3. Bilet de trimitere
  4. Fişă de raportare lunară
  5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenţă) şi al consultaţiilor
  6. Condică de prescripţii pentru aparat
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de consultaţii
  9. Registru de evidenţă specială a bolnavilor
  10. Registru de evidenţă a activităţii de educaţie pentru sănătate
  11. Registru de evidenţă a bolilor transmisibile
  12. Fişă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  13. Reţetă medicală
  14. Tabel de catagrafie
  15. Bilet de internare
  16. Fişă medicală pentru copii
  17. Fişă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  18. Ştampilă cabinet medical
  F. Consumabile de birou şi de calculator
  1. Coli de scris
  2. Coli fotocopiere
  3. Agrafe
  4. Capsator
  5. Pix
  6. Creion
  7. Gumă
  8. Caiete
  9. Tuş
  10. Pastă corectoare
  11. Ace cu gămălie
  12. Lipici
  13. Dosare
  14. Folii protectoare
  15. Agendă medicală
  16. Biblioraft
  17. Toner
  II. Barem pentru dotarea unui cabinet medical şcolar
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăţi/cantitate)
  A. Instrumentar medical
  1. Tensiometru 1
  2. Stetoscop 1
  3. Casoletă (20 cm) 2
  4. Pensă de prins limba 1
  5. Abeslanguri (apăsătoare de limbă) 10 (la 500 de elevi) de unică folosinţă
  6. Ciocan pentru reflexe 1
  7. Cântar pentru persoane 1
  8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
  9. Panglică metrică 1
  10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
  11. Tăviţă renală 2
  12. Foarfecă dreaptă 1
  13. Termometru maximal 5 (la 500 de elevi)
  14. Seringă de unică folosinţă (5 ml) 5 (la 500 de elevi)
  15. Seringă de unică folosinţă (10 ml) 5 (la 500 de elevi)
  16. Atele (de dimensiuni diverse) 3
  17. Optotip pentru şcolari 1
  18. Pahar de unică folosinţă 5
  19. Lighean 1
  20. Garou 1
  21. Măsuţă pentru instrumentar 1
  22. Canapea pentru consultaţii 1
  23. Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente şi instrumente) 1
  24. Eprubete 5
  B. Materiale sanitare
  1. Alcool sanitar 500 ml lunar
  2. Cloramină (tablete) 20 de tablete
  3. Feşe 5/8 5 la 500 de elevi
  4. Feşe 8/10 5 la 500 de elevi
  5. Vată 500 g la 500 de elevi
  6. Pansamente sterile 20
  7. Leucoplast (2 cm şi 5 cm) 3
  8. Bicarbonat de Na 100 g
  9. Betadină 100 ml
  10. Albastru de metil 100 g
  11. Rivanol 1% 0,500 l
  12. Mănuşi chirurgicale de protecţie 1 cutie
  13. Cearşaf de pat de unică folosinţă 1 rolă
  14. Prosop de hârtie 3/lună
  15. Halat alb 2/persoană
  16. Apă oxigenată
  17. Pansamente Urgo
  18. Faşă elastică
  19. Măşti de protecţie sanitară
  20. Muşama
  21. Saci negri pentru deşeuri menajere 30 buc./lună
  22. Saci galbeni pentru deşeuri contaminate 30 buc./lună
  23. Geantă frigorifică (având mărimea în funcţie de numărul elevilor din şcoală)
  24. Baterii pentru gheaţă geantă frigorifică
  C. Medicamente (cantităţi variabile în funcţie de numărul de elevi şi dacă există sau nu internat)
  1. Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole
  2. Salbutamolum spray - 2 flacoane
  3. Diazepamum soluţie injectabilă 10 mg/2 ml - 3 fiole (numai în trusa de prim ajutor) şi Diazepamum soluţie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi
  4. Paracetamolum comprimate - 2 cutii
  5. Metoclopramidum soluţie injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole şi Metoclopramidum comprimate - 10 comprimate
  6. Calcii gluconas soluţie injectabilă 10% - 3 fiole
  7. Naphazolinum picături oftalmice - soluţie 2 flacoane
  8. Promethazinum sirop - 2 flacoane
  9. Vaccin tetanic adsorbit - 5 fiole
  10. Epinephrinum soluţie injectabilă 1mg/ml - 5 fiole
  11. Glucosum 33% soluţie injectabilă 3,3 g/10 ml - 5 fiole
  12. Apă distilată - 5 fiole
  13. Clorură de sodiu 9 mg/l-5 fiole
  14. Chlorphenaminum comprimate - 1 cutie sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 flacon şi Loratadinum comprimate - 1 cutie
  15. Butylscopolammonii bromidum, comprimate - 10 comprimate
  16. Unguent cu antibiotic - 1 tub
  17. Clorhidrat de oxitetraciclină şi hidrocortizon, spray cutanat, suspensie - 1 flacon
  18. Oxymetazolinum picături nazale - soluţie - 2 flacoane
  19. Acidum acetiylsalicylicum 500 mg, comprimate -10 comprimate
  20. Heparinoidum unguent 1 tub sau similar medicaţie antivaricoasă heparina sau heparinoizi pentru utilizare locală - 1 tub
  21. Combinaţii (sulfat de atropină, ergoton, clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic) comprimate filmate - 10 comprimate filmate
  22. Trimebutinum comprimate filmate - 10 comprimate filmate
  23. Gluconolactat de calciu şi magneziu - 5 fiole;
  24. Combinaţii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu şi trisilicat de magneziu) comprimat masticabil - 10 comprimate masticabile
  25. Oxeladinum sirop - 1 flacon
  26. Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri
  27. Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluţie - 2 flacoane
  28. Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinaţii - 1 cutie
  29. Diclofenacum gel - 1 tub
  30. Phenylbutazonum crema - 1 tub
  31. Drotaverinum comprimate - 10 comprimate
  32. Bromhexinum comprimate sau Acetylcysteinum comprimate - 10 comprimate
  33. Nifedipinum drajeuri - 5 drajeuri
  D. Aparate şi instrumente facultative
  1. Dinamometru pentru adulţi şi copii (pentru forţa musculară) 2
  2. Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2
  3. Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1
  4. Tabele pseudoizocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor) 1
  5. Audiometru portabil 1
  E. Mobilier asigurat de unitatea de învăţământ
  1. Birou 1
  2. Dulap fişier 1
  3. Dulap vestiar 1
  4. Scaune 4
  5. Coş cu pubelă 2
  6. Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1
  7. Cuier 1
  8. Pătură 1
  9. Calculator cu imprimantă
  10. Dozator de apă cu bidoane rezervă
  11. Substanţe pentru întreţinerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri şi mobilier)
  F. Evidenţe primare
  1. Adeverinţă medicală model M.S. cod 18.1.1
  2. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
  3. Bilet de trimitere simplu
  4. Fişă de raportare lunară
  5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenţa) şi al consultaţiilor
  6. Condică de prescripţii pentru aparat
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de consultaţii
  9. Registru de evidenţă specială a bolnavilor
  10. Registru de evidenţă a activităţii de educaţie pentru sănătate
  11. Reţetă medicală simplă
  12. Tabel de catagrafie
  13. Fişă medicală pentru copii
  14. Fişă medicală pentru adulţi
  15. Fişă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  16. Fişă de plan pentru vaccinări
  17. Înştiinţare
  18. Registru de vaccinări
  19. Dare de seamă privind activitatea dispensarului medical şcolar
  20. Ştampilă cabinet medical
  G. Consumabile de birou şi de calculator
  1. Coli de scris
  2. Coli fotocopiere
  3. Agrafe, ace cu gămălie
  4. Capsator
  5. Pix, creioane, gumă
  6. Caiete
  7. Tuş
  8. Pastă corectoare
  9. Lipici
  10. Dosare, folii protectoare
  11. Agendă medicală
  12. Biblioraft
  13. Toner
  III. Barem minim pentru dotarea unui cabinet de medicină dentară şcolară
  A. Instrumentar medical - fonduri de la Ministerul Sănătăţii
  1. Seringă Uniject 2
  2. Ace atraumatice de unică folosinţă pentru seringa Uniject 100
  3. Seringi de unică folosinţă (5 ml) 100/500 de elevi
  4. Mânere de bisturiu 3
  5. Lame sterile pentru bisturiu drept şi curb 100
  sau
  6. Bisturiu de unică folosinţă 50
  7. Cleşti pentru extracţie maxilar superior 9
  8. Cleşti pentru extracţie maxilar inferior 9
  9. Cleşte crampon 1
  10. Elevatoare drepte 4
  11. Elevatoare curbe 6 (3 perechi)
  12. Mânere pentru oglindă dentară 25
  13. Oglinzi dentare 25
  14. Pense dentare 25
  15. Sonde dentare 25
  16. Spatule dentare 25
  17. Canule pentru aspirarea salivei (unică folosinţă) 100
  18. Pense instrumentar 2
  19. Tăviţe renale mici 2
  20. Tăviţe renale mari 2
  21. Casolete (14 cm şi/sau 19 cm) 2
  22. Cutii instrumentar 4
  23. Truse pentru detartraj 3
  24. Perii pentru periaj dentar profesional 50
  25. Pensă Pean 2
  26. Truse de consultaţie de unică folosinţă pentru pacienţii cu antecedente de hepatită acută B şi C 10
  27. Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină dentară 3 (un set)
  28. Excavatoare duble 15
  29. Fuloare dentare 15
  30. Chiurete alveolare 4
  31. Foarfecă chirurgicală 2
  32. Linguri standard pentru amprentă 10 (5 perechi)
  33. Matrice circulară 1
  34. Portmatrice 1
  35. Cuţit pentru ceară 1
  36. Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare 1
  37. Bol de cauciuc 1
  38. Lampă de spirt 1
  39. Freze diamantate sau din oţel pentru piesă dreaptă 5
  40. Freze diamantate sau din oţel pentru piesă unghi 20
  41. Freze din oţel pentru turbină 20
  42. Freze diamantate pentru turbină 10
  43. Freze Beutelrock 5 (o cutie)
  44. Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, Tirre-nerves, Kerr) 1 cutie din fiecare tip
  45. Freze pentru lustruit 5
  46. Matrice metalică 5
  47. Matrice din celuloid 1 cutie
  48. Ace chirurgicale 5
  49. Instrumentar şi materiale pentru finisarea obturaţiilor coronare
  B. Aparatură medicală - fonduri de la autoritatea publică locală
  1. Unit dentar 1
  2. Fotoliu dentar 1
  3. Compresor 1
  4. Sterilizator cu aburi sau etuvă pupinel 1
  5. Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii 1
  6. Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii 1
  7. Amalgamator 1
  8. Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na 1
  9. Piese de schimb şi materiale de întreţinere pentru echipamente şi aparatură stomatologică
  C. Materiale stomatologice - fonduri de la autoritatea publică locală
  1. Dentocalmin 2 flacoane
  2. Eugenol 2 flacoane
  3. Oxid de zinc 125 g
  4. Iodoform 1 cutie
  5. Pastă pe bază de hidroxid de calciu 2 tuburi/seringi
  6. Material de obturaţie provizorie 3 flacoane
  7. Ciment fosfat de zinc 1 cutie
  8. Pastă devitalizantă 1 flacon
  9. Pastă mumifiantă 1 flacon
  10. Clorură de zinc 1 flacon
  11. Soluţii pentru antiseptizarea canalelor radiculare 4 flacoane
  12. Capsule Ag + Hg 1 cutie
  13. Ciment tip ionimer de sticlă 1 cutie
  14. Materiale compozite pentru obturaţii definitive coronare + accesoriile necesare (demineralizant, liant) 2 cutii
  15. Materiale pentru obturaţii definitive radiculare 1 cutie
  16. Materiale de profilaxie dentară 1 cutie
  17. Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de tip alginat şi de tip siliconic în două consistenţe) 2 cutii
  18. Gelaspon 1 cutie
  19. Antibiotic pentru alveolite postextracţionale 1 flacon
  20. Pastă pentru periaj profesional 1 flacon
  21. Conuri din gutapercă 1 cutie
  22. Conuri din hârtie 1 cutie
  23. Anestezic în carpule pentru seringă Uniject 100 buc.
  24. Lidocaină spray 2 flacoane
  D. Materiale sanitare
  1. Mănuşi de consultaţie 100 (50 de perechi)
  2. Măşti de protecţie 50
  3. Rulouri de vată 1 pungă
  4. Feşi tifon 10/10 30 buc.
  5. Comprese sterile 30 de pachete
  6. Alcool sanitar/alb 1 litru
  7. Vată 1.000 g
  8. Produse pentru dezinfecţia instrumentarului stomatologic 2 litri
  9. Produse pentru dezinfecţia mâinilor 1 litru
  10. Dezinfectant pentru turbină şi piese de mână 1 flacon
  11. Lubrifiant pentru turbină şi piese de mână 1 flacon
  12. Hârtie prosop 4 role
  13. Halat de protecţie 2 buc./persoană
  14. Pahare de unică folosinţă 100 buc.
  15. Câmpuri de hârtie pentru truse individuale 3 pachete
  16. Bavete de unică folosinţă 1 pachet
  17. Lanţ pentru bavete de unică folosinţă 1 buc.
  18. Bandă pentru testarea fizico-chimică la căldură uscată 1 rolă
  19. Perhidrol 250 ml
  20. Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor de lucru 2 litri
  21. Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor mari 1 litru
  22. Soluţie pentru sterilizare la rece 1 litru
  23. Saci galbeni pentru deşeuri cu risc infectocontagios 3 role
  24. Saci negri pentru deşeuri menajere 3 role
  25. Cutii de carton pentru deşeuri cu risc infectocontagios 4 buc.
  26. Cutii din PVC pentru deşeuri tăietoare înţepătoare cu risc infectocontagios 4 buc.
  IV. Medicamente obligatorii conform Deciziei Colegiului Medicilor nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară
  *Font 8*
  Nr. crt. DCI Forma farmaceutică Cantitate
  1. Nitroglicerină (Nitroglicerina) sau Nitroglicerină (Maycor nitro spray, Nitromint) capsule 0,5 mg sau 0,65 mg sau aerosol 0,4 mg/doză 1 flacon (40 de capsule) 1 flacon (10 g)
  2. Nifedipină (Adalat, Corinfar, Nifedipin, Nifadil) tablete sau capsule 10 mg 10 buc.
  3. Acid acetilsalicilic (Aspirină) capsule 500 mg 10 buc.
  4. Furosemid (Furorese, Lasix) fiole 20 mg/2 ml 10 buc.
  5. Adrenalină fiole 1 mg/1 ml 5 buc.
  6. Efedrină fiole 10 mg/1 ml 5 buc.
  7. Atropină fiole 10 mg/1 ml 5 buc.
  8. Hidrocortizon Hemisuccinat (Flebocortid, Hidrocortizone) flacoane 100 mg, fiole 25 mg 2 g (20 x 100 mg sau 80 x 25mg)
  9. Clemastinum (Tavegyl) sau Prometazină (Romergan) fiole 2 mg/1 ml fiole 50 mg/2 ml 10 buc. 10 buc.
  10. Cimetidină (Histodil) sau Ranitidină (Zantac) fiole 200 mg/2 ml fiole 50 mg/2 ml 5 buc. 5 buc.
  11. Aminofilină (Miofilin) fiole 240 mg/10 ml 2 buc.
  12. Clorură de sodiu 9 la mie Clorură de sodiu 9 la mei fiole 10 ml pungi 500 ml 5 buc. 2 buc.
  13. Glucoză 10% pungi 500 ml 1 buc.
  14. Calciu gluconic fiole 500 mg/5 ml 3 buc.
  15. Ketorolac (Ketorol, Ketrodol, Toradol) sau Metamizol (Algocalmin, Analgin, Novalgin) fiole 30 mg/1 ml fiole 500mg/2 ml 5 buc. 10 buc.
  16. Drotavertin (NO-SPA) 10 buc.
  17. Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen) capsule 500 mg 5 buc.
  18. Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine) capsule 150 mg sau 300 mg 4 buc.
   +  Anexa 3 la metodologieDocumentele medicale necesare laînscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt: a) adeverinţă medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1); b) aviz epidemiologic.2. Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe: a) La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul. b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea. c) La transferul elevului într-o altă unitate şcolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanţe: a) după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive; b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinţei medicale a) La înscrierea în clasa I:(i) Această adeverinţă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanţ a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligaţia consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învăţământul obişnuit".(îi) Pentru copiii care se înscriu în unităţi de învăţământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivităţii de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizările efectuate.(iii) Copiii care au frecventat o grădiniţă cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniţă. b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar:(i) În unităţile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în şcoala profesională, elevii care au avut fişe medicale la cabinetul medical al şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o dată cu adeverinţa medicală menţionată anterior, iar elevii care provin din unităţi şcolare în care nu au avut fişă medicală vor prezenta odată cu adeverinţa medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.(îi) Medicul care completează adeverinţa medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învăţământ are obligaţia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.(iii) Adeverinţa medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învăţământ se va elibera ţinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate. c) La transfer(i) Adeverinţa se însoţeşte, după caz, de fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al unităţii de la care se transferă.(îi) Elevii care nu au fişe medicale vor prezenta o adeverinţă medicală de acelaşi tip, eliberată de medicul unităţii şcolare de la care provin, precum şi o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.  +  Anexa 4 la metodologieNormarea personalului medical din unităţile de învăţământNormarea personalului medical din unităţile de învăţământ se realizează după cum urmează:- un post de medic la 1.000-1.500 de preşcolari/elevi;- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală la 800 de elevi sau preşcolari;- un post de medic dentist la 1.500 de elevi;- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală sau în specialitate echivalentă la 1.000-1.500 de elevi.---------