ORDIN nr. 2.743 din 21 noiembrie 2011privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 2.743 din 21 noiembrie 2011
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  • Nr. 3.189 din 12 decembrie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 12 ianuarie 2012    În temeiul prevederilor:- art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, denumiţi în continuare producători individuali, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Pentru aplicarea procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii individuali se constituie Comisia de evaluare şi autorizare, denumită în continuare Comisia. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componenţă: a) directorul direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - preşedinte; b) un reprezentant al direcţiei de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - membru; c) un reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - membru; d) un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ şi corp control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru; e) un reprezentant al direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru. (3) Fiecare membru al Comisiei are obligaţia să semneze anual o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate care va fi depusă şi păstrată la Secretariatul Comisiei. Modelul acestei declaraţii este prevăzut în anexa nr. 8 la procedură. (4) În cazul în care membrul titular nu poate participa din motive obiective la şedinţele Comisiei, declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate prevăzută la alin. (3) este completată şi semnată de înlocuitorul acestuia. (5) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcţiei tehnice de specialitate privind gestiunea deşeurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei va fi elaborat şi aprobat prin decizie emisă de către preşedintele Comisiei, în prima şedinţă a acesteia, prin votul majorităţii absolute a membrilor Comisiei. (7) Dacă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei nu poate fi aprobat din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (6), Comisia care se întruneşte, după o a doua convocare, aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă.  +  Articolul 3Comisia are următoarele atribuţii: a) adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare; b) analizează documentaţia depusă de către solicitant; c) aprobă emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare şi aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective, cu votul majorităţii absolute a membrilor; d) aprobă/respinge planul de operare, planul de operare revizuit şi raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, cu votul majorităţii absolute a membrilor; e) aprobă emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare, aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective, planul de operare, planul de operare revizuit şi raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă la o a doua convocare, dacă emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare, aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizaţiile colective, aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare şi aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali nu pot fi realizate din cauza neîndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. d); f) verifică modul în care sunt gestionate sumele încasate de către organizaţia colectivă sau producătorul individual pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori.  +  Articolul 4Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei şi îl supune aprobării acesteia; b) primeşte şi verifică existenţa documentelor din dosarul depus de solicitant şi îl înaintează Comisiei în cazul în care acesta este complet; c) solicită completarea documentaţiei din dosarul depus, dacă în urma analizei se constată că aceasta este incompletă; d) întocmeşte minuta întâlnirii Comisiei şi o transmite membrilor săi pentru avizare; e) solicită informaţii suplimentare pe baza raportului de evaluare întocmit de membrii Comisiei; f) întocmeşte raportul de evaluare final şi comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare şi aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizaţiile colective; g) întocmeşte raportul de evaluare final şi comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare şi aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali; h) transmite membrilor Comisiei, în termen de 5 zile, câte o copie a tuturor documentelor recepţionate în cadrul procedurilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi a producătorilor individuali.  +  Articolul 5Componenţa nominală a membrilor Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe baza nominalizărilor primite din partea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 6 (1) Pentru analizarea documentaţiei de autorizare şi revizuire a licenţei de operare pentru organizaţiile colective, precum şi pentru analiza documentaţiei de aprobare şi revizuire a planului de operare pentru producătorii individuali se achită următoarele tarife: a) tariful pentru analizarea documentaţiei de autorizare a organizaţiilor colective, în cuantum de 10.000 lei; b) tariful pentru analizarea documentaţiei planului de operare al producătorilor individuali, în cuantum de 3.500 lei; c) tariful de analiză a documentaţiei pentru revizuirea licenţei de operare a organizaţiilor colective, în cuantum de 10.000 lei; d) tariful de analiză a documentaţiei de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali, în cuantum de 3.500 lei. (2) Tarifele se achită în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (3) Toate documentaţiile necesare, potrivit prezentului ordin, se depun de către persoana autorizată/împuternicită de către solicitant, în format electronic şi hârtie, în 3 exemplare, la sediul Secretariatului Comisiei.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Borbely Karoly,secretar de stat  +  AnexăPROCEDURA 21/11/2011