HOTĂRÂRE nr. 8 din 11 ianuarie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct."2. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, Ministerul Sănătăţii are în dotare un parc de autoturisme, potrivit anexei nr. 3."3. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 ianuarie 2012.Nr. 8.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)Numărul maxim de posturi = 258,exclusiv demnitarii şi posturile aferentecabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐│Colegiul Ministerului├──────────┤ MINISTRU ├──────────┤Cabinet ministru││ sănătăţii │ └─────┬────┘ └────────────────┘└─────────────────────┘ │                                       │┌─────────────────────┐ ││ Direcţia generală │ │ ┌────────────────┐│ resurse umane şi ├────────────────┼───────────────┤Serviciul audit ││ certificare │ │ └────────────────┘└─────────────────────┘ │                                       │ ┌────────────────┐                                       ├───────────────┤Direcţia control│┌─────────────────────┐ │ └────────────────┘│ Serviciul de presă ├────────────────┤└─────────────────────┘ │ ┌────────────────┐                                       ├───────────────┤ Consilier │                                       │ │ diplomatic │┌─────────────────────┐ │ └────────────────┘│Compartiment afaceri │ ││europene şi relaţii ├────────────────┤│ internaţionale │ │ ┌────────────────┐└─────────────────────┘ ├───────────────┤ Compartiment │                                       │ │ integritate │                                       │ └────────────────┘                                       │  ┌─────────┬──────────────────────────┼────────────────┬─────────────────┐  │ ┌──────┴─────────┐ ┌────────────┴───┐ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴────┐  │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Subsecretar│  │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │ de stat │  │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ └───────────┘  │ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │secretar de stat│  │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘  │┌─┴──────────────┐ ┌────────────────────────┐│Secretar general├──┤Secretar general adjunct│└─────┬──────────┘ └────────────────────────┘      │  ┌───┴──┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│ M1│ │ M2│ │ M3│ │ M4│ │ M5│ │ M6│ │ M7│└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ M1 Direcţia generală economică M5 Direcţia politica medicamentului │ │ M2 Direcţia organizare şi politici M6 Direcţia asistenţă medicală şi │ │ salariale politici publice de sănătate │ │ M3 Direcţia juridică şi contencios M7 Centrul operativ pentru situaţii │ │ M4 Direcţia sănătate publică şi de urgenţă │ │ control în sănătate publică │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)PARCUL DE AUTOTURISMEal Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice
  Nr. crt. Activitatea specifică Numărul de autoturisme Consumul maxim de carburant pe lună (litri)
  1. Programul naţional de sănătate 1 150
  2. Prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile 1 150
  3. Activitatea de coordonare a politicilor şi strategiilor din domeniul sănătăţii populaţiei la nivel naţional 1 150
  ----------