ORDIN nr. 28 din 10 ianuarie 2012privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 22 din 6 ianuarie 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 28 din 10 ianuarie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 11 ianuarie 2012    În temeiul art. 62^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.  +  Articolul 2 (1) Normele anuale de venit stabilite pe categorii de localităţi, în funcţie de amplasamentul locuinţei, se transmit anual Ministerului Finanţelor Publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Normele anuale de venit prevăzute la alin. (1) se ajustează cu coeficienţii de corecţie, corespunzător următoarelor criterii: a) posibilităţile de acces la resursele turistice ale persoanelor care călătoresc în scop turistic: numai cu mijloace proprii de transport, existenţa mijloacelor de transport în comun, rutiere şi feroviare etc.; b) situarea locuinţei în mediul urban sau rural; c) materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele: beton, cărămidă, lemn etc.; d) dotarea camerelor cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, proprii sau comune; e) există echiparea sanitară destinată turiştilor pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora sau nu, după caz; f) suprafaţa camerei închiriate în scop turistic; g) numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră. (3) Normele anuale de venit ajustate cu coeficienţii de corecţie, corespunzător criteriilor prevăzute la alin. (2), nu pot să difere cu mai mult de 30% de nivelul normelor anuale transmise de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Articolul 3În înţelesul art. 2 alin. (1), categoriile de localităţi în care sunt amplasate locuinţele proprietate personală sunt diferenţiate potrivit legislaţiei în materie astfel: a) staţiuni turistice de interes naţional, cu excepţia celor de pe litoralul Mării Negre; b) staţiuni turistice de interes local, cu excepţia celor de pe litoralul Mării Negre; c) staţiuni balneare, climatice şi balneoclimaterice, cu excepţia celor de pe litoralul Mării Negre; d) localităţi din Delta Dunării şi de pe litoralul Mării Negre; e) alte localităţi decât cele menţionate la lit. a)-d).  +  Articolul 4 (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, determină norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat, în conformitate cu prevederile art. 2. (2) Contribuabilii au obligaţia să completeze fişa capacităţii de cazare cu informaţiile necesare, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat. Fişa capacităţii de cazare reprezintă formular tipizat şi constituie anexă la declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, potrivit ordinului emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (3) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat pentru venitul din închirierea în scop turistic a unei camere situate în locuinţa proprietate personală prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra normei anuale de venit ajustate, determinată potrivit prevederilor art. 2.  +  Articolul 5 (1) Norma anuală de venit se reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ţinând cont de data la care au intervenit următoarele situaţii: a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; c) întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) intervenite în perioada sezonului turistic estival definit conform legislaţiei în materie, pentru locuinţele situate în localităţile de pe litoralul Mării Negre, norma de venit transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se consideră normă de venit corespunzătoare sezonului turistic estival şi se va reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din sezonul turistic estival pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată. (3) În cazul încetării sau întreruperii temporare în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 15 zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor stabilite în contul impozitului anual datorat.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu____________